intTypePromotion=3

Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất

Chia sẻ: Vang Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
81
lượt xem
16
download

Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất tự động Cấu trúc của hệ thống sản xuất tự động Các hệ thống vận chuyển và lưu kho tự động Các hệ thống cấp phôi tự động Hệ thống cấp phôi rung Hệ thống cấp phôi khác Tự động hóa quá trình lắp ráp và bao gói sản phẩm Tự động hóa kiểm tra, đo lường và đánh giá chất lượng tra,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất

 1. (Manufacturing Automation) Giảng viên:Th.s. Nguyễn Minh Tuấn Bộ Môn: Cơ điện tử- Khoa cơ khí Đại học bách khoa Tp.HCM Email: minhtuandavi@yahoo.com
 2. 1 Giới thiệu 2 Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất tự động 3 Cấu trúc của hệ thống sản xuất tự động 4 Các hệ thống vận chuyển và lưu kho tự động Các hệ thống cấp phôi tự động 5 6 Hệ thống cấp phôi rung Hệ thống cấp phôi khác 7 8 Tự động hóa quá trình lắp ráp và bao gói sản phẩm 9 Tự động hóa kiểm tra, đo lường và đánh giá chất lượng tra,
 3. 10 Hệ thống sản xuất linh họat FMS, 11 Các hệ thống sản xuất hiện đại 12 Điều khiển quá trình sản xuất 13 Kinh tế sản xuất 14 Ôn tập
 4. NỘI DUNG (tt) Kiểm tra giữa kỳ:30 (baøi taäp lôùn) Kiểm tra cuối kỳ: 70%(thi vieát ñeà ñoùng)  Taøi lieäu tham khaûo:  ()Mikell Groover 1 utomation, roduction Systems and Computer A P Intergrated Manufacturing. rentice-all.ditions,. P H E 190  () SAYGIN 2 Manufacturing Automation  () Geoffrey oothroyd 3 B ssembly Automation And Product Design A  () http://web.umr.edu/~aygin/courses.html 4 S  (5) TRAÀN VAÊN ÑÒCH Töï Ñoäng Hoùa Saûn Xuaát. ÑHBK Haø Noäi, 20  (6) LEÂ TRUNG THÖÏC Baøi Giaûng TÖÏ ÑOÄNG ÙA SAÛN XUAÁ. HO T
 5. NỘI DUNG (tt)  Mục tiêu của môn học: Môn học “Tự động hóa sản xuất” trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về lĩnh vực tự động hóa và các ứng dụng của nó trong sản xuất công nghiệp.  Nội dung tóm tắt môn học: Nội dung moân học bao gồm những kiến thức về cheá taïo, caáp phoâi töï ñoäng, laép raùp, bao goùi, ñaùnh giaù, kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm, vaän chuyeån, boác xeáp, löu kho, tính toaùn caùc quaù trình saûn xuaát vaø vaø ñieàu khieån caùc quaù trình saûn xuaát.
 6. Phaân coâng baøi taäp lôùn stt Ñeà taøi Hoï teân sinh vieân Ñieå m 1 Heä thoáng röûa xe töï ñoäng (xe hôi) 2 Heä thoáng röûa chai bia töï ñoäng 3 Maùy röûa cheùn * 4 Robot lau kính nhaø cao taàng * 5 Maùy taäp luyeän boùng baøn * 6 Maùy taäp luyeän tennis 7 Maùy kieåm tra boùng chuyeàn, boùng ñaù 8 Maùy caét coû 9 Robot huùt buïi 10 W alking robot (loaïi 1 chaân) 1 W alking robot (loaïi 2 chaân) 12 W alking robot (loaïi 4 chaân) 13 W alking robot (loaïi 6 chaân) 14 Robot song song (robot delta)
 7. Phaân coâng baøi taäp lôùn stt Ñeà taøi Hoï teân sinh vieân Ñieå m 15 Robot song song (robot Y star) 16 Robot song song (hexapod) 17 ay maùy gaép saûn phaåm nhöïa T 18 Heä thoáng maùy eùp 19 Heä thoáng maùy thoåi 20 Heä thoáng maùy ñuøn 21 Heä thoáng sôn tónh ñieän 2 Heä thoáng maï chaân khoâng 23 Maùy daùn nhaõn chai 24 Maùy caáp muoãng cho söõa hoäp 25 Maùy in luïa 26 Heä thoáng gia coâng maïch in 27 Heä thoáng saûn xuaát thieát bò baùn daãn Heä thoáng ñoùng nuùt chai töï
 8. Phaân coâng baøi taäp lôùn stt Ñeà taøi Hoï teân sinh vieân Ñieå m 29 Heä thoáng voâ chai nöôùc khoaùng 30 Töï ñoäng hoùa quaù trình troàng rau saïch treân dieän tích 50 M2 31 Töï ñoäng quaù trình laép raùp loâng ñeàn, bu loâng 32 Baõi giöõ xe töï ñoäng (xe hôi) 3 Thieát keá maùy massage 34 Thieát keá maùy chænh hình (maùy keùo coät soáng) 35 Thieát keá xe laên töï ñoäng 36 Thieát keá maùy phuïc hoài khôùp tay, chaân 37 Thieát keá maùy taäp luyeän ñi boä cho ngöôøi beänh 38 Thieát keá maùy taäp luyeän theå thao toaøn naêng
 9. Phaân coâng baøi taäp lôùn stt Ñeà taøi Hoï teân sinh vieân Ñieå m 41 Maùy laøm ñaát lieân hôïp 42 Maùy taïo thöùc aên cho caù 43 Maùy boùc voû toâm 4 Maùy phaân loaïi toâm 45 Maùy taïo thöùc aên cho caù daïng vieân 46 Maùy nong oáng 47 Maùy laép raùp buùt bi 48 Maùy huùt chaân khoâng 49 Maùy boùc voû sô döøa 50 Maùy boùc voû haït ñieàu 51 Heä thoáng laøm röôïu nho 52 Maùy quaán daây hình xuyeán Maùy deät jacquad Maùy ñoùng baùnh coû lieân hôïp
 10. Phaân coâng baøi taäp lôùn stt Ñeà taøi Hoï teân sinh vieân Ñieå m 53 Maùy gaët ñaäp lieân hôïp 54 Heä thoáng caáp phoâi töï ñoäng daïng xoaén, phaúng 5 Maùy vaét söõa boø 56 Maùy ñoùng goùi haït neâm 57 Tìm hieåu daây chuyeàn saûn xuaát xi maêng 58 Töï ñoäng hoùa quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi 59 Baûo döôõng thieát bò töï ñoäng hoùa toång theå 61 Tìm hieåu maùy nguyeân lyù maùy ruùt tieàn töï ñoäng 62 Maùy baùn baùo töï ñoäng * 63 Maùy baùn haøng töï ñoäng(nöôùc ngoït, keïo, khaên giaáy)
 11. Phaân coâng baøi taäp lôùn stt Ñeà taøi Hoï teân sinh vieân Ñieå m 6 Heä thoáng kieåm tra gaïch laùt neàn 67 Heä thoáng saûn xuaát thòt boø, heo töï ñoäng 68 (Heä thoáng saûn xuaát thòt gia caàm töï ñoäng) Heä thoáng thang maùy 69 Heä thoáng saûn xuaát daàu caù 70 Heä thoáng saûn xuaát daàu ñoát töø caäy thaàu daàu 71 Heä thoáng laøm giaáy ** 72 Maùy chia cuoän maøng PE 73 Traïm troän beâ toâng töï ñoäng 74 Daây chuyeån sôn goã töï ñoäng 75 Heä thoáng ñoùng goùi daïng lon 76 Heä thoáng thay dao töï ñoäng ……………………..
 12. chöông 1 Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất tự động
 13. Tham luaän Phát triển công nghệ tự động hoá Tự động hóa cũng đã đem lại nhiều hiệu quả trong Công nghệ tự động hóa có vai trò hết sức việc tăng năng lực sản xuất. Chẳng hạn, dây chuyền quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH) hiện tự động hóa sản xuất phân NPK ở nhà máy Supe đại hóa (HĐH) đất nước. Tự động hóa là một trong phốt phát hóa chất Lâm Thao, đã đưa năng suất lên những yếu tố quyết định việc nâng cao năng suất, chất gấp đôi, giải phóng gần 300 lao động. Đây là dây lượng và hạ giá thành sản phẩm, góp phần tạo nhiều chuyền sản xuất NPK hiện đại nhất Việt Nam, hoàn sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị toàn do chúng ta nghiên cứu thiết kế, chế tạo. Giá trường. thành sản phẩm chỉ bằng 30% so với nhập khẩu. Ở Việt Nam công nghệ tự động hóa đang Hiện nay chương trình khoa học công nghệ tự động ngày càng chiếm một vai trò rất quan trọng. Đội ngũ hóa đang mở rộng ứng dụng rôbốt thông qua hai đề cán bộ khoa học kỹ thuật ngày càng nâng cao tay nghề, tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. nắm vững và làm chủ nhiều công nghệ tự động hóa hiện Việc ứng dụng tự động hóa của rất nhiều đại. Nhiều sản phẩm của Việt Nam chế tạo đã đạt được cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và cơ sở sản chỉ tiêu kỹ thuât tương đương với các sản phẩm của các xuất cũng đã dem lại những kết quả khả quan. Ví nước tiên tiến, với giá thành thấp hơn nhiều so với nhập như hệ thống tự động sản xuất bia, sản xuất thức ăn ngoại. Có những sản phẩm đã giành được tín nhiệm của gia súc, xử lý rác thải, các hệ giám sát môi trường, thị trường, được áp dụng rộng rãi, tiết kiệm ngoại tệ cho các hệ SCADA trong ngành điện lực, dầu khí... Nhà nước và các cơ sở sản xuất. Chẳng hạn như hệ Những kết quả này đã góp phần làm tăng trưởng nền thống đo lường điều khiển trộn bê-tông nhựa át phan, kinh tế nước ta trong những năm vừa qua. đã đẩy lùi hoàn toàn các thiết bị nhập ngoại, do giá Hiện nay vấn đề đào tạo đội ngũ các thành chỉ bằng 20-40% mà chất lượng và tính năng bộ khoa học cho tương lai về lĩnh vực tự động không hề thua kém hàng của các nước tiên tiến như như hóa đang trở nên ngày càng gần gũi với mọi Đức, Anh... Sản phẩm này hiện nay đã chiếm lĩnh 100% người-từ các nhà thị phần trong nước, đẩy lùi hoàn toàn thiết bị nhập ngoại, tiết kiệm cho đất nước mỗi năm 40 triệu USD.
 14. Theo báo QĐND nghiên cứu, các nhà giáo, nhà quản lý, nhà công nghiệp đến cả học sinh và sinh viên. Giải nhất cuộc thi rôbốt quốc tế tại Nhật Bản vừa qua của sinh viên thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh điều này. Mục tiệu của ngành khoa học tự động hoá ở Việt Nam là hướng tới tập trung tự nghiên cứu và thiết kế các hệ thống tự động hoá lớn thay thế cho nhập ngoại. Sẽ ứng dụng tự động hóa vào một số ngành sản xuất quan trọng, trực tiếp liên quan đến xuất khẩu như ngành nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, chế biến thực phẩm, các ngành công nghiệp nhẹ (như may mặc, giày da), ngành chế tạo máy, Rôbốt hàn bảo vệ môi trường. Xúc tiến ứng dụng tự động hóa vào những ngành quan trọng như dầu khí, điện lực, bưu chính viễn thông, cơ khí chế tạo... tiến tới sản xuất được một số cấu kiện điện tử quan trọng. Đây sẽ là cơ sở phục vụ cho sự phát triển tự động hóa một cách tự chủ và bền vững. Việc tiếp cận với những công nghệ tiên tiến của thế giới về tự động hóa để chuyển giao công nghệ và hội nhập có hiệu quả như tự động hóa tích hợp, các thế hệ rôbốt, các hệ SCADA diện rộng... cũng rất cần thiết. Đặc biệt, cần kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa các ngành công nghệ cao như điện tử, tin học, tự động hóa viễn thông... chắc chắn Việt Nam sẽ tạo ra các sản phẩn có hàm lượng chất xám cao và đa dạng trong thời gian tới. Theo báo QĐND Robot vạn năng cấp phôi cho máy tôi cao tầng.
 15. Theo báo QĐND Baøi tham luaän Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010
 16. Theo báo QĐND 1. Lòch söû phaùt trieån töï ñoäng hoùa (tham khaûo taøi lieäu) 2.1. khaùi Khaùi nieäm töï ñoäng hoùa vaø caùc hình thöùc 2. nieäm: töï ñoäng hoùa Laø duøng naëng löôïng phi sinh( cô, ñieän, ñieän töû…) ñeå thöïc hieän 1 phaàn hay toaøn boä quaù trình coâng ngheä maø ít nhieàu khoâng caàn söï can thieäp cuûa con ngöôøi. 2.2. caùc hình thöùc töï ñoäng Töï ñoäng hoùa cöùng hoùa: Töï ñoäng hoùa laäp trình ñöôïc (meàm) Töï ñoäng hoùa linh hoaït • Töï ñoäng hoùa cöùng: laø moät heä thoáng trong ñoù moät chuoãi caùc hoaït ñoäng xöû lyù (hay laép raùp) coá ñònh theo moät caáu hình thieát bò (thöôøng laø cô caáu cam). Öu ñieåm: Tạo năng xuất cao so với máy thông thường. Thích hôïp cho saûn xuaát haøng khoái, chuaån loaïi ít. Nhược điểm: Khi chi tiết gia công thay đổi phải thay đổi cam điều khiển, mất nhiều thời gian thay đổi thiết kế, chế tạo cam, điều chỉnh máy…
 17. Töï ñoäng hoùa laäp trình ñöôïc (meàm) Thieát bò saûn xuaát ñöôïc thieát keá vôùi khaû naêng coù theå thay ñoåi trình töï caùc nguyeân coâng ñeå thích öùng vôùi caùc caáu hình saûn phaåm khaùc nhau ( thöôøng laø thay ñoåi chöông trình gia coâng). + Máy tiện điều khiển số (NC). + Máy tiện điều khiển số hóa (CNC) Öu ñieåm: coù söï linh hoïat trong caáu hình saûn phaåm, thích hôïp cho saûn xuaát haøng loaït( saûn löôïng thaáp vaø trung bình, chuaån loaïi trung bình). Nhöôïc ñieåm: ñaàu tö thieát bò cao, thôøi gian gia coâng daøi hôn töï ñoäng hoùa cöùng().
 18. Töï ñoäng hoùa linh hoaït: laø söï môû roäng cuûa töï ñoäng hoùa laäp trình ñöôïc. Phaùt trieån vaøo nhöõng naên 25-30 vaø nhöõng nguyeân lyù vaãn coøn ñang tieáp tuïc phaùt trieån. HTSXLH laø heä thoáng coù khaû naêng saûn xuaát raát nhieàu saûn phaåm khaùc nhau maø haàu nhö khoâng maát thôøi gian cho vieäc chuyeån ñoåi töø saûn phaåm naøy sang saûn phaåm khaùc. Öu ñieåm: Saûn xuaát lieân tuïc caùc loaïi saûn phaåm khaùc nhau.( soá löôïng ít, chuaån loaïi nhieàu) Khaû naêng thay theá chöông trình gia coâng maø khoâng toán thôøi gian saûn xuaát. Nhöôïc ñieåm: Ñaàu tö thieát bò cao Toác ñoä saûn xuaát trung bình
 19. Monitor Spindle Current Part-1 Part-2 Part-2 Part-1 s2 s1 s3 s0 Transfer to AGV Raw material (manual), batch - (parts, manual) 2 Part Ordering Inspection Assembly START
 20. Day chuyen song hanh Dieu khien HMI Nha may ao … Mang luoi MiddleWare Phan mem Co so He thong dieu khien cap do AGV RFID CMMS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản