intTypePromotion=1
ADSENSE

Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

69
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\thanh toán vốn\chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (bqlda) tự thực hiện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện

  1. Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đ ề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy đ ịnh. Đối tư ợng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Mức phí áp dụng: * Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư 0 ,2%/tháng trên số nhận uỷ thác (áp dụng đối với Quyết định số dư nợ bình quân. 1. những dự án uỷ thác phát sinh sau 661/QĐ-NHPT ng... - Kỳ tính phí: hàng n gày 23/11/2007): quý. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Mô tả bước Tên bước Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau: Tiếp nhận hồ sơ: 1. Bước 1. Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên 2. Bước 2. qu ản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp
  3. Mô tả bước Tên bước vụ xem xét, ký trình Lãnh đ ạo Chi nhánh NHPT. Lãnh đ ạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng 3. Bước 3. Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình 4. Bước 4. duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy đ ịnh của NHPT. 5. Bước 5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT). H ồ sơ Thành phần hồ sơ I. Tài liệu cơ sở: (chỉ cung cấp khi chưa phát sinh tạm ứng) 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình ho ặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính. 2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu
  4. Thành phần hồ sơ có) - Bản chính/bản sao y bản chính. Văn b ản lựa chọn nh à thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y 3. bản chính. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. Tu ỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau: a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính; b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; c) Đề xuất của nh à thầu - Bản chính/bản sao y bản chính; 4. d) Các sửa đổ i, bổ sung bằng văn bản, biên bản đ àm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (n ếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính; g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. Dự toán và quyết định ph ê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công 5. trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính.
  5. Thành phần hồ sơ II. Tài liệu thanh toán: Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành (đối với công việc phải nghiệm 6. thu) - Bản chính. Bảng kê chứng từ, hoá đ ơn liên quan đến việc trả tiền của Chủ đầu tư (trường hợp cần thiết Chi nhánh NHPT yêu cầu Chủ đầu tư cung cấp bản gốc hoá đ ơn, ch ứng 7. từ để đối chiếu) - Bản chính. Tài liệu liên quan khác (nếu có) - Bản chính. 8. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính 9. 10. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính. Số bộ hồ sơ: 01 (một) (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT) Quyết định số 99/QĐ-NHPT
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định n gà... Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Mẫu số Quyết định số 99/QĐ-NHPT 2. 02/TT-UT) n gà... Quyết định số 99/QĐ-NHPT 3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT) n gà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đầu tư u ỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán Quyết định số 99/QĐ- phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây 1. dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch NHPT ngà... đ ầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư u ỷ thác chịu trách Quyết định số 99/QĐ- 2. nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng NHPT ngà... chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện
  7. Nội dung Văn bản qui định h ành. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nh ận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, Quyết định số 99/QĐ- 3. NHPT ngà... thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đ ơn vị uỷ thác.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2