Chỉ Thị số 11/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
4
download

Chỉ Thị số 11/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ Thị số 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ Thị số 11/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 11/2007/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2007 CH TH V T CH C TU N L AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B TOÀN C U L N TH NH T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Nh m tri n khai th c hi n có hi u qu K ho ch s 129/UBATGTQG ngày 06 tháng 4 năm 2007 c a y ban An toàn giao thông Qu c gia v vi c t ch c Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t, t ngày 22 tháng 4 n h t ngày 29 tháng 4 năm 2007, theo ch o c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các S - ban - ngành ch c năng c a thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n khNn trương th c hi n t t các vi c sau ây: 1. S Văn hóa và Thông tin tri n khai công tác tuyên truy n c ng v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b . N i dung t p trung tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c cho m i t ng l p nhân dân, c bi t là i v i l p tr v hi m h a tai n n giao thông ư ng b ; ph bi n các quy nh liên quan tr c ti p n các hành vi vi ph m thư ng d n n tai n n giao thông, nh t là tai n n giao thông nghiêm tr ng; kêu g i m i ngư i nêu cao ý th c ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, tăng cư ng i l i b ng xe buýt, i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy; không i u khi n xe mô tô, xe g n máy khi s d ng rư u, bia; V hình th c, t p trung vào các ho t ng c ng tuyên truy n như t ch c xe loa, tri n lãm các nơi công c ng ngoài tr i, treo các băng - rôn, áp phích trên các tuy n ư ng, trong các Khu ch xu t, Khu công nghi p. 2. S Giáo d c và ào t o ch o t t c các trư ng ph thông ng lo t hư ng ng Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t. Trong d p này c n t ch c m t t ho t ng cao i m giáo d c tuyên truy n v b o m tr t t an toàn giao thông i v i h c sinh và trư c h t là các trư ng ph thông trung h c; t ch c các ho t ng vui chơi như thi tìm hi u pháp lu t v giao thông ư ng b , sân kh u hóa giáo d c v tr t t an toàn giao thông, ch m i m thi ua th c hi n khNu hi u “C ng trư ng em s ch p an toàn”. 3. Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh phát ng cu c v n ng “Thanh niên gương m u i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy”; ch trì ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph t ch c H i ngh t ng k t chương trình ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông giai o n năm 2003 - 2006 và ký k t chương trình ph i h p giai o n năm 2007 - 2010; t ch c ngày h i An toàn giao thông c a tu i tr thành ph năm 2007 vào ngày 28 tháng 4 năm 2007.
  2. 4. Công an thành ph ch o l c lư ng C nh sát giao thông thành ph và Công an qu n - huy n tăng cư ng tu n tra, ki m soát, ki m tra và x lý i v i nh ng hành vi vi ph m Lu t Giao thông ư ng b , c bi t là nh ng hành vi vi ph m thư ng d n n tai n n giao thông. X ph t nghiêm kh c i v i nh ng trư ng h p không th c hi n úng quy nh i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy trên các tuy n ư ng b t bu c ph i i mũ b o hi m. 5. S Giao thông - Công chính m t cao i m ki m tra, k p th i x lý các hư h ng c a h th ng c u ư ng, èn tín hi u giao thông, èn chi u sáng công c ng, bi n báo giao thông, dãy phân cách, v ch sơn phân làn, phân tuy n. 6. y ban nhân dân các qu n - huy n có k ho ch tri n khai Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t trên a bàn qu n - huy n. Trong th i gian t ch c Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t, t t c các phư ng - xã, th tr n c n ch o t ch c sinh ho t t dân ph nh m ph bi n Ch th c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t k t h p ph bi n tuyên truy n Lu t Giao thông ư ng b . 7. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , H i Liên hi p Ph n thành ph , H i Nông dân thành ph , H i C u Chi n binh thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph , và các t ch c thành viên M t tr n T qu c thành ph m cu c v n ng h i viên, oàn viên gương m u i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe g n máy. 8. Các cơ quan báo, ài trên a bàn thành ph thông tin v ý nghĩa và n i dung các ho t ng c a Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t, k p th i nêu gương nh ng cơ quan, ơn v , a phương làm t t vi c tri n khai th c hi n ch o c a y ban nhân dân thành ph v t ch c Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t trên a bàn thành ph . 9. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph ch trì ph i h p v i S Văn hóa và Thông tin t ch c l phát ng Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2007; ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n các ho t ng trong Tu n l An toàn giao thông ư ng b , ph i h p và xu t kinh phí ph c v cho các ho t ng trong Tu n l An toàn giao thông ư ng b c a các S - ban - ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n; t ng h p k t qu tình hình th c hi n, t ch c h i ngh t ng k t, xu t khen thư ng cho các cơ quan, ơn v thành ph , y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông qu n - huy n có thành tích xu t s c trong vi c t ch c th c hi n Tu n l An toàn giao thông ư ng b toàn c u l n th nh t. Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này, báo cáo k t qu th c hi n cho Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph trư c ngày 08 tháng 5 năm 2007 t ng h p báo cáo cho y ban An toàn giao thông Qu c gia và y ban nhân dân thành ph . Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản