Chỉ thị số 50/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 50/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 50/CT-UB-NCVX về việc giải quyết một số vấn đề cụ thể trong quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 50/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 50/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 1995 CH THN V VI C GI I QUY T M T S V N C TH TRONG QU N LÝ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN. Qua g n 2 tháng th c hi n Ngh nh s 36 c a Chính ph , tình hình tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th thành ph bư c u ã có nh ng chuy n bi n ti n b rõ r t : lưu thông ư c an toàn hơn, tai n n giao thông gi m ư c trên 1/4 s v , l ư ng ư c thông thoáng và s ch hơn trư c. Tuy v y, v n này còn nhi u ph c t p, chính quy n các c p, các ngành, M t tr n T qu c và các oàn th c n thư ng xuyên quan tâm lãnh o, ch o t ch c th c hi n kiên trì, không tình hình lưu thông l n x n, lòng l ư ng b l n chi m tr l i, b o m th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh c a Chính ph , v a b o m gi i quy t sát v i tình hình th c t c a thành ph . Trên cơ s ó, y ban nhân dân thành ph ch th gi i quy t m t s v n c th trong qu n lý tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th thành ph như sau : 1/ Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng qu n chúng. Ngành Văn hóa thông tin, Tư pháp và các cơ quan thông tin i chúng c n ti p t c tuyên truy n giáo d c, xây d ng ý th t giác c a m i ngư i ch p hành nghiêm ch nh lu t l giao thông, tr t t l ư ng, gi gìn v sinh m quan thành ph . Ph i k p th i bi u dương nh ng nơi làm tích c c, t k t qu t t và phê bình nh ng nơi trì tr , th c hi n chưa t t. Ph i làm th t sâu r ng, phong phú c v n i dung l n hình th c và ph i liên t c. Chính quy n các c p ph i ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c và các oàn th ti p t c tuyên truy n, v n ng t t c các h i viên và gia ình h i viên t giác th c hi n. Trong khi ch B Giáo d c và ào t o biên so n giáo trình chính qui v lu t l giao thông ưa vào gi ng d y trong t t c các trư ng t m u giáo n i h c, S Giáo d c và ào t o thành ph ch ng ph i h p v i Công an thành ph và S Giao thông công chánh biên so n t m th i giáo trình s m gi ng d y vi c này trong các trư ng thành ph v i n i dung ng n g n, d hi u. Trong ch o sinh ho t t dân ph hàng tháng, y ban nhân dân các phư ng c n thông báo tình hình, k t qu th c hi n tr t t an toàn giao thông, tr t t l ư ng a phương. Trên cơ s ó, t ng t bàn các bi n pháp t và t ng h th c hi n t k t qu ngày càng t t hơn.
  2. 2/ Chính ph c m s d ng m t ư ng, l ư ng làm sân phơi, v t li u xây d ng, v t c n khác, h p ch , s a xe, xe, s n xu t, kinh doanh, xây d ng l n chi m hành lang giao thông, hành lang b o v cây xanh và công trình k thu t. Lòng ư ng lưu thông phương ti n cơ gi i và thô sơ, l ư ng dành cho ngư i i b . Vi c này ph i tích c c t ch c th c hi n, nhưng ph i có k ho ch thi t th c, t ng bư c v ng ch c. Thành ph và các qu n ã xác nh 48 tuy n ư ng tr ng i m, t nay n cu i năm ph i t p trung gi i t a thông thoáng lòng l ư ng c a các tuy n ư ng này. y ban nhân dân các huy n, th tr n ph i xác nh tuy n ư ng tr ng i m a phương t p trung gi i t a. Nh ng l ư ng r ng t 1,5m tr xu ng cũng ph i t p trung gi i t a cho ngư i i b . Năm 1996 s m r ng di n gi i t a nhi u hơn n a. 3/ Th c hi n gi i t a l ư ng, ch n nh ng vi c b c xúc làm trư c. Chưa gi i t a hàng lo t các mái che chi m không gian phía trên và ch xây t i n tho i g i b ng card trên l ư ng. T m th i cho s d ng các kiosque d ch v bưu i n và sách báo xây d ng trên l ư ng trư c 30/4/1975 không chi m h t v a hè dành cho ngư i i b . Nh ng kiosque xây d ng sau 30/4/1975, nh ng mái che có c t ch ng trên l ư ng và nh ng mái che quá b r c làm x u m t ti n ư ng ph ph i ưu tiên gi i t a trư c. Giao cho y ban nhân dân phư ng, xã ki m tra t t c các trư ng h p qu ng cáo thu c a phương mình. Nh ng trư ng h p qu ng cáo không có gi y phép, trái quy nh ph i ra quy t nh x ph t nghiêm minh, k p th i và b t bu c t ch c ho c các nhân vi ph m ph i tháo g trong th i h n quy nh. Trư ng h p quá h n mà chưa tháo g thì phư ng, xã x ph t nghiêm kh c và t ch c tháo g bán ph li u l y ti n chi cho vi c tháo g . Các t ch c qu ng cáo, trư c khi t qu ng cáo a phương nào ph i trình gi y phép qu ng cáo và gi y phép xây d ng cho y ban nhân dân phư ng, xã nơi ó bi t ki m tra. 4/ Chính ph cho s d ng m t ph n bên