intTypePromotion=1

Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
59
lượt xem
6
download

Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\thanh toán vốn\chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình

  1. Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đ ề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy đ ịnh. Đối tư ợng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Mức phí áp dụng: * Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư 0 ,2%/tháng trên số nhận uỷ thác (áp dụng đối với Quyết định số dư nợ bình quân. 1. những dự án uỷ thác phát sinh sau 661/QĐ-NHPT ng... - Kỳ tính phí: hàng n gày 23/11/2007): quý. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Mô tả bước Tên bước Sau khi ký h ợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau: 1. Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ thanh toán: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
  3. Mô tả bước Tên bước Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán h ợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên 2. Bước 2. qu ản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đ ạo Chi nhánh NHPT. Lãnh đ ạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng 3. Bước 3. Tài chính kế toán đ ể làm thủ tục thanh toán. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình 4. Bước 4. duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy đ ịnh của NHPT. 5. Bước 5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT). H ồ sơ Thành phần hồ sơ I. Tài liệu cơ sở: 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính.
  4. Thành phần hồ sơ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) 2. - Bản chính/bản sao y bản chính. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y 3. b ản chính. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản 4. chính/b ản sao y bản chính. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, 5. công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực h iện không thông qua h ợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. II. Giải ngân thanh toán vốn 6. Phải có dự toán đ ược duyệt. 7. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính. 8. Ch ứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính. Số bộ hồ sơ:
  5. 01 (một) (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 99/QĐ-NHPT 1. Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/TT-UT) ngà... Giấy đ ề nghị giải ngân thanh toán vốn đầu tư (Mẫu Quyết định số 99/QĐ-NHPT 2. số 02/TT-UT) ngà... Quyết định số 99/QĐ-NHPT 3. Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT) ngà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đầu tư u ỷ thác cho NHPT quản lý, cho vay vốn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây Quyết định số 99/QĐ- 1. NHPT ngà... dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đ ầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.
  6. Nội dung Văn bản qui định Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư u ỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng Quyết định số 99/QĐ- 2. NHPT ngà... chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện h ành. Việc quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác đư ợc thực h iện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh Quyết định số 99/QĐ- 3. toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn NHPT ngà... vị uỷ thác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản