Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND về việc tăng cường kiểm soát xe chở hàng hóa vượt trọng tải thiết kế của xe và vượt tải trọng cho phép của cầu, đường trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 38/2006/CT-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2006 CH TH V TĂNG CƯ NG KI M SOÁT XE CH HÀNG HÓA VƯ T TR NG T I THI T K C A XE VÀ VƯ T T I TR NG CHO PHÉP C A C U, ĐƯ NG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH Trong th i gian qua, nh ng hi n tư ng c nh tranh không lành m nh, giành gi t khách hàng, ch hàng hóa quá kh , quá tr ng t i thi t k c a xe và vư t t i tr ng cho phép c a c u, ư ng ã di n ra r t ph bi n, là tác nhân tiêu c c trong ho t ng v n t i hàng hóa trên a bàn thành ph ; làm nh hư ng x u n tu i th c a c u, ư ng và là nguyên nhân ti m Nn r t l n i v i tai n n giao thông ư ng b . h n ch và kh c ph c tình tr ng nói trên, y ban nhân dân thành ph yêu c u Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n và Trư ng Công an các c p có k ho ch t ch c th c hi n các nhi m v sau ây: 1. Giao Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph ph i h p v i các cơ quan ch c năng tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n b ng nhi u hình th c như phát hành t bư m trích d n các quy nh và i u kho n x ph t liên quan n ho t ng v n t i hàng hóa, c bi t lưu ý v nh ng vi ph m ch hàng hóa quá kh , quá tr ng t i xe; phát hành t p sách nh h i - áp v các quy nh trong lĩnh v c v n t i hàng hóa úng, cung c p n t ng doanh nghi p v n t i và t ng lái xe t i. ng th i ph i h p v i các cơ quan báo, ài ưa tin, xây d ng ý th c ch p hành pháp lu t trong v n t i hàng hóa trên các chuyên trang, chuyên an toàn giao thông, nêu gương i n hình và phê phán nh ng hành vi chưa t t. 2. Ngoài vi c ki m tra x lý vi ph m theo thNm quy n, giao Giám c Công an thành ph ch trì ph i h p v i S Giao thông - Công chính l p k ho ch, t ch c ki m tra xe ch hàng hóa t i c ng các c ng bi n và bên ngoài các kho hàng, c ng sông, kho thông quan n i a, các khu công nghi p, khu ch xu t; kiên quy t x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m quy nh hi n hành v ch hàng hóa vư t quá tr ng t i thi t k ư c ghi trong gi y ăng ký xe, bu c ph i h ph n hàng quá t i, d ph n hàng vư t quá kích thư c xe t i v trí phù h p theo quy nh t i i m a kho n 4 i u 32 Ngh nh s 152/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph . Chi phí th c t thuê bãi, thuê b c x p và phí cân xe do doanh nghi p v n t i ho c ngư i lái xe chi tr ; các cơ quan ch c năng ph i chi tr ph n chi phí này n u không phát hi n ư c ph n hàng vư t tr ng t i thi t k khi ti n hành x lý.
  2. 3. Ch các doanh nghi p v n t i hàng hóa ch u trách nhi m cung c p danh sách xe cùng tr ng t i cho phép ch hàng n các c ng bi n khi t ch c gi i phóng tàu; ph bi n n các lái xe ph i xu t trình các gi y t liên quan n tr ng t i c a xe khi nh n hàng, m b o nh n hàng úng tr ng t i mà xe ư c phép ch . i v i các lo i hàng hóa nguyên ai, nguyên ki n, hàng container, ch các doanh nghi p v n t i ph i m b o i u ng úng lo i xe có tr ng t i phù h p và ph i th c hi n úng l trình, gia c c u ư ng theo ch d n trong gi y phép lưu hành c bi t cho xe quá t i, quá kh trên ư ng giao thông công c ng (n u có). 4. Th trư ng các kho hàng, c ng sông, c ng bi n, kho thông quan n i a, các khu công nghi p, khu ch xu t ph bi n n các nhân viên, t ch c xu t hàng ph i xu t hàng lên xe úng tr ng t i cho phép c a xe và ph i m b o k thu t ch t x p hàng hóa; kiên quy t t ch i giao hàng n u lái xe không xu t trình ư c các gi y t liên quan n tr ng t i c a xe khi nh n hàng. 5. Các cơ quan ch c năng, khi ti n hành ki m tra hành vi ch hàng vư t quá tr ng t i thi t k c a xe, c n liên h v i các c ng bi n s d ng cân xe c a các c ng ho c s d ng các tr m cân xe có ăng ký hành ngh c a các doanh nghi p ho c các tr m cân xe c a ngõ c a cơ quan ch c năng. Giao S Giao thông - Công chính ch trì ph i h p v i Công an thành ph kh o sát lưu lư ng xe t i ra vào t i các c a ngõ thành ph , xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, b sung các hành lang xe t i ho t ng và n i r ng th i gian ho t ng ban êm; xác nh c th danh m c các lo i xe ư c ưu tiên lưu thông ban ngày ti n t i xóa b th t c c p phép lưu thông; l p t y các bi n báo v t i tr ng c a c u, ư ng; trình phê duy t các a i m t cân t ng i v i các lo i xe ch hàng ti n hành l p d án u tư các tr m cân t ng t năm 2007 b ng ngu n v n thu x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông hàng năm l i cho Ban An toàn giao thông thành ph . 6. Giám c Công an thành ph và Giám c S Giao thông - Công chính có k ho ch ki m tra, x lý nghiêm nh ng cán b , chi n sĩ Công an và Thanh tra viên giao thông công chính vi ph m quy nh Nhà nư c, l i d ng ch c quy n bao che, b o kê cho các phương ti n v n t i hàng hóa ho t ng không úng quy nh. 7. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Giao Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph theo dõi, ôn c các S - ngành và các ơn v liên quan th c hi n n i dung Ch th này; t ng h p tình hình, báo cáo nh kỳ hàng tháng cho y ban nhân dân thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản