Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
181
lượt xem
5
download

Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 245/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  245/TT G  N G µ Y  22 T H¸ N G  4 N¨ M   T S 1996  Ò  T æ  C H ø C  T H ù C   Ö N  M é T  S è  VI Ö C  C Ê P  B¸ C H   R O N G  Q U ¶ N   V HI T L ý,  ö  D ô N G  ® Ê T  C ñ A  C¸ C  T æ  C H ø C  T R O N G   ¦í C ® î C N h µ  n íc GI A O   S N ® Ê T, C H O  T H Uª   Ê T ® HiÖn nay, c«ng      t¸cqu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   t  ai  l  n   ®Ê ® cßn  Òu  Õu  Ð m,  nhi y k viÖc qu¶n  ý,sö  ông  t  ai  ña    chøc  Õu  l  d ®Ê ® c c¸c tæ  thi chÆt  Ï,hiÖu  ch   qu¶   thÊp, cßn      ®Ó x¶y  nhiÒu    ùc  : sö  ông  t  ú  Ön,lÊn  Õm,  ra  tiªuc nh   d ®Ê tu ti   chi mua  ®Êt    Ðp, thu chitiÒn sö  ông  t    b¸n  tr¸ph i      d ®Ê sainguyªn t¾c,tham  trong      «  qu¶n  ý®Êt  ai v.v.   ang  µsù  l  ®  .® . l   nhøc  èi® îctoµn    éiquan  ©m  µ  ßi  nh     x∙h   t v® háiph¶igi¶i       Õt. quy § Ó   õng  íckh ¾c  ôc  ÷ng  ån t¹ trªn, a  Öc  t b  ph nh t  i     vi qu¶n  ý, ö  ông  t  ® l  d s ®Ê ®ai  µo  Ò   Õp,  ng  vnn ®ó ph¸p  Ët,Thñ  íng  Ýnh  ñ  lu   t Ch ph chØ   Þ    µnh,  th c¸c ng c¸ccÊp,c¸ctæ        chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t,tr Ónkhaithùc hiÖn  ®  n      thuª®Ê   i       ngay    Öc  Êp  c¸cvi c b¸ch sau  y:   ®© 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  èihîp víiTæng  ôc  Þa  Ýnh  Õn hµnh  Óm    èng    ¸nh    ph       c§ ch ti   ki tra,th kª,® gi¸ toµn  é  Ön  ¹ngsö  ông  t  ña    chøc    a  µn,b¸o    ñ ­ b hi tr   d ®Ê c c¸c tæ  trªn®Þ b   c¸o Th t íng Ch Ýnh  ñ    ph trong th¸ng9      n¨m 1996. Trêng  îp tæ  h   chøc  µo  a  ã  å  ¬  n ch c h s hoÆc   è  Öu ®o   c    s li   ®¹ ®Ó b¸o    c¸o th× ph¶i tù ®o   c  µ  khaidiÖn  Ých  t  ang  ö  ông      ®¹ v kª    t ®Ê ® sd theo  Óu  É u   bi m thèng  Êt do  nh   Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch quy  nh. C¸c  ¬  ®Þ   c quan  qu¶n  ý®Êt  ai  l  ® tiÕn  µnh  Óm     h ki tra,chØnh  ý c¸c tr ng  îp  ù  khai diÖn  Ých    µn  l    ê h t kª    t ®Ó ho chØnh, tæng  îp  µnh    h th b¸o  cña  û   c¸o  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ.Tæ     ¬ tr   t  ph   chøc  ö  ông  t    sd ®Ê kª khaisai    sù  Ët,g©y  ë ng¹icho  Öc  Óm     ×  êi ® øng  u   chøc  th   tr     vi ki tra th ng   ®Ç tæ  ph¶i  chÞu tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     2­ TÊt  c¸c tæ    c¶    chøc  trong níc®∙  îcNhµ   ícgiao ®Êt,nay  éc ®èi   ®  n      thu     t ng thuª®Êt  îcquy  nh  î    ®  ®Þ trong Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña      l v quy v ngh v c c¸c tæ chøc  trongníc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  × ®Ò u       n      thuª®Ê th   ph¶ilµm  ¹thñ   l    i tôcthuª®Êt  µ  ép  Òn thuª®Êt     v n ti     cho  µ   íc. Nh n Tæng  ôc  Þa  Ýnh, Bé   µi chÝnh  ã  c§ ch   T  c tr¸chnhiÖ m     quy  nh  µ  íng ®Þ vh   dÉn  ñ tôcvÒ     t  µ    Òn thuª®Êt. th     thuª®Ê v tr¶ti     Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ tæ  chøc,chØ  o  ùc hiÖn  µ  ý  Õt  nh    ®¹ th   v k quy ®Þ cho    chøc    t    c¸ctæ  thuª®Ê trªn ®Þa  µn. b C¸c  chøc  éc ®èi t ng thuª®Êt  tæ  thu    î     ph¶ihoµn  µnh  ñ tôcthuª®Êt  ­   th th       tr ícngµy  th¸ng9    30    n¨m 1996. C¸c  êng  îp Uû   tr h   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  ®∙    Õt  nh  ra quy ®Þ giao ®Êt  ã    Òn  ö  ông  t  µ  Òn sö  ông  t  ∙    c thu ti s d ®Ê v ti   d ®Ê ® ® îcthu nép  µ  ö  ông     vsd c«ng khaitrong c©n  i ng©n      ®è   s¸ch Nhµ   íctrong thêi   n     gian tõ ngµy     ban  µnh  Ët ®Êt  ai 1993  n   µy  h Lu   ®  ®Õ ng ban  µnh  h Ph¸p  Önh  Ò   l v quyÒn  Üa  ô    chøc  îc Nhµ   íc giao  t, cho  ngh v c¸c tæ  ®  n  ®Ê   thuª ®Êt  µy      (ng 14 th¸ng 10    n¨m  1994) th×  ¹m  êicha  µm  ñ  ôc vÒ     t th   l th t   thuª®Êt  ng    nh ph¶ilµm  
  2. 2 thèng      Õtb¸o    Ýnh  ñ. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn    Õt kª chiti   c¸o Ch ph   c§ ch h  chiti   vÒ   Öc  µy. vi n 3­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung ­ ¬ng,Thñ  ëng    é, ngµnh  ã    tr c¸c B   c tr¸chnhiÖm     chØ  o    chøc  ùcthuéc ®¹ c¸ctæ  tr     x¸c ®Þnh  ¹ nhu  Çu  ö  ông  t  ña  õng  chøc  ï hîp víinhiÖm   ô  µ    l i c sd ®Ê c t tæ  ph       vv yªu cÇu    s¶n  Êt kinh doanh  Ön  xu     hi nay  µ    Ën  v x¸cnh nhu  Çu  ö  ông  t  ña  c sd ®Ê c tæ chøc  . ®ã a)  Ön  Ých  t  Di t ®Ê kh«ng  îc sö  ông  Õt  ×  ® d h th ph¶itr¶l¹ Nhµ   íc.Chñ     i   n  tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    Õt  nh     ph tr     ¬ ra quy ®Þ thu  åitheo  Èm  Òn  h  th quy hoÆc  b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  quyÕt  nh   c¸o  t Ch ph ra  ®Þ thu håi.   b)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh  ®Þ thu  åi diÖn  Ých  t  ña    chøc  ∙  h  t ®Ê c c¸c tæ  ® cho    chøc, c¸ c¸c tæ     nh©n  kh¸c thuªl¹ hoÆc   în sö  ông  µo  ôc  ch       i m d vm ®Ý kh¸c;tr ng  îp tæ    ê h   chøc  ®ang  ö  ông  ng  ôc  ch,  sd ®ó m ®Ý kh«ng    ¹m  viph quy  ¹ch  ×  ñ   Þch  û   ho th Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt  x cho  µm  ñ l th   tôcgiao ®Êt,cho    t  ng        thuª®Ê ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h c) Nghiªm  Ê m     chøc  ù chia®Êt    c c¸c tæ  t    cho    é, c«ng  ©n    µm  c¸n b   nh viªnl nhµ  . ë Tõ  nay, Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  ®¹ chÆt  Ï c¸c  ¬  ch   c quan chøc n¨ng  êng  th xuyªn  Óm       ki tra ®Ó ng¨n  chÆn   Þp  êivµ  ã  Ön  k th   c bi ph¸p  ö  ýkiªnquyÕt  i  íitæ  x l    ®è v   chøc  Én  è    ù v c ýt  chia®Êt    cho    é,c«ng  ©n    µm  µ  . c¸n b   nh viªnl nh ë §èivíi   chøc  ∙    ¹m      tæ  c¸c ® viph ph¸p  ËtvÒ   t  ai,tù chuyÓn  îng c¬  lu   ®Ê ®     nh   së  µ  t,kho  µng,b Õn    ùchia®Êt  nh ®Ê   t   b∙it     cho    é  c¸n b c«ng  ©n    µm  µ  nh viªnl nh ë v.v.   × ph¶ikiÓm    Ëp    .th   .   tral biªnb¶n  õng  êng  îp,thèng    ©n  ¹  t tr h  kª ph lo imøc   ®é     ¹m  µ    Êt c¸c biÖn  viph v ®Ò xu     ph¸p  ö  ý®Ó   x l  b¸o  cÊp  û  c¸o  u §¶ng  µ  éi vH  ®ång  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng      Õn    ph tr     ¬ xiný ki chØ  o,tr ®¹   ­ êng  îp qu¸ thÈm  Òn      ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. h    quy b¸o c¸o Th t   ph quy   d)  êng  îp  chøc, c¸ nh©n  Ên  Õm   t    Ðp,    ¹m    Tr h tæ     l chi ®Ê tr¸ ph i vi ph quy ho¹ch s¶n  Êt vµ  xu   quy  ¹ch  ©n    ×  quyÕt  nh  ho d c th ra  ®Þ thu  åi vµ  ã  Ön  h   c bi ph¸p xö  ýtheo quy  nh  ña    l    ®Þ c ph¸p luËt.   4­ Thanh    µ   ícvµ    traNh n   Tæng  ôc  Þa  Ýnh  èihîp víi û   c § ch ph       ban  ©n   U nh d©n    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  Óm     ¬ tæ  ki tra,thanh    tra ®iÓn  ×nh,  ã  äng  iÓ m   Öc  ö  ông  t  ña  ét  è  ¬  h c tr ® vi s d ®Ê c m s c quan  µnh  h chÝnh  ù  s nghiÖp  µ    éi nghÒ   v c¸cH   nghiÖp  µ     Ën  Çn  óng  ã  Òu    m d lu qu ch c nhi ý kiÕn        ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®Ó b¸o c¸o Th t   ph 5­ §Êt ®ai ®∙  îcNhµ   ícgiao cho  chøc    ö  ông  µo  ôc  ch      ®  n    tæ  ®Ó s d vm ®Ý c«ng  éng  µ  î Ých  èc    c v l  i qu gia ph¶i® îc qu¶n  ýchÆt  Ï,sö  ông  ng       l  ch   d ®ó quy ho¹ch,tiÕtkiÖm   µ  ã  Öu     v c hi qu¶; n Õu   Þ   Ên  Õm   ×  chøc      b l chi th tæ  ®ã ph¶i  phèihîp víi Ýnh  Òn  a  ¬ng  ë  ¹ kiªnquyÕt        a  µo  ö       ch quy ®Þ ph s ti     gi¶ito¶ ®Ó ® v s dông  theo  ng  ®ó quy  ¹ch.Nghiªm  Ê m     n  Þ    ho   c c¸c ®¬ v thic«ng  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  Õm  ông  Çn  t  µm    ¹ë  ¹m  µ  Ëp  Õt  Ët tr   c chi d ph ®Ê l l¸ntr   t v t k v   i liÖu ®Ó   µm  t    ©u  µi.   l ®Ê ë l d 6­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  chØ   o  Öc  Ëp  ®¹ vi l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  µng  ho   ho sd ®Ê h n¨m  ×nh tr  
  3. 3 Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph phª  Öt    µm  ¬  ë  duy ®Ó l c s cho  Öc  vi giao ®Êt  µ    v cho  thuª   ®Êt  i víi   chøc  ®è     tæ  c¸c trong níctheo quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.      ®Þ c Lu   ® § Ó   ¸p  ® øng  nhu  Çu  µ    µy  µng    ña  µn    éi,tõng  ícc¶i c nh ë ng c t¨ngc to x∙h   b   thiÖn  i  èng  ®ê s cho  ©n  ©n,  û   nh d U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ ph¶i khÈn  ¬ng    tr quy  ¹ch    ho c¸c khu  ©n  , b¶o  ¶m   ©y  d c  ® x dùng  ng  é  õ c¬  ë  ¹  Çng  n     ®å b t  s h t ®Õ c¸c c«ng  ×nh  óc  î c«ng  éng  µ  tr ph l   i c v dÞch  ô    éi.Giao  v x∙ h   cho    chøc  ã  c¸c tæ  c chøc  n¨ng  ©y  ùng  x d (theo NghÞ   ®Þnh  è  s 60/CP  µ  v 61/CP  µy  ng 5/7/1994  ña  Ýnh  ñ) x©y  ùng      c Ch ph   d c¸c khu nhµ        ë ®Ó b¸n,cho   thuªhoÆc   sau    ©y  ùng  khix d xong  ¬  ë  ¹ tÇng  c s h  giao cho    d©n  ùlµm  µ    t  nh ë theo ®óng    quy  ¹ch. ho Trong quy  ¹ch ph¸ttr Ónc¸ckhu  ©n    µ  «  Þ  íiph¶ib¶o  ¶m   û ho     i     d c v ® th m     ® t  lÖ  Ých  ¸ng  Ön  Ých  t  th ® di t ®Ê cho  ©y  c xanh  ¹oc¶nh  t  quan  µ  v m«i  êng  «   tr ® thÞ. Trong quy  ¹ch ph¸ttr Ón c¸c khu  ho     i     c«ng  nghiÖp  íiph¶ibè  Ý ®Êt  ai  m    tr   ® ®Ó     di chuyÓn    Ý  c¸c x nghiÖp  s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp  ã  Êt th¶i®éc  ¹ira  c ch     h  khái®«  Þ,tr cm ¾t      th   í   dichuyÓn  Êp    Ý  g c¸c x nghiÖp    Çn    ëg c¸c khu  ©n      d c ®Ó gi¶m  nhiÔ m  «  m«i  êng  µ  tr v ¶nh  ëng  n   h ®Õ søc  Îcña  ©n  ©n. kho   nh d 7­ C¸c  chøc  îc Nhµ   íc giao  t, cho  tæ  ®  n  ®Ê   thuª®Êt    nªu trong ChØ   Þ    th nµy bao  å m:  g C¸c  ¬  c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ,v¨n ho¸,x∙héi,khoa  ch tr           häc  ü  Ët,tr ng  äc,b Önh  Ön,viÖn  k thu   ê h   vi   nghiªncøu,doanh      nghiÖp  µ   íc, Nh n   doanh nghiÖp thuéc c¸c tæ chøc chÝnh trÞ,  x∙ héi, doanh nghiÖp quèc  phßng,an    ninh,c«ng      Çn, c«ng      tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,tæ    h h   chøc  kinh  tÕ  Ëp  Ó  t th v.v.   îc giao  t  .®   . ®Ê kh«ng  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt kinh xu     doanh n«ng  ©m  l nghiÖp,nu«itrång thuû s¶n,lµm  èi.           mu Bé  ëng    é, Thñ  ëng    ¬  tr c¸cB   tr c¸cc quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    Êp, cã  nh d c¸c c   tr¸ch nhiÖ m     chØ   o  µ    ®¹ v tæ chøc  ùc hiÖn  th   nghiªm  ócChØ   Þ  µy. t  th n C¸c  chøc  îc Nhµ   íc giao  t, cho  tæ  ®  n  ®Ê   thuª ®Êt  ã    c tr¸chnhiÖm   Êp    ch hµnh  nghiªm chØnh  ChØ   Þ  µy. th n Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ã  c§ ch c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íic¬    ph   v   quan  Thanh    tra Nhµ   íc,c¸c Bé,  µnh  ªnquan  ©y  ùng  Õ   ¹ch,híng  Én,  «n  c, n   ng li   x d k ho   d ® ®è   kiÓm    ùc hiÖn  trath   ChØ   Þ  µ  c¸o kÕt  th v b¸o    qu¶  ùc hiÖn    ñ íng ChÝnh  th   lªnTh t   phñ.
Đồng bộ tài khoản