Chỉ thị số 13/1999/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
72
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13/1999/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/1999/CT-UB về việc đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho các doanh nghiệp của Hà Nội trong giai đoạn tới năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/1999/CT-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 13/1999/CT-UB Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 CHO CÁC DOANH NGHIỆP CỦA HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN TỚI NĂM 2000 ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ được áp dụng phổ biến nhất trên thế giới hiện nay với trên hai trăm ngàn doanh nghiệp của hơn 120 quốc gia đã được chứng nhận. Mấy năm gần đây, một số doanh nghiệp thuộc Thành phố Hà nội quản lý đã tiến hành áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và thu được nhiều lợi ích thiết thực như : công tác quản lý SX-KD đi vào nề nếp, chất lượng sản phẩm ổn định, tỷ lệ phế phẩm giảm hẳn, được bạn hàng quốc tế tin cậy, mở rộng được thị trường, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt... Để đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 vào các doanh nghiệp của Thành phố Hà nội nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ ; nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ; UBND Thành phố Hà nội yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Thành phố Hà nội thực hiện ngay một số việc sau đây : 1/ Ban chỉ đạo Thành phố về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho các doanh nghiệp của Hà nội ( được thành lập theo Quyết định số 1807/QĐ-UB ngày 29/4/1999 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội ) : - Khẩn trương trao đổi với các Sở, Ngành để thống nhất và lập danh sách các doanh nghiệp cần tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong các năm 1999 - 2000 ; - Lập kế hoạch công tác cụ thể với các Sở, Ngành và doanh nghiệp nhằm đảm bảo tiến độ đến hết năm 2000 có từ 15 đến 20 doanh nghiệp của Thành phố Hà nội được cấp chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000 - Giúp UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hàng tháng với UBND Thành phố.
  2. 2/ Các Sở: Công nghiệp, Du lịch, Xây dựng, Thương mại và Liên hiệp các xí nghiệp xe đạp-xe máy là các cơ quan hiện đang quản lý nhiều doanh nghiệp sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cần thành lập Ban chỉ đạo cấp Sở, Ngành để tập trung hướng dẫn,chỉ đạo, giúp các doanh nghiệp tổ chức việc thực hiện công tác này. 3/ Các Sở tổng hợp của Thành phố : Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính-Vật giá, Khoa học- Công nghệ & Môi trường : theo chức năng nhiệm vụ mà Sở được giao cần khẩn trương giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư mua sắm thiết bị cũng như nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn vốn đầu tư, các khoản vay... để các doanh nghiệp được trang bị đầy đủ thiết bị kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm và hoàn thiện công nghệ sản xuất,dịch vụ nhằm đảm bảo đủ điều kiện áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 4/ Giao cho Sở Khoa học-Công nghệ & Môi trường chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng chủ động tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường- Chất lượng Việt nam và các cơ quan khác có liên quan để tổ chức các lớp tập huấn ; mời chuyên gia ; biên soạn, in ấn, cung cấp tài liệu và hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp tiến hành áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 5/ Giám đốc các doanh nghiệp được áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 cần thành lập Ban chỉ đạo của doanh nghiệp do Giám đốc làm Trưởng ban để thực hiện các bước theo hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn của Sở Khoa học-Công nghệ & Môi trường, Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng hoặc của tổ chức tư vấn nước ngoài. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong mọi lĩnh vực ( sản xuất, thương mại, dịch vụ, tư vấn, thiết kế...) đều có thể áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. UBND Thành phố Hà nội chỉ đạo các cấp, các Ngành thống nhất ban hành các chính sách cụ thể, thiết thực nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nhanh chóng tiến hành áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 vào doanh nghiệp. Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Thành phố Hà nội cần khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nội dung và yêu cầu trên đây./. TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nơi nhận: KT/ CHỦ TỊCH - Đ/c Bí thư Thành Uỷ PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực Thành Uỷ - Thường trực HĐND TP - Đ/c Chủ tịch UBNDTP -Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP - Giám đốc các Sở, Ban, Ngành - UBND các Quận, Huyện - CácHội, đoàn thể thuộc TP - CPVP ; TH; các tổ CV Phan văn Vượng - Lưu
Đồng bộ tài khoản