Chỉ thị 27/CT-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
5
download

Chỉ thị 27/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 27/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “quỹ hỗ trợ nông dân” thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 27/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ----------- Số: 27/CT-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009 CHỈ THN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG “QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN” THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trong những năm qua, UBND Thành phố đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho “Quỹ hỗ trợ nông dân” phát triển không ngừng, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu và xây dựng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình số 02-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW. Theo đề nghị của Hội Nông dân Thành phố tại Tờ trình số 33/TT-HND ngày 05/8/2009 về việc đNy mạnh xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của “Quỹ hỗ trợ nông dân” Hà N ội, UBN D Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục triển khai chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau đây. 1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ việc xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” là chủ trương lớn của Đảng và N hà nước, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và góp phần xây dựng nông thôn mới. 2. Các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nông dân các cấp tổ chức triển khai hoạt động “Quỹ hỗ trợ nông dân” có hiệu quả. Củng cố, kiện toàn Ban vận động xây dựng “Quỹ hỗ trợ nông dân” theo yêu cầu thực tế. UBN D các huyện, quận, thị xã chủ động phối hợp với Hội N ông dân tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng “Quỹ hỗ trợ nông dân” đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật. 3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Hội nông dân Thành phố hướng dẫn UBN D các huyện, quận, thị xã xây dựng Kế hoạch hoạt động và tạo điều kiện tăng vốn cho “Quỹ hỗ trợ nông dân” trình cấp có thNm quyền phê duyệt. 4. Hội N ông dân các cấp là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động “Quỹ hỗ trợ nông dân” theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. UBN D Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên. Đề nghị Hội N ông dân Thành phố chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện nội
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TNCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TNCH - Hội N ông dân Việt N am; - TT Thành ủy, TT HĐN D TP; - Đ/c Chủ tịch UBN D TP (để báo cáo); - Các đ/c PCT UBN D TP; - Hội N ông dân Thành phố; - Các sở, ban, ngành TP; - Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy các huyện, quận, thị xã; - UBN D các huyện, quận, thị xã; Trịnh Duy Hùng - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà N ội; - Báo Hà N ội mới, Báo Kinh tế và Đô thị; - VPUB: CVP, PVP N guyễn N gọc Sơn, N N (Túy, Hùng), VH- KG, TH; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản