Chỉ thị số 252/2000/CT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 252/2000/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 252/2000/CT-BGTVT về việc tăng cường bảo vệ hành lang bảo vệ dường bộ do Bộ giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 252/2000/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 252/2000/CT-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2000 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG B O V HÀNH LANG B O V Ư NG B Th c hi n Pháp l nh b o v công trình giao thông ư c Nhà nư c ban hành ngày 10 tháng 12 năm 1994; Ngh nh 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , B Giao thông v n t i ã có Thông tư s 314/ BVN ngày 21 tháng 11 năm 1995 hư ng d n vi c c m m c l gi i và m c gi i to giai o n 1 hành lang b o v ư ng b (BV B) nh m m b o an toàn công trình ư ng b và tr t t an toàn giao thông; C c ư ng b Vi t Nam, các S GTVT (S GTCC), các ơn v qu n lý ư ng b trong toàn ngành ã có nhi u c g ng t ch c th c hi n có k t qu các qui nh c a Nhà nư c trong vi c c m, qu n lý, b o v m c l gi i, b o v hành lang, BV B góp ph n th c hi n t t Ngh nh 36/CP c a Chính ph . H u h t các qu c l , ư ng t nh, ư ng huy n ã ư c các ơn v qu n lý ư ng c m m c l gi i và bàn giao cho chính quy n a phương qu n lý. Nhi u ơn v qu n lý ư ng b ã ph i h p t t v i a phương trong qu n lý, b o v m c l gi i, b o v hành lang BV B; k p th i ngăn ch n, gi i to nh ng hi n tư ng tái l n chi m hành lang b o v ư ng b , gi ư c ư ng thông, hè thoáng, góp ph n b o m tr t t an toàn giao thông a phương, ô tuy n ư ng mà ơn v qu n lý. Tuy nhiên qua ki m tra m t s tuy n qu c l , m t s ơn v qu n lý ư ng b cho th y: Vi c c m m c l gi i chưa ư c th c hi n y và nghiêm túc, m t s o n qu c l quan tr ng như quôc l 1 cũng chưa ư c c m m c l gi i y . - Vi c qu n lý, duy tu s a ch a chưa ư c ti n hành thư ng xuyên, chưa coi m c l gi i là m t h ng m c công trình giao thông ư ng b ph i ư c b o v theo Pháp l nh b o v công trình giao thông. Do ó cho n nay, m c l gi i m t s tuy n ư ng ã b m t, hư h i nhi u nhưng ơn v qu n lý ư ng chưa b sung, s a ch a k p th i. Qu n lý hành lang b o v ư ng b còn chưa t t, chưa ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m hành lang BV B. Do ó vi c tái l n chi m, vi ph m hành lang BV B còn khá ph bi n, làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông ư ng b .
  2. kh c ph c nh ng y u kém nêu trên, tăng cư ng công tác b o v hành lang BV B, góp ph n b o m tr t t an toàn giao thông, B ch th C c ư ng b Vi t nam, các S GTVT (S GTCC), các Khu qu n lý ư ng b , các ơn v qu n lý ư ng b c n tri n khai ngay m t s vi c sau: 1- T ch c, cho cán b ch ch t các ơn v qu n lý ư ng b t h t trư ng, h t phó tr lên h c t p, nghiên c u k pháp l nh b o v công trình giao thông, Ngh nh 172/1999/N -CP c a Chính ph , Thông tư 314/ BVN, Thông tư 213/2000/TT- BGTVT c a B Giao thông v n t i n m v ng và th c hi n t t các văn b n pháp qui trên. 2- ơn v qu n lý ư ng b c n t ch c l c lư ng tu n tra, ki m soát thư ng xuyên, phát hi n k p th i các vi ph m, ph i h p v i chính quy n a phương x lý, ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m hành lang BV B. 3- Các S GTVT (GTCC), Khu QL B ch o các ơn v qu n lý ư ng b ki m tra, rà soát l i h th ng m c l gi i, c m m c l gi i các qu c l , ư ng t nh trong năm 2000 theo úng qui nh c a B GTVT. 4- Các ơn v qu n lý ư ng và a phương ph i xây d ng ư c qui ch ph i h p trong vi c b o v công trình giao thông, mà l c lư ng nòng c t là chính quy n xã (phư ng), ơn v qu n lý ư ng, thanh tra giao thông a phương và thanh tra giao thông các khu QL B. 5- C n s p x p, c ng c l i l c lư ng thanh tra giao thông các Khu QL B, các S GTVT (GTCC) úng Ngh nh 80/CP c a Chính ph và qui nh c a B có năng l c hoàn thành nhi m v theo qui nh c a pháp lu t. 6- C c ư ng b Vi t Nam, các S GTVT (GTCC), các Khu QL B, các ơn v qu n lý ư ng b căn c ch c năng, nhi m v ư c giao c n xem xét l i nh ng vi c ã làm t t phát huy, nh ng t n t i y u kém c n kh c ph c, xem xét, x lý nghiêm túc nh ng cán b thi u tinh th n trách nhi m, không hoàn thành nhi m v ư c giao. Yêu c u C c trư ng C c ư ng b Vi t nam, các Giám c S GTVT (GTCC), các T ng giám c Khu QL B, các th trư ng ơn v qu n lý ư ng b c n khNn trương t ch c th c hi n Ch th này. K t qu th c hi n ph i g i v B Giao thông v n t i (qua Thanh tra B ) trư c ngày 31 tháng 12 năm 2000. Lê Ng c Hoàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản