Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
23
download

Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH --------- ------- S : 19/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2008 CH THN V VI C TH C HI N QU N LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯ C I V I NGU N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A NƯ C NGOÀI THU C NGU N THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi chính ph nư c ngoài và Thông tư s 82/2007/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài thu c ngu n thu ngân sách nhà nư c; ng th i ch n ch nh vi c qu n lý và ti p nh n vi n tr t i thành ph H Chí Minh m b o th c hi n nghiêm ch nh và y ch qu n lý ti n, hàng vi n tr nư c ngoài theo úng quy nh c a Chính ph và B Tài chính; y ban nhân dân thành ph ch o như sau: 1. Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n khi ti p nh n ngu n vi n tr không hoàn l i c a nư c ngoài u ph i th c hi n theo quy nh như sau: 1.1. Báo cáo y ban nhân dân thành ph cho phép nh n vi n tr : a) i v i chương trình, d án vi n tr : l p h sơ xin ti p nh n chương trình, d án vi n tr g i S K ho ch và u tư thNm nh trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. b) i v i vi n tr phi d án: l p h sơ xin ti p nh n vi n tr phi d án g i Liên hi p các T ch c h u ngh nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph xem xét phê duy t. Riêng các kho n vi n tr liên quan n tôn giáo, qu c phòng, an ninh, S K ho ch và u tư thNm nh trình y ban nhân dân thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 1.2. L p T khai xác nh n vi n tr và ngh phê duy t trên T khai xác nh n vi n tr t i S Tài chính thành ph , s 142 ư ng Nguy n Th Minh Khai, qu n 3 i v i các kho n vi n tr do y ban nhân dân thành ph phê duy t ho c t i T Qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t (Văn phòng 2 - B Tài chính), s 138 ư ng Nguy n Th Minh Khai, qu n 3 i v i các kho n vi n tr do Th tư ng Chính ph phê duy t.
  2. 1.3. Th trư ng các ơn v s d ng vi n tr có trách nhi m qu n lý, s d ng và báo cáo ngu n vi n tr ti p nh n theo úng quy nh hi n hành; ng th i khi k t thúc d án vi n tr ph i l p báo cáo quy t toán trình cơ quan ch qu n d án phê duy t theo ch k toán hi n hành. 2. V qu n lý, h ch toán k toán hàng vi n tr : 2.1. S Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, h ch toán ghi thu -ghi chi ngân sách thành ph i v i các kho n vi n tr nư c ngoài c a các ơn v thu c thành ph và t ng h p báo cáo tình hình ti p nh n vi n tr nư c ngoài v i B Tài chính vào ngày 15 c a tháng cu i m i quý. 2.2. Phòng Tài chính - K ho ch các qu n - huy n có trách nhi m hư ng d n, ki m tra, h ch toán ghi thu - ghi chi ngân sách qu n - huy n i v i các kho n vi n tr nư c ngoài do các ơn v thu c qu n - huy n ti p nh n và hàng quý l p báo cáo tình hình ti p nh n vi n tr c a các ơn v thu c qu n - huy n g i S Tài chính vào ngày 10 c a tháng cu i m i quý t ng h p báo cáo B Tài chính. 3. Trư ng h p các t ch c, cá nhân nư c ngoài vi n tr không theo chương trình, d án, phi d án mà bi u t ng trong quá trình n thăm, làm vi c, tham quan, du l ch thì Th trư ng các ơn v s d ng quà bi u, t ng có trách nhi m l p phi u thu ho c phi u nh p kho ng th i hàng quý t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph phê duy t vi c ti p nh n và th c hi n theo quy nh t i i m 1.2 và 1.3 kho n 1 nêu trên. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng v n ngoài thNm quy n gi i quy t c a các c p, các ngành, c n báo cáo y ban nhân dân thành ph ch o x lý k p th i. Ch th này thay th Ch th s 20/CT-UB-NCVX ngày 31 tháng 5 năm 1996 v vi c th c hi n qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr c a các cá nhân, t ch c phi chính ph (NGO) và có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ban hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Các S , Ban, ngành thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th thành ph ; - UBND các qu n - huy n; Nguy n Th H ng - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng CV; TTCB; - Lưu:VT, (TM-P) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản