intTypePromotion=1

Chỉ thị 47/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
123
lượt xem
6
download

Chỉ thị 47/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 47/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 47/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. ChØ thÞ  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 47/2004/CT­TTg  ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao  søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp xuÊt khÈu  Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 ­ 2005, ho¹t ®éng xuÊt   khÈu cña c¶ níc nãi chung vµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm c«ng   nghiÖp nãi riªng ®∙ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ.   Kim ng¹ch xuÊt khÈu lu«n duy tr× ®îc ®µ t¨ng trëng n¨m  sau cao h¬n n¨m tríc; kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ t¨ng   rÊt nhanh; xuÊt khÈu ngµy cµng ®ãng gãp tÝch cùc cho t¨ng   trëng GDP hµng n¨m, trong ®ã næi bËt cña xuÊt khÈu nh÷ng   n¨m qua lµ sù ®ãng gãp to lín cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng   nghiÖp. §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng môc tiªu mµ NghÞ quyÕt   §¹i héi §¶ng IX ®∙ ®Ò ra, cßn rÊt nhiÒu th¸ch thøc ®Æt ra  ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c¶ níc nãi chung vµ xuÊt   khÈu hµng c«ng nghiÖp nãi riªng. VÒ xuÊt khÈu hµng c«ng   nghiÖp,   mét   sè   ®iÓm   yÕu   ®∙   béc   lé   nh  tû   träng   c¸c   s¶n   phÈm ®∙ qua chÕ biÕn, chÕ t¹o cßn thÊp so víi nhiÒu quèc   gia   trong   khu   vùc;   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   vµ   n¨ng   lùc   c¹nh   tranh cña nhiÒu s¶n phÈm thÊp; chñng lo¹i mÆt hµng cha ®a  d¹ng, cßn tËp trung  nhiÒu vµo c¸c mÆt hµng bÞ giíi h¹n  bëi h¹n ng¹ch... Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ   ngµy cµng s©u réng vµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi   gay   g¾t   h¬n,   kh¶   n¨ng   c¹nh   tranh   cña   hµng   ho¸   ®∙   trë   thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña   doanh  nghiÖp  khi  v¬n  ra thÞ  trêng  ngoµi  níc.  Trong  khi   ®ã,  nh÷ng  lîi  thÕ  c¹nh   tranh  cña  hµng  c«ng   nghiÖp  ViÖt   Nam  dùa  trªn  nguån   lao  ®éng  rÎ,  tµi  nguyªn   thiªn  nhiªn   s½n cã ... ®ang cã xu híng gi¶m nhanh. Do vËy, yªu cÇu   cÊp thiÕt ®Æt ra lµ ph¶i nhanh chãng, tÝch cùc t×m kiÕm   vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch míi, phï hîp nh»m n©ng   cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸ xuÊt khÈu, ®Æc biÖt   lµ c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp  cã kh¶ n¨ng hoÆc tiÒm n¨ng   xuÊt khÈu cao. §Ó   n©ng   cao   søc   c¹nh   tranh   cña   c¸c   s¶n   phÈm   c«ng   nghiÖp cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cao, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu   cÇu   c¸c   Bé,   ngµnh,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ c¸c tØnh), c¸c   doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n   phÈm   c«ng   nghiÖp,   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   qu¸n   triÖt   nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm   vô díi ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m n©ng cao n¨ng  lùc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp xuÊt khÈu mét c¸ch 
  2. 2 toµn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c mÆt n¨ng lùc s¶n xuÊt, c¬ cÊu mÆt  hµng, gi¸ c¶, chÊt lîng, ph¬ng thøc ph©n phèi...  a) Bé C«ng nghiÖp: ­   TiÕp   tôc   chØ   ®¹o   ®Èy   m¹nh   viÖc   thùc   hiÖn   chuyÓn  dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Khai th¸c tèi ®a n¨ng  lùc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña nh÷ng s¶n phÈm ®ang cã lîi  thÕ c¹nh tranh nh hµng may mÆc, giµy ­ dÐp, ®ång thêi tËp  trung  u tiªn ph¸t  triÓn  c¸c s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng  xuÊt  khÈu lín, cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao nh  c¬ khÝ chÕ t¹o (xe  m¸y, xe ®¹p, m¸y ®éng lùc, m¸y n«ng nghiÖp, ®ãng vµ söa  ch÷a   tµu   thuyÒn...),   thiÕt   bÞ   ®iÖn,   ®iÖn   tö   ­   m¸y   vi  tÝnh,  phÇn   mÒm   c«ng   nghÖ   th«ng   tin,   s¶n   phÈm   nhùa,   s¶n  phÈm gç, thùc phÈm chÕ biÕn... ®Ó sím h×nh thµnh c¸c s¶n  phÈm xuÊt khÈu chñ lùc, mòi nhän míi. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu  xuÊt   khÈu   hµng   c«ng   nghiÖp   theo   híng   gia   t¨ng   c¸c   s¶n  phÈm chÕ biÕn, chÕ t¹o, chó träng c¸c s¶n phÈm cã hµm l­ îng   c«ng   nghÖ   vµ   tri   thøc   cao.   PhÊn   ®Êu   n©ng   tû   träng  hµng c«ng nghiÖp xuÊt khÈu ®∙ qua chÕ biÕn, chÕ t¹o trong  tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu tõ 50% hiÖn nay lªn 70 ­ 75% vµo  n¨m   2010.   Bªn   c¹nh   ®ã,   cÇn   quan   t©m   khai   th¸c   c¸c   mÆt  hµng sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i chç, sö dông nhiÒu lao  ®éng   nh  chÕ   biÕn   n«ng   ­   l©m   ­   thñy   s¶n,   thñ   c«ng   mü  nghÖ... ­ ChØ ®¹o c¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty, hiÖp héi doanh  nghiÖp   ®Èy   m¹nh   thùc   hiÖn  ch¬ng   tr×nh  c¾t  gi¶m   chi   phÝ  s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm,  phÊn ®Êu s¶n phÈm c«ng nghiÖp ViÖt Nam cã gi¸ thµnh b»ng  hoÆc thÊp h¬n c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trong khu vùc. ­ Chñ  tr×,  phèi hîp  víi c¸c  Bé, ngµnh  cã  liªn quan  x¸c ®Þnh c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu  cao trong tõng thêi kú, trªn c¬ së ®ã chØ ®¹o c¸c Tæng  c«ng ty, c«ng ty, hiÖp héi doanh nghiÖp ngµnh c«ng nghiÖp  x©y dùng chiÕn lîc s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt khÈu cña  m×nh tõ nay ®Õn n¨m 2010 phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn vµ  héi nhËp cña kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc.  ­ Trªn c¬ së chiÕn lîc xuÊt khÈu ®∙ x©y dùng, chØ ®¹o  c¸c Tæng c«ng ty, hiÖp héi doanh nghiÖp x©y dùng c¸c ch­ ¬ng tr×nh, dù ¸n xuÊt khÈu cã môc tiªu, trong ®ã x¸c ®Þnh  cô thÓ s¶n phÈm xuÊt khÈu cã søc c¹nh tranh, thÞ trêng,  ph¬ng thøc c¹nh tranh. C¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n xuÊt khÈu  cã môc tiªu sau khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ®i  vµo ho¹t ®éng, xÐt thÊy cã hiÖu qu¶ sÏ ®îc nhµ níc hç trî  th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch  u ®∙i vÒ ®Çu t, tµi chÝnh, tÝn  dông, ®Êt ®ai ... ­ §Èy m¹nh ¸p dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµ c¸c  hÖ   thèng   qu¶n   lý   nh  hÖ   thèng   qu¶n   lý   chÊt   lîng   (ISO  9000),   hÖ   thèng   qu¶n   lý   m«i   trêng   (ISO   14000)...   trong 
  3. 3 s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o  dùng   uy   tÝn,   th¬ng   hiÖu,   nh∙n   hiÖu   s¶n   phÈm   ViÖt   Nam.  TiÕn hµnh  ®¸nh  gi¸ tr×nh ®é khoa häc c«ng  nghÖ  cña c¸c  ngµnh c«ng nghiÖp, nhÊt lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã kh¶  n¨ng xuÊt khÈu cao, tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng  cao mÆt b»ng tr×nh ®é c«ng nghÖ chung cña ngµnh. ­ §Èy m¹nh thùc hiÖn c¶i c¸ch c¸c doanh nghiÖp nhµ n­ íc; tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç,  kh«ng cã hiÖu qu¶; ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng  cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ngµnh c«ng  nghiÖp. b) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: ­ Chñ  tr×,  rµ so¸t  l¹i c¸c  c¬ chÕ,  chÝnh  s¸ch hiÖn  hµnh,   kÕt   hîp   ®Ò   xuÊt   c¸c   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   míi   vÒ  khuyÕn  khÝch ®Çu t, s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu  hµng  ho¸ víi  träng  t©m  lµ   hµng  c«ng   nghiÖp,   b¸o   c¸o   ChÝnh   phñ   trong  quý I n¨m 2005.  ­ Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Quü Hç trî ph¸t triÓn bè trÝ kÕ ho¹ch vèn  tÝn dông nhµ níc cho c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n s¶n xuÊt vµ  xuÊt khÈu hµng c«ng nghiÖp; b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp  trong  níc s¶n xuÊt vµ cung øng nguyªn  liÖu ®Ó s¶n xuÊt  hµng xuÊt  khÈu  còng ®îc hëng  u ®∙i nh  c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. ­   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   C«ng   nghiÖp   vµ   c¸c   Bé,  ngµnh cã liªn quan ®Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t  trùc tiÕp  níc ngoµi vµo ngµnh c«ng nghiÖp, trong ®ã u tiªn thu hót  ®Çu t  vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp cã kh¶  n¨ng xuÊt khÈu cao, ®Çu t cã ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,  lÜnh vùc ph©n phèi b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, nh»m tõng bíc g¾n  kÕt c¸c doanh nghiÖp trong níc vµo c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt  ­   kinh   doanh   ­   ph©n   phèi   cña   c¸c   tËp   ®oµn   ®a   quèc   gia  trªn thÕ giíi. c) Bé Tµi chÝnh: ­ Chñ tr× nghiªn cøu, x©y dùng c¬ chÕ b¶o hiÓm xuÊt  khÈu vµ §Ò ¸n thµnh lËp Ng©n hµng XuÊt nhËp khÈu chuyªn  lµm   nhiÖm   vô   cung   cÊp   tÝn   dông,   b¶o   l∙nh   cho   c¸c   ho¹t  ®éng xuÊt nhËp khÈu, trong ®ã cã c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp  cã   kh¶   n¨ng   xuÊt   khÈu   cao   ®Ó   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  trong quý I n¨m 2005. ­ Nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ c¬ chÕ h×nh thµnh nguån  vèn   hç   trî   ph¸t   triÓn   vµ   øng   dông   c«ng   nghÖ,   kü   thuËt  tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nguån vèn hç trî ®µo  t¹o nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t  triÓn s¶n xuÊt vµ khoa häc c«ng nghÖ.
  4. 4 ­ Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé: Bu chÝnh, ViÔn th«ng,  Giao th«ng  vËn t¶i vµ c¸c  ®Þa  ph¬ng  cã tr¸ch  nhiÖm chØ  ®¹o viÖc rµ so¸t l¹i c¸c lo¹i phÝ, nghiªn cøu, ®Èy nhanh  lé   tr×nh   gi¶m   gi¸   cíc   viÔn   th«ng,   phÝ   c¶ng   biÓn,   bÕn  b∙i...   nh»m   t¹o   ®iÒu   kiÖn   gi¶m   chi   phÝ   s¶n   xuÊt   kinh  doanh, t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ®Ó cuèi n¨m 2004  xuèng b»ng møc cña c¸c níc trong khu vùc.  ­ Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt viÖc ®iÒu chØnh gi¶m thuÕ nhËp  khÈu,  bá chÕ ®é thu chªnh  lÖch  gi¸, tÝnh gi¸ tèi thiÓu  ®èi víi nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt mµ trong níc cha  s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu. TiÕp  tôc vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc c¶i tiÕn quy tr×nh, thñ tôc  h¶i   quan,   ®¬n   gi¶n   ho¸   thñ   tôc   thu   thuÕ,   hoµn   thuÕ   vµ  kiÓm tra h¶i quan. T¨ng cêng vµ chÊn chØnh c«ng t¸c kiÓm  tra sau khi thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thuÕ vµ h¶i quan (hËu  kiÓm); t¨ng thªm mÆt hµng xuÊt khÈu ®îc miÔn kiÓm tra ®Ó  rót ng¾n thêi gian vµ chi phÝ thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan  xuèng ngang b»ng víi c¸c níc trong khu vùc.  d) Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam: ­ ChØ ®¹o hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i tiÕp tôc c¶i  tiÕn quy tr×nh, thñ tôc thÕ chÊp cho vay, t¹o ®iÒu kiÖn  thuËn   lîi   cho   c¸c   doanh   nghiÖp,   ®Æc   biÖt   lµ   c¸c   doanh  nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp xuÊt khÈu, ®îc tiÕp  cËn c¸c nguån vèn ®Ó ®Çu t, s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ,  ®µo   t¹o   nguån   nh©n   lùc;   ®Æc   biÖt   lµ   ®Èy   m¹nh   cho   vay  trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh xuÊt khÈu  cã môc tiªu. ­ Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh hoµn thiÖn vµ ®a d¹ng ho¸  c¸c dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c  doanh nghiÖp. ®) Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng: ­ X©y dùng §Ò ¸n n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ ®Èy  m¹nh   xuÊt   khÈu   c¸c   s¶n   phÈm   ®iÖn   tö   ­   tin   häc   vµ   viÔn  th«ng, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ trong quý I n¨m 2005. ­ Chñ  tr× chØ  ®¹o viÖc  ®Èy  m¹nh øng  dông  c«ng nghÖ  th«ng   tin   vµo   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   ®Æc   biÖt  trong c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu. e) Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ: ­   §Èy   m¹nh   vµ   ph¸t   huy   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   Quü  ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia nh»m hç trî c¸c  doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu ¸p dông tiÕn bé khoa  häc   c«ng   nghÖ   vµo   s¶n   xuÊt,   ®Æc   biÖt   lµ   s¶n   xuÊt   hµng  xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt nguyªn phô liÖu, linh kiÖn phô tïng  cho s¶n xuÊt hµng c«ng nghiÖp.
  5. 5 ­   §Èy   m¹nh   vµ   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   cña   c«ng   t¸c   tiªu  chuÈn ho¸, bao gåm c¶ x©y dùng tiªu chuÈn chÊt lîng quèc  gia   cho   nguyªn   vËt   liÖu,   b¸n   thµnh   phÈm   vµ   thµnh   phÈm  nhËp khÈu vµ tiªu chuÈn cho hµng ho¸ xuÊt khÈu, hµi hoµ  tiªu chuÈn phï hîp víi c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn vµ th«ng  lÖ quèc tÕ.  ­ Tæ chøc híng dÉn, qu¶n lý vµ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc  ®¨ng   ký   nh∙n   hiÖu,   th¬ng   hiÖu   hµng   ho¸,   së   h÷u   c«ng  nghiÖp,   tiªu   chuÈn   chÊt   lîng   s¶n   phÈm.   Híng   dÉn   doanh  nghiÖp thùc hiÖn ®¨ng ký th¬ng hiÖu vµ tu©n thñ c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ b¶o hé së h÷u c«ng nghiÖp, t¹i c¸c thÞ  trêng xuÊt khÈu. g) Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: chñ tr×, phèi hîp víi c¸c  Bé, ngµnh cã liªn quan nghiªn cøu, x©y dùng vµ thùc hiÖn  c¸c ch¬ng  tr×nh  hç trî doanh nghiÖp  ®µo t¹o vµ ®µo t¹o  l¹i nguån nh©n lùc cã kû luËt vµ chuyªn m«n cao, ®¸p øng  yªu   cÇu   cña   héi   nhËp   kinh   tÕ   quèc   tÕ,   nhÊt   lµ   yªu   cÇu  nh©n lùc cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu  cao. h) Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi: t¨ng cêng c«ng  t¸c   thanh   tra,   kiÓm   tra,   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn     ph¸p  luËt lao ®éng, qua ®ã gióp cho ngêi lao ®éng, c¸c doanh  nghiÖp ViÖt Nam ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn lao  ®éng cña kh¸ch hµng quèc tÕ. i)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng: ­ C¨n cø quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi ®∙ ®îc  duyÖt,   x©y   dùng   vµ   c«ng   bè   c¸c   quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt,  ph¸t   triÓn   ®«  thÞ,   ph¸t   triÓn  c¸c  khu  c«ng   nghiÖp,   c¸c  vïng nguyªn liÖu, trong ®ã cã tÝnh ®Õn viÖc nghiªn cøu,  ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghÖ cao ®Ó thu hót ®Çu t vµo c¸c  ngµnh   c«ng   nghÖ   cao...   Chó   träng   dµnh   quü   ®Êt   cho   c¸c  khu, côm c«ng nghiÖp nhá vµ võa, hç trî viÖc di dêi c¸c  c¬ së s¶n xuÊt g©y « nhiÔm n»m trong néi ®« hoÆc nh÷ng c¬  së thuéc diÖn  ph¶i  di dêi.  C«ng bè c«ng khai,  réng  r∙i  nh÷ng  chñ  tr¬ng,   chÝnh   s¸ch  ®Òn  bï   gi¶i  phãng   mÆt   b»ng  tríc khi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t. ­ Phèi hîp víi Bé C«ng nghiÖp, c¸c Bé, ngµnh cã liªn  quan   vµ   c¸c   doanh   nghiÖp   tæ   chøc   nghiªn   cøu,   xem   xÐt,  trªn c¬ së lùa chän c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã lîi thÕ  c¹nh tranh, cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cao ®Ó ®iÒu chØnh, bæ  sung chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ  quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   cña   ®Þa   ph¬ng   m×nh;   cã   c¬   chÕ,  chÝnh s¸ch thÝch hîp khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t  ®éng s¶n xuÊt ­ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t¹i ®Þa  ph¬ng.
  6. 6 ­ T¨ng  cêng  ph¸t  huy mèi  liªn kÕt  néi vïng  vµ gi÷a  c¸c vïng kinh tÕ trªn nguyªn t¾c hç trî, bæ sung cho nhau  nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng quy ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh chång  chÐo, trïng lÆp hoÆc c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c  ®Þa   ph¬ng,   gi÷a   doanh   nghiÖp   thuéc   ®i¹   ph¬ng   víi   doanh  nghiÖp thuéc Trung ¬ng vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. k) Quü Hç trî ph¸t triÓn cã nhiÖm vô c¨n cø vµo nguån  tÝn dông hç trî xuÊt khÈu cña ChÝnh phñ ®Ò xuÊt c¸c ®iÒu  kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh  doanh   hµng   xuÊt   khÈu   theo   chÝnh   s¸ch   khuyÕn   khÝch   hµng  xuÊt khÈu. 2. TËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phô trî  ®Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng cung øng nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh  phÈm, phô liÖu ®Çu vµo trong níc cho s¶n xuÊt hµng c«ng  nghiÖp   xuÊt   khÈu   vµ   thóc   ®Èy   mèi   quan   hÖ   bæ   trî   liªn  ngµnh   gi÷a   c¸c   ngµnh   c«ng   nghiÖp,   t¨ng   sù   chñ   ®éng   vÒ  nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo nh»m gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tõ  bªn ngoµi, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ n©ng cao gi¸ trÞ gia  t¨ng cho s¶n phÈm xuÊt khÈu: a) Bé C«ng nghiÖp: ­ Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã  liªn quan x©y dùng §Ò ¸n ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phô trî,  trong ®ã cã ®Ò xuÊt nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch  u tiªn, hç  trî   ph¸t   triÓn   c¸c   ngµnh   c«ng   nghiÖp   phô   trî   ®Ó   tr×nh  ChÝnh  phñ  quyÕt  ®Þnh trong  quý II n¨m  2005.  §Ò ¸n tríc  m¾t tËp trung ph¸t triÓn   c¸c ngµnh s¶n xuÊt nguyªn phô  liÖu cho ngµnh dÖt may, da giµy; ngµnh chÕ t¹o phô tïng,  linh kiÖn cho ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o, thiÕt bÞ ®iÖn ­ ®iÖn  tö...   vµ   cÇn   phï   hîp   víi   quy   ho¹ch   ph¸t   triÓn   cña   c¸c  ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng. ­ ChØ ®¹o c¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty, hiÖp héi doanh  nghiÖp nghiªn cøu, x©y dùng ®Ò ¸n thµnh lËp trung t©m s¶n  xuÊt, giao dÞch mua b¸n nguyªn phô liÖu phôc vô s¶n xuÊt  hµng xuÊt khÈu, tríc m¾t tËp trung vµo nh÷ng ngµnh hµng  xuÊt   khÈu   chñ   lùc   nh  dÖt   may,   da   giµy,   chÕ   biÕn   n«ng,  l©m,   h¶i   s¶n...   ®Æt   t¹i   c¸c   trung   t©m   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh  lín  nh  thµnh  phè Hå ChÝ  Minh,  Hµ Néi, B×nh D¬ng,  §ång Nai... ­ Phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n  x©y   dùng,   hoµn   thiÖn   vµ   triÓn   khai   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ho¹ch  ph¸t   triÓn   vïng  nguyªn   liÖu  phôc   vô  cho  s¶n  xuÊt  c«ng nghiÖp trªn nguyªn t¾c hµi hoµ lîi Ých cña ngêi n«ng  d©n, cña doanh nghiÖp vµ cña Nhµ níc. b) C¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Th¬ng m¹i vµ  c¸c   Bé   chuyªn  ngµnh:   nghiªn   cøu   x©y   dùng   vµ   hoµn   thiÖn  c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Çu  vµo phôc vô s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, ®¶m b¶o nguyªn t¾c t¹o 
  7. 7 ®iÒu kiÖn cho viÖc nhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo  cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc  hoÆc s¶n xuÊt cha ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vÒ sè lîng vµ  chÊt lîng (nh miÔn gi¶m thuÕ, ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc...) vµ  h¹n chÕ viÖc nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm trong níc ®∙ s¶n xuÊt  ®îc vµ s¶n xuÊt cã chÊt lîng, ®¹t tiªu  chuÈn  quèc gia,  quèc tÕ. C¸c Bé nghiªn cøu, ban hµnh danh môc nguyªn vËt  liÖu ®Çu vµo ®îc phÐp nhËp khÈu vµ ®îc u ®∙i nhËp khÈu ®Ó  phôc vô s¶n xuÊt trong tõng thêi kú. 3. §Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thÞ tr­ êng   vµ   xóc   tiÕn   th¬ng   m¹i   phôc   vô   xuÊt   khÈu   hµng   c«ng  nghiÖp:  a) Bé Th¬ng m¹i: ­   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   C«ng   nghiÖp   vµ   c¸c   Bé,  ngµnh cã liªn quan tiÕp tôc nghiªn cøu, hoµn thiÖn c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch nh»m hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho  c¸c doanh nghiÖp t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong th¸ng 2  n¨m 2005 hoµn thµnh viÖc thêi sù ho¸ vµ c«ng bè danh s¸ch  c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®îc thëng xuÊt khÈu,  u ®∙i tÝn  dông xuÊt khÈu theo híng tËp trung  u tiªn nhiÒu h¬n n÷a  cho c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp cã tèc ®é gia t¨ng kim ng¹ch  xuÊt khÈu cao, cã hµm lîng chÕ t¹o lín, t¹o ra gi¸ trÞ  gia t¨ng cao. ­ §Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn nhanh c¸c doanh nghiÖp ph©n  phèi trong níc ®Ó g¾n s¶n xuÊt víi lu th«ng, thiÕt lËp hÖ  thèng   c¸c   tæng   ®¹i   lý,   tæng   ph¸t   hµnh   phôc   vô   cho   c¸c  doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng khu vùc vµ  thÕ giíi; ®ång thêi hç trî c¸c doanh nghiÖp thiÕt lËp mèi  liªn hÖ víi c¸c tËp ®oµn ph©n phèi cã quy m«, uy tÝn ë n­ íc ngoµi ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. ­ N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ, cã  c¸c biÖn ph¸p më réng, ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng xuÊt khÈu,  ®Èy m¹nh viÖc øng dông vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i ®iÖn tö.  CÇn ®Æc biÖt chó träng ®¶m b¶o c«ng t¸c thÞ trêng vµ ho¹t  ®éng xóc tiÕn  th¬ng m¹i phï hîp víi c¸c chiÕn  lîc,  quy  ho¹ch   ph¸t   triÓn   cña   tõng   ngµnh   vµ   toµn   ngµnh   c«ng  nghiÖp, nhÊt lµ c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i träng  ®iÓm, c¸c dù ¸n lín vÒ ph¸t triÓn xuÊt khÈu. §Èy m¹nh vµ  n©ng   cao   hiÖu   qu¶   cña   c¸c   ho¹t   ®éng   tham   dù   héi   chî,  triÓn  l∙m  t¹i  níc ngoµi.  §Þnh  kú hµng  n¨m, 6 th¸ng  mét  lÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ rót kinh nghiÖm vÒ ho¹t  ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i cho c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp. ­ §Èy m¹nh c«ng t¸c héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, trong  ®ã cã viÖc thóc ®Èy ®µm ph¸n song ph¬ng vµ ®a ph¬ng nh»m  t¹o hµnh lang ph¸p lý vµ më cöa thÞ trêng cho hµng ho¸  xuÊt   khÈu   cña   ViÖt   Nam.   TriÓn   khai   §Ò   ¸n   nghiªn   cøu,  thèng kª c¸c rµo c¶n th¬ng m¹i quèc tÕ ®èi víi nh÷ng s¶n 
  8. 8 phÈm   c«ng   nghiÖp   ViÖt   Nam   xuÊt   khÈu   vµ   nghiªn   cøu   x©y  dùng c¸c hµng rµo kü thuËt cña ViÖt Nam ®èi víi hµng ho¸  nhËp   khÈu   vµo   níc   ta,   tr×nh   ChÝnh   phñ   trong   quý   I   n¨m  2005.  Trong  ®ã chó träng ®a ra gi¶i  ph¸p  kh¾c phôc c¸c  rµo c¶n cña níc ngoµi, nhÊt lµ ®èi víi c¸c s¶n phÈm c«ng  nghiÖp  xuÊt khÈu chñ lùc,  x©y  dùng  ph¬ng ¸n ®èi phã vµ  kÞp thêi xö lý c¸c tranh chÊp th¬ng m¹i ph¸t sinh ®èi víi  hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam.  ­   C¶i   tiÕn   c«ng   t¸c   th«ng   tin   thÞ   trêng,   n©ng   cao  n¨ng lùc dù b¸o vÒ nhu cÇu, gi¸ c¶ còng nh  c¸c quy ®Þnh  ph¸p luËt vµ rµo c¶n cña thÞ trêng xuÊt khÈu. Më réng c¸c  kªnh   th«ng   tin   thÞ   trêng   tíi   tËn   doanh   nghiÖp   ®Ó   thùc  hiÖn vai trß lµ ®Çu mèi cung cÊp th«ng tin, t vÊn, hç trî  doanh nghiÖp (qua viÖc thµnh lËp Trung t©m t vÊn thÞ tr­ êng, x©y dùng website th«ng tin thÞ trêng, th«ng qua c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm...).  ­ TiÕp tôc nghiªn cøu, më réng m¹ng líi trung t©m xóc  tiÕn th¬ng m¹i c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¹i c¸c thÞ trêng  lín, thÞ trêng nhiÒu tiÒm n¨ng. Cñng cè, n©ng cao vai trß  vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng c¬ quan ®¹i diÖn th¬ng  m¹i (th¬ng vô) cña ViÖt Nam t¹i níc ngoµi.  ­ Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Èy m¹nh c«ng  t¸c   qu¶n   lý   thÞ   trêng,   ®Êu   tranh   chèng   gian   lËn   th¬ng  m¹i, chèng s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n hµng gi¶, hµng nh¸i nh∙n  m¸c; xö lý nghiªm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt c¸c hµnh vi  vi ph¹m, gian lËn th¬ng m¹i ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p  vµ chÝnh ®¸ng cña c¸c doanh nghiÖp. b) Bé C«ng nghiÖp: ­ Phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn  quan, chØ ®¹o c¸c tæng c«ng ty, c«ng ty, doanh nghiÖp vµ  hiÖp   héi   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   vµ   xuÊt   khÈu   hµng   c«ng  nghiÖp x©y dùng chiÕn lîc vÒ thÞ trêng xuÊt khÈu, trong  ®ã x¸c ®Þnh râ thÞ trêng môc tiªu cho tõng lo¹i s¶n phÈm  trong  tõng  giai ®o¹n,  ®Æc  ®iÓm  vµ c¸c  rµo  c¶n  gia  nhËp  thÞ trêng, ph¬ng thøc chiÕm lÜnh thÞ trêng; chó träng ®µo  t¹o, båi dìng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c thÞ trêng, xóc  tiÕn th¬ng m¹i cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n; chñ  ®éng t×m kiÕm, thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý c¸c th«ng tin  thÞ trêng,  bao gåm c¶ th«ng  tin vÒ hÖ thèng  ph¸p luËt,  tËp qu¸n kinh doanh, ®Æc ®iÓm, gi¸ c¶ thÞ trêng... ­ ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng nghiªn cøu, x©y  dùng vµ tham gia c¸c ®Ò ¸n xóc tiÕn th¬ng m¹i träng ®iÓm,  ®Ò ¸n x©y dùng th¬ng hiÖu cho s¶n phÈm hµng ho¸; ®Èy m¹nh  xóc tiÕn th¬ng m¹i th«ng  qua  c¸c  ho¹t  ®éng tham dù héi  chî   triÓn  l∙m,   x©y   dùng   website   vµ   c¸c   h×nh   thøc   qu¶ng  b¸, giíi thiÖu doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm, më c¸c v¨n phßng  ®¹i diÖn vµ trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i níc ngoµi, 
  9. 9 tríc m¾t tËp trung  vµo c¸c thÞ trêng träng  ®iÓm  nh  Hoa  Kú, EU, NhËt B¶n, ASEAN, Nga... ng©n s¸ch nhµ níc sÏ dµnh  mét phÇn hç trî cho viÖc thµnh lËp c¸c trung t©m nµy. ­   Phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   cã   liªn   quan   khuyÕn  khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thµnh lËp, tham  gia vµo c¸c hiÖp héi ngµnh  hµng trong  níc;  x©y  dùng  c¬  chÕ hç trî cho c¸c HiÖp héi doanh nghiÖp trong níc tham  gia c¸c hiÖp héi hoÆc  c¸c  h×nh  thøc hiÖp th¬ng  quèc  tÕ  nh»m ®¶m b¶o quyÒn  lîi cña nhµ xuÊt khÈu ViÖt  Nam  trªn  thÞ trêng thÕ giíi. c) Bé Ngo¹i giao: ­ ChØ ®¹o c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao ë níc ngoµi  chñ ®éng cung cÊp kÞp thêi th«ng tin vÒ thÞ trêng, ph¸p  luËt, tËp qu¸n kinh doanh ë c¸c níc cho c¸c doanh nghiÖp,  hiÖp héi doanh nghiÖp, ®Þa ph¬ng trong níc; hç trî doanh  nghiÖp trong viÖc thiÕt lËp quan hÖ kinh tÕ th¬ng m¹i vµ  thùc hiÖn  c¸c  ho¹t  ®éng xóc tiÕn th¬ng  m¹i,  ®Çu t  còng  nh c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c kh¸c víi níc ngoµi. ­ Phèi hîp víi c¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Th¬ng m¹i,  C«ng   nghiÖp   vµ   c¸c   Bé  qu¶n   lý  chuyªn   ngµnh   kh¸c,   Phßng  Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam trong viÖc tæ chøc c¸c  ®oµn xóc tiÕn  th¬ng m¹i, xóc tiÕn  ®Çu  t  t¹i níc ngoµi;  phèi   hîp   víi   Bé   C«ng   an   hç   trî,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   cho   c¸c  doanh nghiÖp trong c¸c thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh ®Ó thóc ®Èy  c«ng t¸c xóc tiÕn th¬ng m¹i, xóc tiÕn ®Çu t. d) Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam: phèi hîp  víi Bé Th¬ng m¹i, Bé Ngo¹i giao ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu  qu¶ cña c«ng t¸c xóc tiÕn th«ng m¹i, th«ng tin thÞ trêng;  b¶o   vÖ   quyÒn   lîi   hîp   ph¸p,   chÝnh   ®¸ng   cña   c¸c   doanh  nghiÖp  ViÖt Nam; thóc  ®Èy  quan  hÖ lao  ®éng  hµi hoµ t¹i  doanh nghiÖp; c¶i tiÕn vµ n©ng cao hiÖu qu¶, ®¶m b¶o tÝnh  chÝnh x¸c, minh b¹ch trong c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn  xuÊt xø (C/O) cho hµng ho¸ xuÊt khÈu. 4. Mét sè biÖn ph¸p kh¸c: ­ N©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thèng  kª xuÊt nhËp khÈu. Bé Tµi chÝnh chØ ®¹o Tæng côc H¶i quan  thùc hiÖn thèng kª chi tiÕt vÒ kim ng¹ch, thÞ trêng ®èi  víi   nh÷ng  mÆt  hµng   c«ng   nghiÖp   xuÊt   khÈu   vµ   c¸c   nguyªn  vËt liÖu ®Çu vµo, s¶n phÈm c«ng nghiÖp nhËp khÈu cã kim  ng¹ch   hµng   n¨m   tõ   mét   triÖu   ®«la   Mü   trë   lªn.   Sè   liÖu  thèng kª th¬ng m¹i nãi trªn ®îc cung cÊp cho c¸c Bé: KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Th¬ng m¹i, C«ng nghiÖp, Tæng côc Thèng kª  theo ®Þnh  kú hµng  th¸ng,  quý,  n¨m  nh»m  phôc vô cho môc  ®Ých thèng kª, x©y dùng ®Þnh híng mÆt hµng vµ thÞ trêng  vµ ho¹ch ®Þnh c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu.
  10. 10 ­ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chñ tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan tæ chøc theo dâi  vµ ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i theo c¬ chÕ th¶ næi, cã ®iÒu  tiÕt   mét   c¸ch   linh   ho¹t,   gãp   phÇn   thóc   ®Èy   xuÊt   khÈu,  kiÓm so¸t nhËp khÈu; nghiªn cøu ban hµnh c¸c quy ®Þnh t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn b¶o hiÓm rñi ro  tiÒn tÖ nh giao dÞch kú h¹n, ho¸n ®æi vµ quyÒn chän tiÒn  tÖ, l∙i suÊt.  ­   C¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph¬ng   cÇn   thêng   xuyªn   tæ   chøc  gÆp gì, trao ®æi ý kiÕn víi c¸c doanh nghiÖp vµ hiÖp héi  doanh nghiÖp; tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ, víng m¾c cña doanh  nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn hoÆc b¸o c¸o Thñ t­ íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬  quan   ngang   bé,   Thñ   trëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp  vµ   thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ,   c¬   quan   cã   liªn   quan   tæ   chøc  thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô ®∙ nªu t¹i ChØ thÞ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2