intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng tổ chức và kiến thức căn bản

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

98
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức là hành động phân nhóm các nghiệp vụ sao cho các hoạt động của DN được luân chuyển hợp lý, có năng suất lao động cao và các bộ phận nghiệp vụ có quan hệ hữu cơ, móc xích lẫn nhau thành một thực thể thống nhất. b. Khái quát hóa: là hoạt động phân bổ nguồn lực cho hoạch định, bao gồm các công việc xây dựng hệ thống sơ đồ các bộ phận, phòng ban chức năng, các mối quan hệ giữa chúng và trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi, nghĩa vụ của chúng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chức năng tổ chức và kiến thức căn bản

 1. CHÖÔNG 7: CHÖÙC NAÊNG TOÅ CHÖÙC I. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN II. NOÄI DUNG VAØ VAI TROØ CUÛA CN TOÅ CHÖÙC III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOA HOÏC TRONG CT TOÅ CHÖÙC IV. THIEÁT KEÁ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC VAØ TAÙI CAÁU TRUÙC
 2. VAÁN ÑEÀ THUAÄT NGÖÕ Danh töø  Toå chöùc hieåu nhö laø moät caáu truùc  Toå chöùc hieåu nhö laø moät thöïc theå Ñoäng töø  Toå chöùc hieåu nhö laø moät quaù trình 2
 3. I. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN 1. Chöùc naêng toå chöùc “Chæ nhöõng quyeát ñònh cuûa caùc nhaø quaûn trò veà vaán ñeà nhö : chuyeân moân hoùa coâng vieäc; trao quyeàn haïn; cô sôû hình thaønh neân caùc ñôn vò, boä phaän; hình thaønh heä thoáng thoâng tin trong toå chöùc…” 2. Cô caáu toå chöùc “laø söï saép xeáp caùc ñôn vò, boä phaän nhoû trong coâng ty, doanh nghieäp thì moät theå thoáng nhaát vôùi caùc nhieäm vuï vaø traùch nhieäm roõ raøng, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa NQT caáp cao nhaát” 3. Thieát keá toå chöùc “laø vieäc xaây döïng hoaëc thay ñoåi cô caáu cuûa TC” 4. Sô ñoà toå chöùc “laø bieåu ñoà chæ ra caùc moái quan heä giöõa ñôn vò, boä phaän, vò trí caù nhaân trong coâng ty, doanh nghieäp”
 4. II. NOÄI DUNG VAØ VAI TROØ CN TOÅ CHÖÙC 1. Noäi dung cuûa chöùc naêng toå chöùc Thieát keá, phaùt trieån cô caáu toå chöùc Xaây döïng nguyeân taéc thuû tuïc vaø qui trình laøm vieäc Thieát laäp heä thoáng quyeàn löïc vaø phaân quyeàn. 2. Vai troø cuûa chöùc naêng toå chöùc Baûo ñaûm caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch seõ ñöôïc trieån khai vaøo thöïc teá. Taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc thích hôïp cho caùc caù nhaân vaø cho caû taäp theå. Taùc ñoäng tích cöïc ñeán vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû nhaát. Giaûm thieåu nhöõng sai soùt vaø nhöõng laõng phí trong hoaït ñoäng quaûn trò.
 5. II. NOÄI DUNG VAØ VAI TROØ CN TOÅ CHÖÙC 3. Caùc nguyeân taéc thieát keá cô caáu toå chöùc Nguyeân taéc gaén vôùi muïc tieâu Nguyeân taéc thoáng nhaát chæ huy Nguyeân taéc hieäu quaû kinh teá Nguyeân taéc caân ñoái Nguyeân taéc linh hoaït An toaøn trong hoaït ñoäng
 6. III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOA HOÏC TRONG COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC
 7. III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOA HOÏC TRONG COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC 1. Chuyeân moân hoùa
 8. III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOA HOÏC TRONG COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC 2. Taàm haïn quaûn trò (THQT) THQT laø soá löôïng caáp döôùi maø nhaø QT caáp treân coù theå QT tröïc tieáp vaø hieäu quaû Taàm haïn QT roäng Taàm haïn QT heïp Taàng naác QT caøng nhieàu, taàm haïn QT caøng heïp vaø thoâng thöôøng thì toán keùm CP
 9. III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOA HOÏC TRONG COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC 3. Quyeàn haønh trong toå chöùc Nguoàn goác Caùc loaïi quyeàn haïn Taäp quyeàn\Phaân quyeàn Uûy quyeàn
 10. Caùc loaïi quyeàn haïn
 11. Taäp quyeàn\Phaân quyeàn
 12. Uûy quyeàn “UÛy quyền laø giao cho ai ñoù traùch nhieäm vaø quyeàn haïn ñeå thay maët baïn thöïc hieän nhöõng coâng vieäc nhaát ñònh. Noùi caùch khaùc, khi uûy thaùc coâng vieäc baïn seõ yeâu caàu moät ngöøôi naøo ñoù thöïc hieän coâng vieäc maø baïn vaãn thöôøng laøm.”
 13. III. CAÙC VAÁN ÑEÀ KHOA HOÏC TRONG COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC 4. Cô sôû thaønh laäp caùc ñôn vò\boä phaän Tieâu chí thaønh laäp caùc ñôn vò\boä phaän
 14. Thaønh nh laäp theo chöùc naêng
 15. Thaønh nh laäp theo saûn phaåm
 16. Thaønh nh laäp theo khaùch ch haøng ng
 17. Thaønh nh laäp theo ñòa lyù
 18. Thaønh nh laäp theo quy trình saûn xuaát Cty cheá bieán haûi saûn Boä phaän ñoâng Boä phaân thu Boä phaän laøm Boä phaän cheá laïnh vaø ñoùng mua saïch bieán goùi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2