Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt II/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 3222/CT-BNN-TY Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG V C XIN CÚM GIA C M T II/2008 Th c hi n k ho ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t t i Quy t nh s 3541/Q -BNN-TY ngày 12 tháng 11 năm 2007, theo ó, hi n nay vi c tiêm phòng v c xin cúm gia c m t II/2008 s ư c tri n khai trên toàn qu c. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o th c hi n m t s n i dung sau: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph ban hành ch th ch o các ban, ngành và chính quy n a phương t ch c chi n d ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m t II/2008, c th ph i tiêm t t l tiêm phòng theo quy nh. 2. Ch o rà soát l i toàn b k ho ch tiêm phòng c a a phương, bao g m k ho ch kinh phí, tài chính, ngu n nhân l c, v c xin, d ng c và trang thi t b ph c v tiêm pòng, di n tiêm phòng, th i gian tiêm phòng, ph i h p v i ngành y t b o v ngư i tham gia tiêm phòng, … N u c n thi t ph i t ch c các l p t p hu n b sung cho ngư i tham gia tiêm phòng. 3. T ch c thông tin tuyên truy n t i t n chính quy n cơ s và ngư i chăn nuôi ch ng và tích c c tham gia tiêm phòng. 4. Thành l p các oàn ki m tra i ôn c công tác tiêm phòng v c xin cúm gia c m t i tuy n cơ s . 5. Báo cáo k t qu tiêm phòng v c xin cúm gia c m v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Thú y) t ng h p, phân tích và báo cáo Chính ph . B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n t t các n i dung Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng ph i h p gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - y ban nhân dân các t nh, thành ph ; - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph ; - Chi c c Thú y các t nh, thành ph ; Cao c Phát - Chi C c: Thú y, Chăn nuôi; - Các ơn v liên quan thu c B ; - Lưu: VT, C c TY.
Đồng bộ tài khoản