Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sau thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2007/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/2007/CT-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2007 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC THANH TRA, KI M TRA, X LÝ SAU THANH TRA V QU N LÝ U TƯ XÂY D NG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I. Công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n trong ngành Giao thông v n t i trong nh ng năm qua các ơn v trong toàn ngành cơ b n ã th c hi n theo các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng, các văn b n hư ng d n, ch o th c hi n c a B Giao thông v n t i. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, ki m tra các d án u tư xây d ng trong ngành Giao thông v n t i cho th y v n còn nhi u sai sót, t n t i các khâu như: Kh o sát thi t k th c hi n còn chưa t t nên trong quá trình th c hi n u tư các d án ph i b sung, phát sinh nhi u; d toán chưa th c hi n y các quy nh c a nhà nư c và còn sai nhi u. Công tác u th u xây l p còn nhi u sai sót c n ư c nghiêm túc kh c ph c, nên nhi u d án nhi u nhà th u năng l c y u kém v n trúng th u thi công, tình tr ng s d ng th u ph và bán th u ph bi n các d án làm nh hư ng n ti n và ch t lư ng d án. Công tác qu n lý ch t lư ng thi công công trình còn nhi u t n t i; quá trình thi công vi c giám sát c a ch u tư, c a tư v n có ch , có nơi làm chưa t t. Vì v y, nh hư ng t i tu i th và th i gian khai thác c a công trình. Qu n lý và s d ng v n c a ngân sách nhà nư c còn chưa t t, v n còn b chi m d ng, m t s d án còn s d ng sai m c ích; nhi u d án k t thúc ã lâu nhưng không ti n hành l p h sơ và quy t toán. Ti n th c hi n các d án còn ch m nhi u so v i yêu c u; vv… Nh ng t n t i thi u sót trên qua thanh tra, ki m tra ã ư c phát hi n và B có nhi u ch th ch n ch nh, kh c ph c nh ng t n t i, vi ph m và tăng cư ng qu n lý u tư xây d ng nhưng ch m chuy n bi n, kh c ph c. M t trong nh ng nguyên nhân là do công tác x lý sau thanh tra th c hi n chưa t t, thi u nghiêm túc. tăng cư ng công tác qu n lý các d án có hi u qu và kh c ph c các t n t i trên, B trư ng B Giao thông v n t i ch th : 1. Các d án ã có k t lu n thanh tra, các ơn v theo ph m vi trách nhi m ti n hành:
  2. - Xác nh rõ m c sai ph m, xác nh trách nhi m và x lý nghiêm các sai ph m i v i các t p th , các cá nhân, nh t là ngư i ng u các t ch c, ơn v xNy ra nh ng sai sót, sai ph m trong quá trình qu n lý và th c hi n d án. - Ti n hành thu h i, gi m tr v kinh t ; s a ch a l i cho úng thi t k i v i các h ng m c công trình thi công không m b o ch t lư ng. Tr trư ng h p c bi t khi có quy t nh c a B i u ch nh l i phương án x lý nh m tránh th t thoát, lãng phí. - X lý nghiêm các t ch c, các cá nhân không th c hi n theo k t lu n thanh tra. 2. Tăng cư ng các ho t ng thanh tra, ki m tra theo k ho ch; ti n hành các cu c thanh tra, ki m tra t xu t v công tác u th u và qu n lý ch t lư ng thi công công trình nh ng d án tr ng i m; các cơ quan, ơn v theo ch c năng nhi m v ph i thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n c a ơn v mình, s m phát hi n nh ng sai sót k p th i ch n ch nh và x lý các trư ng h p vi ph m. 3. Các ơn v , t ch c, các cá nhân th c hi n nghiêm các ch th , ch o c a B v kh c ph c các thi u sót, t n t i và tăng cư ng qu n lý u tư và xây d ng các d án xây d ng công trình giao thông h n ch các sai ph m trong th c hi n các d án ti p theo và th c hi n t t các vi c sau: a. Các cơ quan tham mưu c a B : Tăng cư ng hơn n a vi c t ch c ph bi n, hư ng d n các ơn v qu n lý và th c hi n các d án trong ngành th ng nh t th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng, các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t c a Nhà nư c và c a Ngành. Giao V K ho ch u tư, V Tài chính và C c giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông s m ánh giá y , chính xác v năng l c c a các ch u tư, các ơn v tư v n thi t k , tư v n giám sát, các nhà th u thi công trong th i gian t i có nh hư ng khi l a ch n các ơn v qu n lý và th c hi n các d án m b o ch t lư ng và hi u qu . Giao V T ch c cán b ch trì tham mưu cho B s a i Quy t nh s 4391/2002/Q -BGTVT ngày 27/12/2002 v ban hành quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m v qu n lý, b o m ch t lư ng các d án xây d ng k t c u h t ng giao thông cho y và phù h p các văn b n quy ph m pháp lu t. b. i v i các ơn v qu n lý và th c hi n d án. Ph i nâng cao năng l c trong qu n lý, t ch c i u hành th c hi n các d án; Ny m nh c i cách hành chính; ch n ch nh, ngăn ch n nh ng nhũng nhi u, tiêu c c t t c các khâu; các trư ng h p nhũng nhi u, tiêu c c ph i phát hi n k p th i và x lý nghiêm kh c. Chú tr ng vi c b trí s p x p cán b , có năng l c chuyên môn, có phNm ch t chính tr , o c ngh nghi p; phân công, phân nhi m rõ ràng. Trong quá trình th c hi n n u xNy các sai ph m thì ph i ư c xác nh rõ m c sai ph m và quy trách nhi m c
  3. th t ng v trí, t ng cá nhân và ph i x lý theo úng quy nh c a pháp lu t và quyêt nh x lý c a B . 4. Yêu c u, th trư ng các cơ quan, ơn v nghiêm túc th c hi n ch th này. Hàng quý, năm các ch u tư, các ban qu n lý d án ti n hành báo cáo công tác th c hi n các k t lu n thanh tra và x lý sau thanh tra g i B (qua Thanh tra B ). Giao cho Thanh tra B theo dõi, t ng h p vi c th c hi n và x lý theo các k t lu n thanh tra; ch trì tham mưu cho B x lý các n i dung liên quan n các công vi c sau thanh tra v u tư, xây d ng các d án trong ngành Giao thông v n t i. nh kỳ B GTVT s ti n hành t ng k t ánh giá k t qu các ho t ng u tư xây d ng, ti n hành khen thư ng i v i các ơn v , cá nhân th c hi n t t; có hình th c x lý phù h p i v i các ơn v , t ch c, cá nhân có sai ph m v ho t ng u tư xây d ng trong ngành GTVT./. B TRƯ NG Nơi nh n: - VP Chính ph ( b/c); - Thanh tra chính ph ( bi t); - Các Th trư ng ( ch o), - Các C c, V , Vi n thu c B ; H Nghĩa Dũng - Các C c và các Ban QLDA thu c B ; - Các ơn v , t ch c tư v n; - Các T ng công ty, Công ty tr c thu c B ; - C m c ng hàng không MB, MT, MN; - Các S GTVT (GTCC); - Công báo, - Lưu VT, TTr.
Đồng bộ tài khoản