trong v a hè c a m t s ư ng ph t m th i s p x p cho nh ng ngư i quá nghèo ang buôn bán trên v a hè, xe lâm th i ho c bơm vá xe… Vi c này ư c th c hi n như sau : - i v i nh ng v a hè r ng t 2,5m tr lên, giao cho y ban nhân dân qu n, huy n t ch c ki m tra, sơn v ch phân bi t ph n phía ngoài dành riêng cho ngư i i b , phía trong dành x p ch cho ngư i buôn bán nh , ch gi xe 2 bánh, s a xe 2 bánh và ch ư c t m xe c a khách vào các c a hàng, nhưng không ư c chi m h t v a hè dành cho ngư i i b . T t c nh ng ngư i nhà m t ti n không ư c chi m v a hè làm nơi xe c a nhà mình. T t c các cơ quan, xí nghi p, b nh vi n, trrư ng h c… ph i t ch c xe trong khuôn viên ơn v mình ; nơi nào thi u m t b ng thì y ban nhân dân qu n, huy n ki m tra t i ch t m th i b trí s d ng m t ph n l ư ng làm bãi gi xe. S Giao thông công chánh ch trì ph i h p v i S Tài chánh, C c Thu , Công an thành ph và Ban V t giá so n th o quy nh trình y ban nhân dân thành ph ban hành trong tháng 10/95 v t ch c qu n lý s d ng m t ph n v a hè nói trên có thu l
  3. phí. Trong khi ch i quy nh chung, y ban nhân dân các qu n, huy n ch ng s p x p t m th i vi c s d ng v a hè. 5/ Giao y ban nhân dân qu n, huy n ch o các phư ng, xã ph i h p v i H i Liên hi p ph n và oàn thanh niên t ch c ki m tra, xác minh phân lo i c th và th ng kê nh ng ngư i ang buôn bán trên v a hè t m th i gi i quy t như sau : - Ngư i không có h khNu thư ng trú n i thành, gi i thích và bu c h tr v a phương nơi h thư ng trú làm ăn sinh s ng, d t khoát không cho buôn bán trên v a hè. - i v i nh ng trư ng h p thư ng trú n i thành, có ngu n thu nh p khác t m s ng, vi c buôn bán trên v a hè ch nh m tăng thêm thu nh p thì gi i thích và yêu c u h không ư c ti p t c buôn bán trên l ư ng. T nay tr i không x p ch bán trên l ư ng cho nh ng ngư i m i ra buôn bán. - i v i nh ng ngư i thư ng trú n i thành, gia ình quá nghèo, không có ngu n thu nh p nào khác ho c có ngu n thu nh p khác nhưng b thi u h t n ng không s ng, thì t m th i x p ch cho h buôn bán ch thích h p trên v a hè có v ch sơn xác nh ch và do phư ng tr c ti p qu n lý. Hư ng d n h làm cam k t gi gìn v sinh và tr t t v a hè, không l n chi m ph n v a hè dành cho ngư i i b , nơi buôn bán t m th i v a hè ph i có ng rác, vi ph m s b x ph t theo quy nh, tái ph m l n th ba không ư c ti p t c buôn bán trên v a hè. - C m kinh doanh ăn u ng mang tính ch t nh u nh t trên v a hè. Giao y ban nhân dân qu n, huy n ki m tra t i ch nh ng nơi ang dùng v a hè và lòng ư ng buôn bán ã nhi u năm, nay chưa có nơi b trí l i buôn bán thì t m th i cho t ch c l i và quy nh m t s gi nh t nh ư c buôn bán trong ngày và êm, sau ó h ph i thu x p bàn gh , quét d n m b o v sinh và tr t t công c ng. Trong tháng 11/1995, y ban nhân dân qu n, huy n ph i báo cáo danh sách th ng kê cho y ban nhân dân thành ph v s lư ng ngư i nghèo có h khNu n i thành còn t m th i b trí buôn bán trên v a hè a bàn t ng phư ng, th tr n và nh ng i m buôn bán theo gi y ban nhân dân thành ph có k ho ch gi i quy t sau này. 6/ Các qu n, huy n ã t m gi v t c a ngư i vi ph m ch x lý hành chánh, n u sau 3 l n ã thông báo mà ngư i vi ph m không n óng ph t, không óng l phí gi , v t, chi phí v n chuy n (n u có) thì y ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh t ch thu sung công qu . Chi phí gi v t ư c tính 10.000 ng/m2/ngày do ngư i vi ph m n p. v t b c nh sát thành ph và Thanh tra giao thông thành ph t m gi cũng gi i quy t như trên, ơn v t m gi báo cáo y ban nhân dân thành ph ra quy t nh t ch thu. 7/ Các t ch c và cá nhân có xe ô tô ph i b trí ch u xe trong khuôn viên cơ quan ho c gara nhà mình khi không s d ng. Khuy n khích các t ch c và cá nhân u tư kinh doanh ch xe trên ph n t có quy n s d ng h p pháp.
  4. 8/ Nh ng ư ng nào xe ô tô ư c u, ho c ch ư c u có h n ch th i gian b c d hàng, ho c ch ư c t m d ng ưa ón khách r i i ngay, do Công an thành ph xác nh và trao i th ng nh t v i S Giao thông công chánh t bi n báo. 9/ Vi c c p phép cho các xe t i ư c ch y ngoài gi cao i m vào ư ng c m ph c v thi công các công trình t i ây, do Công an thành ph c p gi y phép lưu hành theo các tuy n ư ng thích h p và xác nh th i gian c th ư c phép lưu hành. 10/ Giao S Giao thông công chánh l p k ho ch làm các b d c gi a l ư ng v i ư ng ngư i d n xe 2 bánh lên v a hè ư c thu n ti n và b o m m quan l ư ng. Căn c vào ch th này, các ơn v ư c giao nhi m v trên t ch c th c hi n.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản