Chỉ thị Số: 04/CT-CTUBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
97
lượt xem
2
download

Chỉ thị Số: 04/CT-CTUBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG VÀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 04/CT-CTUBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH ĐỊNH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/CT-CTUBND Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG VÀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG Trong những năm qua, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về quản lý rừng, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), được các địa phương, các ngành quan tâm, đôn đốc, triển khai và tổ chức thực hiện tốt nên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, còn một số địa phương chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; vẫn còn để xảy ra tình hình xâm hại rừng, đất lâm nghiệp, cháy rừng và tình hình chống người thi hành công vụ có nơi xảy ra rất nghiêm trọng. Trước tình hình đó, để chủ động thực hiện công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau: 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  2. a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR; các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết nhằm nâng cao ý thức sử dụng lửa trong rừng vào những ngày nắng nóng, hanh khô kéo dài. Vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt chú trọng khu vực dân cư sống gần rừng; tăng cường kiểm tra quản lý bảo vệ rừng trong mùa khô để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, phát đốt rừng làm rẫy. b. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các huyện và thành phố, các chủ rừng tổ chức, thực hiện nghiêm phương án PCCCR; tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp kiện toàn Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, PCCCR đến từng địa bàn cơ sở; kiện toàn Đoàn Kiểm tra liên ngành các cấp và xây dựng kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản để có biện pháp xử lý kịp thời. c. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Bình Định giai đoạn năm 2009 đến 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR. d. Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản. Lập kế hoạch kiểm tra, truy quét các đối tượng chặt phá rừng trái phép hoạt động trong rừng; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động đối với các xưởng chế biến gỗ, sử dụng gỗ không có
  3. nguồn gốc hợp pháp. Đặc biệt chú trọng các vùng rừng giáp ranh giữa các huyện, thành phố trong tỉnh, giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận. Mặt khác chủ động phối hợp với các ngành liên quan điều tra, xác minh kiên quyết xử lý những phần tử chống đối người thi hành công vụ theo pháp luật. 2. Công an tỉnh a. Tăng cường tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn công tác PCCCR; sẵn sàng chủ động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra; thường xuyên phối hợp kiểm tra, truy quét các tụ điểm về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản. b. Phối hợp tổ chức điều tra, đấu tranh xử lý cương quyết, kịp thời đối với các đối tượng chống đối người thi hành công vụ, bố trí lực lượng đủ mạnh để triệt phá những đầu nậu, người chủ mưu, cầm đầu phá rừng với bất kỳ mục đích gì. 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) xây dựng Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng theo Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tổ chức diễn tập chữa cháy rừng quy mô cấp xã và thôn theo phương án PCCCR đã được phê duyệt. Các đồn biên phòng, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn phối hợp với các ngành, các cấp ở địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn. Khi xảy ra cháy rừng, chỉ huy các đơn vị phải huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy rừng. 4. Sở Tài nguyên và Môi trường
  4. a. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xác lập hồ sơ vi phạm về lĩnh vực đất đai để xử lý theo quy định pháp luật; đặc biệt đối với các hành vi lấn, chiếm trái phép đất đai (đất chưa có rừng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp) đang là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương. b. Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT làm thủ tục trình cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức. Giúp UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc giao đất lâm nghiệp, rừng và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, rừng cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn. c. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp khi khai thác khoáng sản ( đá granit, ti tan… ) trên đất lâm nghiệp phải lập đầy đủ thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, phải có phương án bảo vệ môi trường và sau khi kết thúc khai thác phải tiến hành sang lấp mặt bằng, trồng lại rừng và chăm sóc rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao theo quy định. 5. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các cơ quan truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, PCCCR; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong mùa hanh khô. 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố a. Kiện toàn Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR và Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện, thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn trực tiếp chỉ đạo. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế
  5. độ giao ban, báo cáo tình hình bảo vệ rừng và PCCCR lên Ban Chỉ huy BVR và PCCCR cấp trên theo quy định. b. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR; tuyên truyền, vận động nhân dân khi phát hiện các hành vi gây mất an toàn đến rừng phản ánh ngay với cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. c. Chỉ đạo UBND cấp xã, chủ rừng xây dựng phương án PCCCR; có kế hoạch cụ thể triển khai, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, PCCCR cả về lực lượng và phương tiện; chủ động ứng phó khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, đối với địa bàn có diện tích rừng lớn, ngoài phương án chuẩn bị tại chỗ, phải hợp đồng thêm về lực lượng, phương tiện để đảm bảo triển khai có hiệu quả khi có tình huống cháy rừng xảy ra. d. Chỉ đạo lực lượng liên ngành, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi phát đốt rừng làm nương rẫy, đốt lửa xử lý thực bì không đúng quy định; giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết trách nhiệm của chủ rừng với chính quyền địa phương về việc chấp hành các quy định về PCCCR; tham mưu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trên khi xảy ra tình trạng phá rừng và cháy rừng trên địa bàn mình quản lý. 7. Đề nghị các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền và vận động hội, đoàn viên mình thực hiện đúng pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, lên án các đối tượng phá rừng, chống người thi hành công vụ. 8. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp thực hiện công tác bảo vệ rừng,
  6. PCCCR. Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức, thường xuyên đôn đốc kiểm tra tại cơ sở trong việc bảo vệ rừng, PCCCR; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng các trường hợp vi phạm trong bảo vệ rừng, PCCCR. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng tháng báo cáo cho UBND tỉnh biết để chỉ đạo./. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thiện

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản