intTypePromotion=1

Cho vay hỗ trợ lãi suất sao cho hiệu quả

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
18
download

Cho vay hỗ trợ lãi suất sao cho hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính thường phân biệt 3 loại lãi suất: (i) lãi suất chính sách, là lãi suất mà các Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát được trực tiếp, ví dụ như Fed fund rate ở Mỹ hay lãi suất cơ bản ở Việt Nam; (ii) lãi suất liên ngân hàng, là lãi suất các ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay lẫn nhau, ví dụ LIBOR, TIBOR, VIBOR, (iii) lãi suất thương mại, là lãi suất các NHTM vay hoặc cho vay các đối tượng không phải là ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay hỗ trợ lãi suất sao cho hiệu quả

  1. TMtnmng rAi CHim ^ $ Nhu'ng thuan Igi va kho khan trong qua trinh cho vay ho trg lai suat $ Car scr cho vi^c ra dai Quy bao vf ngu'd'i tham gia bao hiem tai Vift Nam Che vay he I r e lai sudU SAO CHO HIEU QUA? PGS., TS. PHAM QUANG TRUNG Pho Hieu trw&ng Trir&ng Dai hoc Kinh te Quoc dan Chinh phu Viet Nam dd thdng qua "gdi kich thich kinh te" khd ldm, vdo khodng 6 ty USD, gom: gidm, gidn thue; tdi tra Idi sud't 4% cho vay vd'n luu ddng; ddu tu cdng, ehi an sinh xd hdi. Den thdi diim hien tgi, ben cgnh nhimg tdc ddng tich cue, qud trinh triin khai cho vay ho tra Idi sudt ciing da gap mot sd'vu&ng mdc. Di trien khai cho vay ho tro Idi sud't cd hieu qud, mdt so gidi phdp nhu tdng eudng su tham gia cua khdi cdc NHTMCP trong gdi eho vay hd tra Idi sud't, tie'p tue xic ly tdi ca cdu na trong cdc NHTM, cdi thien co che thdng tin... cdn duoc ddc biet chu y. Bdi cdnh thvc thi khd Icpn, vdo khoing 6 ty USD, Viee Kiln khai gdi hd Kp Iai goi kich thich kinh te tuong duong 7,5% GDP nam suit khdng thi tdeh rdi viee thye 2008, gdm: gidm, gian thul; tai Kp thi ehinh sdch Hin te vd ehinh Khung hoang tdi chinb toan Iai suit 4% cho vay vdn luu ddng; saeh tai khod. Trude mit, Ngdn ciu da tie ddng sdu sic d i n toan d i u tu cdng, ehi an sinh xa hdi. bang Nhd nude (NHNN) da va bd n i n kinh te t h i gidi, dae biet Bio lanh tin dung cho doanh dang Hep tue d i l u chinh ehinh Id eae thi trudng tai ehinh. Theo nghiep eiing dupe xem Id mdt saeh Hin te theo hudng ndi Idng sd lieu sobd, tang Kucpng kmh te hudng giii phap kich ciu ed tinh mdt each linh boat, tang eung Viet Nam quy 1/2009 Id 3,1%, kha thi. Cde danh mue kich thich Hin cd kiem sodt va khdng gay ra miie thap nhat ke tir mudi nam kinh t l duepe Kien khai khan edc dot biln. Nam 2007, eung qua. Nhung khu vuc chiu sy suy truong, dae biet la bd Kp Iai suit Hin cho n i n kinh te tang 43%, du giam manh n h i t Id xua't khau, v i giim, gian thue. Gdi d i u tu n a Kn dung tdng 54%, song, nam sin xudt cdng nghiep va khu vuc cdng v l CO bin da phdn bd xong 2008, eung Kin ehi tang 16,3%, FDI. Du bao, tang trudng quy ngudn Hin. Bdn eanh dd, eae giii d u n p Kn dung tang 21%. 11/2009 ed t h i dat miie 4-4,5%, phdp tai Kp an sinh xa bdi da va Thi Kudng Hen te - tin dung Quy III/2009 Id 5-5,5% vd quy dang ducpc thyc hien nhu dilu tbdi gian qua da ed nhirng diln rV/2009 li 5,5-6%. Tinh ehung ea chinh lucmg, bao h i i m that biln hit siic khd ludng, ludn xudt nam 2009, tang trudng kinh t l ed nghiep, tai Kp viec lam. hien eae yeu td mcpi n i m ngodi the dat miic Ken dudi 5%. Theo Trong giai doan dau Hen, gdi d u doan. Ndm 2008, tbi Kudng TS. Le Xudn Nghia, neu tang tdi Kp lai sud't 4% chi dp dung Hn dung ndng len vdi su gia tdng Kucpng kinh i l b i n g quy diing eho vd'n luu ddng, do dd ban e h i ky lue eiia cdc miic lai suit. Thdm nhu d y bdo Ken thi day suy giim tae ddng ddi vcii linh vuc xay ehi, ed giai doan lai sud't duepc kinh t l nude ta ed le Ii quy I vd dung CO ban vd phdt trien co sd day len d i n 21% -22%/nam. mdt p h i n quy 11/2009. Trong bdi ha ting. Nhiiu nha kinb t l eho Nhiiu ngudi d y dodn Hnh Kang cinh kinh t l toin eau hien nay, ring, thdi diem bien tai dang Id mat thanh k h o i n eua eae ngdn, nhirng ehi Heu n h u Ken dii sao CO hdi td't nhd't d l ddi mdi cdng hdng thuong mai (NHTM) se vdn dupe coi li nhung Ha sdng. nghe, ky thuat vdi chi phi thap diln ra nang n l , keo ddi vdi cdc Chinh phii Viet Nam da v i Ki cham nhdm ndng eao nang muc lai s u i t eao Kong nhiiu thdng qua "gdi kich thich kinh t l " lue eanh Kanh Kong tuong Iai. thdng. Tuy nhien, vdi tdc dpng 46 Tii chinh THANG e/2(X>9
  2. 7/5/2009 la 276.673 t>'' ddng. Trong dd, du np eho vay ciia nhdm NHTM so Dir THirC HIEN CHO VAY HO TRC LAI SUAT TINH DEN NGAY 7/5/2009 nha nude va Quy Hn dung nhan dan Chi tieu So dy (ty dong) Tyie Trung uong la 198.814 ty' ddng; nhdm T6ng mirc cho vay H6 trg lai sudt NHTMCP la 60.281 ty' ddng; nhdm i' 276.673.17 ngan bang lien doanh, chi nhanh ngan Trong d6: 100,00% hang nude ngoai va ngan hang 100"'o - Nh6m NHTM nhJi nude & Quy fin dung ND 198.814,04 71.86% vd'n nude ngoai la 11.839 ty ddng; cdng - Nhom NHTM Co phan 60.281,51 21,79% ty tai chinb la 1.007 ty' ddng - Nhdm NH li§n doanh, NH nude ngoai 11.839,76 4,28% Ben eanh nhirng tae ddng Heb cue, - Nhom Cong ty tai chinh 1.007,95 3,64% qua Kinb Kiln khai ebo vay bd Kp lai suit ciing da gap mdt so vudng mic sau: aia ehinh saeh ndi Idng Hin te, Iai suit ed mdt sd dau hieu eai thien Hch eye, - Trong bdi eanh tbi trudng t b i gidi bmh quan Ken thi Kudng tin dung da song van dang Kong Hnh Kang tuong sut giam nghiem trpng va tae ddng ha xudng nhanh hon dy doan vd h i u ddi khd khan, giao dieh Kim ling, Kye Hep de'n linb vuc xuit khiu eiia hit eae NHTM da duy Ki dupe kha chua ed su phue hdi dang kl. nhieu nganh trong nude, ehiing ta nang thanh toan. Din quy 1/2009, thi N h u mdt bude di Hep theo, ngay bude phai dieu cbinb chien lupe thi Kudng Hen te da dupe kiem soat kha 04/4/2009, Thii Krdng Chinb phii da Kudng theo budng khai thae manh me hpp ly, mIm deo hon va ed van ddng ed Quyet dinh sd 443/QD-TTg ve viee nhu ciu Kong nude. Tuy nhien, eae Hch eye Kong bdi canh thye thi chinh bd Kplai suit ebo cac td ebiie, ea nhan nhdm ddi tupng bi anh budng manh saeh chdng suy giim kinh te. vay vd'n Kung, dai han d l thyc hien nhit Kr suy giam kinh te la cdng nhan, d i u tu mdi, phat trien san xua't kinh dien hinh la cdng nhan lam viee tai eae Tdc dong tich cue v d nhung doanh, kit ciu ha ting. Cae ddi tupng khu cdng ngbiep, ngudi ed thu nhap w d n g mdc trong qud t r i n h thye hien bd trp lai suit la cac ngan thap, ndng dan (ehiem Ken 60% dan cho vay hd t r o Idi sudt bang thuong mai (NHTM), nbu quy so') nhat la ngudi dan viing sau, viing Cae giai phdp kich eau can phai ed dinh tai Quye't dinh sd 131 trudc dd, xa, vung ed nhieu khd khan. Tren thye thdi gian de phat huy tdc dung. Tuy eae cdng ty tai chinh theo quy dinh tai tl, viee dua ludng Hen kich ciu vdo cde nhien, den thang 4/2009 da xua't hien Quyet dinh so 333. Ngoai ra, Ngan khu vye ndng thdn, vimg sau, vimg xa nhung diu hieu rit kha quan, ebo tha'y bang Phat trien Viet Nam dupe thyc thudng gap nhiiu khd khan va bieu nhiing tae dpng tdt eiia gdi giai phap hien bd Kp lai suit ebo eae dd'i tupng qua lan tod khdng Idn so vdi khu vye chdng suy thoai kinh t l a i a Chinb phu. ebo vay uu dai vdi eae mue lai suit bd cdng ngbiep. Cd the neu tdm tit nhu sau: Kpquy dinh. - Thu tue d i u tu Kong xay dyng eo Thii nhd't: Diln bien eua mdt bdng Ddi tupng dp dung eua ehinh saeh b i n cdn rudm rd, pbiie tap, gay bieu Iai suit da kha hpp ly va thue day mdi nay la eae khoan vay Kung, dai qua thip. Nhiiu d y an tbdi gian qua ludng vdn d i u Kr vao s i n xuat kinh ban bang VND (theo cac hpp ddng tin giii ngan cham, nbilu ngudn vdn nbu doanh. Mue lai suit huy dpng ky ban dung ky kit trudc va sau ngiy Kai phie'u giao due trien khai cham, 12 thang phd biln d mue 8% - 1 /4/2009 eua cac td ebiic, ea nhan thye van d l thanh toan, van bin pbap quy 8,5%/nam (thang 3/20009). Lai s u i t bien d i u tu mdi d l phat Kien sin xuit edn chdng cheo... cho vay nhddd tuong ddi dn dinh, phd kinh doanh, kit ciu ha ting) dupe thye - Su suy thoai eua TTCK Kong nude bien d mue 10-12%/nam, Kir cac bien theo quy dinh eua NHNN vl che da tae ddng rit Idn de'n nbilu doanh Kudng hpp dae biet. dp bao eao thdng ke thudc eae nganh nghiep, dae biet Id cdc cdng ty ed phan. Thic hai: Diln biln ty gia bdi doai va linb vuc kinh te. Theo Quylt dinh Nbilu cdng ty niem yet va cae cdng ty (VND/USD) dupe kiem soat v i dilu 443, nguyen tic hd trp Iai suit la eae dai chiing da khdng the buy ddng chinh "mIm" theo hudng ed lpi eho NHTM, Ngdn hang Phat Kiln Viet dupe vd'n tu d i u nam 2008 ebo d i n xuit khau. Ty gia ed thay ddi nhung Nam, cdng ty tdi chinb cho vay vdn nay. Kong bien dp chip nhan dupe v i hau trung, dai ban de thye hien d i u tu mdi - Trong qud Kinh thye hien ebo vay nhu it gay dpt biln so vdi nam 2007- phdt Kiln sin xua't kinh doanh, kit eau bd Kp lai suit, xua't bien bien tupng 2008. ha ting theo co e h i eho vay thdng "dio np" (khdng cdng khai) eiia mdt sd Thii ba: TTCK ed dd'u hieu hdi phue, thudng, thue hien hd Kp lai suit theo doanh ngbiep n h i m budng lpi tir VN Index ngdy 25/5/2009 dat hon 420 diing quy dinh ciia Thu tudng Chinh khoan vay lai suit thip. Mdt sd doanh dilm, nhu vay tang khoang 80% so vdi phu va hudng d i n eiia NHNN. Thdi nghiep da vay vdi lai suit eao trong miie thip nhat (235 dilm). Tinh thanh ban vay dupe hd Kp lai suit tdi da la 24 nam 2008 (ed the lai suit vay eao tdi khodn vd tdm ly Ken thi trudng tai thdng. Viee hd Kp lai suit dupe thue Ken 20% -21%/nam) se Hm each tra np chinh da ed diln biln Hch eye, nilm Hn hien tir ngay 1/4/2009 d i n ngdy eu bing chinh khoan tien vay mdi. Day dupe eai thien rd net so vdi d i u nam 31/12/2011. Miie lai suit hd Kp tiln Id mdt ebi Hit ein dupe nghien cuu de 2009. Vdi tu each Id ban thir bilu tdm vay la 4%/nam, Hnh tren sd Hin vay kiem soat tdt sy van dpng thyc su eiia ly Ken tbi Kudng tii chinh, sy phuc hdi vd thdi ban eho vay thue t l trong ludng Hen dupe giai ngan vao sin xuat cua VN-Index phin inh ky vpng Hch khoing thdi gian ndi Ken. kinb doanh nhim ngan chan .suy giam eye vao khi nang phue bdi kinh tl. Theo NHNN Viet Nam, tdng du no kinh te. Tint tw. Tbi trudng bit dpng san da eho vay hd trp lai suit d i n ngay - Thdi gian thue bipn ebo \ay bd try Tii chinh T H A N G 6/2009 47
  3. ^ T H I T R i r O N R TAI PHINH Idi suit cho tbiy, mdt so ngan bang gap mdt sd khd khan vl co e h i thu tue. dung cho thj Kudng. thuong mai ed tdm ly Io ngai bi thanh Nhilu doanh nghiep vd hd nudi ea Ka 3. Cai thien cache thdng Hn Ken thi tra eae hd so cho vay. Cae doanh d ddng b i n g Sdng Ciiu Long eho bilH Kudng n h i m tang eudng Idng tin eua ngbiep dupe vay pbii phii hpp vdi ddi Ngan h i n g yeu ciu ben vay phii xud't ngudi Heu diing va ban c b i cac Hn ddn tupng quy dinh. Ne'u bd so ebo vay Kinh hop ddng bao Heu sin pham nhu that thiet, cd the gay ra cdc con sdt vd khdng dupe thanh Ka N H N N c h i p mdt dilu kien de dupe vay vdn hd Kp d i u CO "Hn vit" gay nhieu loan thi nhan tbi ngan bang ebo vay gap rui ro, lai suit. Yeu ciu nay la phii hpp vdi Kudng. Dae biet la vdi eae thi trudng ed the khdng dupe nhan khoan k h i u nghiep vu quan Ki nii ro tin dung ma nhay cam n h u thi trudng ngoai hdi, thi Kir lai suit 4% theo quy dinh. eae ngan hang ein xem xet. Tuy nhien, trudng vang, TTCK. Ddi vdi TTCK, ein - Nhilu doanh ngbiep gap khd hien nay tren thyc te, nhilu doanh Hep tue hodn thien co e h i q u i n ly thi khan Kong Hep can vd'n vay hd Kp lai nghiep khdng t h i xudt Kinh ngay eae trudng, minh bach thdng tin, bdo ve lpi s u i t vi khdng dat chuan vay (doanh hpp ddng bao Heu d i u ra, mac dii kha ieh ehinh dang eua eae nha dau tu; Nen nghiep khdng dii Heu chuan theo quy nang Heu thu s i n pham la rat kha Hep tue tao ddng luc cho TTCK thdng dinh de ngan hang eho vay). Theo dng quan. Nen chang cd giai phdp thay t h i qua viee gian v i miin t h u l thu nhap ea Vii Duy Thai (Hiep hdi Cdng thuong de thao gd khd khan eho cac doanh nhan Kong d i u tu chiing khodn Kong TP Ha Npi): "Cd nhiing doanh ngbiep nghiep va hd gia dinh nudi ea Ka 2 nam 2009-2010; Tao thuan Ipi d l edc gap khd khan, ehua "chit hdn" dang gidng, n h i t la khi hp dang gap khd cdng ty niem y l t vd cdng ty ed phan rat cin vdn nhung lai khd long vay vdn khan nhu bien nay, bdi day la mpt linh ndi ehung nang eao Hnh hd'p d i n ciia dupe vi khdng du dilu kien d l ra". vye sin xua't kmh doanh ddng gdp kha c6 philu, nhd dd ed the huy ddng vdn N h u vay, hieu q u i hd trp lai s u i t Idn vao kim ngach xuit khau cua ei Ken TTCK. Kich Kiich TTCK phue hdi khdng de'n dupe ddng d i o doanh nude. se cd tae ddng Hch cue de'n toan bd thi nghiep Kudng tai ehinh, thi trucmg b i t ddng Mot sd gidi phdp trien Nhilu y kiln Hi phia eae NHTM s i n va thi Kudng hang Heu dung. khai cho vay hd tro Idi ebo ring, mudn nhieu doanh nghiep 4. C i n Kiln khai td't Quye't dinh sd sudt cd hieu qud dupe bd Kp thi N H N N pbii eho phep 443/QD-TTg ngay 4/4/2009 eua Thii cdc NHTM ba thap mot so dieu kien 1. Cin tang eudng sy tham gia eua tudng Cbinb phu v l viee bd Kolai suit cho vay. Cd nhu vay, khoin hd Kp mdi khdi cac NHTMCP Kong gdi eho vay eho cae td ehiic, cd nhdn vay vd'n trung, de'n dupe vdi doanh nghiep dang cd hd Kp Iai suit. Ty Kpng du npcho vay dai ban ngan bang de thye hien d i u tu nhiing khd khan tam tbdi, chua du hd Kp lai suit ciia khdi nay mdi chiem mdi, phat trien s i n xuit kinh doanh, dilu kien vay. Tuy nhien, n l u ha t h i p 21,7% so vdi tdng so d u n p da thuc kit eau ha ting. C i n thyc sy hudng Heu chuan thi ed nguy co gia tang n p hien, mdc dii Him nang eua toan bd eae ludng tiln vao khu vuc xay dyng va xau va day nii ro Hn dung len miie eao. NHTMCP edn rat Idn. Lanh dao eua nganh vat lieu xay dung (xi mang, sit - VI thii tue, theo Quy dinh eua mdt sd NHTMCP eho bilt, cac ngan thep, gaeh ngdi, vat lieu xdy dyng NHNN, kbi thye hien giim Kir lai Hin bang vin cd sy e ngai v l thu tuc vd khdc). Theo danh gid vd phdn Hch Ken vay bd trplai suit ebo khach bang, eae tham dinh eua N H N N ddi vdi cac hpp thue te, n l u ludng vd'n hd Kp lai suit ngan bing pbii lap "Giiy xae nhan hd ddng ebo vay bd Kp lai suit nen tham 4% eua Chinh phii dupe rdt vao khu trp lai suit". Giay xde nhan dupe lap gia ehua that eao nhu mue ed the. Do vuc xay d u n g thi tdc dpng nhan bdi ddi vdi timg lan thu lai eho vay va dd, ein tie'p tue thao gd eae van d l (Multiplier impact) ciia so vd'n nay se giam Ku sd lai Hen vay dupe hd Kp Iai mang tinh tbii tue, ky thuat de eae Idn hon nhilu nganh khae, tao ra dupe s u i t hoac theo dinh ky hang thang. NHTMCP vao cude manh me hon. nhilu viee Idm vd thu nhap cho chudi Day la mpt trong nhirng chiing tir de Khdi cac cdng ty tai chinb (mdi ehiem s i n xuat, dieh vu ed Hen quan. Cdc kiem tra, giam sat va lap bao eao Hnh 3,64% du n p eho vay hd trp lai suit) doanh nghiep s i n xua't vat lieu xay hinh thye hien hd Kp lai suit. Khi ciing can dupe chii y tao dieu kien de dung se duy Ki dupe sdn xuit vd thu thanh toan lai suit va vd'n vay, d l dupe ed the tham gia manh me bon Kong nhap, den lupt minh, se tao them siie hd Kp lai suit, cac doanh nghiep phai qua trinh trien khai gdi kich ciu eua ciu ndi dia ebo cdc doanh ngbiep eung ed tit ci eae giiy td kinh doanh nbu Chinh pbii. ung khae. hda dem, chung tir Hen quan den Hen 2. Tilp tue nghien ciiu xii ly tdi co 5. C i n Hep tue thuan Ipi hoa q u i thanh toan tir khoan vay de chiing eau n p trong eae NHTM theo hudng Kinb Hep can eae ngudn vdn, don gian minh vdn sir dung diing muc dich. linh boat, chip nhan sy dilu chinh Iai hda quy trinh thu tue cho doanh N l u doanh ngbiep khdng chiing minh suit theo Hn hieu thi trudng. Vin d l Ka nghiep vay vd'n. Kiln nghi siia mpt sd dupe vdn sii dung diing muc dich bay n a cii de vay n o mdi eua mdt sd doanh dilu ciia Luat D i u tu, Luat Xdy dyng, bi phit hien sir dung vdn sai mue dieh nghiep vin ehua ed giai phdp rd rang, Ludt D i t dai...dl tao dilu kien thdng se bi dimg eho vay. N H N N ciiiig yeu mac du N H N N eho biet khdng c h i p thoang vd hieu qua cho cdc boat ddng cau edc NHTM phii theo ddi bang nhan " d i o np". Tuy nbien, Kong dilu d i u tu vd tang nhanh tdc dp giii ngdn. ngiy sd du np ebo vay dupe bd Kp lai kien tbi trudng dac biet nhu hien nay, Trong mdt sd trudng hpp dae thii (nhu suit. Tren thyc tl, vi nhiing ly do khac can thing thin nhin nhan hien tupng eho vay hd trp doanh nghiep nudi ed nhau, ed mdt sd doanh ngbiep ebo biet tai cacdu n o theo quan dilm linh boat Ka gidng d ddng bang Sdng Ciiu Long) da gap nbiing khd khan vl tbii tuc khi hon, de cic ngan hang Kinh bi roi vio thi N H N N nen eho phep cde NHTM Hip can ngudn vdn vay bd Kp lai suit. trang thai eung ung tin dung sai quy sii dung cac cdng eu thay t h i bdo dam - Ddi vdi nginh thuy san, viec trien dinh bode bi gd eiing, mat di Hnh linh khai cho vay bd tra lai suit eiing edn boat trong boat ddng cung ling tin • Xem tiep tr. 62 Tii chinh THANG 6/2009
  4. TAI CHINH Ol\f)C T P A Hhi N H A P BIEU 0 0 2: LU-CTNG KIEU HOI QUA CAC NAM (TRI$U USD) Tdi lien tham khdo: 1. Dang Xuan Thanh, 'Vet kiem hd gia dinh & Vi$t Nam", Vi$n kinh te Vi$l Nam. Ngudn: long cue thdng ke 4.700 2. GS.TS. Nguyin Van Thcrang, GS.TS. Nguyin Ke Tuin, "Kinh te Vidt Nam nam 2006 - Chat lucrng tang tru&ng va hpi nhap kinh te quoc te". Nha xuSt bin dai hQC Kinh te Quoc dan, 2007. 3. Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Mdt khudn khd chinh saeh phat then kinh te - xa hgi cho Vidt Nam giai doan 2011 - 2020. 4. tVlodigliani F "Vdng d&i, tiet kiem ca nhan va ciia cii cua cac quoc gia. Cac thuyet trinh tai li trao giii thu&ng Nobel ve khoa hQC kinh te 1981-1990". Nxb Chinh tri Quoc gia, H.:2000. 5. Nguyin Ngoc San, 'Tiet kidm - dau tir vi 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 tang tru&ng kinh te & Vi$t Nam", Diin dan Phit trien VIQI Nam t l vd an sinh xa hdi, Viet N a m cdn di khoang tren 80%. Cae khoan chuyen 6. Pham Dd Chi va Trin Nam Binh, Kinh te sau Trung Qudc kha nbilu. Vi vay, ed n h u p n g hien hanh, trong dd p h a n Viet Nam bu&c vio the ky XXI 7. Economic Intellegent Unit, Country report ly do de tin tudng ngudi Viet Nam se Idn Id k i l u hdi chiem tdi tren 15% for Vietnam, 2/2009 cdn Hep tue duy tri mdt ty le tilt kiem trong n a m 2007. Trong giai d o a n 8. IMF, Executive Board Concludes 2008 Ar- eao Kong thdi gian tdi. 1995 - 2006, ed 23,4 ty USD kieu hdi ticle IV Consultation with Vietnam, 3/2009 Nhan dinh tren diing vdi xu dupe chuyen v l nude b i n g 3 1 % 9. Cass, David, "Optimal growth in an Ag- gregate Model of Capital Accumulation", h u d n g dupe t h i hien tren b i l u dd 1. n g u d n v d n FDI vd Idn h o n n g u d n Review of Economics studies Magazine, Nhin ehung miie tilt kiem eua ngudi ODA giii ngan. Lupng kilu hdi tang 32, 1965. ddn Viet Nam dang trong xu hudng m a n h len 5,5 ty USD vao n a m 2007 10. Louis Kuijs, How will China's saving - tang vd ehua cd dd'u hieu d i o ehilu. va 8 ty USD vdo n a m 2008. Chinh investment balance evolve? WB China Research Paper, May 2006. Giai doan 2001-2003, Hit kiem cd saeh thu hiit kilu hdi eua Viet Nam 11. Mario Gutierres, Andres Solimano, Sav- giam xudng la do tae ddng eiia chinh nhiing nam g i n day la h i t siie thdng ings, Investment and grovrth in the saeh kich c i u 1999-2003, lam ebo ty le thoang. Ngudi d a n hoan toan cdng global age: Analytical and Policy Issues. tieu dimg ciia bd gia dinh tdng len. khai, minh bach nhan tiln k i l u hdi Working Paper A/. 43, The American Uni- versity of Paris. Tuy nbien, de duy Ki xu hudng tang e h u y i n qua be thdng ngan b i n g ma 12. P. Mansson, J. Bayoumi and H. Samiel eudng tiet kiem n i y , Chinh pbii can khdng phai giii trinh hay nop bat cii (1998), International Evidenceon the De- h i t siic chii y tdi bai phuong dien xa loai thue ndo. Tuy nhien, cdi nhd terminants of Private Saving, The World hdi: nude e i n ldm khdng ehi la tao s u Bank Economic Review, September 13. Solow, Robert (1956) "A contribution to Mpt Ii, can cd bien p h a p tang thdng thoang eho ddng kilu hdi chiy the Theory of Economic Growth" Quar- eudng niem tin eiia dan ehiing ddi vdi v l ma phai khoi dupe tinh c i m va s y terly Journal of Economics 70 (Febru- Chinh phu. Cd n h u vdy, ngudi d a n g i n bd eiia bd phdn ngudi Viet N a m ary). mdi tie'p tue ung hp nbiing bien p h a p dinh eu d nude ngodi, Iam eho hp 14. WB, Taking Stock, An Update on Viet- nam's Recent Economic Developments. va ehinh sdch thiic day tilt kiem eua thay tu hao vd ed trdch nhiem ciing Report for the Chinh phu. Chinh phii c i n dae biet n h u q u y l n lpi khi cd ddng gdp cho td 15. Consultative Group Meeting for Viet- chii y tdi cdng cupc chdng tham qud'e thdng qua kilu hdi. nam. nbiing, lang phi, cii each hanh chinb d l don gian boa tbii tuc vi d a y la nhiing van d l gay biic xiie n h i t ddi • Tiep theo tr. 48 Kpng vao xud't khau nen da d l ngd thi vdi ngudi dan. trudng ndi dia eho nhilu hang hoi nhdp Hai Id, ciing vdi nhung Hen bd v l ludng Kin Kd np. C h i n g ban, ed the khau Kr Trung Qud'e, Thai Lan, Ddi kinh t l , ddi sdng nhdn d a n dupe eai chap nhan bdng eae tdi lieu ddnh gia Loan, Han Qudc... Ngdn saeh nhd nude thien mdt budc. Mdt trao luu tieu Hn dung k i t hpp vdi tin chap eua dia nen danh ngan khoan dae bi?t diing da vd dang xud't hien, the hien phuong. N l u n b u tinb khi thi vd hieu cho"Chuong Kinh khuyen khich phdt qua viee nhap khau may bay cd nhan, q u i khoin vay dupe phan Hch rd rang Kiln thi trudng npi dia" n h u Id mdt d td d i t Hen, qua viec biing nd di du thi ed thi xem xet hd Kd lai suit eho edc khoan "kich cau" dae thii. Ddy ed thi coi lich v i k h i m ehiia benh d n u d c ngoai, doanh nghiep Kong linh vuc nay. Id mdt giai phdp ddn bay tii chinh Kong qua viec biing nd eae nha b i n g v i dja 6. Nha nude nen tang eudng dii ban bdi eanh suy thodi kinh t l todn eau. $ d i l m an ud'ng v.v... N l u khdng ed "chuong Kinh khuyln khich phdt triln nhiing ehinh sdch phii h p p va n i n thi trudng ndi dia", uu Hen cho mdt sd Tdi lieu tham khdo: tang giao due e i n thilt, trao luu Heu nganh ma Him ndng d i u ra ndi dia rat 1. Bio do ciia Ngan hang Nha nu&c vd then khai cho vay Hd tror Hi suit. (4/2009) dimg n i y se thieu rui y thue Hit kiem Idn va nganh sii dung nhilu lao ddng. 2. S& Giao djch chung khoin Thinh phd Hd ciia ngudi ddn. Cd t h i neu ra eie ngdnh n b u det may, Chi Minh (HOSE) - Thdng tin thi tnr&ng Ngoai ra, can luu y li trong p h i n da giay, thii cdng nghiep, nhua ddn giao dich dung, c h i biln ndng san, thuy san. 3. Phin tich thi tnr&ng chung khoin cua thu nhap ciia bd gia dinh, Hen luong FPTS, thing 4/2009. v i ed tinh chat luong ehi ehiem Trude diy, nhilu doanh nghiep q u i chii 62 Til Chinh THANG 6/2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2