Chỉ thị số 03/2007/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/2007/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 03/2007/ct-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2007/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2007/CT-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 03 năm 2007 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC S P X P, I M I, PHÁT TRI N VÀ NÂNG CAO HI U QU HO T NG C A DOANH NGHI P TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I NĂM 2007 S p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p là ch trương l n c a ng và Nhà nư c. Vì v y, ư c s quan tâm c a Ban Cán s ng và lãnh o B trong nh ng năm qua các doanh nghi p thu c B Giao thông v n t i ã ư c cơ c u l i, ki n toàn qu n lý và t ch c, t p trung ngu n l c thông qua vi c s p x p l i mô hình t ch c, c ph n hoá, bán c ph n ra bên ngoài thu hút v n u tư phát tri n, t ng bư c nâng cao kh năng c nh tranh, phù h p v i cơ ch th trư ng. ph c v công tác s p x p, i m i doanh nghi p, B Giao thông v n t i ã t ch c các h i ngh ph bi n các ch trương, ngh quy t c a ng, ch th c a Th tư ng Chính ph ; t ch c h i ngh t p hu n, gi i thi u các ch , chính sách m i c a Nhà nư c v i m i, c ph n hoá doanh nghi p, vi c chuy n i, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c theo mô hình Công ty m - Công ty con... cán b ch ch t, cán b làm công tác i m i doanh nghi p trong toàn ngành bi t và tri n khai th c hi n. Do làm t t công tác tuyên truy n, hư ng d n nên t khi có ch trương s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p, c bi t là sau khi có Ngh quy t Trung ương 3 Khoá IX n nay, B Giao thông v n t i ã c ph n hóa ư c 279 doanh nghi p và b ph n doanh nghi p, trong ó năm 2005: k ho ch theo phương án t ng th ư c Th tư ng Chính ph phê duy t là 75 doanh nghi p, B Giao thông v n t i ã c ph n hóa ư c 100 doanh nghi p. Ngoài ra, B Giao thông v n t i ã ch o các ơn v áp d ng nhi u bi n pháp s p x p, i m i qu n lý nâng cao hi u qu ho t ng: T ng công ty Xây d ng và Thương m i ti n hành thí i m c ph n hoá toàn T ng công ty; T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 5 bán Công ty u tư và Xây d ng 568; Công ty m - Công ty V n t i a phương th c áp d ng hình th c H i ng qu n tr thuê T ng giám c i u hành… Tuy nhiên, năm 2006 công tác s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p, c bi t là công tác c ph n hoá các công ty nhà nư c trong Ngành còn ch m, theo phương án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t là c ph n hoá 74 doanh nghi p, nhưng ch th c hi n c ph n hoá ư c 31 doanh nghi p. Do v y, năm 2007 c n có s t p trung ch o Ny nhanh ti n s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p mà tr ng tâm là th c hi n c ph n hoá doanh nghi p ho c áp d ng hình th c bán, phá s n... i v i nh ng doanh nghi p nh , s n xu t kinh doanh thua l . th c hi n t t m c tiêu, nhi m v nêu trên, B trư ng B Giao thông v n t i ch th :
  2. 1. Các ơn v có trách nhi m t ch c ph bi n, quán tri t Ngh quy t i h i ng l n th X, Chương trình hành ng c a Chính ph v Ny m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c giai o n 2006-2010 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 263/2006/Q -TTg ngày 15/11/2006 c a Th tư ng Chính ph , Ch th s 36/2006/CT-TTg ngày 15/11/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph v Ny m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c giai o n 2006-2010 và các quy nh khác có liên quan nh m nâng cao nh n th c c a cán b , ng viên, công nhân viên ch c và ngư i lao ng trong toàn Ngành v s c n thi t và các hình th c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c. 2. Ti p t c ki n toàn Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p, Ban Ch o c ph n hoá... b trí cán b có trình chuyên môn nghi p v m b o công tác tham mưu cho lãnh o trong vi c th c hi n s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p. 3. C c trư ng các C c, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các T ng công ty, Công ty nhà nư c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B có trách nhi m: - Rà soát, xây d ng chương trình, gi i pháp tích c c ti n hành s p x p, c ph n hoá doanh nghi p theo úng phương án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 63/2003/Q -TTg ngày 21/4/2003 v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Giao thông v n t i n năm 2004 và Quy t nh s 95/2005/Q -TTg ngày 06/5/2005 v vi c i u ch nh ph- ương án s p x p, i m i công ty nhà nư c thu c B Giao thông v n t i trong 2 năm 2005 - 2006 và các văn b n, quy nh khác có liên quan và báo cáo k ho ch th c hi n v B trư c ngày 20/3/2007. - i v i nh ng doanh nghi p khó khăn (ch y u là nh ng khó khăn v tài chính) c n t p trung ki n toàn t ch c, Ny m nh công tác gi i quy t t n t i, tháo g khó khăn th c hi n c ph n hoá. Nh ng doanh nghi p s n xu t kinh doanh thua l , không còn v n nhà nư c, không áp ng các tiêu chí quy nh, không th c ph n hoá ư c thì ch ng xu t, báo cáo B trình Th tư ng Chính ph cho th c hi n bán ho c phá s n. - i v i nh ng doanh nghi p ã th c hi n chuy n i, s p x p l i s n xu t kinh doanh có hi u qu , t o ư c thương hi u trên th trư ng thì c n có bi n pháp khuy n khích, h tr m r ng s n xu t kinh doanh, hình thành các mô hình m i phù h p theo quy nh c a pháp lu t. 4. C c ư ng b Vi t Nam t ch c sơ k t mô hình thí i m c ph n hoá các công ty nhà nư c ho t ng công ích; xu t phương án s p x p các công ty nhà nư c ho t ng công ích còn l i; xây d ng phương án qu n lý tài s n công (b o qu n tài s n d phòng m b o giao thông, qu n lý và s d ng tài s n công) và vi c k th a quy n thu phí t i các công ty c ph n, báo cáo phương án và k ho ch th c hi n v B trư c ngày 20/3/2007. 5. C c ư ng sông Vi t Nam t ch c sơ k t mô hình thí i m c ph n hoá các o n qu n lý ư ng sông; xu t phương án t ch c l i các o n qu n lý ư ng sông phù
  3. h p v i ch trương c a ng và Nhà nư c v s p x p, i m i doanh nghi p, ng th i m b o th c hi n các nhi m v công ích ư c giao, báo cáo phương án và k ho ch th c hi n v B trư c ngày 20/3/2007. 6. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m nghiên c u, xu t phương án s p x p, i m i t ch c và ho t ng c a các C m c ng hàng không theo hư ng tách qu n lý nhà nư c ra kh i s n xu t kinh doanh, thành l p các C ng v hàng không khu v c và chuy n i thành doanh nghi p s n xu t kinh doanh t i c ng hàng không, báo cáo phương án v B trư c ngày 31/3/2007. 7. C c ư ng b Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam, C c Hàng không Vi t Nam, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam có trách nhi m căn c Ngh nh s 31/2005/N - CP ngày 11/3/2005 rà soát và ngh B công nh n l i các công ty nhà nư c th c hi n nhi m v công ích, báo cáo h sơ v B trư c ngày 15/3/2007. 8. Các T ng công ty nhà nư c thu c B có trách nhi m nghiêm túc tri n khai th c hi n Quy t nh s 1729/Q -TTg ngày 29/12/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các T p oàn, T ng công ty nhà nư c th c hi n c ph n hoá giai o n 2007 - 2010. Ny nhanh các bư c c ph n hoá t ng công ty nhà nư c. Coi vi c c ph n hoá toàn t ng công ty là nhi m v trong tâm trong công tác i m i, s p x p doanh nghi p, nh m t o bư c t phá trong vi c nâng cao hi u qu ho t ng c a các t ng công ty trong th i gian t i, t m c tiêu thu hút v n và i m i qu n tr , nâng cao kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. 9. Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p B Giao thông v n t i có trách nhi m: - ôn c, ki m tra các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n k ho ch s p x p, c ph n hoá các doanh nghi p nhà nư c thu c B . - K p th i xu t các bi n pháp gi i quy t khó khăn, vư ng m c cho các ơn v trong quá trình i m i, s p x p và c ph n hoá doanh nghi p, báo cáo B trư ng xem xét, gi i quy t. - Ph i h p v i các ơn v xu t các gi i pháp các B , ngành có liên quan xem xét, tháo g khó khăn v tài chính các doanh nghi p có i u ki n th c hi n s p x p, c ph n hoá, gi i quy t ch chính sách i v i ngư i lao ng (ch cho lao ng dôi dư, ào t o, ào t o l i...). - Nghiên c u áp d ng hình th c sáp nh p, t ch c l i theo mô hình công ty m - công ty con i v i nh ng doanh nghi p có cùng ngành ngh , có m i quan h v công ngh , th trư ng... trong ngành Giao thông v n t i. Th i gian th c hi n: Quý II/2007. - Hoàn ch nh Quy ch , ph i h p v i các V có liên quan trong vi c tri n khai th c hi n Quy ch H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p ôtô Vi t Nam ký h p ng thuê T ng giám c i u hành. Th i gian th c hi n: Quý I/2007. T ch c sơ k t, ánh giá mô hình H i ng qu n tr ký h p ng thuê T ng giám c i u hành t i Công ty m - Công ty V n t i a phương th c ph bi n, áp d ng trong các doanh nghi p ngành Giao thông v n t i. Th i gian th c hi n: Quý II/2007.
  4. Th trư ng các ơn v thu c B căn c ph m vi trách nhi m, tri n khai th c hi n nghiêm ch nh các n i dung ch y u nêu trên, coi ây là ch tiêu quan tr ng ánh giá bình xét thi ua, ánh giá hi u qu ho t ng c a doanh nghi p, ánh giá năng l c i u hành c a Lãnh o doanh nghi p. Kiên quy t x lý i v i nh ng cán b lãnh o doanh nghi p (Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c ho c Giám c) c tình không th c hi n ho c gây c n tr vi c chuy n i, c ph n hóa doanh nghi p. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p B Giao thông v n t i có trách nhi m ôn c, theo dõi và nh kỳ báo cáo B trư ng vi c th c hi n Ch th này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Ban C M&PTDN; - Các /c Th trư ng; - Các ơn v thu c B ; - Công oàn GTVT Vi t Nam; - Lưu: VT, TCCB (Th). H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản