Chỉ thị số 854/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 854/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 854/CT-TTg về việc triển khai thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị trong việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước và bổ sung chính sách chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 854/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 854/CT-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N K T LU N S 45-KL/TW NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2009 C A B CHÍNH TRN TRONG VI C THÍ I M MÔ HÌNH T P OÀN KINH T NHÀ NƯ C VÀ B SUNG CHÍNH SÁCH CHUY N DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N Ngày 10 tháng 4 năm 2009, B Chính tr ã có K t lu n s 45-KL/TW v vi c thí i m mô hình t p oàn kinh t và cơ ch , chính sách ngăn ng a th t thoát tài s n nhà nư c; cơ ch , chính sách bán c ph n cho ngư i lao ng t i doanh nghi p c ph n hóa và i m i cơ ch qu n lý doanh nghi p có v n nhà nư c sau c ph n hóa. tri n khai th c hi n K t lu n này, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các t p oàn kinh t , t ng công ty 91: a) Căn c chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i và i u ki n th c t c a ngành, a phương và doanh nghi p, xây d ng án i u ch nh ti n th c hi n s p x p, c ph n hóa các doanh nghi p 100% v n nhà nư c b o m n th i i m ngày 01 tháng 7 năm 2010 t t c các doanh nghi p 100% v n nhà nư c hi n có u chuy n sang ho t ng theo Lu t Doanh nghi p dư i hình th c công ty c ph n ho c công ty trách nhi m h u h n; trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t trong quý III năm 2009. b) Trong khi chưa s a i, b sung chính sách, pháp lu t v t ai, khi quy t nh giá tr doanh nghi p c ph n hóa ph i tính giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p (bao g m c l i th v v trí a lý, giá tr thương hi u và ti m năng phát tri n). Trư c khi phê duy t phương án c ph n hóa c a doanh nghi p, cơ quan quy t nh c ph n hóa ch o doanh nghi p c ph n hóa xây d ng phương án s d ng t phù h p v i quy ho ch s d ng t và m c ích kinh doanh c a doanh nghi p trình cơ quan có thNm quy n phê duy t; i v i di n tích t không n m trong phương án s d ng t ư c phê duy t, doanh nghi p ph i tr l i Nhà nư c s d ng vào m c ích khác. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i vi c s d ng t c a các doanh nghi p 100% v n nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hóa trên a bàn, ch n ch nh ngay các trư ng h p vi ph m, thay i m c ích s d ng t khi không ư c s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n, l n chi m t ai, b hoang, không ưa t vào s d ng theo m c ích ã ăng ký. 2. B K ho ch và u tư: a) KhNn trương ti p thu ý ki n thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh c a Chính ph v thí i m mô hình t p oàn kinh t , trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 7 năm 2009. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u xây d ng án s m th c hi n vi c tách ch c năng i di n ch s h u ph n v n nhà nư c c a các t p oàn, t ng công ty v i ch c năng qu n lý nhà nư c c a các cơ quan. 3. B Tài chính: a) Ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p trong quý III năm 2009, báo cáo Th tư ng Chính ph quy nh v t l v n huy ng (v n vay) trên v n ch s h u c a các t p oàn phù h p v i mô hình t p oàn kinh t và quy nh t i Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph , b o m an
  2. toàn tài chính c a t p oàn (trư ng h p các t p oàn kinh t nhà nư c có yêu c u s d ng v n vay cao hơn quy nh t i Quy ch này, B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh); t l u tư ra ngoài lĩnh v c kinh doanh chính phù h p v i t ng t p oàn và phương án ch n ch nh vi c các t p oàn không có nhi m v kinh doanh chính trong lĩnh v c ngân hàng thương m i, ch ng khoán, b t ng s n nhưng ã u tư vào các lĩnh v c trong th i gian v a qua. b) KhNn trương ti n hành ánh giá l i giá tr v n, tài s n nhà nư c t i các t p oàn kinh t nhà nư c và t ng công ty nhà nư c; hoàn thành vi c này i v i các t p oàn kinh t trư c tháng 12 năm 2010. c) KhNn trương hoàn thi n cơ ch , chính sách v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n; nghiên c u s a i quy nh v vi c ưa giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa kh c ph c nh ng vư ng m c, khó khăn trong vi c tri n khai th c hi n vi c này hi n nay; i m i, hoàn thi n, a d ng hóa phương th c bán c ph n ưu ãi cho ngư i lao ng, trong ó có vi c ưu ãi thu hút ư c lao ng gi i, g n bó lâu dài v i doanh nghi p; thu hút ư c c ông chi n lư c, c bi t là c ông chi n lư c nư c ngoài có i u ki n h tr doanh nghi p phát tri n sau c ph n hóa g n v i b o m l i ích c a Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i lao ng; vi c áp d ng ki m toán giá tr doanh nghi p sau khi ơn v tư v n nh giá. d) xu t ch tài x lý các cá nhân sai ph m, gây th t thoát tài s n nhà nư c trong quá trình c ph n hóa. ) B o m vi c l a ch n và công b các t ch c tài chính trung gian có năng l c th c hi n vi c cung c p d ch v xác nh giá tr doanh nghi p và tư v n c ph n hóa doanh nghi p. e) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng quy nh pháp lu t v qu n lý u tư và kinh doanh v n nhà nư c và qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p sau c ph n hóa. g) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u án ki n toàn t ch c T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c th c hi n ch c năng i di n ch s h u ph n v n nhà nư c c a các doanh nghi p sau c ph n hóa, trình Chính ph trong quý IV năm 2009. 4. Các B qu n lý ngành kinh doanh chính c a t p oàn kinh t nhà nư c ti n hành rà soát, phân tích hi u qu ho t ng c a t p oàn, trên cơ s ó trong quý III năm 2009 báo cáo Th tư ng Chính ph v hi n tr ng cơ c u ngành kinh doanh c a các t p oàn kinh t nhà nư c và xu t vi c xác nh nhi m v , ngành ngh kinh doanh chính và nh hư ng phát tri n kinh doanh a ngành, xu t vi c i u ch nh mô hình t ch c và ho t ng c a t p oàn theo yêu c u th c ti n. 5. B Lao ng – Thương binh và Xã h i nghiên c u, xu t v i Th tư ng Chính ph i m i cơ ch qu n lý ti n lương, ti n thư ng trong t p oàn kinh t nhà nư c, t o quy n ch ng cho các t p oàn trong vi c tr lương, thư ng, g n v i năng su t lao ng và hi u qu s n xu t kinh doanh, b o m hài hòa l i ích c a Nhà nư c, doanh nghi p, ngư i lao ng, góp ph n thu hút lao ng có trình chuyên môn, k thu t cao. 6. B Qu c phòng xây d ng án thí i m thành l p t p oàn kinh t ho t ng trong lĩnh v c vi n thông trên cơ s t ch c l i T ng công ty Vi n thông Quân i; B Công Thương ch o T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam xây d ng án thí i m thành l p t p oàn kinh t nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c hóa ch t; B Xây d ng xây d ng án thí i m thành l p t p oàn kinh t ho t ng trong lĩnh v c công nghi p xây d ng và cơ khí n ng và t p oàn kinh t ho t ng trong lĩnh v c u tư kinh doanh b t ng s n trình Th tư ng Chính ph trong tháng 7 năm 2009. 7. B N i v ch trì, ph i h p v i Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p trong quý III năm 2009, báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng bi n pháp c n thi t nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p. 8. H i ng qu n tr các t p oàn kinh t :
  3. a) Ti p t c hoàn thi n t ch c qu n lý trong n i b t p oàn, t p trung phát tri n s n xu t, kinh doanh, b o m m c tiêu cùng v i các t ng công ty nhà nư c ti p t c là l c lư ng nòng c t, ch o trong nh ng ngành, lĩnh v c then ch t c a n n kinh t và tham gia tích c c vào vi c i u ti t vĩ mô, b o m an sinh xã h i. b) Rà soát l i ngành ngh kinh doanh, danh m c u tư, cơ c u t ch c và cơ ch ho t ng i u ch nh cho phù h p v i nhi m v ư c giao và chi n lư c phát tri n dài h n c a t p oàn; ki n ngh v i Th tư ng Chính ph và các cơ quan qu n lý trong vi c i u ch nh, b sung hoàn thi n mô hình t ch c và ho t ng i v i t p oàn kinh t . c) Căn c vào nhi m v ư c giao và hi u qu ho t ng, có cơ ch phát tri n ph n v n nhà nư c nh m áp ng yêu c u nhi m v ng th i b o m i u ki n kinh doanh có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n. d) Ch ng ph i h p v i ng y Kh i Doanh nghi p Trung ương và các cơ quan liên quan trong vi c nghiên c u mô hình t ch c và ho t ng c a t ch c ng và các oàn th trong t p oàn kinh t nhà nư c m t cách phù h p trình Ban T ch c Trung ương. 9. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b sơ k t, ánh giá rút kinh nghi m v vi c thí i m mô hình t p oàn kinh t vào quý III năm 2010 báo cáo B Chính tr vào cu i năm; nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph k ho ch 5 năm, 10 năm tri n khai mô hình t p oàn kinh t trong nh ng lĩnh v c c n thi t và xây d ng án t ch c, s p x p l i các t ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c hình thành nh ng t ng công ty nhà nư c m nh chi ph i n n kinh t , có v trí, vai trò ngày càng l n, s c c nh tranh v i các doanh nghi p, t p oàn, t ng công ty kinh doanh cùng ngành trong khu v c. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; t p oàn kinh t nhà nư c, t ng công ty nhà nư c căn c yêu c u c a nhi m v s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p 100% v n nhà nư c trong th i gian t i ki n toàn b máy t ch c, nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a b máy giúp vi c trong công tác s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p 100% v n nhà nư c. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n Ch th này, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . TH TƯ NG Nơi nh n: - B Chính tr ; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n T n Dũng - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và Ban T ch c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Các y ban c a Qu c h i; - ng y Kh i Doanh nghi p TW; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c; - VPCP: BTCN, Các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, MDN (5b).
Đồng bộ tài khoản