Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
5
download

Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường phối hợp giữa Hải quan địa phương trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và chấn chỉnh công tác kiểm hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 256/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A  T æ N G  C ô C   ¶I Q U A N  S è   H 256/TC H Q­G S Q L   N G µ Y  16 T H¸ N G  12 N¨ M   1994 V Ò  VI Ö C  T¨N G  C ê N G   H èI  P HîP  GI÷ A  H ¶I Q U A N  C¸ C  ® Þ A  P H ¬ N G  T R O N G   Ö C   µ M  T H ñ  T ô C   VI L H ¶I Q U A N  C H O  H µ N G  H O¸  X U Ê T, N H Ë P  K H È U  C H U Y Ó N  TI Õ P  V µ  C H Ê N  C H Ø N H  C « N G  T¸C KI Ó M  H O ¸ Thêi gian võa      qua, viÖc    lµm        thñ tôc h¶iquan cho hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  ® îc chÊn  ®∙    chØnh  mét    bíc.Tuy  nhiªn,còng    béc    lé thªm mét  vÊn  sè  ®Ò   cÇn  îcchÊn  ®   chØnh  sím: ­ HiÖn îng khaisaitªnhµng,sè îng,träng l     t           l    îng,chÊt l      îng kh¸nhiÒu.VÝ     dô: NhËp  itñ l¹nh.     tiv     , .khailµ m¸y  .     cµy,m¸y    thuû,lµ v¶i;NhËp          v¶ikhailµ v¶i       gi¸thÊp,nhËp  cò  iv        ®å  (t itñl¹nh. .khaithµnh  , . )   hµng kh¸c... ­ T×nh    tr¹ngc¸n  kiÓm       bé  ho¸ kh«ng kiÓm     hµng      trakü  ho¸,ghikÕt qu¶  kiÓm    ho¸ kh«ng ®Çy ®ñ,  chÝnh    tªnhµng,m∙  x¸c vÒ      hµng,sè îng,träng l   l    îng  (phÇn      líntêkhaighichung      chung    lµ"Hµng  khaib¸o"). nh    ­ T×nh tr¹ng kiÓm     ho¸ viªn ph¶i kiÓm       ho¸ qu¸ nhiÒu hµng trong mét  ngµy    (cã cÆp   kiÓm      17    ho¸ tí15­ têkhai/ngµy). i ­ T×nh    tr¹nghµng      xin chuyÓn tiÕp tõ c¶ng      thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh    vÒ tØnh nhng  kh«ng  a        ® vÒ n¬i xin lµm  thñ      tôc,mµ kiÓm   ho¸  i t¹ mét    n¬i kh¸c  ngoµithµnh    phè  ChÝ   Hå  Minh      a  råil¹ ® hµng  i quay    l¹ thµnh  i phè. Ho Æc     chñ  hµng thùc tÕ    thµnh    lµë  phè  ChÝ  Hå  Minh  nhng  hµng      mét  ho¸ l¹ do  i chñ hµng  danh nghÜa  tØnh  ë  kh¸c ®øng      tªn,sau    khi lµm  xong thñ    tôc nhËp  khÈu  i l¹  quay  thµnh  vÒ  phè. T×nh h×nh        Æc   saisãttrªn® biÖtxÈy      ra nhiÒu      ®èi víihµng chuyÓn  tiÕp  lµm thñ      tôc.§Ó nhanh chãng ng¨n ngõa, kh¾c    phôc t×nh tr¹ng trªn,Tæng       côc  quy ®Þnh  thªm mét  ®iÓm   sè  sau ®©y: 1. TÊt  c¸c tr   c¶    êng    hîp hµng  chuyÓn  tiÕp cã    nghivÊn    khaisaitªnhµng,         sè îng hµng... l    ®Òu   ph¶i® îc kiÓm         ho¸ ngay  i t¹ cöa khÈu nhËp, do      H¶i quan  tiÕp nhËn    lµm      thñ tôc cho    l«hµng  H¶i quan  vµ    cöa khÈu nhËp  cïng phèihîp       thùc hiÖn. Nh÷ng  êng    tr hîp kh¸c khi xÐt      thÊy  cÇn thiÕt,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  cöa  cã  khÈu  nhËp  quyÕt  ®Þnh  cho  kiÓm     bé  tra s¬  (b»ng  c¸ch më     n¾p  container) nÕu  Æt     , m hµng  kh«ng        phï hîp víikhaib¸o    th×  quyÕt  ®Þnh  cho    H¶i quan  cöa  khÈu  nhËp  H¶i quan  vµ    lµm  tôc chuyÓn  thñ    tiÕp kiÓm      ho¸ ngay    t¹ cöa  i khÈu,lËp biªnb¶n          viph¹m  hµnh  chÝnh. 2. L∙nh    ®¹o    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè ph¶i chØ     ®¹o, kiÓm       tras©u    s¸t c«ng    t¸ckiÓm   ho¸.Côc  ëng, Phã    tr   côc  ëng  tr ph¶i ®Ých    th©n kiÓm     tra ®ét  xuÊt viÖc    kiÓm  ho¸ cña  nh©n    viªn H¶i quan. Nh÷ng  êng    tr hîp c¸n  kiÓm  bé  ho¸ lµm    kh«ng  ®óng quy  ®Þnh  kiÓm     saiph¹m  ph¶ixö    luËt ho¸,cã    th×    lýkû    thÝch ®¸ng  kh«ng  trÝlµm  vµ  bè    c«ng    t¸ckiÓm    ho¸ n÷a. 3. ViÖc    kiÓm     ho¸ mét    l«hµng  lu«n lu«n ph¶ido  c¸n bé          2    H¶i quan  tiÕn  hµnh.Ph¶i® Æc       biÖtchó    träng tí viÖc       i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ, chÝnh        x¸c tªn,m∙, sè îng,träng l   l    îng tõng  Æt   m hµng, kh«ng  îcghikÕt    ®     qu¶ kiÓm     ho¸ mét c¸ch 
  2. 2 chung chung.NÕu     kiÓm       c¸n bé  ho¸ kh«ng  kh¶  cã  n¨ng ®¸p øng    cÇu  c¸c yªu  ®ã    th× chuyÓn sang  lµm viÖc  kh¸c. 4. §Ó     kiÓm     ®iÒu    c¸n bé  ho¸ cã  kiÖn kiÓm     hµng    ghi®Çy   trakü  ho¸ vµ    ®ñ,  chÝnh        x¸cm∙,H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  cÇn: ­ Trang  cho  bÞ  c¸n  cuèn  bé  Danh môc  hµng  ho¸ ViÖt Nam   Tæng     do  Côc Thèng  ph¸thµnh, Danh  kª      môc biÓu thuÕ, Danh    môc  t©n dîc.   c¸c . do    . ngµnh  ªnquan    li   ph¸thµnh. ­Kh«ng    giao c¸n bé      kiÓm    ho¸ ph¶ikiÓm        traqu¸ nhiÒu    l«hµng  trong mét    ngµy. NÕu     kiÓm  ho¸  c¶ng, cao  ë    nhÊt  kh«ng qu¸  tê khai cho  10      mét  cÆp   kiÓm  ho¸ mét ngµy. NÕu     kiÓm  ho¸  ®Þa   ë  ®iÓm  kiÓm  ho¸ ngoµi cöa    khÈu,  tèi kh«ng    têkhai/ngµy.  ®a  qu¸ 5    5. §Ó   c¬  gi¶iquyÕt      cã  së    c¸c víng m ¾c   phôc  cho    vµ  vô  c«ng    t¸cthanh  tra,kiÓm         tra,tõ ngµy  1­ 1­ 1995  chøc  tæ  viÖc u  l mÉu   hµng hoÆc  ¶nh  hµng  ho¸.§èi víic¸c lo¹          ihµng  thÓ  cã  lÊy mÉu   îc (v¶i,t©n    ®     dîc,dÇu... )th×    lÊy mÉu;  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng  kh«ng  lÊy  mÉu   îc (s¾t  ®   thÐp, xe      cé, hµng  ®iÖn      tö.. ) th×  . chôp ¶nh u. Tõ  l   nay  ®Õn  hÕt  n¨m 1994      lµ giai®o¹n  chuÈn  bÞ. Côc    Gi¸m  qu¶n Tæng  côc    H¶i quan nghiªncøu    quy ®Þnh  viÖc    lÊy mÉu,  chôp  ¶nh.H¶i quan        c¸c®Þa  ph¬ng    ®Ò xuÊt viÖc      lÊy mÉu    ,chôp ¶nh;ph¬ng    ¸n tæ    chøc u  l mÉu,  ¶nh,dù      trï kinhphÝ    cho  viÖc nµy. NhËn  îcChØ   nµy,c¸c®¬n  nghiªm    chøc    ®   thÞ      vÞ  tóctæ  thihµnh.
Đồng bộ tài khoản