Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 20/2001/ct-ttg về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2001 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG VÀ NÂNG CAO HI U QU CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN S B o m hi u l c c a các b n án, quy t nh dân s c a Toà án là m t công tác quan tr ng, ph i ư c th c hi n nghiêm ch nh trong ho t ng c a chính quy n các c p, tr c ti p liên quan n vi c b o v l i ích c a nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, c a các t ch c kinh t , t ch c xã h i, góp ph n vào vi c gi gìn tr t t , an toàn xã h i. i u 136 Hi n pháp năm 1992 ã xác nh: "Các b n án và quy t nh c a Toà án nhân dân ã có hi u l c pháp lu t ph i ư c các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, các ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân tôn tr ng; nh ng ngư i và ơn v h u quan ph i nghiêm ch nh thi hành". Hi n nay, tuy h th ng t ch c các cơ quan thi hành án dân s ã ư c hình thành trong c nư c, công tác thi hành án dân s ã ư c tri n khai và ho t ng có hi u qu bư c u, làm gi m áng k s lư ng án t n ng, nhưng nhìn chung, công tác thi hành án dân s còn chưa ngang t m, còn có nhi u v n b c xúc, chưa áp ng ư c yêu c u, nhi m v t ra. m t s a phương, l c lư ng cán b thi hành án v n còn thi u, năng l c chưa áp ng yêu c u. Vi c qu n lý, ch o hư ng d n c a B Tư pháp i v i công tác thi hành án dân s trên m t s m t còn h n ch , chưa k p th i. Nhi u nơi, các c p chính quy n chưa nh n th c y vai trò, ý nghĩa c a công tác thi hành án dân s . Nhi u cơ quan nhà nư c và cá nhân không ch p hành b n án, không t nguy n thi hành án, th m chí còn có s can thi p không úng pháp lu t vào vi c thi hành án, không th y ư c trách nhi m c a mình trong vi c th c thi pháp lu t, chưa nghiêm ch nh ch p hành các quy nh c a Hi n pháp và các văn b n pháp lu t v thi hành án dân s . Bên c nh ó, s ph i h p c a các c p, các ngành, các oàn th trong công tác thi hành án chưa ch t ch ; chưa huy ng ư c s c m nh c a c h th ng các cơ quan nhà nư c, s tham gia tích c c c a các oàn th chính tr - xã h i và nhân dân, xác l p tr t t , k cương trong ho t ng th c thi pháp lu t nói chung và thi hành án dân s nói riêng. S lư ng b n án, quy t nh còn t n ng chưa ư c thi hành v n chi m t l áng k . Hi n tư ng tiêu c c, thi u trách nhi m, thi u t n t y trong công vi c, v n còn m t s cán b , nhân viên thi hành án, còn nhi u dư lu n phàn nàn, s ơn t khi u ki n còn nhi u mà chưa ư c x lý k p th i, nghiêm minh. ch n ch nh và ti p t c tăng cư ng, nâng cao hi u l c, hi u qu c a công tác thi hành án dân s , Th tư ng Chính ph ch th :
  2. 1. B Tư pháp khNn trương có bi n pháp c ng c , hoàn thi n h th ng t ch c các cơ quan thi hành án dân s , th c hi n biên ch , nâng cao ch t lư ng i ngũ Ch p hành viên, cán b làm công tác thi hành án; tăng cư ng ch o, ki m tra, x lý vi ph m, hư ng d n k p th i các vư ng m c trong công tác thi hành án dân s ; xây d ng án phân c p m nh cho a phương trong vi c th c hi n công tác thi hành án dân s . B Tư pháp hư ng d n U ban nhân dân c p t nh có bi n pháp ch o cơ quan thi hành án a phương, nh m t o s chuy n bi n cơ b n trong công tác thi hành án dân s ; ch o các cơ quan thi hành án th c hi n Quy ch dân ch v i dân trong gi i quy t vi c thi hành án, nâng cao tinh th n trách nhi m, o c, chí công vô tư, kiên quy t và x lý k p th i các hi n tư ng tiêu c c, gây phi n hà, sách nhi u nhân dân; làm t t công tác ng viên, thuy t ph c các ương s t nguy n thi hành. Ch t ch c cư ng ch thi hành án khi c n thi t và ph i b o m an toàn, úng pháp lu t. B Qu c phòng ph i h p v i B Tư pháp nghiên c u, hoàn thi n cơ ch thi hành án trong Quân i. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an và các cơ quan nhà nư c h u quan khác t ch c giao ban thư ng kỳ k p th i rút kinh nghi m, bàn bi n pháp kh c ph c thi u sót, th ng nh t ch o th c hi n công tác thi hành án. Hàng năm có k ho ch ki m tra liên ngành v công tác thi hành án trong toàn qu c. 2. Ch t ch U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m tr c ti p t ch c, ch o công tác thi hành án dân s t i a phương; phát huy vai trò c a cơ quan Tư pháp, huy ng l c lư ng các cơ quan h u quan c a b máy chính quy n, ph i h p các oàn th a phương, dư i s lãnh o c a c p y ng. tăng cư ng hơn n a hi u qu công tác thi hành án dân s , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Ban Ch o thi hành án c p t nh, c p huy n, do Ch t ch ho c Phó Ch t ch U ban nhân dân cùng c p làm Trư ng ban ch o công tác thi hành án t i a phương. B trư ng B Tư pháp hư ng d n Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o thi hành án. b o m vi c thi hành án ư c nhanh g n, gi m b t th t c phi n hà, gây trì tr , kéo dài, c n t ng bư c giao cho y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n tr c ti p ôn c thi hành i v i các v vi c có tr giá không quá 500.000 ng, dư i s ch o hư ng d n c a cơ quan thi hành án. 3. Các cơ quan, t ch c, k c các cơ quan nhà nư c ph i t nguy n thi hành án, n u không t nguy n thi hành thì cơ quan thi hành án áp d ng các bi n pháp t ch c thi hành theo quy nh c a pháp lu t. Các cơ quan, t ch c, cá nhân c tình dây dưa, c n tr ho t ng thi hành án, c n ư c x lý nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. i v i nh ng cá nhân c n tr , ch ng i vi c thi hành án mà có y d u hi u c u thành t i ph m thì kiên quy t
  3. truy c u trách nhi m hình s , t ch c xét x lưu ng m t s v i n hình tuyên truy n r ng rãi, làm gương cho nh ng i tư ng khác. Các khi u n i, t cáo v thi hành án ph i ư c các cơ quan có liên quan ph i h p gi i quy t k p th i, d t i m t i nơi phát sinh, h n ch tình tr ng ơn thư khi u n i, t cáo vư t c p, gây phi n hà cho nhân dân. 4. H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph , B Văn hoá - Thông tin ch o các phương ti n thông tin i chúng ti p t c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v thi hành án dân s , góp ph n nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân trong vi c thi hành nghiêm ch nh các b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t. 5. B Tư pháp, B Công an, B Qu c phòng, B Tài chính, B K ho ch và u tư ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trong năm 2001 hoàn thành án qu n lý th ng nh t các kho tang tài v t ph c v chung cho công tác : i u tra, truy t , xét x , thi hành án và khNn trương t ch c tri n khai th c hi n trong năm 2002. 6. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Công an ch o các cơ quan Tư pháp và Công an các c p có bi n pháp tăng cư ng công tác b o v b o m cho vi c cư ng ch thi hành án t k t qu t t. B Công an, B Tư pháp, B Qu c phòng khNn trương xây d ng án v C nh sát Tư pháp theo tinh th n c a các Ngh quy t Trung ương, báo cáo Chính ph xem xét, quy t nh. 7. B Tư pháp, B Qu c phòng ph i h p v i B K ho ch và u tư và B Tài chính cân i, b sung kinh phí b o m phương ti n, cơ s v t ch t, i u ki n làm vi c cho các cơ quan thi hành án, có k ho ch c p kinh phí t nay n năm 2005 hoàn thành vi c xây d ng nơi làm vi c c a cơ quan thi hành án. 8. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp nghiên c u cơ ch qu n lý tài chính v kinh phí t ch c cư ng ch thi hành án theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n vi c l i cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n s ti n mà cơ quan này ã thu ư c cho ngân sách nhà nư c h tr công tác thi hành án t i cơ s . 9. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi quy n h n, nhi m v c a mình có k ho ch c th , khNn trương tri n khai th c hi n Ch th này. B Tư pháp có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này và thư ng kỳ 6 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph . Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản