Chỉ thị số 186/1999/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 186/1999/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 186/1999/CT-BGTVT về việc nâng cao trách nhiệm của thuyền trưởng trong việc điều động phương tiện thuỷ qua cầu và đường dây điện qua sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 186/1999/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 186/1999/CT-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 05 năm 1999 CH TH V NÂNG CAO TRÁCH NHI M C A THUY N TRƯ NG TRONG VI C ĐI U Đ NG PHƯƠNG TI N THU QUA C U VÀ ĐƯ NG DÂY ĐI N QUA SÔNG Do nhu c u phát tri n kinh t t nư c, ngày càng có nhi u công trình qua sông như c u , ư ng i n cao áp... ư c xây d ng trên các tuy n ư ng thu n i a . Trong s nh ng công trình vư t sông hi n ang s d ng, do l ch s l i, nhi u c u có khNu và tĩnh không khoang thông thuy n không m b o tiêu chuNn theo c p k thu t c a tuy n, nhi u ư ng dây cao áp qua sông không m b o cao an toàn cho phép. M t khác, nhi u phương ti n thu n i a khi v n hành qua các công trình nêu trên chưa tuân th nghiêm ch nh quy t c giao thông, nhi u thuy n trư ng chưa th c hi n y trách nhi m trong vi c ch huy i u hành phương ti n. Tình tr ng trên ã nh hư ng t i tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a. Th c t , th i gian qua ã xNy ra m t s v phương ti n thu va ch m vào công trình gây thi t h i áng k v phương ti n , hàng hoá và công trình. b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a và b o v công trình c u, ư ng i n vư t sông, B Giao thông V n t i yêu c u các ch phương ti n c n giáo d c thuy n trư ng thu c ơn v mình nâng cao ý th c trách nhi m và trình chuyên môn . Khi i u hành phương ti n qua các công trình vư t sông, ngoài vi c th c hi n ch c trách nhi m v theo quy nh và ch p hành quy t c giao thông ư ng thu n i a hi n hành, thuy n trư ng c n th c hi n các n i dung sau ây: 1. Trư c khi kh i hành, thuy n trư ng ph i tìm hi u n m v ng c i m tuy n lu ng, công trình c u, ư ng i n cao áp vư t sông trên tuy n có phương án v n hành an toàn, c th như sau : a- i v i các c u qua sông : - V trí , chi u r ng , chi u cao tĩnh không c a khoang thông thuy n; - c i m dòng ch y t i khu v c c u và khoang thông thuy n; - Các y u t khác có liên quan t i i u hành phương ti n qua c u. b - i v i ư ng dây i n cao áp qua sông c n chú ý kho ng cách th ng ng tính t i m cao nh t c a phương ti n t i i m th p nh t c a ư ng dây, ng v i m c nư c khi phương ti n i qua, không nh hơn kho ng cách quy nh hi n hành v b o v an toàn lư i i n cao áp.
  2. Trên cơ s nh ng s li u nêu trên , thuy n trư ng l p k ho ch hành trình bao g m: Phương án l p ghép i hình, phân công công vi c c th cho t ng thuy n viên, quy nh các thao tác nghi p v c a t ng thuy n viên ... khi ưa phương ti n qua công trình. Thuy n trư ng ph i tr c ti p ki m tra các trang thi t b an toàn như h th ng lái , neo, sào ch ng , qu m ... trư c khi kh i hành và c bi t chú ý khi qua các công trình thu c khu v c ch u nh hư ng thu tri u. 2 - Ban êm phương ti n ch ư c phép qua c u khi khoang thông thuy n có èn báo hi u theo quy nh. 3 - Trư c khi i u khi n phương ti n qua công trình, c bi t là khi qua c u, thuy n trư ng ph i ki m tra và b trí thuy n viên tr c t i các v trí c n thi t, chuNn b các trang, thi t b ch ng va theo phương án ã l p . Ch khi xét th y lu ng l ch, thu văn, th i ti t, các thông s k thu t c a công trình và phương ti n m b o y i u ki n an toàn m i ư c i u khi n phương ti n qua công trình. Khi còn nghi ng , thuy n trư ng cho d ng phương ti n tìm hi u, xin ch d n c a tr m, o n Qu n lý ư ng sông. 4 - Trong th i gian phương tiên qua công trình , thuy n trư ng nh t thi t ph i có m t t i bu ng i u khi n x lý m i trư ng h p khi c n thi t. Phương ti n ph i gi m t c t i m c c n thi t ch ng i u khi n phương ti n. Khi qua c u phương ti n ph i i úng khoang thông thuy n cho phép. 5 - V mùa lũ, t i th i i m nư c ch y xi t, các oàn tàu ph i d ng l i tìm nơi neo u an toàn. Trong th i gian ch ư c ưa qua c u, sà lan ph i ư c neo bu c ch c ch n và ph i b trí ngư i tr c phương ti n, phòng trư ng h p sà lan b trôi, va vào công trình. N u có nhi u oàn chuNn b qua c u, c n ph i h p h tr l n nhau, l n lư t ưa phương ti n qua c u. i v i các c u có tr m i u ti t c a cơ quan qu n lý ư ng thu , thuy n trư ng ph i tuy t i tuân th s hư ng d n c a tr m. 6 - Nghiêm c m: - Phương ti n bu c dây vào thành c u và neo u trong ph m vi b o v công trình. - Phương ti n i song hàng ho c tránh, vư t nhau khi qua khoang thông thuy n c a c u. Nh n ư c Ch th này, yêu c u giám c các S Giao thông V n t i , S Giao thông Công chính, các T ng công ty v n t i ư ng sông t ch c cho các doanh nghi p, các ch phương ti n óng trên a bàn S qu n lý ho c các ơn v tr c thu c T ng công ty quán tri t n i dung Ch th này, ph bi n t i t ng thuy n trư ng và thuy n viên thu c ơn v mình th c hi n.
  3. Các l c lư ng thanh tra giao thông thu c C c ư ng sông VN, thu c các S Giao thông V n t i , S Giao thông Công chính c n tăng cư ng tuyên truy n, ki m tra và x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m. Quá trình th c hi n có vư ng m c phát sinh, các S Giao thông V n t i, S Giao thông Công chính báo cáo v C c ư ng sông VN C c t ng h p báo cáo B Giao thông V n t i gi i quy t k p th i./. K.T. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (thay b/c) - U ban ATGTQG (thay b/c) - Các B : CAn, QPhòng ( ph i h p) - UBND các t nh , TP - S GTVT,GTCC - C c CSGT T ào ình Bình - C c ư ng sông VN ( ch o) - TCT ư ng sông Mi n B c ( th c hi n) - TCT ư ng sông Mi n Nam ( th c hi n) - Lưu HC, PC
Đồng bộ tài khoản