Chỉ thị số 11/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, công dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 11/CT-UBND Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 CH THN V VI C TH C HI N CH THN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CCHC TRONG CÔNG TÁC QLXNC I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C, CÔNG DÂN Th i gian qua các S , Ban, ngành, oàn th , các cơ quan, ơn v , UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ã th c hi n nghiêm túc quy nh c a Chính ph v qu n lý xu t c nh, nh p c nh, ã Ny m nh c i cách hành chính, t o i u ki n thu n l i cán b , công ch c, viên ch c và công dân làm th t c xu t, nh p c nh m b o gi i quy t nhu c u giao lưu và công tác c a t ch c, cá nhân, góp ph n thúc Ny s nghi p phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i t i Th ô. Ngày 17/8/2007 Chính ph ban hành Ngh nh s 136/2007/N -CP v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam và ngày 11/12/2007 Th tư ng Chính ph ban hành Ch th s 29/2007/CT-TTg v vi c th c hi n c i cách hành chính trong công tác qu n lý xu t c nh, nh p c nh c a cán b , công ch c, viên ch c và công dân, trong ó quy nh nhi u n i dung m i so v i trư c ây; ơn gi n v th t c, tăng cư ng trách nhi m, s ph i h p gi a các B , ngành trong công tác qu n lý xu t c nh, nh p c nh. th c hi n t t ch o c a Chính ph , áp ng yêu c u xu t c nh, nh p c nh c a cán b , công ch c và c a công dân, UBND Thành ph xác nh công tác qu n lý xu t c nh, nh p c nh là nhi m v quan tr ng trong xu th h i nh p qu c t , c i thi n môi trư ng u tư và nhu c u giao lưu c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, UBND Thành ph yêu c u: 1. Các S , Ban, ngành, oàn th , các cơ quan, ơn v , UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c t o m i i u ki n thu n l i cán b , công ch c, viên ch c, k c S quan, h S quan, công nhân viên trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân có nguy n v ng ngh c p, s a i h chi u ph thông, gi i quy t úng quy nh c a pháp lu t, không t ý t ra các lo i gi y t , th t c trái v i quy nh chung. H chi u ph thông c a công dân có giá tr s d ng như ch ng minh thư nhân dân (CMTND), các cơ quan không thu gi h chi u ph thông c a ngư i có tên trong h chi u, vi c thu gi h chi u ph i do cơ quan có thNm quy n ti n hành theo quy nh c a pháp lu t ho c khi ngư i có tên trong h chi u vi ph m pháp lu t Vi t Nam. 2. Th trư ng các S , Ban, ngành, oàn th , các cơ quan, ơn v , UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c ch u trách nhi m qu n lý cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n theo quy ch qu n lý cán b m b o vi c b o v bí m t Nhà nư c khi xu t c nh.
  2. 3. Công an Thành ph và B Tư l nh Th ô có các quy nh c th i v i S quan, h S quan, công nhân viên theo quy nh c a B Công an, và B Qu c phòng qu n lý, b o v cán b , b o v bí m t Nhà nư c khi xu t c nh. 4. Công an Thành ph ch trì, th c hi n các th t c ti p nh n h sơ, xét duy t c p, s a i h chi u ph thông theo quy nh và phân c p c a B Công an; Th c hi n nghiêm công tác c i cách hành chính, b trí tr s , phương ti n, cán b hư ng d n, t o i u ki n thu n l i cho công dân, cán b , công ch c, viên ch c, S quan, h S quan, công nhân viên trong các l c lư ng vũ trang có yêu c u làm th t c c p, s a i h chi u ph thông. 5. Công an Thành ph ch o các ơn v ch c năng, Công an các qu n, huy n, thành ph tr c thu c th c hi n t t các quy nh v vi c xét duy t h sơ ngh c p, s a i h chi u ph thông; Công an phư ng, xã, th tr n xác nh n nhanh chóng, chính xác, không ư c gây phi n hà, ch m tr , tuy t i không ư c x y ra tiêu c c, xác nh n h sơ gi . UBND Thành ph yêu c u các S , Ban, ngành, oàn th , các cơ quan, ơn v , UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c có k ho ch c th th c hi n t t Ch th s 29/2007/CT-TTg ngày 11/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n c i cách hành chính trong công tác qu n lý xu t c nh, nh p c nh c a cán b , công ch c, viên ch c và công dân. Giao Công an Thành ph theo dõi, hư ng d n các S , ngành, các cơ quan, t ch c, oàn th th ng nh t cùng th c hi n. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - B Công an ( báo cáo); - TT Thành y, TT H ND TP; ( báo cáo) - Ch t ch UBND TP; - Các /c PCT UBND TP; - Các S , Ban, ngành, oàn th ; Nguy n Th Th o - C/PVP UBND TP; - UBND các qu n, huy n, TP tr c thu c; - Các Phòng CV; - Lưu: VT, NCchi n.
Đồng bộ tài khoản