Chương 1: Đại cương tiền tệ

Chia sẻ: Thế Huân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
343
lượt xem
82
download

Chương 1: Đại cương tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hàng hoá nào đó giữ vai trò của vật trung gian trao đổi được gọi là hoá tệ. Bản thân tiền tệ là một hàng hoá, có giá trị và giá trị sử dụng. Hàng hoá này thuộc loại hàng hoá “đặc biệt”, được một nhóm người hay toàn bộ xã hội thừa nhận làm “vật ngang giá “để làm cho quá trình trao đổi thuận tiện hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Đại cương tiền tệ

 1. CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG TIỀN TỆ 09/18/10 1
 2. Nội dung nghiên cứu  SỰ RA ĐỜI TIỀN TỆ  CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ  CHỨC NĂNG TIỀN TỆ 09/18/10 2
 3. SỰ RA ĐỜI CỦA TIỀN TEÄ - Sự ra đời của tiền gắn liền với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa. SX sản phẩm Trao đổi C ần phải có phương tiện trao đổi Tiền tệ xuất hiện
 4. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN TIỀN TỆ Các giai đoạn phát triển nền sản xuất hàng hoá:  Sản xuất tự cung – tự cấp  Sản xuất hàng hoá: H ­H .  Sản xuất hàng hoá - tiền tệ: H ­T­H   09/18/10 4
 5. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN TIỀN TỆ CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ:  Tiền tệ dưới dạng hàng hoá  Phi kim loại .  Kim loại.  Tín tệ:  Tín tệ kim loại.  Tiền giấy.    ền giấy khả hoán.  Ti    ền giấy pháp định (Fiat money). Ti  Các hình thức khác của tiền tệ:  Bút tệ:  Thẻ thanh toán (E­m on ey) 09/18/10 5
 6. TIỀN TỆ DƯỚI DẠNG HÀNG HOÁ (HOÁ TỆ) Một hàng hoá nào đó giữ vai trò của vật trung gian trao đổi được gọi là hoá tệ.    Bản thân tiền tệ là một hàng hoá, có giá trị và giá trị sử dụng.  Hàng hoá này thuộc loại hàng hoá “đặc biệt”, được một nhóm người hay toàn bộ xã hội thừa nhận làm “vật ngang giá “để làm cho quá trình trao đổi thuận tiện hơn. 09/18/10 6
 7. TIỀN TỆ DƯỚI DẠNG HÀNG HOÁ (HOÁ TỆ)  Hoá tệ không kim loại: (từ 2000 năm BC). Hình thái đầu tiên của tiền tệ có vẻ lạ lùng, nó có thể là những vật trang sức hay những thứ để ăn. Thổ dân ở bờ biển châu Á, châu Phi trước đây dùng những võ sò, ốc để làm tiền; gạo được dùng làm tiền ở vùng quần đảo Philippines, hay như những điếu thuốc lá được dùng làm “tiền” trong những trại tù binh của Mỹ. ...v.v. 09/18/10 7
 8. TIỀN TỆ DƯỚI DẠNG HÀNG HOÁ (HOÁ TỆ) Hoá tệ kim loại: (từ thế kỷ VII trước CN) Đây cũng là loại tiền tệ xuất phát từ hàng hoá nhưng hàng hoá ở đây là hàng hoá kim loại . Mới đầu những kim loại thông thường như: đồng, kẻm, chì … được sử dùng làm tiền tệ, nhưng về sau bạc, vàng được sử dụng làm tiền tệ và cưới cùng vàng đóng vai trò độc tôn làm tiền tệ cho đến ngày nay. 09/18/10 8
 9. TÍN TỆ: Tín tệ hay còn gọi là tiền dấu hiệu được hiểu là thứ tiền tệ từ nó không có giá trị, nhưng do sự tín nhiệm của mọi người mà được lưu dụng. Tín tệ có thể là: Tín tệ kim loại và tiền giấy. 09/18/10 9
 10. TÍN TỆ: Tín tệ kim loại (coin): Đây là loại tín tệ được đúc bằng kim loại rẻ tiền thay vì đúc bằng kim loại quý như vàng, bạc. Giá trị của kim loại đúc tiền nhỏ hơn giá trị quy định trên đồng tiền (mệnh giá). Ngày nay đựoc đúc với mệnh giá nhỏ, tiền lẻ. 09/18/10 10
 11. TÍN TỆ: Tiền giấy: - Ở trung hoa tiền giấy nhà Tống “gọi là Giao sao (Giao tử)”, ở Việt Nam thời nhà Hồ “ gọi là phong bảo hội sao”. Tuy nhiên hai hình thức tiền giấy này chỉ xuất hiện một thời gian. - TK 17 ngân hàng Amsterdam của Hà Lan phát hnàh biên lai cho những thân chủ gửi vàng và bạc vào ngân hàng. - Ngân hàng Thuỷ Điển phát hành tiền tín dụng dựa trên dữ trữ vàng và uy 09/18/10 11 tín ngân hàng để cho vay.
 12. Tiền giấy: Tiền giấy khả hoán (Tín tệ khả hoán) Là loại giấy bạc ngân hàng được chuyển đổi ra vàng một cách tự do theo giá trị danh nghĩa của tiền giấy theo hàm lượng vàng mà nó đại diện. VD: Ở hoa kỳ trước năm 1931, 1USD có hàm lượng vàng giá 1.5042gram vàng – cứ 20 USD đổi được 1 Ounce vàng. 09/18/10 12
 13. Tiền giấy: Tiền giấy khả hoán (Tín tệ bất khả hoán) Đây cũng là loại tiền quy được lưu thông dựa vào ñöôï öu t c l hoâng döï a vaøo  ni  tn nhö Ti eàm i eàn gi aáy khaû hoaùn.  Tuy  nhi   oaï  eân,l i naøy  khoâng  ñöôï chuyeån  c  ñoåi   r vaøng, m aø  a    noù  ñöôï l t c  öu  hoâng  heo    t qui ñònh cuûa  phaùp  uaät  ang  í chaát baét l ,m tnh      buoäc. Tieàn gi aáy ngaøy nay l aø Tieàn gi aáy  phaùp  ñònh,do    ngaân haøng    TW phaùthaønh.   09/18/10 13
 14. CAÙ C  H Ì H   TH Ö Ù C  KH AÙ C  CU Û A  N TIEÀN   Ä TE Xuaát eän vaø phaùt r eån gaén   hi  t i leàn vôùi i  hoaï ñoäng cuûa heä t t hoáng  ngaân haøng  eän  i hi ñaï. Ñoù laø s  r öï a ñôøi  cuûa buùt eä,  t   t t heû hanh oùan. t 09/18/10 14
 15. Caùc  nh höùc  hì t khaùc  cuûa i t teàn eä: Buùtt  eä: Bút tệ là các khoản tiền gửi ngân hàng tồn tại dưới dạng tài khoản thanh toaùn được sử dụng bằng cách thực hiện các bút tóan ghi nợ - ghi có trên các tài khỏan ở ngân hàng. 09/18/10 15
 16. Caùc hình thöùc khaùc cuûa tie te àn ä: The Thanh Toaùn û Trong nhöõng naê gm aàn ñaây nhôø s öï phaùt t ån cuûa CNTT v coâng ng ä rie aø he ngaân haøng ne caùc loaïi the tín d ân û uïng v t åt aø he hanh t oùan ngaøy caøng ñöôïc söû duïng roäng raûi. 09/18/10 16
 17. TIEÀN TEÄ LAØ GÌ ?  Caùc nhaø kinh teá hieän ñaïi (Friedman) ñònh nghóa tieàn teä nhö laø taát caû nhöõng gì ñöôïc chaáp nhaän thanh toaùn cho vieäc mua baùn haøng hoùa, dòch vuï hoaëc thanh toaùn caùc khoaûn nôï. 09/18/10 17
 18. TI N   EÀ TEÄ   Ø   Ì ? LA G    Caàn phaân bieät tieàn teä (Money) vaø ñoàng tieàn (Currency):  Ñoàng tieàn bao goàm tieàn giaáy vaø tieàn kim loaïi cuûa 1 quoác gia.  Caùc giaáy tôø coù giaù ñöôïc xem nhö laø tieàn khi noù coù theå chuyeån thaønh tieàn giaáy vaø tieàn kim loaïi. 09/18/10 18
 19. TI N   EÀ TEÄ   Ø   Ì ? LA G    Tieàn vaø cuûa caûi (wealth):  Tieàn – ñoàng tieàn  Cuûa caûi bieåu hieän söï giaøu coù goàm tieàn, nhaø cöûa, xe hôi, chöùng khoaùn. => Tieàn vaø cuûa caûi ñaùp öùng nhu caàu caát tröõ giaù trò.  Tieàn vaø thu nhaäp (income):  Thu nhaäp phaûn aûnh d oøn g  ti eàn kieám ñöôïc treân 1 ñôn vò thôøi gian.  Ngöôïc laïi, tieàn phaûn aûnh löôïng gi   aù trò toàn  tröõ hieän coù . 09/18/10 19
 20. C A Ù C   H EÁ   O Ä   EÀ N   C Ñ TI TEÄ    Cheá ñoä tieàn teä laø hình thöùc toå chöùc löu thoâng tieàn teä cuûa moät quoác gia, ñöôïc quy ñònh baèng l   uaät phaùp => Cheá ñoä tieàn teä hình thaønh keå töø khi coù söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc vaøo lónh vöïc tieàn teä.  Cheá ñoä tieàn teä bao goàm caùc quy ñònh:  Baûn vò tieàn teä (cô ôû  s ñònh  aù  gi ñoàng  teàn  i cuûa quoác  a  choï vaätngang  aù  gi hay  n    gi chung). 09/18/10 20 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản