Chỉ thị số 16/2000/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 16/2000/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2000/CT-BGTVT về việc tổ chức vận tải phục vụ Tết Canh thìn (2000) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2000/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 16/2000/CT-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2000 CH THN V T CH C V N T I PH C V T T CANH THÌN (2000) T t canh thìn năm nay có s ngày ngh dài hơn nh ng năm trư c ây. Vì v y, có kh năng lưu lư ng hành khách i l i trong d p T t s tăng hơn so v i các T t trư c. Nhu c u i l i trong d p T t c truy n c a nhân dân là m t yêu c u b c thi t, trong khi ó s lư ng phương ti n ư c i m i còn ít, nhi u phương ti n ã dùng lâu năm. M t khác, các công trình giao thông c bi t là khu v c mi n Trung tr i qua bão lũ chưa có i u ki n xây d ng t ư c tiêu chuNn c n có. Nh m m b o s i l i c a nhân dân an toàn thu n l i cũng như th c hi n Ch th s 33/1999/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông, B trư ng B Giao thông v n t i ch th C c trư ng C c ư ng b , C c trư ng C c ư ng sông, C c trư ng C c Hàng h i, C c trư ng C c ăng ki m, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c Liên hi p ư ng s t, Giám c các S GTVT, GTCC và T ng Giám c các T ng Công ty thu c ngành GTVT trong ph m vi trách nhi m c a mình th c hi n t t nh ng công vi c sau ây: 1/ Trên cơ s d báo và n m b t s i l i th c t c a nhân dân t i khu v c a phương mình, có k ho ch chuNn b s n sàng nh m huy ng s lư ng phương ti n có tiêu chuNn an toàn k thu t cũng như c n có s lư ng v t tý thi t b c n thi t ph c v k p th i nhu c u v n chuy n hàng hoá, hành khách c bi t vào các ngày giáp T t. Tuy t i không x y ta tình tr ng hành khách ph i l i trư c gi giao th a các b n tàu, b n xe, nhà ga. 2/ Ti n hành ki m tra và gi i to tình tr ng l n chi m i v i toàn b h th ng giao thông và hành lang b o v an toàn giao thông c a ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, ư ng bi n, b n tàu, b n xe, nhà ga, kho bãi. Khi phát hi n nh ng s c gây m t an toàn giao thông và v n chuy n hành khách, hàng hoá ph i có bi n pháp kh c ph c s a ch a k p th i. Chú tr ng t i ch t lư ng an toàn c a các công trình giao thông m i ư c khôi ph c qua mùa mưa bão v a qua cũng như c n tăng cư ng bi n pháp ki m tra và phòng tai n n có th x y ra các khu v c èo d c, các vùng sâu, vùng xa,... V i các c u y u ph i có s ki m tra, kh c ph c k p th i, không x y ra s c b t ng . B sung báo hi u giao thông theo quy nh trên các tuy n ư ng b , ư ng sông có m t giao thông v n t i cao, nh t là nh ng tuy n ư ng m i hoàn thành vi c c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i và các tuy n ư ng sông có tàu cao t c ho t ng. 3/ Chú tr ng vi c t ch c và m b o an toàn giao thông t i nh ng i m và khu v c hay x y ra tai n n giao thông trên các tuy n ư ng b , ư ng thu n i a; có phương
  2. án và gi i pháp k thu t c th phòng, ngăn ng a và có s c gi i to ách t c giao thông khi x y ra nh t là t i nh ng nút giao thông c a các thành ph l n c bi t là Hà N i và thành ph H Chí Minh b i vì nguy cơ ách t c trong nh ng ngày T t l n hơn ngày thư ng r t nhi u. 4/ Tăng cư ng và ki m tra nghiêm ng t vi c ki m nh an toàn k thu t phương ti n. Nghiêm c p phương ti n không m b o ch t lư ng an toàn k thu t tham gia giao thông. X lý nghiêm i v i nh ng ngý i i u khi n phương ti n s d ng ch t kích thích ho c u ng bia, r u quá n ng quy nh trong khi i u khi n phương ti n. X lý k p th i các hành vi vi ph m quy nh v vi c ón. 5/ T ch c t t công vi c ph c v khách t i các b n tàu, b n xe, nhà ga, b n phà. T p trung tu s a, trang hoàng s ch p các nơi này, b o m an toàn và tho i mái cho hành khách khi ch t u, ch xe; t ch c t t m ng lư i d ch v bán vé cho hành khách như m các i lý bán vé, bán vé qua i n tho i, bán vé kh h i. Tăng cư ng ph i h p v i các l c lư ng liên quan th c hi n t t công tác b o v tr t t tr an t i các b n tàu, b n xe, b n phà, nhà ga. Riêng ngành ư ng sông c n c bi t quan tâm t i an toàn t i các b n tàu khách, b n ò d c, ò ngang. 6/ Khi chưa ư c phép c a Nhà nư c, trong d p T t tuy t i không ư c tăng giá cư c v n t i hành khách, hàng hoá. i v i hai u b n c a m t tuy n v n t i ph i có s th ng nh t m t giá cư c và ph i niêm y t công khai t i nơi bán vé. 7/ Ph bi n ch th này và giáo d c, nâng cao tinh th n ph c v hành khách cho tàn th cán b công nhân viên c a ơn v mình. Có hình th c ng viên khen thư ng k p th i i v i cá nhân, t p th có tinh th n thái ph c v văn minh, l ch s ư c hành khách khen ng i. ng th i x lý nghiêm i v i nh ng cá nhân, t p th vi ph m các quy nh c a pháp lu t có liên quan và nh ng yêu c u c a Ch th này. 8/ B Giao thông v n t i ngh B Qu c phòng, B Công an, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban an toàn giao thông qu c gia và các ngành có liên quan trong ph m vi quy n h n, trách nhi m c a mình ph i h p ch t ch v i ngành Giao thông v n t i m b o cho hành khách và nhân dân i l i vui Xuân ón t t th t an toàn vui v . Yêu c u các C c trư ng, T ng Giám c Liên hi p ư ng s t, Giám c các S GTVT, GTCC, T ng Giám c các T ng Công ty và th trư ng ơn v có liên quan khNn trương tri n khai t ch c th c hi n Ch th này. Trong quá trình th c hi n có khó khăn vư ng m c báo cáo k p th i v B Giao thông v n t i xem xét gi i quy t. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP ( báo cáo) - B trư ng, các Th trư ng - B Qu c phòng - B Công an - UBND t nh, TP tr c thu c TW - Các C c - Các S GTVT, GTCC Lã Ng c Khuê - Công báo
  3. - Lưu: HC, PCVT
Đồng bộ tài khoản