Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- -------- S : 13/2009/CT-UBND TP . H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2010 Năm 2010 là năm cu i th c hi n nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, là năm có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c hoàn thành các m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. Trong b i c nh tình hình kinh t th gi i có nhi u bi n ng ph c t p và khó lư ng, c bi t là s nh hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thóai kinh t toàn c u t i phát tri n kinh t nư c ta nói chung và thành ph H Chí Minh nói riêng, nh t là trong năm 2009 và năm 2010. góp ph n th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n X, Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 và tri n khai th c hi n Ch th s 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2010; trên cơ s d báo kh năng th c hi n các m c tiêu, nhi m v ch y u K ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2009, y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c, Giám c các T ng Công ty, Công ty nhà nư c thu c thành ph qu n lý khNn trương xây d ng k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 c a cơ quan, ơn v , doanh nghi p mình v i nh ng yêu c u và n i dung ch y u sau: A. NHI M V CH Y U C A K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2010 I. NHI M V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I THÀNH PH NĂM 2010 Nhi m v tr ng tâm c a năm 2010 là ti p t c kh c ph c t i a tác ng c a suy thóai kinh t th gi i, gi v ng n nh kinh t vĩ mô, ph n u ph c h i và t t c tăng trư ng kinh t cao, b n v ng, b o m an sinh xã h i và th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. 1. V kinh t : a) Ti p t c t p trung th c hi n các gi i pháp tháo g khó khăn cho s n xu t, kinh doanh, Ny m nh u tư các công trình d án có hi u qu , góp ph n thúc Ny s phát tri n c a thành ph . Ph n u t t c tăng trư ng t ng s n phNm trong nư c trên a bàn thành ph (GDP) tăng kho ng g p 1,5 l n so v i c nư c. Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư, kinh doanh, b o m bình ng, công khai minh b ch, t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t duy trì, thúc Ny s n xu t, kinh doanh, b o m vi c làm và i s ng cho ngư i lao ng, góp ph n n nh an sinh xã h i. Ti p t c Ny m nh th c hi n Chương trình hành ng h i nh p kinh t qu c t 2007 - 2010, Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t 2006 - 2010, t o chuy n bi n m nh hơn v ch t lư ng tăng trư ng trong t ng ngành, lĩnh v c, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . T p trung phát tri n và t ch c t t th trư ng n i a khuy n khích s n xu t và tiêu dùng hàng hóa s n xu t trong nư c, c bi t là phát tri n nhanh m ng lư i phân ph i, bán buôn và bán l , m b o cung ng hàng hóa k p th i, y v i giá c h p lý, nh t là hàng tiêu dùng thi t y u. Khôi ph c, duy trì tăng trư ng khách du l ch, phát tri n th trư ng ti m năng và th trư ng m i; t o chuy n bi n m nh
  2. v ch t lư ng tăng trư ng ngành du l ch. Phát tri n và nâng cao ch t lư ng v n t i, b o m ph c v t t lưu thông hàng hóa và nhu c u i l i c a nhân dân. Phát tri n m nh 4 ngành công nghi p cơ khí, i n t - tin h c, hóa ch t và ch bi n lương th c - th c phNm giá tr tăng cao. Nâng cao s c c nh tranh và hi u qu c a s n xu t công nghi p. Tăng cư ng i m i thi t b công ngh , nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí, h giá thành s n phNm, nh t là nh ng m t hàng thi t y u và hàng xu t khNu. Th c hi n có hi u qu các chính sách h tr khuy n khích t ch c, cá nhân trong nư c s n xu t, ch t o s n phNm công nghi p t tiêu chuNn xu t khNu ho c thay th hàng nh p khNu. Ti p t c tri n khai Chương trình hành ng c a Thành y th c hi n t t Ngh quy t Trung ương 7 (khóa X) v nông nghi p, nông dân, nông thôn, nh m m c tiêu nâng cao hơn n a i s ng v t ch t, tinh th n c a dân cư nông thôn; xây d ng n n nông nghi p toàn di n theo hư ng hi n i, i m i và tri n khai các hình th c t ch c s n xu t, d ch v có hi u qu nông thôn. Ti p t c th c hi n các gi i pháp và h tr s n xu t nông nghi p, gi i quy t vi c làm và tăng thu nh p cho nông dân. Duy trì t c tăng trư ng n nh và b n v ng c a khu v c nông nghi p. Ny m nh phát tri n chăn nuôi, tr ng tr t theo hư ng hi u qu , b n v ng và an toàn th c phNm. Chú tr ng khai thác khai thác h i s n h p lý, Ny m nh nuôi tr ng, ch bi n và xu t khNu th y s n. b) Ny m nh xu t khNu, ki m soát ch t ch nh p khNu, c bi t là nh p khNu hàng hóa tiêu dùng không thi t y u. Tăng cư ng ho t ng xúc ti n thương m i và u tư; m r ng và a d ng hóa th trư ng xu t khNu, chú tr ng thúc Ny xu t khNu sang các th trư ng truy n th ng và th trư ng m i có nhi u ti m năng. c) Tăng cư ng công tác ph i h p gi a các ngành, các c p trong ho t ng ki m tra, ki m soát giá c , th trư ng; x lý nghiêm các hành vi vi ph m v giá, gian l n thương m i, u cơ, buôn l u. Tăng cư ng công tác ki m tra sau thông quan, t p trung thu h i n thu . d) Huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n l c cho u tư phát tri n; t p trung gi i ngân nhanh các công trình, d án u tư t các ngu n v n ngân sách, ngu n v n ODA, FDI và các ngu n v n dân doanh; c bi t chú tr ng gi i ngân i v i các công trình, d án u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c; Ny nhanh ti n n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư tri n khai các d án u tư, nh t là các d án có quy mô l n, s m ưa công trình vào khai thác, góp ph n nâng cao hi u qu và tăng trư ng kinh t c a thành ph . ) Tri n khai các gi i pháp kích c u u tư, nh t là nh ng công trình h t ng kinh t - xã h i c p thi t và có hi u qu , i ôi v i tăng cư ng qu n lý, kh c ph c nh ng t n t i, y u kém trong lĩnh v c u tư công. Nghiên c u, ban hành các gi i pháp cơ ch , chính sách thu hút v n c a thành ph n kinh t trong và ngoài nư c u tư th c hi n các m c tiêu c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010. 2. V phát tri n khoa h c - công ngh , giáo d c - ào t o, b o m an sinh xã h i và các lĩnh v c khác: a) Ny m nh nghiên c u và ng d ng thành t u khoa h c công ngh vào các lĩnh v c c a i s ng kinh t - xã h i; c bi t trong lĩnh v c qu n lý ô th , b o v môi trư ng và phát tri n các s n phNm ch l c, ph c v chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph . Khuy n khích u tư i m i công ngh trong các ngành s n xu t và d ch v ch y u nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . b) Nâng cao ch t lư ng giáo d c- ào t o, ti p t c th c hi n i m i chương trình, n i dung, phương pháp gi ng d y các b c h c, c p h c, ngành h c; nâng cao ng u ch t lư ng giáo d c n i thành và ngo i thành, giáo d c hư ng nghi p và d y ngh ph thông; c ng c và m r ng m ng lư i trư ng l p, áp ng nhu c u h c t p c a nhân dân; nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên và cơ s v t ch t c a nhà trư ng. Ny m nh xã h i hóa, huy ng ngu n l c c a xã h i u tư vào các lĩnh v c giáo d c- ào t o, y t , văn hóa và th d c th thao. T p trung ch o, Ny nhanh ti n u tư nhà cho sinh viên trên a bàn thành ph .
  3. Nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh nh m chăm sóc t t s c kh e cho nhân dân. Phát tri n h th ng y t d phòng ch ng phòng, ch ng các d ch b nh nguy hi m i v i ngư i. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng và giá thu c. Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trên a bàn. c) Th c hi n có hi u qu các chính sách an sinh xã h i, c bi t là công tác gi m nghèo, t o vi c làm. Ny m nh phong trào n ơn áp nghĩa, tích c c chăm lo cho di n chính sách, các i tư ng xã h i, ngư i già, ngư i khuy t t t, tr em m côi, cơ nh . d) Gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc, tăng cư ng chăm lo c i thi n và nâng cao ch t lư ng s ng c a nhân dân. Thư ng xuyên rà soát, tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và chính sách huy ng, s d ng các kho n óng góp c a nhân dân. B o m tr t t an toàn giao thông, tri n khai các bi n pháp ng b gi m thi u tình tr ng ùn t c giao thông. 3. V b o v môi trư ng: a) S d ng h p lý, có hi u qu và b n v ng tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng các lưu v c sông Sài Gòn, sông ng Nai. T p trung gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m môi trư ng các khu dân cư, các khu ch xu t - khu công nghi p, các c m công nghi p, khu ô th m i; tăng cư ng ki m soát các ngu n nư c th i ra sông; x lý tri t các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng và ch t th i nguy h i, ch t th i y t . b) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m c a toàn xã h i trong gìn gi và b o v môi trư ng. Có gi i pháp nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, s bi n i khí h u b t l i i v i môi trư ng; ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. c) Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình ch ng và xóa ng p nư c. Tăng cư ng phát tri n ngu n và m ng c p nư c ô th ; nâng c p và c i t o h th ng nư c cung c p nư c s ch cho ngư i dân, m b o vi c cung c p nư c t hi u qu cao và s d ng ti t ki m. 4. Ny m nh c i cách hành chính; nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng: a) Ti p t c th c hi n có hi u qu án ơn gi n hóa th t c hành chính ( án 30). Tăng cư ng c ng c và nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a chính quy n các c p, c bi t là m r ng mô hình “m t c a liên thông”, rút ng n th i gian gi i quy t h sơ c a công dân và doanh nghi p. Ti p t c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý nhà nư c; công khai các quy trình, th t c hành chính cho công dân, doanh nghi p th c hi n và giám sát. Phát huy dân ch cơ s , tăng cư ng i tho i gi a các ngành, các c p v i c ng ng doanh nghi p và dân cư. b) Tăng cư ng công tác th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí, nâng cao hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c. K p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m v u tư và xây d ng, gây lãng phí, th t thóat v n u tư c a Nhà nư c. c) Tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng; nh t là trong các lĩnh v c qu n lý t ai, u tư xây d ng, thu chi ngân sách, qu n lý tài chính công, công tác b t và b trí cán b . Th c hi n t t công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo; ph i h p ng b gi a các s - ngành, qu n - huy n trong vi c gi i quy t d t i m nh ng v khi u t , khi u n i c a công dân. 5. B o m gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Nâng cao hi u qu công tác i ngo i, công tác thông tin tuyên truy n. K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh. Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c; k t h p ch t ch gi a chính quy n a phương v i l c lư ng công an trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m. Tăng cư ng công tác phòng cháy ch a cháy; tri n khai công tác phòng, ch ng thiên tai, l t, bão.
  4. 6. Nâng cao ch t lư ng công tác th ng kê, phân tích, nghiên c u d báo và thông tin kinh t trong nư c và qu c t có i u ch nh linh ho t, k p th i các chính sách và gi i pháp trong m i tình hu ng. II. NHI M V XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PH NĂM 2010 1. D toán thu ngân sách nhà nư c c a thành ph năm 2010 ph i ư c xây d ng theo úng chính sách, ch và trên cơ s bám sát d báo tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách năm 2009 và d báo tăng trư ng kinh t và ngu n thu năm 2010 i v i toàn thành ph cũng như t ng ngành, t ng lĩnh v c thu, các cơ s kinh t ho t ng trên a bàn và ngu n thu m i d ki n phát sinh tính úng, tính t ng lĩnh v c thu, t ng s c thu theo úng quy nh; tri n khai vi c hư ng d n l p d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2010 c a các qu n - huy n. D toán thu ngân sách Nhà nư c năm 2010 ph i m b o tính tích c c, bám sát d báo các nh hư ng tác ng c a tình hình th gi i, tình hình phát tri n c a kinh t trên a bàn thành ph , các chính sách, ch thu; các gi i pháp trong vi c tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu, tr n l u thu , ch ng buôn l u và gian l n thương m i, x lý d t i m các kho n n ng thu . i v i các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) th c hi n l p d toán y theo úng trình t , quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n, các ngh nh c a Chính ph v qu n lý u tư và xây d ng cơ b n, qu n lý và s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA), trong ó chú ý l p chi ti t v n ODA, v n i ng cho t ng chương trình, d án, theo tính ch t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n và kinh phí s nghi p, b o m phù h p v i ti n th c hi n. 2. D toán chi ngân sách nhà nư c năm 2010 ư c xây d ng trên cơ s các quy nh pháp lu t v ch , chính sách, nh m c hi n hành và yêu c u kinh phí th c hi n các ch c năng, nhi m v quan tr ng, m b o yêu c u tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngay t khâu xây d ng d toán. D toán chi cân i ngân sách ư c xây d ng trong ph m vi ngu n thu thành ph ư c hư ng trong th i kỳ n nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; theo hư ng ti p t c quán tri t các gi i pháp v ti t ki m chi tiêu, nâng cao hi u qu u tư t ngân sách góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t b n v ng và m b o an sinh xã h i. Khi b trí d toán chi ngân sách c n chú ý: a) Xây d ng d toán chi u tư phát tri n theo hư ng ti p t c quán tri t vi c th c hi n các gi i pháp v rà soát, s p x p, i u ch nh l i v n u tư, t p trung nâng cao hi u qu s d ng v n u tư trong quá trình t ch c th c hi n, góp ph n n nh kinh t vĩ mô, thúc Ny tăng trư ng kinh t . b) T p trung b trí chi u tư phát tri n cho các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, công tác gi m nghèo giai o n 2006 - 2010, trong ó ưu tiên v n các d án, công trình tr ng i m qu c gia, các m c tiêu ưu tiên u tư c a Nhà nư c; ti p t c ưu tiên b trí v n u tư phát tri n ngu n nhân l c cho lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , khoa h c - công ngh , chăm sóc s c kho nhân dân, b o v môi trư ng, phát tri n nông nghi p nông thôn, an ninh, qu c phòng. c) B trí d toán chi u tư phát tri n năm 2010 t p trung b o m v n i ng cho các d án ODA; t p trung v n cho các công trình, d án chuy n ti p có hi u qu , các d án, công trình tr ng i m, có hi u qu , c p bách ê i u, thu l i, phát tri n giao thông nông thôn, h t ng du l ch,…hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2010; m b o v n cho công tác chuNn b u tư; thanh toán kho n n kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành c a các công trình; b trí hoàn tr v n ng trư c theo quy nh. S v n còn l i b trí cho các d án, công trình kh i công m i, trong ó ưu tiên v n các d án, công trình tr ng i m qu c gia, các d án ã ư c phê duy t và có y th t c u tư; kiên quy t ình hoãn, giãn kh i công và không b trí v n các d án không có trong quy ho ch ư c duy t, chưa th t c theo quy nh, còn nhi u vư ng m c v th t c u tư, chưa gi i phóng m t b ng, các d án khác chưa th t s c p bách, không mang l i hi u qu . d) Chi phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, văn hóa, y t , môi trư ng, khoa h c - công ngh , xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c, ho t ng c a ng, các oàn th theo úng chính sách, ch , nh m c hi n hành; ưu tiên phát tri n ngu n nhân l c; b o m b trí chi ngân sách cho các lĩnh v c giáo d c và ào t o, lĩnh v c khoa h c và công ngh , lĩnh v c văn hóa thông tin, s nghi p b o v môi trư ng.
  5. ) Ch ng xây d ng d toán kinh phí t ch c xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph giai o n n năm 2020 và hư ng n năm 2025 và K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 trình c p có thNm quy n phê duy t. e) Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, ph i cơ c u l i nhi m v chi ngân sách nhà nư c cho phù h p, trên cơ s th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c; ơn v s nghi p công l p; ng th i, th c hi n thí i m chuy n m t s ơn v s nghi p công l p có i u ki n sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p. g) Ch ng cân i ngu n chi t ngân sách nhà nư c b o m th c hi n chi c i cách ti n lương th i gian t i; ng th i ti p t c huy ng các ngu n tài chính khác theo quy nh ch ng th c hi n. Các s -ban-ngành, qu n-huy n, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch ng ti p t c th c hi n y , úng quy nh các bi n pháp t o ngu n c i cách ti n lương theo quy nh. Ưu tiên dành các kho n tăng thu ngân sách b trí cho các nhi m v chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c và ào t o, d y ngh , d phòng ngân sách và các nhi m v chi c p bách, các nhi m v chi m i phát sinh. h) Cùng v i vi c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, các s -ban-ngành, qu n-huy n, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch ng ánh giá, phân tích c th k t qu chi tiêu ngân sách năm 2009; t p trung ch o, t ch c th c hi n công tác quy t toán và ki m tra phê duy t quy t toán ngân sách năm 2008 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; th c hi n công khai quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2007; ti n hành x lý, gi i quy t ngay t khâu xây d ng d toán nh ng t n t i, sai ph m ã ư c cơ quan thanh tra, ki m toán phát hi n và ki n ngh theo úng quy nh c a pháp lu t. i) Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, các s -ban-ngành, qu n-huy n, ơn v ph i quán tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng, ch ng tham nhũng; b o m vi c xây d ng d toán ngân sách, b trí, s d ng ngân sách th c s ti t ki m và có hi u qu . B. N I DUNG VÀ TI N TH C HI N I. N I DUNG K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2010 c n ư c chuNn b khNn trương, nghiêm túc. 1. N i dung k ho ch ph i bao quát ho t ng c a các ngành, các c p, các thành ph n kinh t trên a bàn, k t h p ch t ch gi a k ho ch phát tri n kinh t v i k ho ch phát tri n văn hóa - xã h i, gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh. Nh ng gi i pháp và bi n pháp t ch c th c hi n ph i c th , phân công trách nhi m rõ ràng cho t ng cơ quan ơn v ; xác nh rõ phương th c, i u ki n và th i gian t ch c th c hi n. 2. Trên cơ s tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i thành ph 6 tháng u năm, d ư c c năm 2009 và các ch tiêu ch y u còn l i c a k ho ch 5 năm 2006 -2010, t ng ngành, t ng a phương, ơn v: a) T ch c ánh giá nghiêm túc tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 trên cơ s ánh giá y tình hình th c hi n các k t lu n c a Thành y, các Ngh quy t c a H i ng nhân dân và Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, trong ó c bi t chú tr ng ánh giá tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP; các cơ ch , chính sách và gi i pháp mà Chính ph ã ban hành trong năm 2009 nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i. b) ánh giá khách quan, trung th c các k t qu t ư c trong năm 2009 so v i m c tiêu, nhi m v và ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 ã ra; ng th i, so sánh v i m c tiêu, nhi m v mà các c p, các ngành ã ra trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII.
  6. c) T ch c ánh giá sơ b k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 4 năm (2006 - 2009) c a ngành, a phương, ơn v mình. Báo cáo ánh giá ph i nêu rõ nh ng m t làm ư c, m t chưa làm ư c, nh ng khó khăn, t n t i, phân tích y nh ng nguyên nhân, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m trong ch o, i u hành; xu t nh ng bi n pháp, gi i pháp th c hi n và các ki n ngh . d) Xác nh m c tiêu và nhi m v k ho ch năm 2010 ph i căn c m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010, tình hình th gi i và trong nư c; ng th i, ph i căn c các yêu c u phát tri n t nư c trong giai o n s p t i. ) Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 ph i g n k t v i kh năng cân i ngu n l c và kh năng th c hi n c a các c p, các ngành b o m tính kh thi, nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c. 3. V xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 c a thành ph th c hi n theo Công văn s 3215/UBND-TM ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph . II. TI N TH C HI N 1. y ban nhân dân thành ph ch trì t ch c hư ng d n khung K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 cho các s - ban - ngành, qu n - huy n, các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph trong tháng 7 năm 2009. 2. Trên cơ s khung hư ng d n, các s - ban - ngành, qu n - huy n, các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010, g i S K ho ch và u tư và S Tài chính trư c ngày 25 tháng 7 năm 2009. 3. Giao S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p S Tài chính, C c Thu t ng h p n i dung báo cáo c a các s - ban - ngành, qu n - huy n, các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph d th o sơ b K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2010, trình y ban nhân dân thành ph xem xét, thông qua và g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ki m toán Nhà nư c trư c ngày 30 tháng 7 năm 2009. 4. y ban nhân dân thành ph quy t nh phương án phân b , giao k ho ch nhi m v kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 cho s - ban - ngành, qu n - huy n và các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph trư c ngày 10 tháng 12 năm 2009. 5. Căn c quy t nh giao ch tiêu, nhi m v kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 c a y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph phân b , giao ch tiêu, nhi m v và d toán ngân sách cho t ng ơn v tr c thu c trư c ngày 31 tháng 12 năm 2009. Yêu c u Th trư ng các s - ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c các doanh nghi p nhà nư c thu c thành ph t p trung ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này, nh m m b o công tác xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2010 áp ng các yêu c u v nhi m v , n i dung và ti n quy nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; Lê Hoàng Quân - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; - Thành viên y ban nhân dân thành ph ;
  7. - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - Văn phòng Thành y; - Các s - ban - ngành; oàn th thành ph ; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - Các T ng Công ty, Công ty thu c TP; - VPUB: CPVP; Các Phòng CV, THKH (3b), TTCB; - Lưu:VT, (THKH/NTn) H.
Đồng bộ tài khoản