Chỉ thị số 236/1997/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 236/1997/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 236/1997/CT-BGTVT về phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 236/1997/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 236/1997/CT-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 1997 CH THN V PH M VI B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Ư NG THU N I NA Th i gian qua, các ngành, các a phương ã ph i h p v i ngành giao thông v n t i th c hi n t t Ngh nh 40/CP ngày 5 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a, ã t ư c k t qu bư c u. Ngư i hành ngh trên sông nư c và nhân dân sinh s ng d c hành lang c a ư ng thu n i a ã ý th c ư c trách nhi m c a mình trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông nên ã t tháo d ư c nhi u ăng áy, chà nò vó cá, l u quán và các công trình xây d ng trái phép. Lu ng l ch ã thông thoáng hơn. Song, vi c tri n khai gi i to trên hành lang ư ng thu n i a chưa ư c th c hi n tri t . n tháng 5 năm 1997 m i gi i to ư c 14% các trư ng h p l n chi m trái phép, ch y u là gi i to ăng áy cá và các chư ng ng i v t khác l n chi m lu ng c a t u, thuy n ho t ng. c bi t chưa xác nh rõ ph m vi b o v tuy n ư ng thu n i a phù h p v i t ng lo i sông, kênh và t ng a bàn c th . kh c ph c nh ng t n t i trên, B trư ng B Giao thông V n t i yêu c u: I- Các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ph i h p v i C c ư ng sông Vi t Nam xây d ng phương án, tham mưu cho U ban nhân dân t nh, Thanh ph tr c thu c TW, xác nh ch gi i b o v các lu ng ch y t u trên sông, kênh, r ch, h , v nh, àm, phá và các công trình giao thông ư ng thu n i a khác trên a bàn a phương theo nguyên t c sau ây: A- PH M VI B O V C A LU NG CH Y TÀU: 1. Ph m vi theo chi u dài: a- i v i sông, r ch: là chi u dài sông r ch t thư ng ngu n ra c a sông thu c n i thu Vi t Nam. b- i v i kênh: là chi u dài thi t k . 2- Ph m vi theo chi u dài thi t k . a- i v i sông, r ch: là gi i h n gi a hai mép b t nhiên. Trư ng h p khó xác nh mép b t nhiên có th l y m c nư c t n su t 5%. b- i v i kênh ào: là gi i h n gi a 2 mép b thi t k .
  2. c- i v i h , m: là gi i h n m c nư c cao nh t c a b ho c các o n m d c hai bên lu ng ch y tàu. Riêng i v i h nhân t o như h Hoà Binh, Thác Bà, Tr An... là gi i h n m c nư c cao nh t theo thi t k c a h . d- i v i c a sông, v nh: là vùng nư c ư c gi i h n b i hai hàng báo hi u tt i hai phía c a lu ng ch y tàu. 3. Hành lang b o v sông, kênh, r ch, h , m, phá ư c quy nh chung như sau: a- Khu v c ngoài thành ph th xã, th tr n, làng m c, thôn p hành làng b o v tính t mép b t nhiên ( i v i sông, r ch, h t nhiên, àm, phá ven v nh) ho c mép b thi t k ( i v i kênh, h nhân t o) tr vào t i thi u là 10m. i v i cùng b trí dân cư theo quy ho ch m i thì t i thi u là 20m. b- Khu v c trong thành ph th xã, th tr n, làng m c, thôn p hành lang b o v tính t mép b t nhiên ( i v i sông, r ch, h t nhiên, m, phá ven v nh) ho c mép b thi t k ( i v i kênh, h nhân t o) t i thi u là 5m. i v i vùng b trí dân cư theo quy ho ch m i thì t i thi u là 10m. c- Chi u cao tĩnh không và chi u sâu trong ph m vi b o v c a lu ng ch y t u nói trên ư c quy nh tương ng v i các c p k thu t ư ng thu n i a (Tiêu chuNn Vi t Nam phâm c p ư ng thu n i a do B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ban hành). B- PH M VI B O V C A CÁC CÔNG TRÌNH KÈ P: 1- i v i kè: a- Kè lát mái ( p b ): - Phía thư ng lưu t u kè tr ngư c 100m và phía h lưu t cu i kè tr xuôi 100m. -T nh kè tr vào b 50m. - T chân kè tr ra sông 20m. b- Kè m hàn: - T g c kè tr vào b 50m. - T chân u kè tr ra sông 20m. - T chân kè v hai phía thư ng và h lưu m i phía 100m (k c c m kè cũng như kè ơn). 2- iv i p khoá:
  3. - T g c kè phía b và u kè phía bãi c a p vào m i phía 100m và tr v hai phía thư ng và h lưu, m i phía 200m. - T chân kè c a p v hai phía thư ng và h lưu m i phía 200m. Vùng n i thành, n i th , làng m c, thôn p c n ph i thay i ph m vi b o v công trình kè, p thì U ban nhân dân t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương cùng v i B Giao thông v n t i xem xét và quy nh cho phù h p v i th c t . C- PH M VI B O V C NG, B N: ư c gi i h n trong ranh gi i khu t theo h sơ ăng ký a chính và vùng nư c ư c cơ quan có thNm quy n công b . D- TRƯ NG H P PH M VI VÙNG NƯ C Ư NG THU N I NA TRÙNG M T PH N V I PH M VI B O V C A CÁC NGÀNH KHÁC 1. i v i ê i u: Ph m vi vùng nư c ư c tính t ranh gi i b o v c a ê i u tr ra phía sông, phía bi n. 2. i v i các công trình b c qua sông, nơi giao c t ho c song song v i ph m vi b o v c a ư ng s t, ư ng b trùng v i ph m vi b o v c a ư ng thu n i a ph i ư c ph i h p th ng nh t các ngành xác nh ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a phù h p v i th c t . II- Căn c ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a ã ư c U ban nhân dân t nh, Thành ph duy t i v i t ng sông kênh, các S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) ph i h p ch t ch v i cơ quan qu n lý ư ng sông, v i các Ban, Ngành liên quan, U ban nhân dân t i a bàn ti n hành c m m c ch gi i, làm cơ s cho vi c gi i to l n chi m công trình giao thông ư ng thu n i a: tăng cư ng tuyên truy n v n ng nhân dân t tháo d , di d i công trình, chư ng ng i l n chi m trái phép và ký cam k t th i h n th c hi n. Quá th i h n quy nh c n ki n ngh chính quy n a phương t ch c cư ng ch . III- L c lư ng thanh tra giao thông ư ng thu n i a ph i h p v i l c lư ng c nh sát giao thông ư ng thu có k ho ch t ng bư c gi i to vi c l n chi m hành lang b o v các công trình giao thông ư ng thu n i a, trư c m t khNn trương gi i to các trư ng h p l n chi m lu ng ch y t u và các công trình quan tr ng như kè, p tăng cư ng ki m tra, phát hi n và cương quy t x lý các trư ng h p tái l n chi m ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a. IV- B Giao thông V n t i u quy n C c ư ng sông Vi t Nam hư ng d n các a phương, ch o các o n Qu n lý ư ng sông, l c lư ng thanh tra chuyên ngành th c hi n t t vi c xác nh ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a như ã nói t i các M c A, B, C, D, Ph n II c a ch th này; k p th i báo cáo, ki n ngh v i B Giao thông v n t i, U ban nhân dân t nh các c p gi i quy t nh ng v n vư ng m c phát sinh.
  4. Trong quá trình th c hi n, các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) thư ng xuyên báo cáo v C c ư ng sông Vi t Nam t ng h p trình B Giao thông v n t i xem xét, x lý. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản