Chỉ thị số 03/2001/CT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 03/2001/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2001/CT-BTC về những biện pháp cấp bách thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị thuộc ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2001/CT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2001/CT-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2001 CH THN V NH NG BI N PHÁP C P BÁCH TH C HI N CÁC QUI NNH V M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC ƠN VN THU C NGÀNH TÀI CHÍNH Th c hi n m t s bi n pháp c p bách theo tinh th n Ngh quy t s 02/2001/NQ-CP ngày 2 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph nh m góp ph n h n ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông, B trư ng B Tài chính yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v và cán b , công ch c trong toàn ngành t trung ương n a phương th c hi n t t các vi c sau ây: 1. Th trư ng các ơn v trong toàn ngành Tài chính: + Ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng t ch c ph bi n r ng rãi và giáo d c cho cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v hi u bi t pháp lu t v tr t t an toàn giao thông nâng cao trách nhi m và ý th c ch p hành pháp lu t; gương m u th c hi n Ngh quy t s 02/2001/NQ-CP ngày 2 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph và Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c t p trung th c hi n m t s bi n pháp nh m h n ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. + Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n các bi n pháp c th trong cán b , công nhân viên và các ơn v tr c thu c v vi c ch p hành các qui nh v tr t t an toàn giao thông. + T ch c ki m tra các t p th và t ng cá nhân cán b , công nhân viên ch c trong vi c ch p hành các qui nh v tr t t an toàn giao thông; có các hình th c k lu t x lý nghiêm kh c i v i các cá nhân vi ph m và các ơn v có nhi u cá nhân vi ph m như: phê bình, c nh cáo, c t các danh hi u thi ua. 2. T t c cán b , công ch c, viên ch c ang công tác trong ngành Tài chính ph i gương m u và i u trong vi c th c hi n nghiêm túc các quy nh v tr t t an toàn giao thông: + Ph i i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy t ngày l/6/2001. Trư c m t B yêu c u các ơn v thu c cơ quan B , cơ quan Kho b c Nhà nư c, cơ quan T ng c c Thu th c hi n l 1/5/2001. + Tuy t i không tham gia ho c c vũ n n ua xe mô tô trái phép dư i b t kỳ hình th c nào.
  2. + Tuyên truy n giáo d c các thành viên trong gia ình ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. Không con, em, cháu trong gia ình không tu i ho c không có gi y phép lái xe h p l i xe máy, i xe mô tô. 3. Các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c chuyên nghi p thu c ngành Tài chính có k ho ch, bi n pháp giáo d c h c sinh, sinh viên c a trư ng ch p hành t t các quy nh v tr t t an toàn giao thông. 4. Thành l p Ban ch o th c hi n các qui nh v tr t t an toàn giao thông c a B do V trư ng V Tài v qu n tr làm Trư ng ban và các thành viên g m: Chánh Văn phòng B , Ch t ch công oàn B , Bí thư oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, Trư ng ban N công B . Ban ch o có nhi m v t ch c theo dõi, ôn c, ki m tra và t ng h p k t qu th c hi n c a các ơn v và nh kỳ báo cáo B vi c ch p hành c a các ơn v . 5. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c h th ng ngành tài chính có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này và báo cáo k t qu v Ban ch o c a B Tài chính. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản