Chỉ thị số 12/2003/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 12/2003/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2003/CT-BGTVT về việc chấn chỉnh công tác tổ chức vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2003/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 12/2003/CT-BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 05 năm 2003 CH THN V CH N CH NH CÔNG TÁC T CH C V N T I KHÁCH LIÊN T NH B NG Ô TÔ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Sau hơn m t năm th c hi n Lu t Giao thông ư ng b , Ngh nh s 92/2001/N -CP c a Chính ph và các văn b n qu n lý v n t i c a B Giao thông v n t i, tình hình tr t t v n t i bư c u ã có nh ng chuy n bi n tích c c. Các doanh nghi p v n t i ã ch ng i m i phương ti n nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a khách i xe, xây d ng ư c phương án t ch c v n t i khách trên các tuy n, m t s tuy n ã xác nh các i m d ng, h p lý, t o i u ki n thu n l i cho khách i xe. Nhi u a phương quan tâm t ch c l i các b n xe thu hút thêm xe vào b n ón, tr khách, n n "b n cóc", "xe dù" ã gi m, s xe h p ng trá hình gi m rõ r t. Nh ng k t qu bư c u ó ã góp ph n nâng cao ch t lư ng ph c v hành khách và ư c dư lu n xã h i hoan nghênh. Tuy v y, v n t i khách liên t nh b ng ô tô v n còn m t s như c i m gây b t bình cho khách i xe và b c xúc c a dư lu n trên m t s tuy n ư ng dài. Hi n tư ng xe khách liên t nh ho t ng không úng l ch trình, hành trình ã ăng ký, "bán" khách d c ư ng, nâng giá, ch quá t i tr ng quy nh, ch hàng trong xe khách, vòng vo ón khách t i các u b n, d ng, không úng nơi quy nh, không tr khách úng b n, kéo dài th i gian hành trình ch y xe, ưa khách vào các quán "cơm tù" trên d c ư ng, lái xe ch y quá th i gian quy nh t i i u 60 Lu t Giao thông ư ng b , gây tai n n giao thông, x y ra m t s v cháy n xe khách.... Nguyên nhân c a nh ng như c i m trên là do công tác qu n lý c a cơ quan qu n lý v n t i chưa th c hi n úng các quy nh c a Chính ph và c a B Giao thông v n t i, có nơi còn buông l ng qu n lý. M t khác, m t s tuy n cung vư t c u t o nên s c nh tranh gay g t, các doanh nghi p v n t i ơn gi n áp d ng cơ ch khoán, vì l i ích mà không quan tâm n ch t lư ng d ch v cung c p cho khách và lái ph xe vì l i nhu n không ch p hành nghiêm các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý v n t i khách. duy trì, phát huy nh ng k t qu ã t ư c, kh c ph c nh ng như c i m sau hơn m t năm th c hi n Lu t Giao thông ư ng b , Ngh nh s 92/2001/N -CP c a Chính ph và các văn b n qu n lý v n t i, B trư ng B Giao thông v n t i ch th C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, t ch c th c hi n t t nh ng công vi c sau:
  2. 1. Ti p t c t chúc th c hi n các văn b n: Ch th s 22/CT-TW ngày 24/02/2003 c a Ban Bí thư v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph v các gi i pháp ki m ch gia tăng và ti n t i gi m d n tai n n giao thông và ùn t c giao thông, nh m l p l i tr t t an toàn giao thông trong ó có an toàn trong lĩnh v c v n t i khách liên t nh. Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b . Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b . 2. C c ư ng b Vi t Nam ph i h p v i các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): Rà soát l i các tuy n v n t i khách liên t nh ã công b , lo i b nh ng tuy n không tiêu chuNn. Thu h i văn b n ch p thu n khai thác tuy n v i nh ng doanh nghi p không ch p hành quy nh t i Quy t nh s 4127/2001/Q -BGTVT c a B trư ng B Giao thông v n t i và t ch c cho các doanh nghi p khác ưa xe vào khai thác thay th . KhNn trương hoàn thành D án xây d ng các i m d ng xe, i m ngh trên các qu c l trình B Giao thông v n t i phê duy t. Trư c m t, năm 2003 căn c các i m d ng, hi n có trên d c tuy n qu c l 1, l a ch n m t s i m trên o n Hà N i - thành ph H Chí Minh ch o các doanh nghi p v n t i hành khách xây d ng phương án ch y xe, th i gian ch y xe c a m i ch ng trong m t chuy n, phù h p v i th i gian làm vi c c a lái xe theo quy nh t i i u 60 Lu t Giao thông ư ng b . Yêu c u doanh nghi p v n t i trên tuy n ký h p ng v i các tr m ngh , các nhà hàng ưa khách vào ngh theo úng phương án ch y xe ư c duy t. Nghiên c u thí i m ưa b a ăn c a khách i xe vào giá vé v i giá c h p lý, m b o v sinh và ch t lư ng cho khách i xe, t ó rút kinh nghi m tri n khai các tuy n còn l i vào năm 2004. Th c hi n vi c c m bi n d ng xe ón, tr khách trên t t c các tuy n qu c l do C c ư ng b Vi t Nam qu n lý. Nghiên c u, xu t thay i cơ ch qu n lý v i các doanh nghi p v n t i ô tô phù h p v i các văn b n qu n lý hi n hành. Có k ho ch ph i h p thư ng xuyên và c th v i C c C nh sát qu n lý hành chính tr t t l p tr t t , an toàn các b n xe, các i m d ng trên tuy n Qu c l 1. xu t B trư ng ban hành quy nh v trách nhi m c a lái xe khách và bi n pháp x lý v i các vi ph m c a tài x xe khách và các cơ quan qu n lý. 3. S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương:
  3. Tham mưu cho y ban nhân dân t nh, thành ph ch o chính quy n a phương nơi có nh ng i m d ng, ã ư c l a ch n, bu c ch các quán cơm ký cam k t v gi gìn an ninh, tr t t , v sinh an toàn th c phNm bán hàng v i giá c công khai và tôn tr ng s t do c a khách. T ch c vi c cung c p d ch v ki m tra k thu t phương ti n t i các i m d ng, . Nghiên c u, xu t y ban nhân dân t nh, thành ph quy ho ch và khuy n khích các thành ph n kinh t u tư xây d ng, nâng c p các b n xe nh t là các b n xe liên t nh. Ph i h p v i chính quy n các c p th c hi n kiên quy t vi c xoá "b n cóc", "xe dù" t i a phương, ch m d t tình tr ng "cò bán vé x p khách" t i các b n xe. T ch c c m bi n d ng, xe ón, tr khách trên các qu c l ư c y thác qu n lý và các tuy n ư ng khác do a phương qu n lý. Ch o l c lư ng Thanh tra giao thông ki m tra và x lý nh ng lái, ph xe, nhân viên b n xe vi ph m quy nh t i các b n xe như: ưa xe không có tên c a doanh nghi p trên c a xe vào x p khách, xe không có ăng ký, ăng ký gi , xe h t niên h n s d ng, xe không ghi rõ s gh . X p hàng hóa trong xe, ch hàng hóa c ng k nh trên nóc xe. Không ch u bán vé cho khách trư c khi r i b n. Ch o các b n xe th c hi n t t nhi m v và quy n h n c a b n xe quy nh t i quy t nh s 4128/2001/Q -BGTVT c a B Giao thông v n t i. Thư ng xuyên ki m tra các doanh nghi p v n t i trên a bàn th c hi n l ch trình ch y xe ã ư c cơ quan qu n lý tuy n phê duy t, vi c b trí lái xe m b o th i gian làm vi c c a lái xe theo Lu t Giao thông ư ng b và x lý các doanh nghi p, các lái xe khi báo chí ph n ánh t cáo và ã xác nh có sai ph m. B Giao thông v n t i ngh B Công an, y ban nhân dân c p t nh ch o l c lư ng công an, các l c lư ng ki m tra, ki m soát ch t ch hàng hóa, hành lý, không các lái xe, ch xe, khách i xe ch , mang hàng nguy hi m, hàng d cháy n trên xe khách; có các bi n pháp b o m tr t t an ninh trên xe khách; x ph t nghiêm nh ng hành vi vi ph m và n u c n truy t trư c pháp lu t theo quy nh nh ng k c tình vi ph m gây h u qu . Yêu c u C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v trong ngành giao thông v n t i có liên quan th c hi n nghiêm Ch th này, hàng tháng có báo cáo k t qu v C c ư ng b Vi t Nam t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i./.
  4. B TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản