Chương 1: Những khái niệm tổng quát

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nghĩa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
248
lượt xem
92
download

Chương 1: Những khái niệm tổng quát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm: -Công ty trách nhiệm hữu hạn -Công ty cổ phần -Công ty hợp danh -Doanh nghiệp tư nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Những khái niệm tổng quát

  1. MÔN HỌC: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CHƯƠNG I MÔT SỐ KHAI NIÊM TÔNG QUAT ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ Giang viên: Th.S. Huynh Bao Tuân 1
  2. NỘI DUNG Cac tổ chức kinh doanh ́ Muc tiêu cua đâu tư ̣ ̉ ̀ Cac khai niêm về chi phí ́ ́ ̣ Quá trinh phân tich kinh tế ̀ ́ dự an đâu tư ́ ̀ Lai suât danh nghia, lai suât thực ̃ ́ ̃ ̃ ́ 2
  3. Môt số khai niêm tông quat ̣ ́ ̣ ̉ ́ Quá trinh đâu tư tao ̀ ̀ ̣ Kinh doanh Tim kiêm Lợi nhuân ̀ ́ ̣ ra san phâm/dich vụ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ Trao đôi mua/ban Đâu tư ̀ t­ c  +  µ  ù  si liÝ ch  r í m ¾ t nh»m   ¹ î  ch í L s hy  nh î    ® t liÝ ln  tong ­¬ng ai h¬n r t l. +  µ    r nh  ö  ông  c  ån ùc  Ó   ¹  í  ôc  L qu¸ t× s d c¸ ngu l ® ® t tim tª iu x¸ ® Þ nh tong m ét c  r  kho¶ng t êi an x¸ ® Þ nh  h  gi c  th«ng qua  c  ¹  éng  ô hÓ . c¸ ho t® ct +  ã  ôc iu  c  Þ nh Cm tª x¸ ® +  êigi dµi  É n  Õ n ñir cao Th   an   d ® r  o   ­ ng í c¸ ngu l +  ö  ông  étkhèilî ln  c  ån ùc Sd m  +  ª quan  Õ n  Ò u  ¹  éng  Lin  ® nhi ho t® phøc ¹ ( © y  ùng, tp x d   m ua  n,nghin  b¸   ª cøu… ) 3
  4. Môt số khai niêm tông quat ̣ ́ ̣ ̉ ́ Đơn vị kinh doanh ̣ DOANH NGHIÊP -Luật doanh nghiệp năm 1999 -Luật doanh nghiệp 2005 -Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 -Luật đầu tư 2005 -Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996. -Luât khuyên khich đâu tư trong nước 1998 ̣ ́ ́ ̀ -Trach nhiêm hữu han ́ ̣ ̣ (limited liability) Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Việt Nam quy -Trach nhiêm vô han ́ ̣ ̣ định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt -(unlimited liability) động của các loại hình doanh nghiệp gồm: -Công ty trách nhiệm hữu hạn -Công ty cổ phần -Được phat hanh cổ ́ ̀ -Công ty hợp danh phiêu, trai phiêu để huy ́ ́ ́ -Doanh nghiệp tư nhân ̣ ́ đông vôn. ́ ̣ ̣ - Nhom công ty: Công ty me-công ty con, Tâp -Không được phat hanh ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣̀ ́ đoan kinh tê, cac loai hinh khac cổ phiêu, trai phiêu để ́ ́ ́ ̣ ́ huy đông vôn. 4
  5. Môt số khai niêm tông quat ̣ ́ ̣ ̉ ́ Chức năng cua môt doanh nghiêp ̉ ̣ ̣ ̣ Nguyên liêu ̀ Chi tiên ́ Dung vôn để đâu tư ̀ ́ ̀ Vôn ̀ Thu tiên Người đâu tư ̀ Doanh Người cho vay Xuât hiên cac cơ hôi đâu tư ̀ tư ̀ Đâu ́ ̣ ́ ̣ ̣ Nghiêp Hinh thanh cac dự an ̀ ̀ ́ ́ ̀ Hang ̣́ Ra quyêt đinh hoa/dich vụ ́ ̣ Thu lợi từ vôn ́ Thu lợi từ đâu tư ̀ Chức năng tai chinh ̀ ́ Chức năng đâu tư ̀ Muc tiêu cua Đâu tư ̣ ̉ ̀ Chức năng san xuât ̉ ́ ̣ Doanh nghiêp ́ Cực đaị Chăc ́ lợi nhuâṇ chăn -Cực đai lợi nhuân ̣ ̣ ́ -Duy trì sự tôn tai ̀ ̣ Ra quyêt Lợi ̣ đinh Không ̣ nhuân Cực đai ̣ -Cực đai giá trị tai san ̣ ̀ ̉ ́ chăc giá trị cổ ́ chăn ́ phiêu ̉ Xã hôi ̣ Rui ro 5
  6. Môt số khai niêm tông quat ̣ ́ ̣ ̉ ́ Chi phí binh quân (Average Cost) ̀ AC=TC/Q Chi phí (Cost) – San lượng (Quantity) ̉ Chi phí cố đinh binh quân ̣ ̀ Chi phí cố đinh (Fixed Cost-FC) ̣ AFC=FC/Q Chi phí biên đôi (Variable Cost-VC) ́ ̉ Chi phí biên đôi binh quân ́ ̉̀ AVC=VC/Q Tông Chi phí (Total Cost) ̉ Chi phí tới han (Marginal Cost) ̣ TC = FC + VC MC=TCqi+1 – TCqi San Chi phí cố Chi phí ̉ Tông chi Chi phí tới Chi phí Chi phí cố đinh Chi phí biên đôi ̉ ̣ ́ ̉ lượng ̣ ́ ̉ phí ̣ ̀ ̀ ̀ đinh biên đôi han binh quân binh quân binh quân Q FC VC TC MC AC AFC AVC 0 55 0 55 1 55 30 85 30 85,00 55,00 30,00 2 55 55 110 25 55,00 27,50 27,50 3 55 75 130 20 43,33 18,33 25,00 4 55 105 160 30 40,00 13,75 26,25 5 55 155 210 50 42,00 11,00 31,00 6 55 225 280 70 46,67 9,17 37,50 7 55 315 370 90 52,86 7,86 45,00 8 55 425 480 110 60,00 6,88 53,13 9 55 555 610 130 67,78 6,11 61,67 6 10 55 705 760 150 76,00 5,50 70,50
  7. Môt số khai niêm tông quat ̣ ́ ̣ ̉ ́ Chi phí (Cost) – San lượng (Quantity) ̉ 7
  8. Môt số khai niêm tông quat ̣ ́ ̣ ̉ ́ Chi phí Cơ hôi (opportunity cost) ̣ -Là những khoan thu nhâp mà chung ta (doanh nghiêp) phai mât ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ đi do sử dung nguôn lực vao dự an (trường hợp có nhiêu cơ hôi) ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ - Chi phí cơ hôi không phai là môt khoan thực chi nhưng vân ̣ ̉ ̣ ̉ ̃ được tinh vao vì đó là môt khoan thu nhâp mà doanh nghiêp phai ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ mât đi khi thực hiên dự an. ́ ̣ ́ Chi phí Chim (Sunk cost) ̀ -Là những chi phí (không thu lại được) đã xảy ra do những quyết định trong quá khứ. - Không đưa vào khi phân tích lựa chọn dự án đầu tư. Chi phí tiên măt (Cash costs) và chi phí but toan (Book costs) ̀ ̣ ́ ́ -Chi phí tiền mặt: là lọai chi phí tiêu hao hoặc có khả năng tiêu hao, bao gồm tiền chi trả và số nợ gia tăng, được dùng trong phân tích kinh tế của dự án. - Chi phí bút tóan: là phần khấu trừ dần (khấu hao) những khỏan chi trước đây cho các thành phần công trình hoặc máy móc có thời gian sử dụng dài, chỉ dùng vào việc tính thuế, không được xét đến khi phân tích tính kinh tế của dự án. 8
  9. Quá trinh phân tich kinh tế dự an đâu tư ̀ ́ ́ ̀ “Cac quyêt đinh về đâu tư ́ ̣́ ̀ dự an là những nhân tố ́ ̣ ̣ ̣ đăc biêt quan trong trong Tim kiêm cơ hôi đâu ̀ ́ ̣ ̀ viêc xac đinh sự thanh bai ̣ ́ ̣ ̀ ̣ tư (Công viêc hăng ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ cua môt Doanh nghiêp” ̀ ngay) Cơ hôi đã ̣ được phat́ Kỹ ̣ hiên sư Kỹ sư ́ ̣ Phat hiên Nhà mới quan lý ̉ 9
  10. Bai tâp về nhà ̣̀ -Trong bai nay, sinh viên lưu ý bai tâp sau: ̀ ̀ ̣̀ 1.4 / trang 31 và 1.5/trang 32 Tai liêu: G.S. Pham Phu, Kinh tế kỹ thuât - Phân tich và lựa chon ̣̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ dự an đâu tư, ĐH Bach khoa TPHCM 04/1991 ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ KÊT THUC BAI I CAM ƠN SỰ CHÚ Ý LĂNG NGHE ́ ́ 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản