Chỉ thị số 2049/CT-BNN-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 2049/CT-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2049/CT-BNN-VP về việc triển khai thực hiện tháng hành động phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa ở đồng bằng sông Cửu Long từ 16/7/2008 đến 16/8/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2049/CT-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ----- c l p - T do- H nh phúc ------- S : 2049/CT-BNN-VP Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2008 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N THÁNG HÀNH NG PHÒNG TR R Y NÂU, B NH VÀNG LÙN VÀ LÙN XO N LÁ TRÊN LÚA NG B NG SÔNG C U LONG T 16/7/2008 N 16/8/2008 Th c hi n Công i n khNn s 1085/C -TTg ngày 13/7/2008 c a Th tư ng Chính ph v phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa ng b ng sông C u Long, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch th tri n khai th c hi n Tháng hành ng phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá ng b ng sông C u Long t 16/7/2008 n 16/8/2008 v i các n i dung sau: I. M C TIÊU Trư c tình hình hi n nay r y nâu b c phát triên di n r ng cùng v i s xu t hi n b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa ng b ng sông C u Long, e d a nghiêm tr ng s n xu t lúa v Hè Thu, Thu ông và Mùa 2008 trong vùng, Th tư ng Chính ph ã có Công i n ch o công tác phòng tr , d p t t r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa. Vi c tri n khai Tháng hành ng phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa ng b ng sông C u Long t 16/7/2008 n 16/8/2008 nh m th c hi n nghiêm túc và có k t qu ch o c a Th tư ng Chính ph , t o s th ng nh t v nh n th c và hành ng trong toàn vùng, tri n khai ng b và quy t li t các bi n pháp phòng tr , ngăn ch n s lây lan c a r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá b o m th ng l i cho v lúa Hè Thu, Thu ông và Mùa 2008 ng b ng sông C u Long, th c hi n th ng l i s n xu t lúa năm 2008, t o thu n l i ti p theo cho v lúa ông Xuân 2008- 2009. II. CÁC N I DUNG CH Y U TH C HI N TRONG THÁNG HÀNH NG 1. Phòng tr , d p d ch r y nâu trên lúa Hi n nay r y nâu ã b c phát trên trà lúa Hè Thu và lúa Thu ông s m, các a phương c n n m ch c di n bi n s b c phát r y nâu trên ng ru ng và xác nh vùng nhi m n ng, nhi m trung bình, nh , theo dõi hàng ngày s li u thu th p t b y èn. a) i v i vùng nhi m r y n ng: S d ng thu c b o v th c v t ư c nhà nư c h tr , t ch c phun x t thu c tr r y ng lo t, vi c phun x t ph i do chính quy n a
  2. phương ch huy, có s hư ng d n c a cán b nông nghi p, không phát thu c nông dân t phun x t. b) i v i vùng nhi m trung bình: Hư ng d n nông dân phun x t khi r y nâu xu t hi n trên 3 con/tép lúa. T p trung tuyên truy n, hư ng d n nông dân qua h th ng khuy n nông, phương ti n thông tin i chúng, nh t là truy n hình s d ng thu c theo “4 úng” t hi u qu , tránh phun x t nhi u l n. 2. i v i di n tích lúa nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá Trư ng h p lúa nhi m nh có kh năng ph c h i, hư ng d n nông dân nh b cây lúa b b nh, phun x t thu c tr r y n u có xu t hi n, sau khi thu ho ch, ph i cày, tr c vùi di t m m b nh g c r , lúa chét. i v i ru ng b nhi m n ng, t ch c tiêu h y c ru ng b ng cày, tr c sau khi phun x t thu c tr r y n u có xu t hi n. 3. i v i di n tích lúa Thu ông chưa xu ng gi ng N m ch c l i vùng s n xu t và xác nh th i v hư ng d n nông dân gieo s t p trung ng lo t, né r y cho t ng vùng, không xNy ra tình tr ng t phát gieo s không theo th i v ; khuy n cáo nông dân s d ng gi ng kháng r y, áp d ng k thu t “3 gi m 3 tăng” trong ó c bi t không s quá dày, v sinh ng ru ng trư c khi gieo s , giám sát ch t ch ng ru ng ngay sau khi gieo s , phát hi n s xu t hi n c a r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa x lý k p th i. 4. i v i m c y cho v Mùa Ch s d ng m không b nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá c y; trư ng h p ru ng m b nhi m b nh ph i cày, tr c tiêu h y. 5. Ki m soát kinh thu c b o v th c v t Các a phương tăng cư ng ki m tra vi c kinh doanh thu c b o v th c v t trên a bàn, nh t là các i lý bán thu c, x lý nghiêm trư ng h p kinh doanh thu c gi , thu c kém ch t lư ng và ngăn ch n l i d ng tình hình d ch b nh tăng giá thu c. III. CHÍNH SÁCH Chính sách h tr cho công tác phòng tr , d p d ch th c hi n theo theo Q s 1459/Q -TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . Các a phương ch ng t m ng kinh phí k p th i tri n khai các công tác phòng tr , d p d ch và huy ng thêm ngu n ngân sách a phương. IV. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s Ch th này, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương c ng c Ban ch o các c p, l p k ho ch c th quán tri t n các c p chính quy n, ban ngành, oàn th tri n khai th c hi n; phân công cán b theo dõi a bàn và c các oàn ki m tra v cơ s ôn c, hư ng d n vi c th c hi n; ch o t ng k t Tháng hành ng rút kinh nghi m ch o ti p theo.
  3. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy ng l c lư ng ngành nông nghi p bám sát a bàn cơ s ph i h p v i chính quy n các c p nh t là c p xã tri n khai các n i dung c a tháng ra quân. Lưu ý vi c thi t l p b y èn n t ng xã theo dõi ch t ch di n bi n r y nâu vào èn nh m d báo chính xác các t r y di trú và phát tán a phương; trên cơ s ó tham mưu v i chính quy n a phương quy nh th i v xu ng gi ng lúa Thu ông t p trung, né r y. 3. Các ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ban ch o phòng tr r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá phía Nam phân công các thành viên ki m tra các a bàn, duy trì h p giao ban ki m i m tình hình; - C c B o v th c v t phân công lãnh o và cán b v công tác t i cơ s ôn c, hư ng d n, h tr các a phương; - C c Tr ng tr t hư ng d n cơ c u gi ng lúa và các bi n pháp k thu t s n xu t Thu ông và Mùa; - Trung tâm Khuy n nông qu c gia t ch c thông tin tuyên truy n, t p hu n, xây d ng và qu ng bá mô hình…; - Các Vi n, Trư ng xây d ng các mô hình trong liên k t “4 nhà”, tham gia m r ng mô hình “cùng nông dân ra ng” h tr nông dân phòng tr d ch b nh hi u qu ./. B TRƯ NG Nơi nh n: - PTT. Hoàng Trung H i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph BSCL; - Ban ch o phòng tr RN, BVL và LXL phía Nam; - Giám c S NN và PTNT các t nh, thành ph BSCL; - C c: TT, BVTV, TTKNQG; Cao c Phát - Vi n: Lúa BSCL, KHKTNN Mi n Nam, BVTV, Trư ng i h c C n Thơ; - Lưu:VT, TH.
Đồng bộ tài khoản