intTypePromotion=1

Chính phủ số: 161/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
0
download

Chính phủ số: 161/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính phủ số 161/1998/QĐ-TTg quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghệ dệt may đến năm 2010. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, căn cứ điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính phủ số: 161/1998/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM _______ c l p – T do – H nh phúc _____________________________________________ S : 161/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 9 n m 1998 Q UY T NH C A TH T N G CH Í NH P H V vi c phê duy t Q uy ho ch t ng th phá t tri n ngà nh cô ng nghi p d t – ma y n n m 2010 TH T NG CHÍ NH PH n c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 n m 1992; nc u l Qu n lý u t và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 n m 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 n m 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a B Công nghi p (công v n s 1676/KH T ngày 25 tháng 5 n m 1998) và báo cáo th m nh c a B K ho ch và u t (công v n s 5753BKH/CN- VPT ngày 17 tháng 8 n m 1998), Q UY T NH : i u 1 . Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Công nghi p D t - May Vi t Nam n n m 2010 do B Công nghi p l p, v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu: M c tiêu phát tri n c a ngành Công nghi p D t - May n n m 2010 là h ng ra xu t kh u nh m t ng ngu n thu ngo i t , m b o cân i tr n và tái s n xu t m r ng các c s s n xu t c a ngành, th a mãn nhu c u tiêu dùng trong n c v s ng, ch t l ng, ch ng lo i và giá c ; t ng b c a ngành Công nghi p D t - May Vi t Nam tr thành ngành xu t kh u m i nh n, góp ph n t ng tr ng kinh t , gi i quy t vi c làm, th c hi n ng l i công nghi p hóa, hi n i hóa t n c. 2. Quan i m quy ho ch phát tri n ngành Công nghi p D t - May Vi t Nam n m 2010 g m các n i dung: -V u t công ngh : K t h p hài hòa gi a u t chi u sâu, c i t o, m r ng và u t m i. Nhanh chóng thay th nh ng thi t b và công ngh l c h u, nâng c p nh ng thi t b còn kh ng khai thác, b sung thi t b m i, i m i công ngh và thi t b nâng cao ch t ng s n ph m. - V th tr ng tiêu th : Th tr ng ngoài n c: c ng c , gi v ng và phát tri n quan h ngo i th ng v i các th tr ng truy n th ng, thâm nh p và t o à phát tri n vào các th tr ng có ti m 1
  2. ng và th tr ng khu v c. T ng b c h i nh p th tr ng kinh t khu v c AFTA và th tr ng kinh t th gi i WTO. Th tr ng trong n c: áp ng nhu c u các m t hàng thu c ngành D t - May trong n c b ng ch t l ng hàng hóa, h giá thành, a d ng hóa m t hàng, áp ng th hi u và phù h p v i s c mua c a m i t ng l p nhân dân. -V n u t và s p x p doanh nghi p: a d ng hóa ngu n v n và ph ng th c huy ng v n u t , phát huy n i l c và m r ng u t tr c ti p c a n c ngoài phát tri n. Nhanh chóng th c hi n c ph n hóa các doanh nghi p may, t ng b c c ph n hóa m t s doanh nghi p d t, áp ng yêu c u nhi m v m i c a ngành. - B trí quy ho ch c s s n xu t: Trên c s hi n tr ng, c ng c và phát tri n 3 trung tâm công nghi p d t c a c c là vùng ông Nam B và ng b ng sông C u Long, vùng ng b ng sông H ng, vùng duyên h i mi n Trung. i v i công nghi p may, phân b r ng rãi trên a bàn c n c, u tiên phát tri n c s may xu t kh u t i nh ng vùng thu n l i v giao thông, g n b n c ng, sân bay. - nh h ng phát tri n nguyên li u: Nâng t tr ng ph li u may s n xu t trong n c c a s n ph m xu t kh u t ng giá tr gia t ng c a công nghi p may. Phát tri n vùng nguyên li u bông và t t m ch ng v nguyên li u d t, h giá thành s n ph m và thu h p nh p kh u nguyên li u. - ào t o cán b , công nhân k thu t: Phát tri n nhi u hình th c và c p ào t o t ng s l ng cán b , công nhân k thu t, áp ng yêu c u phát tri n c a ngành D t - May. 3. Các ch tiêu c a quy ho ch phát tri n: - Ch tiêu s n xu t và xu t kh u: Ch tiêu nv m 2000 2005 2010 - S n xu t +V il a Tri u m 800 1330 2000 + S n ph m d t kim Tri u SP 70 150 210 + S n ph m May (quy " 580 780 1200 chu n) - Kim ng ch xu t kh u Tri u USD 2000 3000 4000 + Hàng D t " 370 800 1000 + Hàng May " 1630 2200 3000 2
  3. - Ch tiêu phát tri n nguyên li u d t: Nguyên li u nv m 2000 m 2010 - Bông + Di n tích ha 37 000 100 000 + N ng su t bông T n/ha 1,4 1,8 +S nl ng bông h t T n 54 000 182 000 +S nl ng bông x " 18 000 60 000 - Dâu t m t + Di n tích tr ng dâu ha 25 000 40 000 +S nl ng t t m T n 2 000 4 000 - Ch tiêu v nhu c u t ng v n ut n n m 2010: n v : Tri u USSD - u t chi u sâu 756,9 +D t 709,0 + May 47,9 - ut m i 2 516,4 +D t 2 306,4 + May 210,2 T ng s 3 973,3 Ch tiêu v nhu c u t ng v n u t n n m 2010 là nh h ng, B Công nghi p nc nh h ng này và i u ki n th c t t ng th i k có nh ng tính toán và hi u ch nh cho phù h p. i u 2. Phân công th c hi n: - B Công nghi p là B qu n lý ngành ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n ngành Công nghi p D t - May Vi t Nam theo các n i dung ã ghi t i i u 1 c a quy t nh này. - B Công nghi p ch trì, làm vi c v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng công ty D t - May Vi t Nam và các a ph ng có liên quan v quy ho ch và ph ng th c th c hi n vi c xây d ng, phát tri n vùng nguyên li u bông, dâu t m t c ng nh vi c thu mua, ch bi n các lo i nguyên li u này. 3
  4. - B Công nghi p ph i h p v i B K ho ch và u t , B Xây d ng, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng có liên quan và T ng công ty D t - May Vi t Nam xác nh danh m c, a m, quy mô t ng công trình c n u t m i c ng nh c n c i t o m r ng trong t ng giai n phù h p v i nh h ng vùng s n xu t th c hi n. - B Th ng m i, B Công nghi p, B Tài chính, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, B K ho ch và u t và T ng công ty D t - May Vi t Nam ch ng có k ho ch phát tri n thêm các th tr ng xu t kh u m i, tìm ngu n v n trong và ngoài n c k c m t ph n v n vay u ãi áp ng nhu c u v n u t c a ngành D t - May. - B Công nghi p và T ng công ty D t - May Vi t Nam so n th o và trình Th ng Chính ph k ho ch, bi n pháp s p x p s n xu t ngành D t - May t nay n m 2000, trong ó có danh m c c th các doanh nghi p s th c hi n c ph n hóa. i u 3 . B Công nghi p và T ng công ty D t - May Vi t Nam, c n c vào m c tiêu, quan i m và nh ng ch tiêu c a Quy ho ch này, xây d ng các k ho ch 5 n m th c hi n u t phát tri n cho phù h p v i tình hình kinh t , xã h i c a t n c. i u 4 . Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Các B K ho ch và u t , Xây d ng, Công nghi p, Th ng m i, Tài chính, Giáo d c và ào t o, Lao ng - Th ng binh và Xã h i, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng có liên quan và T ng công ty D t - May Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH T NG CHÍNH PH ã ký) Phan V n Kh i 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2