Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH --------- ------- S : 22/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2008 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN T I THÀNH PH H CHÍ MINH Lu t Thu thu nh p cá nhân ã ư c Qu c h i khóa XII thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. ây là lo i thu r t nh y c m vì có ph m vi i u ch nh r ng trong nhi u lĩnh v c và liên quan tr c ti p n nhi u i tư ng. Căn c Ch th s 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân. m b o s ph i h p ng b , ch t ch gi a các S - ban - ngành, oàn th , qu n - huy n c a thành ph nh m th c hi n hi u qu Lu t Thu thu nh p cá nhân; y ban nhân dân thành ph ch th Giám c các S , Th trư ng các cơ quan, ban, ngành, oàn th thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c th c hi n ngay các n i dung sau: I. THÀNH L P BAN CH O TRI N KHAI TH C HI N LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. Giao C c Thu thành ph ch trì, ph i h p v i S N i v nghiên c u, xu t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p Ban Ch o tri n khai Lu t Thu thu nh p cá nhân t i thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Ban Ch o c p thành ph ) do m t ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph làm Trư ng ban; C c trư ng C c Thu làm Phó Trư ng ban Thư ng tr c, lãnh o S N i v làm Phó ban; lãnh o các S , ngành liên quan: Tư pháp, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t , Thông tin và Truy n thông, Công Thương, Công an… là thành viên và m i lãnh o y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph tham gia. Ban Ch o c p thành ph có trách nhi m tham mưu, xu t y ban nhân dân thành ph lãnh o, ch o vi c t ch c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân và Ch th s 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph trên a bàn thành ph . 2. Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n thành l p Ban Ch o tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân t i các qu n - huy n (sau ây g i t t là Ban Ch o c p qu n - huy n) do m t ng chí Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n làm Trư ng ban; các thành viên Ban Ch o qu n - huy n g m: lãnh o Chi c c Thu , Phòng Tài chính - K ho ch và các phòng ban, ngành, oàn th thu c qu n -
  2. huy n có liên quan tr c ti p n vi c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân trên a bàn. Ban Ch o c p qu n - huy n ch u trách nhi m: - Tham mưu, xu t y ban nhân dân qu n - huy n ch o vi c t ch c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân trên a bàn. Xây d ng và t ch c th c hi n nghiêm k ho ch, bi n pháp tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân qu n - huy n theo chương trình, k ho ch và hư ng d n c a Ban Ch o c p thành ph , b o m úng ti n , n i dung và yêu c u ã ra. - Vào ngày 25 hàng tháng, t ng h p, ánh giá tình hình th c hi n qu n - huy n báo cáo Ban Ch o c p thành ph (thông qua C c Thu thành ph ). - T quý IV năm 2008, t p trung ch o vi c ăng ký thu cho t t c các cá nhân có thu nh p thu c di n ch u thu và t ch c, cá nhân chi tr thu nh p trên a bàn qu n - huy n. II. Y M NH CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. C c Thu thành ph ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, S Thông tin và Truy n thông t ch c vi c tuyên truy n sâu r ng v m c ích, ý nghĩa và các n i dung cơ b n c a pháp lu t thu thu nh p cá nhân n t t c các t ch c, cá nhân có liên quan hi u và th c hi n. 2. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ch u trách nhi m ch o công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t thu thu nh p cá nhân trên a bàn qu n - huy n. 3. Giám c các S , ban ngành, oàn th thành ph ch u trách nhi m ch o công tác tuyên truy n, ph bi n v pháp lu t thu thu nh p cá nhân trong ph m vi ơn v mình. 4. ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph dành th i lư ng thích h p tuyên truy n ph bi n v Lu t Thu thu nh p cá nhân. Các báo c a thành ph dành chuyên m c ph bi n, ăng t i các n phNm tuyên truy n v thu thu nh p cá nhân. III. C C THU THÀNH PH CÓ TRÁCH NHI M CH NG T CH C TRI N KHAI NGAY M T S VI C TR NG TÂM NHƯ SAU 1. Ch o các ơn v thu c và tr c thu c ti p t c Ny m nh c i cách hành chính và hi n i hóa công tác qu n lý thu theo Quy t nh s 201/2004/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình c i cách h th ng thu n năm 2010. 2. Ph i h p v i các s - ngành liên quan hoàn ch nh các d th o K ho ch tri n khai Lu t Thu thu nh p cá nhân trên a bàn thành ph , Quy ch ho t ng c a Ban Ch o c p thành ph , m b o sát v i chương trình, k ho ch c a Ban Ch o Trung ương và th c hi n có hi u qu Lu t Thu thu nh p cá nhân t i thành ph .
  3. 3. Ch ng ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c liên quan, các t ch c cá nhân chi tr thu nh p t ch c vi c ăng ký thu cho t t c cá nhân, t ch c thu c i tư ng có thu nh p thu c di n ch u thu . 4. Ch ng xu t xây d ng quy ch ph i h p, cung c p thông tin gi a cơ quan thu v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, c bi t trong lĩnh v c: nhà t, lao ng, xu t nh p c nh, ngân hàng, giao d ch ch ng khoán và Kho b c ph c v công tác qu n lý thu . 5. T ch c t p hu n k nghi p v qu n lý thu thu nh p cá nhân cho cán b , công ch c thu , các t ch c chi tr thu nh p. T ch c b ph n h tr các cơ quan chi tr thu nh p, các cá nhân trong vi c kê khai, tính thu ; hư ng d n, gi i áp th c m c v chính sách, pháp lu t, th t c hành chính v thu thu nh p cá nhân. 6. Ki n toàn t ch c b máy qu n lý thu thu nh p cá nhân t i C c Thu thành ph và Chi c c Thu các qu n - huy n; tăng cư ng b trí cán b có trình chuyên môn, có phNm ch t o c t t th c hi n qu n lý thu thu nh p cá nhân. Ki n ngh T ng c c Thu tăng cư ng u tư thi t b và các ph n m m ng d ng phát huy ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý i tư ng n p thu và thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân. 7. Tăng cư ng thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m hành chính thu i v i t ch c, cá nhân ngư i n p thu theo quy nh c a pháp lu t thu . IV. TĂNG CƯ NG TRÁCH NHI M PH I H P C A CÁC S - BAN - NGÀNH, OÀN TH THÀNH PH TRONG T CH C TRI N KHAI LU T THU THU NH P CÁ NHÂN 1. S N i v có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c ôn c, nh c nh các s - ngành; y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân; cung c p thông tin v các t ch c h i, oàn, t ch c phi chính ph trú óng t i thành ph . 2. S Tài chính có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph xây d ng, thNm nh d trù kinh phí th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân thông qua báo cáo t các S - ban - ngành, qu n - huy n, trình y ban nhân dân thành ph duy t. 3. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh thành ph H Chí Minh có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan Ny nhanh ti n th c hi n án thanh toán không dùng ti n m t giai o n 2006 - 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ch o các ngân hàng thương m i hư ng d n khách hàng ph i ghi mã s thu trong h sơ m tài kho n và các ch ng t giao d ch qua tài kho n. 4. S K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c cung c p thông tin ăng ký kinh doanh ph c v qu n lý thu . 5. S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c cung c p danh sách lao ng t i các doanh nghi p; danh sách ngư i nư c ngoài ã ư c c p Gi y phép lao ng t i a bàn thành ph ph c v công tác qu n lý thu thu nh p cá nhân.
  4. 6. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph ki m soát vi c chuy n như ng nhà, t nh m thu thu thu nh p cá nhân trong lĩnh v c này. 7. S Công Thương có trách nhi m ch o l c lư ng Qu n lý th trư ng tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c ch p hành các quy nh v ăng ký kinh doanh, x lý nghiêm các cá nhân th c t có kinh doanh, nhưng không có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Ti p t c ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c qu n lý t ch c, cá nhân làm vi c t i các văn phòng i di n, chi nhánh, thương nhân nư c ngoài t i thành ph . 8. Công an thành ph có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph và các cơ quan b o v pháp lu t x lý nghiêm các trư ng h p gian l n, tr n thu ho c không ch p hành pháp lu t thu thu nh p cá nhân. Ti p t c ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c xác minh s ngày cư trú t i Vi t Nam c a cá nhân ngư i nư c ngoài; ình ch xu t c nh các trư ng h p n thu thu nh p cá nhân theo thNm quy n. Ph i h p v i cơ quan thu trong vi c i chi u d li u trong danh ch b n ch ng minh nhân dân c a cá nhân khi có yêu c u. 9. S Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c xác nh n thông tin v h t ch và ngư i ph thu c. 10. S Giao d ch ch ng khoán có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c xác nh nghĩa v thu c a các t ch c, cá nhân th c hi n các giao d ch ch ng khoán theo quy nh c a Lu t Ch ng khoán và các văn b n pháp lu t liên quan. 11. S Ngo i v có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c tuyên truy n chính sách liên quan n thu thu nh p cá nhân cho các Lãnh s quán, t ch c phi chính ph , t ch c Liên hi p qu c trên a bàn thành ph ; cung c p danh sách i tư ng là nhân viên Lãnh s , t ch c phi chính ph , các t ch c qu c t không thu c di n ư c hư ng quy ch mi n tr lãnh s . 12. S Giáo d c và ào t o có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c tuyên truy n chính sách liên quan n thu thu nh p cá nhân cho các trư ng, trung tâm trên a bàn thành ph ; cung c p danh sách, thông tin v các trung tâm ào t o, t ch c giáo d c nư c ngoài có chương trình ào t o liên k t v i các t ch c trong nư c, danh sách các gi ng viên ngư i nư c ngoài gi ng d y t i thành ph thu c ph m vi qu n lý. 13. S Văn hóa, Th thao và Du l ch ti p t c ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c cung c p thông tin, qu n lý thu thu thu nh p cá nhân i v i ca sĩ (trong nư c và ngoài nư c), v n ng viên th thao; cung c p b n sao gi y phép ã c p các chương trình bi u di n c a ca sĩ (trong và ngoài nư c), các t ch c s n xu t băng ĩa nh c, phim, nh, các chương trình qu ng cáo. T ch i c p phép ho t ng bi u di n ngh thu t thu c thNm quy n v i cá nhân, t ch c vi ph m pháp lu t thu theo ngh c a cơ quan thu . 14. S Y t có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c t ch c xác nh n các trư ng h p m c b nh hi m nghèo theo danh m c b nh hi m nghèo do B Y t ban hành làm căn c xét gi m thu thu nh p cá nhân. Ch trì, ph i h p v i S Lao ng - Thương
  5. binh và Xã h i hư ng d n vi c xác nh n i tư ng b tàn t t, không có kh năng lao ng làm căn c tính gi m tr gia c nh. Cung c p cho cơ quan thu danh sách bác sĩ, dư c sĩ ư c c p gi y phép hành ngh t i thành ph . 15. Chi nhánh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam t i thành ph có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph trong vi c tuyên truy n, v n ng các doanh nghi p th c hi n nghiêm Lu t Thu thu nh p cá nhân và pháp lu t qu n lý thu . 16. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ch o các t ch c thành viên: H i Liên hi p Ph n thành ph , H i Nông dân thành ph , Liên oàn Lao ng thành ph , các H i ngh nghi p... t i thành ph có trách nhi m ph i h p v i C c Thu thành ph tuyên truy n v n ng oàn viên, h i viên và các t ng l p nhân dân th c hi n nghiêm túc Lu t Thu thu nh p cá nhân. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan, ban ngành, oàn th thành ph ; Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này; ki m tra cơ quan, ơn v tr c thu c và công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý th c hi n vi c ăng ký, kê khai, kh u tr và n p thu thu nh p cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c k p th i báo cáo v y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - C c Ki m tra Văn b n - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Thư ng tr c Ban ch o Trung ương; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; Lê Hoàng Quân - S , ban, ngành, oàn th thành ph ; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - Các Báo, ài thành ph ; - Các H i oàn, Hi p h i Doanh nghi p; H i ngh nghi p thành ph ; - VPH -UB: CPVP; các Phòng CV; TTCB; - Lưu:VT, (TM/Cg) H.
Đồng bộ tài khoản