Chính tả - Một chuyên gia máy xúc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
145
lượt xem
5
download

Chính tả - Một chuyên gia máy xúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe-viết đúng, trình bày đúng một đoạn của bài Một chuyên gia máy xúc. - Làm đúng các bài Luyện tập đáng dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi. - 2,3 tờ phiếu đã phô-tô-cóp-pi phóng to mô hình cấu tạo tiếng - 2,3 tờ phiếu phóng to nội dung bài tập 2, 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Một chuyên gia máy xúc

  1. Chính t M t chuyên gia máy xúc I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe-vi t úng, trình bày úng m t o n c a bài M t chuyên gia máy xúc. - Làm úng các bài Luy n t p áng d u thanh các ti ng ch a nguyên âm ôi. II. dùng d y h c: - 2,3 t phi u ã phô-tô-cóp-pi phóng to mô hình c u t o ti ng - 2,3 t phi u phóng to n i dung bài t p 2, 3. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1. Ki m tra: (4’) - Cho 1 HS c ti ng b t kì 2 HS lên vi t trên mô hình - GV nh n xét, cho i m 2. Bài m i: a) Gi i thi u bài: (1’) b) Hư ng d n HS nghe-vi t - GV c bài chính t m t lư t - HS l ng nghe - Cho HS luy n vi t nh ng t - HS luy n vi t ng d vi t sai - GV c cho HS vi t - HS vi t chính t
  3. - GV c l i 1 lư t toàn bài -HS rà soát l i chính t - GV ch m 5-7 bài - HS i v cho nhau, s a l i ra l - GV nh n xét chung c) Làm bài t p chính t : (8’-9’) Ho t ng 1: Hư ng d n HS làm BT2 - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày - HS làm vi c cá nhân, m t vài k t qu bài làm em trình bày. - GV nh n xét và ch t l i quy t c - L p nh n xét
  4. ánh d u thanh Ho t ng 2: Hư ng d n HS làm BT3 - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài và trình bày - HS làm vi c cá nhân, m t vài k t qu bài làm em trình bày. - GV nh n xét và ch t l i - L p nh n xét d) C ng c , d n dò: (2’) - Cho HS nh c l i quy t c ánh - 3 HS nh c l i d u thanh các ti ng có nguyên âm ôi uô/ua - GV nh n xét ti t h c
  5. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản