Chỉ thị số 718-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 718-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 718-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 718-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 718-TTg Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1997 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH O TH C HI N CÁC NGHN NNH C A CHÍNH PH NH M B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Sau hai năm th c hi n Ngh nh 36/CP c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , sau m t năm th c hi n Ngh nh 39/CP v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t và Ngh nh 40/CP v tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a, nhìn chung tình hình tr t t an toàn giao thông trong c nư c ã có nh ng bư c chuy n bi n tích c c, h n ch ư c tai n n giao thông nghiêm tr ng. ó là k t qu c a s ph i h p ch t ch gi a các ngành oàn th và chính quy n a phương các c p, c bi t là s n l c r t l n c a c p phư ng, xã, c a các t ng l p nhân dân trong c nư c. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, có B , ngành, a phương cũng còn có nh ng thi u sót, chưa kiên trì, thư ng xuyên và liên t c vi c ph i h p ch o th c hi n nhi m v công tác này. Do ó, g n ây tình tr ng tái l n chi m v a hè, lòng ư ng làm nơi h p ch , buôn bán, m ư ng ngang trái phép qua ư ng s t, ăng ó trên sông, n n ùn t c giao thông các thành ph l n... có chi u hư ng gia tăng, s tai n n giao thông cũng tăng lên. gi v ng và phát huy nh ng k t qu ã t ư c, kh c ph c nh ng t n t i, Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng các B , Th trư ng các ngành liên quan, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o nh ng công tác sau: 1. ánh giá, rút kinh nghi m hai năm th c hi n Ngh nh 36/CP và m t năm th c hi n các Ngh nh 39/CP và 40/CP, khNn trương xây d ng k ho ch, th ng nh t các bi n pháp t ch c th c hi n có tính kh thi và lâu dài. 2. Ti p t c Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, ph bi n trong m i t ng l p nhân dân các quy nh v tr t t an toàn giao thông. 3. B Giáo d c và ào t o s m hoàn ch nh chương trình, giáo trình gi ng d y cho h c sinh t t c các c p ki n th c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, có th coi ây là m t môn h c b t bu c trong chính khoá. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B N i v , B Giao thông v n t i và B Tư pháp xu t bi n pháp c i ti n trình t , th t c x lý vi ph m, hình th c thu ti n ph t nh m gi m phi n hà cho ngư i b x ph t.
  2. 5. Các l c lư ng thi hành công v trong lĩnh v c gi gìn tr t t giao thông ph i tăng cư ng x lý các hành vi vi ph m nh ng quy nh v tr t t an toàn giao thông, không phân bi t lái xe ôtô, ngư i i xe máy, xe p, hay i b . 6. Ph i kiên quy t x lý nghiêm minh ho c truy t trư c pháp lu t nh ng ngư i thi hành công v có hành vi tiêu c c. Ngư i t giác úng hành vi tiêu c c c a ngư i thi hành công v ph i ư c ng viên khen thư ng k p th i. phát ng phong trào toàn dân tham gia công tác an toàn giao thông, Th tư ng Chính ph quy nh tháng 9 hàng năm là "Tháng an toàn giao thông". Ban Ch o an toàn giao thông Trung ương và các a phương ph i có k ho ch hành ng c th , t ch c tuyên truy n nh m nh c nh toàn dân, các ngành, các c p ph i c bi t quan tâm n b o m tr t t an toàn giao thông v i m c ích gi m tai n n giao thông trong tháng 9 hàng năm, duy trì nh ng k t qu t ư c t "Tháng an toàn giao thông" trong nh ng tháng ti p theo. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ch o th c hi n Ch th này nh m b o m an toàn giao thông nói chung và gi m thi t h i do tai n n giao thông gây ra. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản