Chỉ thị số 02/CT-CNCL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 02/CT-CNCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/CT-CNCL Về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/CT-CNCL

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/CT-CNCL Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Thi hành Pháp lệnh “Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy” và thực hiện Chỉ thị 175/CT, ngày 31-5-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong thời gian qua toàn ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện nên đã hạn chế được các vụ cháy lớn. Các đơn vị đã gắn công tác đảm bảo an toàn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. Một số doanh nghiệp đã đầu tư cải tạo, đổi mới công nghệ, thiết bị, cải thiện điều kiện lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa giảm các nguy cơ về mất an toàn. Các dự án đầu tư phát triển đã chú ý hơn về an toàn PCCC, phòng nổ. Tuy nhiên nguy cơ cháy, nổ vẫn còn tồn tại ở một số đơn vị do công nghệ lạc hậu, thiết bị hư hỏng, thiếu vốn đầu tư đổi mới thiết bị, nhà xưởng kho tàng, hệ thống năng lượng; việc trang thiết bị bị PCCC, an toàn điện, chống sét chưa đầy đủ; một bộ phận quần chúng và lãnh đạo ở cơ sở chưa nhận thức đầy đủ mức độ bức thiết của công tác PCCC. Để chủ động PCCC, góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, của các tổ chức, tính mạng và tài sản của nhân dân, ngày 19-4-1996 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 237/TTg về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC. Chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện các việc sau đây: 1- Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 237/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi quản lý. Các Tổng Công ty, Công ty, cơ sở phải bố trí cán bộ có năng lực phụ tách công tác PCCC; củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ. Rà soát, bổ sung các hồ sơ, hệ thống văn bản, hướng dẫn kỹ thuật an toàn PCCC (quy trình, quy chế, nội quy) cho phù hợp với các quy định của Nghị định, Thông tư, Tiêu chuẩn về PCCC hiện hành của Nhà nước. 2- Tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề PCCC. 3- Tăng cường công tác huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên về chấp hành các tiêu chuẩn, quy định an toàn PCCC, các cán bộ, công nhân viên tham gia lực lượng PCCC phải có trình độ chuyên môn và khả năng thực hiện công tác PCCC. Các trường cần soạn thảo giáo trình giảng dạy kiến thức cơ bản về PCCC cho học sinh phù hợp với từng cấp, ngành nghề đào tạo. 4- Định kỳ 6 tháng một lần phải đánh giá lại tình trạng PCCC của đơn vị, làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn, bổ sung kịp thời phương tiện PCCC cần thiết. 5- Khi xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, các cơ sở sản xuất phải bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư... bảo đảm an toàn PCCC; các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Nhà nước về duyệt thiết kế và thiết bị PCCC. 6- Các đơn vị có nhiều chất cháy, nổ, độc hại và hàng hoá, trang bị có giá trị cao phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy định an toàn PCCC, có đủ lực lượng và trang thiết bị PCCC cần thiết. 7- Các đơn vị tổ chức hoạt động “Đảm bảo an toàn PCCC” để thiết thực kỷ niệm 35 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy” (04/10/1961-04/10/1996); tổ chức sơ kết và khen thưởng 5 năm thực hiện Chỉ thị 175/CT về tăng cường công tác PCCC (theo hướng dẫn số 283/TĐKT của Tổng cục III Bộ Nội vụ).
  2. Bộ giao cho Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm là cơ quan đầu mối của Bộ, phối hợp với Cục Kiểm tra và giám sát Kỹ thuật an toàn thực hiện công tác PCCC, có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất các chính sách, soạn thảo và trình Bộ ban hành tiêu chuẩn an toàn về PCCC cấp Ngành, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp luật, kế hoạch, biện pháp an toàn PCCC tại các đơn vị trong ngành. Phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc xét duyệt thoả thuận thiết kế và thiết bị PCCC, thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, xử lý về công tác PCCC. Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có kế hoạch triển khai trong đơn vị mình và báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm./. K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Các Cơ quan, Doanh nghiệp, Nhà trường, Viện, C/đoàn thuộc Bộ, - Các Sở CN – TCN, - VP Chính phủ (để báo cáo), - Bộ Nội vụ, - Vụ CNCL, - Lưu VP. Lê Quốc Khánh
Đồng bộ tài khoản