Chỉ thị số 124/CT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 124/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 124/CT về việc chấn chỉnh công tác đào tạo lái xe ô tô trên các cơ sở đào tạo trong toàn quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 124/CT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/CT Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 1995 CH THN V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC ÀO T O LÁI XE Ô TÔ T I CÁC CƠ S ÀO T O TRONG TOÀN QU C Th c hi n Ngh nh s 36/CP c a Chính ph ban hành ngày 29-5-1995 v "b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ". Nh m t ng bư c ch n ch nh, ki n toàn h th ng cơ s ào t o lái xe, nâng cao ch t lư ng ào t o góp ph n b o m an toàn giao thông. B Giao thông V n t i yêu c u các a phương, các ngành có trư ng, cơ s ào t o lái xe th c hi n ngay m t s i m sau: 1. Báo cáo v B Giao thông V n t i danh sách các trư ng, cơ s ào t o lái xe thu c a phương, ngành qu n lý, k c cơ s thu c ngành công an và Qu c phòng có tuy n sinh ào t o lái xe dân d ng (theo m u ính kèm). H sơ làm 2 b n: 1 b n g i v B GTVT (Qua V TCCB-L ); 1 b n g i v S GTVT (ho c S Giao thông công chính) a phương trư c ngày 20-7-1995. Cơ s ào t o nào không báo cáo úng th i h n trên coi như không có nhu c u ti p t c ào t o lái xe. Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m ôn c và th ng kê t ng h p cơ s ào t o lái xe trên a phương báo cáo B Giao thông V n t i. 2. Các trư ng, cơ s ang ào t o lái xe có yêu c u ào t o ti p, c n c ng c tăng cư ng cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên, b o m th c hi n úng chương trình ào t o ban hành theo Quy t nh s 1002/Q ngày 21-4-1995 c a B Giáo D c và ào t o (GD& T), ng th i chuNn b m i i u ki n B Giao thông V n t i cùng B GD& T t ch c ki m tra, xét c p gi y phép ào t o lái xe theo quy nh t i i u 31 trong i u l tr t t an toàn giao thông ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP c a Chính ph . Vi c t ch c thi, sát h ch c p b ng lái xe k t ngày 01-8-1995 áp d ng th ng nh t theo " i u l thi, c p và i b ng lái xe" do B Giao thông V n t i ban hành. 3. K t nay, các a phương, các ngành không ư c t m thêm cơ s ào t o lái xe m i. Trư ng h p c n thi t ph i làm h sơ xin phép theo quy nh và hư ng d n c a B B Giao thông V n t i.
  2. Yêu c u các a phương, các ngành và cơ s ào t o lái xe th c hi n úng các n i dung c a Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c c n k p th i ph n ánh v B Giao thông V n t i xem xét gi i quy t. T NH (THÀNH PH , B , NGÀNH) BÁO CÁO V TRƯ NG, CƠ S LÁI XE 1. Tên trư ng ho c cơ s ào t o lái xe: 2. a ch , s i n tho i: 3. Cơ quan c p trên tr c ti p c a trư ng (cơ s ào t o): 4. Ngày thành l p trư ng (cơ s T), theo quy t nh s , ngày............ c a...................................................... 5. Quy mô lưu lư ng ào t o:................. h c sinh/năm S h c sinh tuy n hàng năm (th i gian 3 năm t i ây): .................. HS/năm. 6. Hi n ang ào t o nh ng h ng, lo i xe gì và th i gian ào t o (tháng) c a t ng h ng, lo i xe ó: 7. Tóm t t cơ s v t ch t ph c v ào t o: a. Di n tích trư ng s (m2), s phòng h c có nh ng phòng h c chuyên môn gì, thi t b d y h c (ca bin, sa bàn, tháo l p b o dư ng v.v...). b. S u xe t p, tình tr ng k thu t xe. c. i ngũ giáo viên d y lý thuy t và d y th c hành (s lư ng, trong ó trình KS, THCN, b c th , nghi p v sư ph m, thâm niên d y h c...). e. Bãi t p lái th c hành (m2, có c u t o các tình hu ng t p lái...) 8. S h c sinh lái xe ã ào t o ra trư ng (tính n 6-1995): - S h c sinh lái xe còn ang h c: 9. Ki n ngh (có xin ư c ào t o ti p không?) ..... ngày..... tháng..... năm Th trư ng ơn v
  3. (M u th ng kê này các s GTVT t ng h p trư ng lái xe a phương báo cáo v B GTVT) S GIAO THÔNG V N T I BÁO CÁO V TRƯ NG, CƠ S ÀO T O LÁI XE Kính g i: B giao thông v n t i (V TCCB-L ) Tên trư ng Hi n ang Tóm t t (m2) Ngày thành Quy mô ào (ho c cơ s ào t o lái Di n tích S a l p theo t o HS/năm T lái xe) xe gì? th i m2) trư ng th ch QQ s ... m i năm S i n gian T s , s phòng c a... tuy n HS tho i (tháng) h c 1 2 3 4 5 6 7 T ng s S h c Ki n ngh Cơ s v t ch t c a trư ng h c sinh sinh và ghi chú (có hay Thi t b d y S u xe i ngũ Bãi t p ãt t ang không ào h c ã có t p lái giáo viên lái m2 nghi p h c t o ti p) 8 9 10 11 12 13 14 ....... ngày.......tháng..... năm 1995 Ngư i l p bi u Giám c s GTVT Lã Ng c Khuê ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản