Chính tả - CHỢ TẾT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
165
lượt xem
8
download

Chính tả - CHỢ TẾT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhớ , viết lại chính xác , trình bày đúng 11 dòng đầu bài thơ Chợ tết . Làm đúng bài tập tìm tiếng thích hợp có âm đầu hoặc vần dễ lẫn ( s / x hoặc ưc / ưt ) điền vào các ô trống . Viết bài , trình bày bài sạch đẹp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - CHỢ TẾT

  1. Chính t CH T T I) M c tiêu : 1. Nh , vi t l i chính xác , trình bày úng 11 dòng u bài thơ Ch t t . 2. Làm úng bài t p tìm ti ng thích h p có âm u ho c v n d l n ( s / x ho c ưc / ưt ) i n vào các ô tr ng . 3. Vi t bài , trình bày bài s ch p. II) dùng d y h c : M t vài t phi u vi t s n n i dung BT 2a ( ho c 2b ) III) Các ho t ng d y - h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Ki m tra bài cũ : Gv m i 1 em c cho 2 b n vi t b ng l p , c l p C l p vi t: vi t vào b ng con các t ng : *B t u b ng l/ n * Gv nh n xét . ho c có v n ut / uc ) B. D y bài m i : 1. Gi i thi u bài . Gv nêu M , YC c n tc a ti t h c . Hs l ng nghe. 2. Hư ng d n Hs nh vi t : + G i m t em c yêu c u c a bài . + 1 Hs c yêu c u . + M t Hs c thu c lòng 11 dòng thơ c n vi t
  2. chính t trong bài Ch t t . + 1 Hs c thu c lòng 11 dòng thơ . + C l p nhìn SGK , c th m l i ghi nh 11 dòng thơ . + Gv nh c các em chú ý cách trình bày th thơ 8 ch ( ghi tên bài gi a gi a dòng , vi t các dòng thơ Hs l ng nghe. sát l v ) ; nh ng ch u dòng thơ c n vi t hoa , chú ý nh ng ch d vi t sai chính t ( ôm p , vi n , mép , lon xon , lom khom , y m th m , nép u, ng nghĩnh ,...) 3.Hư ng d n Hs làm bài t p chính t : - Gv dán t phi u ã vi t truy n vui “M t ngày + Hs g p SGK , nh và m t năm” , ch các ô tr ng , gi i thích yêu l i 11 dòng thơ - t c u c a BT2. vi t bài .Trình t ti p + Gv dán 3 – 4 t phi u , phát bút d m i các theo như ã hư ng nhóm HS thi ti p s c . d n. + Hs c th m truy n vui “M t ngày và m t năm” , làm bài vào v “ Ho sĩ - nư c c – sung sư ng – không hi u . sao - b c tranh – Ho sĩ tr thơ ngây tư ng r ng mình v m t b c tranh m t c ngày ã là công phu . Không hi u + M i nhóm có 6 em . r ng , tranh c a Men – xen ư c nhi u ngư i + i di n các nhóm hâm m vì ông b nhi u tâm huy t , công s c c l i truy n sau khi cho m i b c tranh .” ã i n các t thích
  3. h p ; nói v tính khôi hài c a truy n . + C l pbình ch n nhoms th ng cu c : nhóm i n ư c ti ng úng chính t / phát âm úng / hi u tính khôi hài c a truy n . 4. C ng c và d n dò : Nh n xét ti t h c .Ghi nh nh ng t ng ãh c. Ghi nh l i cô d n v V nhà k l i chuy n vui . nhà th c hi n .
  4. K chuy n K CHU ÊN Ã NGHE Ã C I) M c tiêu : 1. Rèn kĩ năng nói : -Bi t k t nhiên , b ng l i nói c a mình m t câu chuy n , o n truy n ã c có nhân v t , ý nghĩa , ca ng i cái p hay ph n ánh cu c u tranh gi a cái p v i cái x u , cái thi n v i cái ác . -Hi u và trao i ư c v i các b n v n i dung , ý nghĩa câu chuy n . 2. Rèn kĩ năng nghe : L ng nghe b n k , nh n xét úng l i k c a b n . II) dùng d y h c : M t chuy n truy n thu c tài c a bài KC ( Gv và Hs sưu t m ) : truy n c tích , tru ên danh nhân , truy n cư i .B ng l p vi t bài . II) Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Bài cũ : G i 1 HS k l i 1 – 2 o n c a câu chuy n “Con Hs k chuy n . v t x u xí”, nói ý nghĩa . 1.Gi i thi u bài . * Gv ki m tra s chu n b c a Hs . 2. Hư ng d n HS k chuy n : a. Hư ng d n Hs hi u yêu c u cu bài t p
  5. +G ch dư i nh ng ch sau trong bài : “K m t + 1 Hs c bài. câu chuy n em ã ư c nghe , ư c c ca ng i cái p hay ph n ánh cu c u tranh gi a cái p v i cái x u , cái thi n v i cái ác . + Gv hư ng d n Hs quan sát tranh minh ho các truy n : “Nàng B ch Tuy t và b y chú lùn , Cây + 2 Hs ti p nói nhau cý tre trăm t” 2 , 3 . C l p theo dõi trong SGK Gv nh c HS : Trong các truy n ư c nêu làm ví d , truy n “Con v t x u xí , Cây kh , Gà tr ng và cáo trong SGK , nh ng truy n ngoài SGK , các em có th dùng truy n ã c ( ngoài các truy n trên , còn có “Ngư i m , Ngư i bán qu t may m n , Nhà o thu t....) .K chuy n ã có trong SGK , các em s không tính ư c i m cao b ng các b n t tìm ư c truy n ngoài . Gv chú ý : + Vi t l n lư t tên Hs tham gia , tên câu chu n c a các em c l p ghi nh khi bình ch n . + Gv k t h p Hs tham gia bình ch n . + M t s Hs n i ti p nhau gi i thi u tên câu chuy n c a mình . b.Hs th c hành k chuy n , trao i v ý nghĩa câu chuy n : + T ng c p Hs k chuy n
  6. cho nhau nghe. + Thi k trư c l p . * M i Hs k xong các em i tho i v nhân v t , chi ti t , ý nghĩa câu chuy n .C l p nh n xét và bình ch n b n có câu chuy n hay nh t , b n k hay nh t .
Đồng bộ tài khoản