Chinh phục giác quan người tiêu dùng phần 2

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
7
download

Chinh phục giác quan người tiêu dùng phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi các marketer bắt đầu nghĩ về thương hiệu như một cá thể với đặc trưng “tính cách” góp phần làm nên giá trị thương hiệu, thì việc duy trì phong thái và tính nhất quán trong cách thể hiện tính cách đó thậm chí còn quan trọng hơn nhiều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chinh phục giác quan người tiêu dùng phần 2

  1. Chinh ph c giác quan ngư i tiêu dùng ph n 2 Th i c m xúc vào b n s c nh n di n thương hi u Khi các marketer b t u nghĩ v thương hi u như m t cá th v i c trưng “tính cách” góp ph n làm nên giá tr thương hi u, thì vi c duy trì phong thái và tính nh t quán trong cách th hi n tính cách ó th m chí còn quan tr ng hơn nhi u. Trong nhi u năm, các nhà thi t k thương hi u hi u ư c vai trò c a h v i tư cách là nh ng nhà thi t k truy n thông ch không ch ơn thu n là nh ng tay thi t k tài hoa, theo c m tính h ã t o nên di n m o cho các doanh nghi p sao cho tương x ng và th hi n ư c nh ng nét tính cách riêng c áo c a thương hi u. ó là i u mà b t kỳ hãng thi t k h th ng nh n di n thương hi u nào cũng nên coi tr ng và l y làm c t lõi cho m i ho t ng áp d ng thương hi u. Các công ty xây d ng m t quy trình phát tri n m b o r ng mình hi u rõ c trưng c m xúc c a thương hi u mà mình ang làm là gì, ho c mình có th phát tri n c tính ó như th nào, như v y khi thi t k chúng tôi luôn có tiêu chí h t s c rõ ràng. Càng làm vi c nhi u v i các thương hi u xây d ng hình nh cho h , tôi càng nh n th y r ng nhìn nh n thương hi u như m t
  2. con ngư i là cách r t hi u qu hi u ư c cách v n ng c a thương hi u. V i góc nhìn y, chúng ta s th y r t d dàng khi nghĩ v cách mà m i ngư i c m nh n v nhau, v th gi i xung quanh ta theo cách gi ng như i v i thương hi u v y. ích n: Chinh ph c giác quan ngư i tiêu dùng K t ngày u khi v n d ng th c t t i nay, b n s c nh n di n thương hi u v n ch y u ư c th hi n qua nh ng tác ng v m t th giác. C t lõi c a h th ng b n s c nh n di n thương hi u là các y u t ph i h p nhu n nhuy n v i nhau nh m khơi g i c m xúc nh t nh trong tâm trí th trư ng, trong ó có logo, màu s c, ki u ch và m u nh d ng format - t t c u là nh ng y u t hình nh. N u vư t ra ngoài tác ng th giác, b n s c nh n di n thương hi u thư ng ch nh m t i thính giác. Tên thương hi u và slogan s tr thành nh ng y u t nh n di n hi u qu nh t không ch ơn thu n khi chúng c áo và ư c truy n thông t t mà còn là khi c t ti ng, chúng t o ư c nên nh ng âm thanh hay. M t s thương hi u ã sáng t o m u âm thanh ng n i cùng v i s xu t hi n c a logo trên phim, trong qu ng cáo truy n hình, hay th m chí trên c Internet. Âm hi u “Intel inside" mà b n nghe th y cu i clip qu ng cáo c a Intel chính là m t ví d r t i n hình. M t s thương hi u khác cũng ang tìm ki m cơ h i th hi n âm thanh nhi u hơn, ch ng h n như m t hãng xe hơi c a M luôn tìm ki m ki u âm
  3. thanh d nh , dùng làm tín hi u âm thanh báo chuy n hư ng cho t t c các dòng ôtô c a h . Hi n nay, nhi u thương hi u ang b t u tìm cách v n d ng nh ng hình th c tác ng lên các giác quan khác c a con ngư i – k c v giác, xúc giác và kh u giác. i v i m t s thương hi u, m t vài giác quan s óng vai trò h t s c thi t y u do tính ch t s n ph m c a thương hi u ó, ví d kh u giác quan tr ng v i s n ph m nư c hoa Chanel No5, song i v i v kem m i c a Vinamilk thì v giác l i quan tr ng. Nhưng m t i m khá m i trong ho t ng xây d ng thương hi u mà b t c thương hi u nào, trong b t c lĩnh v c kinh doanh nào cũng nên cân nh c – ó là làm sao tương tác ư c v i khách hàng thông qua t t c các giác quan. ây là xu hư ng mà chuyên gia qu ng cáo Martin Lindstrom và nhi u ngư i khác ã nh n nh. Ch ng h n, m t hi p h i s a c a California ã s d ng m u in qu ng cáo s a ư c t m ư p hương v thơm ngon tươi ng y c a nh ng chi c bánh quy nư ng m i ra lò và dán t i các tr m ch xe buýt. Hay ngay c các nhà thi t k bao bì hi n nay cũng ngày càng tâm n “c m giác” khi ch m vào nh ng hình vân r p n i trên bao bì sao cho tương x ng v i ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n ph m. Tr m t vài trư ng h p ngo i l , vi c s d ng các "hình th c truy n thông tác ng lên c m nh n giác quan” như v y ch y u ư c phát tri n t chính các c tính c a s n ph m. Tuy nhiên,
  4. chúng ta có cơ h i thu hút ư c s chú ý c a th trư ng không ch c p s n ph m, mà cao hơn là c p thương hi u, gi ng như Intel ã làm v i tín hi u âm thanh v y. làm ư c i u này, chúng ta c n c n nh c các y u t tác ng t i c m nh n không ch v kh năng thu hút s chú ý mà còn kh năng chuy n t i nh ng c tính c m xúc c áo c a thương hi u. G n ây, khi chúng tôi thi t k b n s c nh n di n cho thương hi u th i trang N&M, chúng tôi ng th i cũng xu t r t nhi u cách sao cho thương hi u có th t o ư c m i liên h v i khách mua hàng v m t c m nh n thông qua phong cách trang trí và trưng bày t i các c a hi u th i trang N&M. Nh ph i h p làm vi c ch t ch v i doanh nghi p trong quá trình xây d ng thương hi u, chúng tôi n m r t rõ c tính c m xúc c a thương hi u là gì. Hoa văn nào thì phù h p v i tính cách thương hi u? Nên dùng lo i hương nư c hoa nào cho nhân viên bán hàng? Cũng gi ng như khi cân nh c k v màu s c hay ki u ch cho phù h p v i tính cách thương hi u, nay chúng tôi còn cân nh c xem b ng cách nào có th ph i h p m t y u t truy n thông c th tác ng t i c m nh n giác quan cho phù h p v i thương hi u. Ho t ng thương hi u v n luôn v n ng và phát tri n. b tkp nh p ó, b n s c nh n di n thương hi u cũng ph i v n ng không ng ng. ó chính là lý do khi n cho giai o n này tr nên th t thú v .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản