Chỉ thị số 17/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 17/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 17/2000/CT-TTg về việc đối phó với lũ lụt ở đồng bằng Sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 17/2000/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2000 CH THN V VI C I PHÓ V I LŨ L T NG B NG SÔNG C U LONG Lũ năm 2000 v s m hơn so v i hàng năm g n 01 tháng, lũ lên nhanh và m c nư c lũ cao làm các t nh u ngu n: Long An, ng Tháp và An Giang, Kiên Giang b ng p sâu trong nhi u ngày gây thi t h i l n cho lúa Hè - Thu, ư ng xá, trư ng h c, nhà c a nh hư ng n s n xu t, i s ng nhân dân trong vùng. Theo d báo c a T ng c c Khí tư ng, Thu văn lũ ng b ng sông C u Long hi n nay v n ang ti p t c lên nhanh, trong vòng 5 n 10 ngày t i có kh năng t t i nh m c tương ương nh lũ năm 1961, di n ng p sâu l n hơn lũ năm 1978 và năm 1996. nh lũ cao, di n ng p sâu còn có kh năng kéo dài trong nhi u ngày. Trư c tình hình ó, Th tư ng Chính ph Ch th các B , ngành và U ban nhân dân các t nh thu c ng b ng sông C u Long th c hi n m t s vi c c p bách sau ây: I. U BAN NHÂN DÂN CÁC T NH THU C NG B NG SÔNG C U LONG: 1. Ph i khNn trương b sung các gi i pháp i phó v i lũ l n, trên di n r ng và kéo dài, phương án c u h , c u tr ph i r t c th . V n s m t là ph i b o v an toàn tính m ng cho dân, coi ây là nhi m v chính tr quan tr ng hàng u c a ng b , chính quy n các c p vùng lũ ng b ng sông C u Long. 2. T p trung l c lư ng, phương ti n di d i ngay dân nh ng vùng b ng p sâu, s t l nguy hi m n nơi an toàn; ng viên ng bào di d i, trư ng h p c n thi t ph i b t bu c di d i b o v an toàn tính m ng cho dân, trư c h t là ngư i già và tr em; ng th i ph i có bi n pháp m b o n nh i s ng s dân các khu v c sơ tán và b o v tài s n c a bà con khi ph i di d i sơ tán. 3. T ch c tri n khai ngay vi c c u tr ng bào nghèo vùng ng p lũ ang g p khó khăn gay g t, k c s ngư i t vùng khác n làm ăn, sinh s ng. Kiên quy t không dân ói, càng không ư c dân ch t do ói, m b o thu c, phòng ch a b nh, h n ch d ch b nh, nh t là sau khi lũ rút. Th c hi n vi c c u tr k p th i, úng i tư ng, m b o công khai, công b ng, không ư c th t thoát, tiêu c c. 4. Các t nh ph i t ch c l c lư ng tr c c u h khNn c p ngay huy n, xã, p và nh ng khu v c xung y u; có phân công ch huy, ch o và x lý k p th i các tình hu ng x u nh t có th x y ra. B o m l c lư ng xung kích và phương ti n ng c u.
  2. 5. L c lư ng Quân khu 7, Quân khu 9 và các ơn v b i Biên phòng ph i h p ch t ch giúp các a phương trong vi c ng c u, di d i, t ch c c u tr cho nhân dân k p th i. 6. Y t ph i có bi n pháp th t c th chăm lo s c kho cho dân, n m ch c s ngư i m au, s ch em ph n n kỳ sinh n trên cùng a bàn có bi n pháp h tr k p th i. Có phương án x lý v n v sinh phòng d ch b nh phát sinh (b nh ư ng tiêu hoá, au m t, b nh ngoài da...), x lý ngu n nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng, có phương án ch ng d p t t d ch b nh ngay t khi phát hi n. 7. Nh ng vùng ng p sâu, vi c n trư ng không m b o an toàn c n cho h c sinh ngh h c, nhưng ph i có k ho ch h c bù phù h p, m b o chương trình, ch t lư ng d y và h c. 8. Chính quy n a phương các c p ph i h p v i M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng ti p t c v n ng nhân dân giúp l n nhau v i tinh th n tương thân, tương ái vư t qua khó khăn ho n n n. 9. Các t nh ph i ch ng làm b bao b o v vùng cây ăn trái; có phương án b o v kho tàng, v t tư hàng hoá và nhà c a, tài s n c a dân c g ng gi m t i a thi t h i do lũ gây ra. Các t nh vùng phía dư i h lưu ph i ch ng phòng, có phương án i phó v i lũ m c cao ang d n v và s có th duy trì trong nhi u ngày. 10. Cùng v i vi c i phó v i lũ, các t nh ph i chuNn b ngay k ho ch cho s n xu t v ông Xuân, khôi ph c các công trình cơ s h t ng và các công trình phúc l i c p bách b hư h i ph c v s n xu t và lo vi c xây c t l i nhà c a, trư ng h c, tr m xá b hư h i nhanh chóng n nh s n xu t và i s ng nhân dân khi nư c rút. 11. U ban nhân dân các t nh ph i ph i h p v i các B , ngành liên quan ti n hành rà soát l i và b sung quy ho ch phát tri n kinh t xã h i trong toàn t nh và trên t ng a bàn, nh t là quy ho ch c th các c m dân cư, tuy n dân cư có k ho ch u tư cho phù h p, ph n u trong m t s năm b o m ư c cho dân vùng lũ có th chung s ng v i lũ, n nh và phát tri n b n v ng. II. CÁC B , NGÀNH TRUNG ƯƠNG CÙNG CÁC NA PHƯƠNG X LÝ M T S VI C NGAY SAU KHI LŨ RÚT: 1. B K ho ch và u tư, B Tài chính có k ho ch cân iv n khôi ph c các công trình cơ s h t ng b hư h i. 2. B Giao thông v n t i ch o các ơn v hoàn t t các th t c, cân i v n c a ngành th c hi n vi c khôi ph c, nâng c p các tuy n l 62, 30, 91; ph i h p v i các a phương khôi ph c, s a ch a các công trình giao thông nông thôn. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p t c hoàn thành các công trình thoát lũ ra bi n Tây, các công trình gi ng t, ngăn m n; nghiên c u m r ng kênh H ng Ng , kênh 79; ch o các S Nông nghi p chuNn b gi ng, phân bón, thu l i khi nư c rút t ch c s n xu t v ông xuân ư c k p th i v .
  3. Ch trì ph i h p v i các B : Giao Thông v n t i, Xây d ng, Th y s n ti n hành ki m tra, ánh giá hi u qu c a các công trình cơ s h t ng ã xây d ng theo Quy t nh 99/TTg c a Th tư ng Chính ph rút kinh nghi m, s a i b sung cho phù h p nh m phát huy tác d ng, h n ch n m c th p nh t thi t h i do lũ gây ra. 4. B Xây d ng giúp các t nh rà soát l i quy ho ch c m, tuy n dân cư, t bi t là các th xã, th t ; ánh giá, rút kinh nghi m các phương án làm nhà trên c c, tôn n n có phương án hoàn ch nh, hi u qu , phù h p v i vùng ng p lũ; cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B giao thông v n t i ch o các a phương t ch c rà soát l i quy ho ch các khu dân cư, các th tr n, th t , trung tâm c m xã các vùng b ng p sâu tuỳ theo a hình, a ch t t ng nơi có phương án x lý cho thích h p như làm ê bao, tôn n n, l p khu dân cư tránh lũ theo tuy n ho c i m; g n vi c ào kênh thu l i v i xây d ng khu dân cư. 5. B Tài chính hư ng d n vi c mi n, gi m thu cho các h dân b thi t h i do lũ; có k ho ch s d ng m t ph n vư t thu ngân sách năm 2000 h tr kh c ph c h u qu lũ l t. 6. Ngân hàng Nhà nư c có hư ng d n khoanh n và cho vay ti p i v i các h b thi t h i do lũ có v n k p s n xu t v ông - Xuân. 7. Các b : Giáo d c và ào t o, B Y t , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có k ho ch giúp các a phương trong vi c s a ch a trư ng h c, tr m y t , m b o k ho ch h c t p c a h c sinh, phòng ch ng d ch b nh và v sinh môi trư ng. 8. B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n vi c c u tr các h dân b ói, h có ngư i b n n do thiên tai, h ph i sơ tán di d i... 9. Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, T ng c c Khí tư ng thu văn n m ch c tình hình di n bi n lũ; d báo, c nh báo và có phương án ch o i phó k p th i. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh thu c ng b ng sông C u Long có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản