Chỉ thị Số: 19/CT-UBND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Chỉ thị Số: 19/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 19/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH VĨNH LONG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/CT-UBND Vĩnh Long, ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Căn cứ Điều 26, Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Để việc sử dụng kinh phí trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị như sau: 1. Tổng chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh là 2% trên tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, cụ thể như sau: Tổng (%) Cụ thể (%) 2 Hội đồng Bồi thường, Chi phí thẩm định Chi phí phê duyệt hỗ trợ và tái định cư phương án phương án huyện 1,60 0,30 0,10 2. Mức chi phí trên không kể các loại chi phí sau:
  2. - Chi phí đo đạc, cắm mốc giải tỏa và chỉnh lý biến động; - Chi phí giám định các công trình kiến trúc xây dựng, công trình công cộng bị giải tỏa (chủ đầu tư trực tiếp chi theo hợp đồng thực tế đối với đơn vị tư vấn giám định) thì không có chi phí của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà chỉ có chi phí thẩm định và phê duyệt; - Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các công trình công cộng tùy trường hợp từng phương án được lập, Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các mức chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế từng dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt; Yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - TT.TU,HĐNDTỉnh (thay báo cáo); - CT&PCT UBND tỉnh (chỉ đạo); - Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trương, Tài chính, Xây dựng, Thanh Tra tỉnh (thực hiện); - UBND các huyện, thành phố; Phạm Văn Đấu - Ban LĐ.VPUBND tỉnh (tổng hợp); - Phòng KTN; - Lưu: VT, 5.08.02.
Đồng bộ tài khoản