Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
248
lượt xem
12
download

Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 31/CT-UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 1996 CH THN V VI C TH C HI N NGHN NNH S 39/CP “V M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T” VÀ NGHN NNH S 40/CP “V MB O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA” VÀ TI P T C Y M NH TH C HI N NGHN NNH 36/CP “V M B O TR T T GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T Ô THN”. t ng bư c l p l i tr t t an toàn giao thông, sau khi ban hành Ngh nh 36/CP, CHính ph ã ban hành Ngh nh 39/CP “v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng s t”, Ngh nh 40/CP “v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng th y” và Th tư ng Chính ph ra Ch th s 454/TTg v vi c t ch c th c hi n Ngh nh 39/CP và Ngh nh 40/CP. Quán tri t các Ngh nh, Ch th trên, y ban nhân dân thành ph yêu c u các c p, các ngành ti n hành tri n khai th c hi n các công vi c sau ây: 1- Ti p t c Ny m nh vi c th c hi n Ngh nh 36/CP c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn ô th và Ch th 29/CT-UB ngày 17/6/1996 c a y ban nhân dân thành ph v vi c l p l i tr t t an toàn giao thông ư ng th y trên a bàn thành ph . Các s ban ngành và qu n, huy n c n tìm m i bi n pháp th c hi n Ngh nh 36/CP và Ch th 29/CT-UB t ư c k t qu t t hơn, rút kinh nghi m tri n khai th c hi n Ngh nh 39/CP và Ngh nh 40/CP có hi u qu ngay t nh ng ngày u. y ban nhân dân qu n, huy n và các ngành ch c năng ti n hành sơ k t m t năm th c hi n Ngh nh 36/CP c a Chính ph và Ch th 29/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph . Rút kinh nghi m cho k ho ch th c hi n t sau, nh m duy trì k t qu ã t ư c và gi i quy t nh ng v n còn t n t i, gi gìn t t tr t t giao thông. 2- Làm t t công tác tuyên truy n v n ng qu n chúng nhân dân, m i ngư i thông su t và th c hi n nghiêm túc các Ngh nh c a Chính ph v vi c l p l i tr t t giao thông ư ng s t, ư ng th y. - Các s ngành c a thành ph và y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã m t tuyên truy n sâu r ng trong m i t ng l p nhân dân v n i dung Ngh nh 39, 40/CP. - Ngành Giao thông v n t i ph i h p v i ngành Công an t ch c cho nh ng i tư ng có s d ng vùng nư c và kho ng sông, nh ng ngư i tham gia giao thông ư ng th y n i a h c t p Ngh nh 40/CP c a Chính ph .
  2. - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i u tra th ng kê phương ti n và ngư i hành ngh ánh b t và nuôi tr ng th y s n có liên quan n ư ng th y n i a. Qu n lý và tuyên truy n cho h hi u và ch p hành các quy nh v tr t t an toàn giao thông ư ng th y. - ài phát thanh, ài truy n hình và các báo tăng cư ng tuyên truy n v công tác m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, nâng cao ý th c ch p hành lu t l c a nhân dân. - S Giáo d c và ào t o nghiên c u ưa ra m t s ti t chuyên v b o m tr t t an toàn giao thông, v v sinh môi trư ng vào giáo trình cho h c sinh. - y ban nhân dân các c p ph bi n cho các h hành ngh trên m t nư c ho c sinh s ng trên sông, ven sông, ven các tuy n ư ng s t, n m n i dung Ngh nh 39/CP, 40/CP và cam k t không vi ph m các quy nh trong Ngh nh 39/CP, 40/CP, ng th i ki m tra x lý các vi ph m trong cam k t. 3- y ban nhân dân qu n, huy n, ngành giao thông v n t i và các ngành ch c năng kh o sát n m ch c tình hình l n chi m các tuy n ư ng s t, ư ng th y. Xác nh tuy n, a bàn tr ng i m và ra k ho ch ti n hành gi i t a nh ng nhà c a, công trình l n chi m trong ph m vi an toàn c a các tuy n giao thông. T ch c s p x p vi c neo u cho các phương ti n th y t i các b n, c ng. Ki n quy t gi i t a các b n bãi, các nhà c a xây c t l n chi m hành lang các c u ư ng b , gi i t a l n chi m l ư ng khu v c trung tâm và các tr c l chính. Gi i t a nhà c a l n chi m lu ng tàu trên các tuy n ư ng th y chính y u và hành lang an toàn ư ng s t c a thành ph . Kinh tàu H - B n Nghé, Kinh Ngang s 1, 2, 3 ư c xác nh là các tuy n ư ng th y tr ng i m. T nay n năm 1997, các qu n 1, 4, 5, 6, 8 c n t p trung di d i toàn b nhà sàn, nhà cơi n i l n chi m lu ng tàu tr l i ph m vi an toàn lu ng tàu cho các tuy n kinh này và huy n Nhà Bè t p trung gi i t a nhà cho n mép b d c theo Kinh T , t tim c u Tân Thu n n tim c u R ch Ông. S Giao thông công chánh, Công an thành ph , S Thương m i cùng các qu n, huy n kh o sát th c tr ng l n chi m lòng l ư ng b , x lý nghiêm kh c nh ng cơ quan t p th và cá nhân có nhà m t ti n l n chi m l ư ng, các trư ng h p xây c t l n chi m sau khi ã công b l gi i. Gi i t a bãi gi xe trái phép c a các c a hàng, quán ăn, khách s n. S p x p h p lý bãi gi xe c a các cơ quan, ơn v , nơi buôn bán t m th i cho nh ng ngư i buôn bán nh m b o cu c s ng c a h và tr t t an toàn giao thông ô th . S Giao thông công chánh ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, rà soát l i các công trình c ng, p ã xây d ng trư c ây. Công trình nào xét th y không còn hi u qu thì m nh d n tháo g thông thoáng lu ng tàu. Các tuy n sông r ch có nhu c u giao thông th y cao c n có bi n pháp c i t o i u ki n thông thuy n cho các c ng p trên tuy n sông kinh ó. S Giao thông công chánh và S Nông nghi p - Phát tri n nông thôn ph i có s ph i h p trong vi c xây d ng các công trình trên sông, ng th i m b o ư c l i ích nông nghi p th y l i và giao thông v n t i.
  3. S Giao thông công chánh ph i h p v i các cơ quan qu n lý ư ng s t, ư ng th y, Văn phòng Ki n trúc sư trư ng kh o sát l i toàn b h th ng tuy n giao thông ư ng s t, ư ng th y n i a xác nh và công b ph m vi ch gi i lu ng ch y tàu, ph m vi an toàn hành lang báo hi u trên t ng tuy n. Công an thành ph và các ngành h u quan t ch c s p x p tr t t an toàn các nhà ga ư ng s t, c ng, b n sông. T nay n cu i năm 1996 t p trung gi i t a các trư ng h p l n chi m ph m vi an toàn c a các c u ư ng b , c a các tuy n ư ng th y, ư ng s t xét có th gây ra h u qu nghiêm tr ng. 4- Các l c lư ng có ch c năng ki m tra ki m soát c n tăng cư ng tu n tra, x ph t i v i các hành vi vi ph m Ngh nh 36, 39, 40/CP ; c bi t ph i áp d ng m c ph t cao nh t và c m s d ng các phương ti n không m b o an toàn k thu t, ch quá t i, quá kh , ngư i i u khi n phương ti n không h i i u ki n theo quy nh. Ngoài vi c x ph t các vi ph m, ng th i ph i có bi n pháp bu c ngư i vi ph m kh c ph c h u qu (n u có) và không tái ph m. L c lư ng c nh sát giao thông ph i kiên quy t ngăn ch n t ua xe trái phép. X lý nghiêm kh c các trư ng h p c ý vi ph m lu t l giao thông, nh t là ch y xe l ng lách, ch y quá t c cho phép, vư t èn , i vào ư ng c m, gây ô nhi m môi trư ng, s d ng phương ti n không m b o an toàn lưu thông. B Ch huy quân s thành ph giáo d c cán b , chi n sĩ i u khi n phương ti n giao thông trên tuy n ư ng th y và các ho t ng kinh doanh b n bãi có liên quan ch p hành nghiêm ch nh lu t l giao thông ư ng th y n i a và ph i ch u s ki m tra ki m soát c a các l c lư ng m b o tr t t an toàn giao thông. 5- S Lao ng-Thương binh xã h i : Ph i h p v i l c lư ng Công an ưa nh ng ngư i b b nh phong, nghi n ma túy, gái i m, ăn xin … nhà ga, b n tàu, trên ghe thuy n vào các cơ s i u tr , ưa i nh cư các khu kinh t m i. 6- S Tài chánh : m b o kinh phí cho công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông, t ch c qu n lý s d ng ti n ph t theo k ho ch ư c y ban nhân dân thành ph duy t. Ph i h p các ngành liên quan th ng nh t k ho ch thu ti n ph t hành chính, b trí i ngũ cán b m thêm các i m thu ti n ph t phù h p v i yêu c u trên ư ng th y, t o i u ki n thu n l i cho ngư i n n p ph t nhanh chóng d dàng. 7- Thành l p Ban ch o th c hi n Ngh nh 36/CP, Ngh nh 39/CP, Ngh nh 40/CP các c p : - C p thành ph và qu n, huy n, Ban ch o do ng chí Ch t ch ho c Phó Ch t ch làm Trư ng Ban, Phó Ban thư ng tr c là lãnh o ngành Giao thông công chánh và các y viên khác là i di n các ngành, oàn th có liên quan. - Các cơ quan s , ban, ngành l p Ban ch o th c hi n Ch th , Ngh nh c a Th tư ng và c a Chính ph trong ph m vi mình ph trách.
  4. 8- Ch thông tin báo cáo : - Hàng tu n y ban nhân dân qu n, huy n và Th trư ng các S , các ơn v liên quan báo cáo tình hình v Ban Ch o thành ph t ng h p báo cáo Chính ph . - Ban Ch o các c p ph i có k ho ch giao ban nh kỳ hàng tu n ki m i m k t qu tri n khai th c hi n, ki m i m trách nhi m c a t ng ngành, t ng l c lư ng và bàn k ho ch ti p theo. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản