intTypePromotion=3

Chủ đề 6: Vấn đề giới trong hoạch định và thực hiện chính sách của đảng, nhà nước ta hiện nay

Chia sẻ: Phú Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
45
lượt xem
2
download

Chủ đề 6: Vấn đề giới trong hoạch định và thực hiện chính sách của đảng, nhà nước ta hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề 6 "Vấn đề giới trong hoạch định và thực hiện chính sách của đảng, nhà nước ta hiện nay" giới thiệu đến các bạn những nội dung về lồng ghép giới, sự cần thiết lồng ghép giới, yêu cầu, nội dung, các bước tiến hành lồng ghép giới trong hoạch định và thực hiện chính sách, quân đội với việc thực hiện lồng ghép giới. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề 6: Vấn đề giới trong hoạch định và thực hiện chính sách của đảng, nhà nước ta hiện nay

 1. Chñ ®Ò 6 VÊN §Ò GIíI TRONG HO¹CH §ÞNH Vµ THùC HIÖN CHÝNH S¸CH CñA §¶NG, NHµ N¦íC TA HIÖN NAY + Môc ®Ých yªu cÇu: Bµi häc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cña lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi ë níc ta hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã gióp cho häc viªn nhËn thøc ®îc ý nghÜa, tÇm quan trong cña lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng giíi ë níc ta hiÖn nay. + N«Þ dung: 3 phÇn I. Lång ghÐp giíi, sù cÇn thiÕt lång ghÐp giíi II. Yªu cÇu, néi dung, c¸c bíc tiÕn hµnh lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch. III. Qu©n ®éi víi viÖc thùc hiÖn lång ghÐp giíi + Thêi gian: 2 tiÕt + Ph¬ng ph¸p: Ph©n tÝch diÔn gi¶ng + Tµi liÖu nghiªn cøu: TËp bµi gi¶ng d©n sè - m«i trêng, ph¸t triÓn vµ n©ng cao nhËn thøc giíi. Khoa KHXH&NV, Häc viÖn ChÝnh trÞ qu©n sù. B¾c Ninh n¨m 2007.
 2. Néi dung I. Lång ghÐp giíi, sù cÇn thiÕt lång ghÐp giíi. 1. Lång ghÐp giíi. a. Kh¸i niÖm - HiÖn cßn nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ lång ghÐp giíi. Mét sè chuyªn gia nghiªn cøu vÒ giíi thêng dïng kh¸i niÖm dßng ch¶y chñ ®¹o ®Ó lµm râ kh¸i niÖm lång ghÐp giíi. - Theo hä, dßng ch¶y chñ ®¹o lµ tËp hîp mang tÝnh chi phèi, bao gåm c¸c ý tëng, gi¸ trÞ, quan niÖm, th¸i ®é, mèi quan hÖ vµ c¸ch thøc tiÕn hµnh mäi viÖc trong x· héi, bao trïm lªn c¸c thÓ chÕ chÝnh cña x· héi nh: Gia ®×nh, nhµ trêng, c¸c ®¶ng ph¸i, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc x· héi + Dßng ch¶y chñ ®¹o quyÕt ®Þnh ai ®îc coi träng, c¸ch thøc ph©n phèi nguån lùc, ph©n c«ng c¸c vÞ thÕ x· héi, ai ®îc lµm g× vµ cuèi cïng t¸c ®éng ®Õn n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña c¸c thµnh viªn trong x· héi. + Dßng ch¶y chñ ®¹o x¸c ®Þnh nh÷ng tiªu chÝ c¬ b¶n, ®o lêng tÝnh chÊt bÊt b×nh ®¼ng giíi trong x· héi. NÕu c¸c ý tëng, th¸i ®é vµ tËp qu¸n trong dßng ch¶y chñ ®¹o cha cã nhËn thøc giíi hoÆc mang tÝnh ph©n biÖt ®èi xö (®èi víi mét trong hai giíi nam hoÆc n÷) th× sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng giíi. Theo ®ã, lång ghÐp giíi lµ mét biÖn ph¸p lµm cho c¸c mèi quan t©m, kinh nghiÖm cña n÷ giíi vµ nam giíi trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh ph©n bæ nguån lùc, thùc hiÖn, ®¸nh gi¸ vµ gi¸m s¸t c¸c chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Theo ®Þnh nghÜa cña Liªn Hîp Quèc lång ghÐp giíi lµ biÖn ph¸p chiÕn lîc, theo ®ã nh÷ng mèi quan t©m vµ thùc tiÔn tr¶i nghiÖm cña n÷ giíi còng nh nam giíi trë thµnh mét khÝa c¹nh kh«ng thÓ t¸ch rêi cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, thùc thi, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch, ch- ¬ng tr×nh trong mäi lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi nh»m ®¶m b¶o r»ng n÷ giíi vµ nam giíi ®îc hëng thô mét c¸ch b×nh ®¼ng vµ gi¶m dÇn t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng.
 3. Nh vËy, cho ®Õn nay cha cã kh¸i niÖm thèng nhÊt vÒ lång ghÐp giíi. Tuy nhiªn, c¸c nhµ khoa häc vÒ giíi ®Òu thèng nhÊt: Lång ghÐp giíi lµ ®a giíi vµo dßng ch¶y chñ ®¹o, nh»m ®¹t môc tiªu b×nh ®¼ng giíi trong ph¹m vi toµn x· héi, trªn c¬ së kh¼ng ®Þnh vµ thõa nhËn quyÒn cña n÷ giíi vµ nam giíi ®îc tham gia vµ hëng thô b×nh ®¼ng nh÷ng thµnh qu¶ cña x· héi vÒ mäi mÆt, còng nh quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña m×nh. b. Lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ChÝnh s¸ch hiÓu theo nghÜa chung nhÊt lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña chñ thÓ chÝnh trÞ (®¶ng, nhµ níc); chÝnh s¸ch lµ s¶n phÈm cña hÖ thèng chÝnh trÞ nhÊt ®Þnh. VÒ b¶n chÊt th× chÝnh s¸ch cña mét quèc gia lµ mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n, ®îc quy ®Þnh bëi chñ thÓ n¾m quyÒn lùc nhµ níc nh»m quy ®Þnh môc ®Ých vµ c¸ch thøc hµnh ®éng cña nh÷ng ®èi tîng liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nhÊt ®Þnh mµ x· héi quan t©m. ë níc ta, mäi quyÒn lùc x· héi thuéc vÒ nh©n d©n, quyÒn lùc ®ã ®îc thÓ hiÖn vµ thùc hiÖn th«ng qua Nhµ níc díi sù l·nh ®¹o cña § ¶ng. Do ®ã, kh¼ng ®Þnh chñ thÓ cña quyÒn lùc chÝnh trÞ quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch ë níc ta lµ § ¶ng vµ Nhµ níc. Lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch lµ ®a vÊn ®Ò giíi vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giíi trong tõng kh©u, tõng c«ng ®o¹n, còng nh trong toµn bé qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña § ¶ng vµ Nhµ níc. - Lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch lµ mét biÖn ph¸p chiÕn lîc nh»m ®¹t ®îc môc tiªu b×nh ®¼ng giíi trong toµn x· héi, b»ng c¸ch ®a yÕu tè giíi vµo dßng ch¶y chñ ®¹o. - Th«ng qua ®ã xem xÐt gi¶i quyÕt mét c¸ch nhÊt qu¸n, thêng xuyªn, cã hiÖu qu¶ vÊn ®Ò giíi, ®Ó n÷ giíi vµ nam giíi ®Òu ®îc tham gia vµ hëng thô b×nh ®¼ng c¸c thµnh qu¶ cña x· héi vÒ mäi mÆt; tham gia vµo c¸c qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh, thùc thi quyÕt ®Þnh, cã quyÒn, c¬ héi vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån lùc vµ lîi Ých kh¸c. - §ång thêi qua ®ã x¸c ®Þnh vai trß tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong viÖc ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu, lîi Ých chÝnh ®¸ng
 4. cña c¶ nam vµ n÷, còng nh thõa nhËn sù kh¸c nhau vÒ tr¶i nghiÖm, nhu cÇu vµ nh÷ng u tiªn ®èi víi hä trong suèt qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi, gi¸m s¸t chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh, dù ¸n cña x· héi. 2. Sù cÇn thiÕt lång ghÐp giíi. a. Tõ yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· héi. Ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i g¾n víi thóc ®Èy tiÕn bé x· héi. T¨ng tr- ëng kinh tÕ tù nã kh«ng gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò x· héi vµ thóc ®Èy tiÕn bé x· héi. Sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®Êt níc chØ cã thÓ thùc hiÖn nÕu mäi chÝnh s¸ch, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña quèc gia ®Òu híng vµo ph¸t triÓn toµn diÖn con ngêi, ®Æt con ngêi vµo vÞ trÝ trung t©m cña sù ph¸t triÓn x· héi. b. Tõ yªu cÇu thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng giíi §Ó x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh th× mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng x· héi, trong ®ã cã b×nh ®¼ng giíi. B×nh ®¼ng giíi lµ mét trong nh÷ng tiªu chÝ quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ sù tiÕn bé cña x· héi. c. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng lång nghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ë níc ta hiÖn nay. Quan ®iÓm nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ níc ta lµ nam n÷ b×nh ®¼ng. Quan ®iÓm ®ã ®îc thÓ hiÖn trong HiÕn ph¸p vµ c¸c ®¹o luËt cña Nhµ níc ta. §ã lµ khung ph¸p lý quan träng cho viÖc thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng giíi trong ph¹m vi toµn x· héi.
 5. Trªn c¬ së khung ph¸p lý ®ã, víi sù nç lùc cña toµn § ¶ng, toµn d©n, c¸c cÊp, c¸c ngµnh. ViÖc lång nghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña § ¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu trªn nhiÒu ph¬ng diÖn, tõ gia ®×nh ®Õn toµn x· héi. Tuy nhiªn, cßn cã mÆt cha thùc sù toµn diÖn, b×nh ®¼ng giíi míi chØ giíi h¹n trong mét sè lÜnh vùc. Kh©u tæ chøc chØ ®¹o cßn nhiÒu bÊt cËp, néi dung, ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ. II. Yªu cÇu, néi dung, c¸c bíc tiÕn hµnh lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch. 1. Yªu cÇu lång ghÐp giíi - Mäi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ph¶i híng tíi b×nh ®¼ng giíi, - C¸c tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, tÝch cùc chñ ®éng lång ghÐp giíi theo chøc tr¸ch, nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. - Ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt vÊn ®Ò b×nh ®¼ng giíi trªn mäi ph- ¬ng diÖn ë mäi cÊp ®é, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña x· héi. 2. Néi dung cña lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña § ¶ng vµ Nhµ níc Lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®ßi hái ph¶i cã quan ®iÓm vÒ giíi vµ ph©n tÝch giíi trë thµnh mét néi dung c¬ b¶n cña ph©n tÝch chÝnh s¸ch. Ph©n tÝch giíi lµ ph©n tÝch nh÷ng néi dung vÒ giíi ®îc lång ghÐp trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch. Néi dung ®ã bao gåm: - Qu¸n triÖt quan ®iÓm giíi, b×nh ®¼ng giíi vµo ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, b¶o ®¶m b×nh ®¼ng trong hëng thô tõ sù ph¸t triÓn ®ã.
 6. - u tiªn, trî gióp ®èi víi c¸c nhãm ®èi tîng do cã sù kh¸c biÖt vÒ mÆt x· héi mµ Ýt cã c¬ may, lîi thÕ ®Ó tham gia vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®Æc biÖt lµ phô n÷. - Kh¸c biÖt x· héi lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra bÊt b×nh ®¼ng giíi. Ph¸t huy nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc n÷ vÒ mäi mÆt, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä chñ ®éng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi. - Th«ng qua c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é cho c¸c nhãm ®èi tîng, ®Æc biÖt lµ phô n÷ ®Ó hä trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ch¬ng tr×nh ®ã. 3. C¸c bíc tiÕn hµnh lång ghÐp giíi a. Giai ®o¹n chuÈn bÞ - Thu thËp th«ng tin. + Th«ng tin lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng néi dung lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao. Néi dung th«ng tin bao gåm: Nh÷ng kh¸c biÖt, nh÷ng nguy c¬ g©y nªn sù kh¸c biÖt vÒ giíi; nguyªn nh©n, xu híng biÕn ®æi giíi vµ nh÷ng ¶nh hëng x· héi cña vÊn ®Ò ®ã; hÖ thèng tæ chøc bé m¸y, c¬ chÕ ho¹t ®éng, néi dung, ph¬ng ph¸p lång ghÐp vµ nguån tµi chÝnh. + Qua ®ã thÊy ®îc hÖ thèng chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cã t¸c ®éng kh¸c nhau thÕ nµo ®èi víi vÊn ®Ò giíi. - LËp kÕ ho¹ch lång ghÐp:
 7. + ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó hç trî lång ghÐp giíi nh vÒ con ngêi, ph¬ng tiÖn vËt chÊt b¶o ®¶m kh¸c; x©y dùng kÕ ho¹ch lång ghÐp giíi híng vµo ®èi tîng cã liªn quan ®îc hëng lîi tõ ch¬ng tr×nh, dù ¸n nh»m ®¹t môc tiªu b×nh ®¼ng giíi; x¸c ®Þnh râ lÜnh vùc cÇn ph¶i c¶i thiÖn vµ môc tiªu ®¹t ®îc, thêi gian hoµn thµnh. + C¸c môc tiªu ®Æt ra ph¶i cô thÓ, phï hîp víi kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn cña ®¬n vÞ vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. b. TiÕn hµnh lång ghÐp giíi Trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin thu ®îc vÒ giíi, kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh, nguån nh©n lùc, tµi chÝnh, thêi gian vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®a nh÷ng néi dung vÒ giíi ®· thu ®îc vµo chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh, dù ¸n, tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi, theo chøc tr¸ch nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. §a nh÷ng néi dung vÒ giíi ®· thu ®îc vµo chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh, dù ¸n, tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi, theo chøc tr¸ch nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. c. Gi¸m s¸t, kiÓm tra ®¸nh gi¸ Nh»m ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn tiÕn tr×nh lång ghÐp giíi, kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng víng m¾c cÇn kh¾c phôc ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Gi¸m s¸t, kiÓm tra ®¸nh gi¸ ph¶i cô thÓ trªn c¸c mÆt nh: §¸nh gi¸ tiÕn ®é thùc hiÖn, kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ cha ®îc trªn tõng nhãm ®èi tîng, tõng lÜnh vùc cña chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh, dù ¸n. Lµm c¬ së cho viÖc kh¾c phôc nh÷ng kh¸c biÖt x· héi, gi¶m dÇn biªn ®é cña sù bÊt b×nh ®¼ng giíi, th«ng qua ®ã rót ra bµi häc cho t¬ng lai. III. Qu©n ®éi víi viÖc thùc hiÖn lång ghÐp giíi 1. Thùc tr¹ng lång ghÐp giíi trong qu©n ®éi. Trong nh÷ng n¨m qua viÖc lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc
 8. hiÖn chÝnh s¸ch cña qu©n ®éi cã nhiÒu chuyÓn biÕn tiÕn bé vµ ®¹t ®îc kÕt qu¶ quan träng thÓ hiÖn trªn mét sè mÆt c¬ b¶n. Tuy nhiªn, cßn mét sè cÊp uû, ngêi chØ huy nhËn thøc vÒ giíi vµ b×nh ®¼ng giíi cha ®Çy ®ñ, cha tÝch cùc chñ ®éng thùc hiÖn lång ghÐp, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giíi theo chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña m×nh. - KÕt qu¶ ®¹t ®îc + §¶ng uû Qu©n sù Trung ¬ng, Bé Quèc phßng, Tæng côc ChÝnh trÞ ®· cã nh÷ng nghÞ quyÕt, chØ thÞ, th«ng t híng dÉn thùc hiÖn tèt LuËt b×nh ®¼ng giíi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c phô n÷ trong qu©n ®éi. + C¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé Quèc phßng vµ ë c¸c cÊp ®· nghiªn cøu ®Ò xuÊt víi víi l·nh ®¹o, chØ huy nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch ®èi víi n÷ qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn chøc, lao ®éng quèc phßng. §ång thêi phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn quan ®Ó gi¶i quuyÕt tèt c¸c chÝnh s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi. + C¸c cÊp, c¸c ngµnh ®· ph¸t huy tèt tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng t¸c phô n÷. L·nh ®¹o, chØ huy c¸c ®¬n vÞ cã phô n÷ thêng xuyªn quan t©m, tæ chøc thùc hiÖn chu ®¸o, cã hiÖu qu¶ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi phô n÷ nh n©ng l¬ng, th¨ng qu©n hµm, thùc hiÖn quyÒn lµm mÑ, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hé lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chÞ em ®îc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trªn c¸c c¬ng vÞ ®îc giao. + Bé Quèc phßng thµnh lËp ban v× sù tiÕn bé cña phô n÷ vµ b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em trong qu©n ®éi do mét ®ång chÝ thø trëng lµm trëng ban. HÖ thèng cña ban tõ bé ®Õn ®¬n vÞ c¬ së cã héi phô
 9. n÷ ®Ó gióp l·nh ®¹o, chØ huy lµm tèt c«ng t¸c v× sù tiÕn bé cña phô n÷. - Nguyªn nh©n nh÷ng thµnh c«ng: Cã ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do cÊp uû, ngêi chØ huy, c¸c c¬ quan chøc n¨ng, ®· ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng giíi. §Æc biÖt sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸c ngµnh c¸c cÊp; cña l·nh ®¹o, chØ huy ®· ®a vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giíi trong c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong toµn qu©n. - Nh÷ng h¹n chÕ + Tuy nhiªn, cßn mét sè cÊp uû, ngêi chØ huy nhËn thøc vÒ giíi vµ b×nh ®¼ng giíi cha ®Çy ®ñ, cha tÝch cùc chñ ®éng thùc hiÖn lång ghÐp, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giíi theo chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña m×nh. + ViÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®èi víi phô n÷, còng nh c«ng t¸c phô n÷ ë mét sè ®¬n vÞ cha thµnh nÒ nÕp. + B¶n th©n mét sè chÞ em phô n÷ cßn tù ti, cha thùc sù nç lùc phÊn ®Êu, ng¹i häc tËp rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¸c ho¹t ®éng x· héi nãi chung vµ trong qu©n ®éi nãi riªng. 2. Ph¬ng híng, môc tiªu biÖn ph¸p lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña qu©n ®éi. a. Ph¬ng híng môc tiªu lång ghÐp giíi.
 10. - §a giíi vµ tÝch cùc, chñ ®éng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò giíi vµo ch¬ng tr×nh, néi dung ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong toµn qu©n. - Tõ môc tiªu chung ®ã, lång ghÐp giíi trong qu©n ®éi tríc m¾t cÇn thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cô thÓ sau: - Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cho phô n÷ qu©n ®éi trong lÜnh vùc: lao ®éng, viÖc lµm, gi¸o dôc, y tÕ, ch¨m sãc søc khoÎ bµ mÑ trÎ em; ®Æc biÖt søc khoÎ sinh s¶n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, phÊn ®Êu t¨ng tuæi thä phô n÷ qu©n ®éi lªn møc kh¸ so víi toµn x· héi. - C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi ®¬n vÞ mµ n©ng cao tû lÖ phô n÷ ®îc giíi thiÖu bÇu, hoÆc bæ nhiÖm vµo c¸c chøc vô trong l·nh ®¹o, qu¶n lý, b¶o ®¶m cho phô n÷ tham gia ngµy cµng nhiÒu vµo c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng quan träng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña hä trong qu©n ®éi. b. BiÖn ph¸p c¬ b¶n n©ng cao hiÖu qu¶ lång ghÐp giíi trong qu©n ®éi. - T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc, kh«ng ngõng n©ng cao nhËn thøc vÒ giíi cho l·nh ®¹o, chØ huy c¸c cÊp. - TÝch cùc, chñ ®éng lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch, nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é liªn quan nhiÒu ®Õn phô n÷. - X©y dùng c¬ chÕ vµ ban hµnh quy chÕ phèi hîp cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸c ngµnh ®èi víi lång ghÐp giíi. - Ch¨m lo x©y dùng vµ kiÖn toµn c¬ quan, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c phô n÷, c«ng t¸c v× sù tiÕn bé cña phô n÷ trong qu©n ®éi.
 11. - Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc, ®Èy m¹nh ho¹t ®éng lång ghÐp giíi trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña qu©n ®éi. KÕt luËn Tõ vÞ trÝ vµ vai trß giíi trong ®êi sèng x· héi, thÊy râ sù cÇn thiÕt trong ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc nh»m ph¸t huy vai trß Êy. Ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng giíi gåm nhiÒu kh©u, bíc kh¸c nhau. Trong qu©n ®éi thùc hiÖn b×nh ®¼ng giíi ®· vµ ®ang ph¸t huy vai trß cña nã, cÇn ®îc tiÕp tôc phÊn ®Êu thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m tíi b»ng nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n vµ thiÕt thùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản