Chỉ thị số 03/2000/CT-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/2000/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2000/CT-BYT về việc tăng cường công tác cấp cứu tai nạn giao thông do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2000/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/CT-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 2 năm 2000 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC C P C U TAI N N GIAO THÔNG th c hi n quy nh t i i m 5. Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông, B trư ng B Y t ch th Th trư ng các cơ s khám ch a b nh (g i chung là b nh vi n), bao g m các Bênh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B , B nh vi n a khoa trung tâm và khu v c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trung tâm y t các qu n, huy n, th xã; Phòng khám a khoa khu v c; B nh vi n các ngành; B nh vi n tư nhân và B nh vi n có v n u tư c a nư c ngoài ph i t ch c th c hi n ngay nh ng công vi c sau ây: 1. Các B nh vi n ph i t ch c s n sàng c p c u tai n n giao thông: 1.1. Ti p nh n và x trí c p c u k p th i ngư i b tai n n giao thông. N u vư t kh năng, sau khi sơ c u, b nh vi n ph i chuy n ngay ngư i b tai n n giao thông lên tuy n trên. Nghiêm c m vi c chuy n ngư i b tai n n trong tình tr ng chưa ư c sơ c u. 1.2. Ph i t ch c s p x p, giành s ưu tiên v giư ng b nh, thu c, thi t b y t và phương ti n v n chuy n c p c u m b o vi c c p c u ngư i b tai n n giao thông k p ht i và hi u qu . 1.3. T ch c i c p c u lưu ng và phương ti n v n chuy n s n sàng i c p c u ngoài vi n khi có yêu c u. Các b nh vi n có a i m trên tr c ư ng qu c l ho c g n tr c ư ng qu c l , khi nh n ư c thông tin yêu c u c p c u, i c p c u lưu ng ph i lên ư ng th c hi n nhi m v ngay. 1.4. Trư ng h p x y ra v tai n n giao thông l n, nhi u ngư i b tai n n ph i c p c u, bênh vi n ph i tìm m i cách báo cáo khNn c p lên c p có thNm quy n ch o và chi vi n k p th i. 2. phòng ng a và h n ch h u qu c a tai n n giao thông, Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho và Báo S c kho và i s ng ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n v n ng toàn dân i mũ b o hi m khi i xe máy, th t dây an toàn khi i ô tô con. Nh n ư c ch th này, giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ s khám ch a b nh ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay, c bi t
  2. ph i t p trung t ch c t t vi c c p c u ngư i b tai n n giao thông trong d p T t nguyên án Canh Thìn s p t i. nh kỳ 3 tháng, các ơn v , a phương ph i báo cáo k t qu th c hi n và nh ng vư ng m c phát sinh v B Y t (V i u tr ) nghiên c u và gi i quy t. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản