Chỉ thị số 04/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 04/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2002/CT-UB về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2002/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 04/2002/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN Căn cứ Thông tư số 04/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích ; Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tại tờ trình số 383/TT- LĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2002 về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận ; Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau : 1. Cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu một mức chung cho toàn thành phố là 0,4 đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận. 2. Giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố làm thường trực phối hợp với các Sở quản lý ngành, Tổng Công ty, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức thẩm định định mức lao động, thẩm định đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo các quy định chung và thu nhập của người lao động không giảm so với các năm trước. 3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình thẩm định định mức lao động, thẩm định đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Sở quản lý ngành, Tổng Công ty, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
  2. không vì mục đích lợi nhuận phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổ sung, sửa đổi./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân TP - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - Các Sở Ban Ngành thành phố - UBND các Quận-Huyện - Các Tổng Công ty thành phố - VP. Thành ủy và các Ban Đảng - UBMTTQ và các Đoàn thể TP Mai Quốc Bình - Viện KSND.TP – Toà án nhân dân TP - VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH - Lưu (CNN).
Đồng bộ tài khoản