Chỉ thị số 22/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 22/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/2005/CT-TTg về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2005/CT-TTg Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2005 CH THN V XÂY D NG CÁC GI I PHÁP GI M CHI PHÍ U VÀO, TĂNG CƯ NG NĂNG L C C NH TRANH C A DOANH NGHI P V N T I HÀNG KHÔNG VÀ HÀNG H I Th i gian qua, m c dù có nhi u s ki n x y ra trên th gi i như s ki n ngày 11 tháng 9 năm 2001 t i M , d ch SARS u năm 2003 t i nhi u nư c trên th gi i ã nh hư ng n n n kinh t nói chung và ngành hàng không, hàng h i nói riêng, nhưng ho t ng c a các doanh nghi p v n t i trong hai ngành hàng không và hàng h i v n gi nh p tăng trư ng u qua các năm. Các con s th ng kê cho th y các doanh nghi p trong hai ngành hàng không, hàng h i ã n l c duy trì kinh doanh n nh và có l i nhu n. Giai o n 2001-2004, các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam t t c tăng trư ng bình quân 9,7%/năm v hành khách và 18,7% /năm v hàng hoá, bưu ki n. T ng s t u v n t i bi n năm 2000 ch có 336 chi c các lo i n nay ã tăng lên 1007 chi c, năm 2004, i tàu bi n Vi t Nam chuyên ch ư c hơn 36 tri u t n hàng hoá trong ó có 23,1 tri u t n v n t i nư c ngoài. Có ư c k t qu áng k trên trư c h t là do các cơ quan qu n lý Nhà nư c ã k p th i ban hành cơ ch , chính sách i u hành vĩ mô phù h p, t o i u ki n thu n l i và kích thích s phát tri n c a các doanh nghi p v n t i hàng không, hàng h i, c bi t là do s c g ng phát huy tính sáng t o và ưa ra nh ng gi i pháp tích c c th c hi n có hi u qu k ho ch s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p trong ngành hàng không, hàng h i. Các doanh nghi p ã m nh d n u tư i m i phương ti n, thi t b , công ngh . i tàu bay, tàu bi n qu c gia ư c tr hoá và tăng thêm v s lư ng, phát huy t t vai trò ch l c v n t i c a ngành, các doanh nghi p v n t i ã tích c c khai thác, tìm ki m th trư ng và ngu n khách, ngu n hàng m i nâng cao th ph n v n t i. Tuy nhiên, k t qu ho t ng c a các doanh nghi p v n t i hàng không và hàng h i chưa v ng ch c, còn ch u nhi u tác ng c a các y u t bên ngoài. Kh năng c nh tranh c a các doanh nghi p trên th trư ng qu c t còn y u, th ph n qu c t chi m lĩnh chưa cao, th trư ng n i a nh nhưng c nh tranh h t s c gay g t, c bi t i v i các doanh nghi p v n t i bi n. Bên c nh ó, s c thu hút c a các c ng hàng không, c ng bi n i v i ho t ng qu c t còn b h n ch do m c phí và l phí hàng không, hàng h i còn tương i cao so v i các nư c trong khu v c. Vi t Nam ã, ang và s ch ng h i nh p qu c t phát huy và t n d ng nh ng ưu th s n có trong thương m i qu c t như giá nhân công r , v trí a lý thu n l i, khí h u a d ng. Các doanh nghi p v n t i hàng không và hàng h i c n tăng cư ng s c c nh tranh c a mình hơn n a trư c nh ng yêu c u và thách th c c a quá trình h i
  2. nh p qu c t và khu v c, góp ph n ch ng, tích c c trong quá trình giao lưu thương m i qu c t gi a Vi t Nam v i các nư c. Trư c m t, c n nhanh chóng tìm các gi i pháp nh m gi m chi phí u vào góp ph n tăng kh năng c nh tranh cho các doanh nghi p v n t i hàng không, hàng h i. Vi c xây d ng các gi i pháp và l trình gi m chi phí u vào, tăng cư ng năng l c c nh tranh c a các doanh nghi p hàng không, hàng h i ph i bám sát các n i dung sau ây: a) Tăng năng su t v n t i, gi m chi phí gi m giá thành i ôi v i nâng cao ch t lư ng d ch v , s n phNm. b) Phát tri n k t c u h t ng, u tư các trang thi t b , phương ti n hi n i. c) Nâng cao năng l c qu n tr kinh doanh có kh năng c nh tranh v i các doanh nghi p các nư c trong khu v c và qu c t ; gi v ng th trư ng v n t i n i a. d) Ch ng h i nh p qu c t , s n sàng n m b t các cơ h i và thích ng v i nh ng thay i khi Vi t Nam tham gia các t ch c kinh t qu c t . ) Ưu tiên phát tri n khoa h c công ngh cao, ào t o ngu n nhân l c ng b , có tri th c hi n i và làm ch khoa h c công ngh , k thu t m i. e) Thúc Ny nhanh chóng vi c c i cách th t c hành chính, t o môi trư ng thu n l i, thông thoáng, bình ng các doanh nghi p ho t ng. th c hi n th ng l i các n i dung trên, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Giao thông v n t i: a) Ch o và t o i u ki n cho các doanh nghi p v n t i trong ngành hàng không, hàng h i ch ng xây d ng các gi i pháp gi m chi phí u vào, tăng cư ng năng l c c nh tranh c a doanh nghi p mình phù h p v i c i m, môi trư ng kinh doanh, i u ki n tài chính và các ngu n l c khác c a doanh nghi p. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng và ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách thông thoáng t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p v n t i trong ngành hàng không, hàng h i c nh tranh lành m nh, ho t ng bình ng. c) Trong Quý IV năm 2005, xây d ng xong phương án s p x p các doanh nghi p kinh doanh v n t i hàng không, hàng h i và d ch v h tr và hoàn thành s p x p trong năm 2006 m b o môi trư ng c nh tranh lành m nh nh m nâng cao ch t lư ng ng th i gi m giá thành d ch v . d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan Ny m nh c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c hàng không, hàng h i, t o thu n l i cho các doanh nghi p phát tri n th trư ng, u tư i m i phương ti n, trang thi t b và n nh t ch c ho t ng. 2. B K ho ch và u tư:
  3. a) ưu tiên b trí k ho ch u tư i m i, nâng c p k t c u h t ng cho ngành hàng không, hàng h i và mua s m các phương ti n, trang thi t b hi n i. b) Ch ng tìm ki m và àm phán các ngu n v n ODA b sung cho vi c u tư, mua s m c a các doanh nghi p ngành hàng không, hàng h i. c) Ch o Ny m nh xúc ti n u tư, thu hút các nhà u tư nư c ngoài u tư vào các lĩnh v c ưu tiên c a ngành hàng không, hàng h i. 3. B Tài chính: a) Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i và B Thương m i xem xét, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các chính sách thu ( c bi t là thu xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p các phương ti n v n t i, ph tùng, v t tư) có liên quan theo ki n ngh h p lý c a các doanh nghi p và các chính sách khác nh m khuy n khích phát tri n i t u bay, tàu bi n qu c gia. b) Ti p t c th c hi n l trình gi m các lo i giá, phí, l phí hàng không, hàng h i theo hư ng xoá b phân bi t gi a hai i tư ng thu Vi t Nam và nư c ngoài cũng như gi a ho t ng qu c t và trong nư c, b o m h t năm 2005 s không ư c cao hơn m c bình quân c a khu v c ASEAN. c) Ch o T ng c c H i quan ti n hành rà soát và áp d ng các th t c ki m tra h i quan, m b o ơn gi n, thu n ti n, nhanh chóng, t o i u ki n gi i phóng và lưu thông nhanh phương ti n v n t i hàng hoá v n chuy n. 4. B Thương m i: a) Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i nghiên c u, ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành các chính sách, th t c nh m t o thu n l i cho ho t ng mua bán, thuê, cho thuê, trao i, xu t nh p khNu phương ti n, thi t b , v t tư, ph tùng t u bay, tàu bi n, c bi t là i v i các m t hàng trong nư c chưa s n xu t ư c. b) Ph i h p v i B Giao thông v n t i cung c p và c p nh t thông tin v th trư ng, giá c trên m ng thông tin i chúng; t ch c r ng rãi vi c tư v n v th trư ng, giá c và nh ng v n có liên quan. 5. Các T ng công ty Hàng không Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam: a) Ch ng xây d ng và t ch c th c hi n các gi i pháp gi m chi phí u vào, tăng cư ng năng l c c nh tranh c a doanh nghi p mình phù h p v i c i m, môi trư ng kinh doanh, tình hình tài chính và các ngu n l c khác c a doanh nghi p. Các gi i pháp ph i ư c xây d ng ng b trên các m t u tư, th trư ng, thương m i, chính sách s n phNm, khoa h c công ngh , t ch c qu n lý, ào t o ngu n nhân l c. b) Ny nhanh quá trình t ch c ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con theo các án ã ư c phê duy t, m b o m i quan h ch t ch , th ng nh t gi a T ng công ty và các ơn v thành viên, trên cơ s ó gi m thi u các chi phí trung gian, không hi u qu phát sinh do cơ c u t ch c b t h p lý gây ra. Th c hi n nghiêm túc k ho ch s p x p l i cơ c u, c ph n hoá các doanh nghi p thành viên.
  4. c) Ch p hành nghiêm ch nh lu t pháp, óng góp ý ki n v i các cơ quan nhà nư c liên quan (có th thông qua các hi p h i chuyên ngành) v nh ng yêu c u c n s a i, b sung các quy nh c a pháp lu t hi n hành. d) Ch ng tìm ki m, m r ng th trư ng và i tác nư c ngoài. Thư ng xuyên c i ti n k thu t, ng d ng ti n b k thu t, công ngh tiên ti n trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Th c hi n t t ch báo cáo, cung c p thông tin chuyên ngành cho các cơ quan nhà nư c liên quan. 6. B Giao thông v n t i có trách nhi m theo dõi và ôn c vi c th c hi n Ch th này; báo cáo Th tư ng Chính ph v ti n , k t qu và nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n, ki n ngh bi n pháp x lý. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản