intTypePromotion=1

Chương 1- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Phạm Thị Thúy Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
356
lượt xem
97
download

Chương 1- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chương 1- tổng quan về tài chính doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1- Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

 1. 1-1 CHƯƠNG 1 Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 2. 1-2 Nội dung 1.1 Loại hình doanh nghiệp 1.2. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 1.3 Tài chính doanh nghiệp là gì? 1.4 Nợ và Vốn chủ sở hữu (VCSH) 1.5 Mục tiêu của doanh nghiệp 1.6 Thị trường tài chính 1.7 Các nguyên tắc của TCDN 1.8 Kết cấu của môn học Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 3. 1-3 1.1 Loại hình doanh nghiệp 1 Doanh nghiệp tư nhân oanh ghiệp ? 2 Doanh nghiệp nhà nước Ví dụ: Công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn và Trường đại học Kinh tế quốc dân? Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 4. 1-4 Hình thức công ty cổ phần Hình thức công ty cổ phần là phương pháp chuẩn mực để giải quyết các vấn đề về huy động một nguồn tiền lớn. Tuy nhiên, có nhiều hình thức kinh doanh khác nhau. Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 5. 1-5 Các hình thức kinh doanh Kinh doanh cá thể (The Sole Proprietorship) Kinh doanh góp vốn (The Partnership) General Partnership Limited Partnership Công ty cổ phần (The Corporation) Lợi thế và bất lợi Tính lỏng và tính thị trường của quyền sở hữu Kiểm soát Trách nhiệm Tính tồn tại liên tục Các vấn đề về thuế Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 6. 1-6 So sánh giữa hình thức góp vốn và công ty cổ phần   Công ty cổ phần Góp vốn Tính lỏng Cổ phiếu có thể được  Chịu nhiều hạn chế lớn. chuyển nhượng dễ dàng Các thành viên thông thường  Quyền bầu cử Thường mỗi cổ phần có  là thành viên thường trực, các  một phiếu. thành viên chịu TNHH có thể  có một số quyền bầu cử. Vấn đề thuế Chịu thuế hai lần Các thành viên phải nộp  thuế trên phần vốn góp. Tái đầu tư và chi trả cổ Phạm vi rộng Tất cả dòng tiền ròng được  tức phân phối cho các thành  viên. Trách nhiệm Trách nhiệm hữu hạn Thành viên phổ thông phải  chịu trách nhiệm vô hạn,  thành viên hữu hạn chịu  TNHH. Tính liên tục Tồn tại vĩnh viễn Tồn tại giới hạn Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 7. 1-7 1.2 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp Nhân tố ảnh hưởng tới doanh nghiệp: Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 8. 1-8 1.1 Tài chính doanh nghiệp (TCDN)? Tài chính doanh nghiệp: là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế. 1. Quan hệ giá trị? 2. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các chủ thể? Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 9. 1-9 Quan hệ giá trị? Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 10. 1-10 Doanh nghiệp và các chủ thể Mối quan hệ giữa doanh nghiêp và: 1. Nhà nước 2. Thị trường tài chính 3. Nội bộ doanh nghiệp 4. Thị trường khác (đầu vào, đầu ra, nhân lực, …) Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 11. 1-11 1.5 Thị trường tài chính Thị trường sơ cấp Khi một công ty phát hành chứng khoán, các dòng tiền sẽ đi từ nhà đầu tư tới doanh nghiệp. Thông thường sẽ kèm theo sự bảo lãnh. Thị trường thứ cấp Liên quan tới việc bán các chứng khoán “đã qua tay” bởi các nhà đầu tư cho nhau. Các chứng khoán có thể được giao dịch phi tập trung trong một thị trường môi giới. Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 12. 1-12 Thị trường tài chính Các nhà đầu tư Cổ phiếu và  trái phiếu Doanh Chứng khoán nghiệp Tiền Bob Sue Tiền Thị trường sơ cấp Thị trường  thứ cấp Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 13. 1-13 Doanh nghiệp và Thị trường tài chính Tài chính gian tiếp Trung gian tài chính 1. Doanh nghiệp 1. Hộ gia đình 2. Hộ gia đình 2. Doanh nghiệp 3. Chính phủ 3. Chính phủ Thị trường 4. Nước ngoài 4. Nước ngoài tài chính Thị Thị trường trường chứng tiền tệ khoán Tài chính tr ực tiếp Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 14. 1-14 Nội dung của TCDN Tài chính doanh nghiệp hướng tới ba câu hỏi: 1. Doanh nghiệp nên đầu tư dài hạn vào đâu? 2. Doanh nghiệp có thể huy động nguồn tài trợ cho những khoản đầu tư như thế nào? 3. Doanh nghiệp phải quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào? Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 15. 1-15 Mô hình bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp Tổng nợ và VCSH Tổng giá trị tài sản: Nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Nợ dài hạn Tài sản Vốn chủ dài hạn sở hữu Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 16. 1-16 Mô hình bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp Quyết định ngân sách vốn Nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Nợ dài hạn Doanh nghiệp nên Tài sản Vốn chủ đầu tư vào dài hạn sở hữu những tài sản dài hạn nào? Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 17. 1-17 Mô hình bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp Quyết định cơ cấu vốn Nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Nợ dài hạn Doanh nghiệp có thể huy động nguồn tài trợ cho tài sản như thế Tài sản Vốn chủ nào? dài hạn sở hữu Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 18. 1-18 Mô hình bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp Quyết định đầu tư vào vốn lưu động ròng Nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn lưu động ròng Công ty cần các dòng tiền ngắn Tài sản Vốn chủ hạn để chi trả dài hạn sở hữu các hóa đơn như thế nào? Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 19. 1-19 Cơ cấu vốn Hãy hình dung giá trị doanh nghiệp như một chiếc bánh. 25%  Nợ 30%  50% Nợ 70%  N Mục tiêu của nhà quản lý là làm tăng kích cỡ chiếc bánh. VCSH 75%  50% Quyết định Cơ Cấu Vốn có thể VCSH VCSH được xem như việc phân chia chiếc bánh như thế nào. Nếu như việc phân chia chiếc bánh như thế nào ảnh hưởng tới kích cỡ chiếc bánh thì quyết định cơ cấu vốn có vai trò quan trọng. Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
 20. 1-20 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Hội đồng quản trị Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành (CEO) Tổng giám đốc và Giám đốc sản xuất (COO) Phó Tổng giám đốc và Giám đốc tài chính (CFO) Giám đốc vốn Kế toán trưởng Quản lý tiền mặt Nhà quản lý tín dụng Nhà quản lý thuế Kế toán chi phí Kế hoạch hóa tài chính Xử lý thông tin Chi tiêu vốn Kế toán tài chính Khoa Ngân hàng­ Tài chính Tổng quan về Tài chính doanh nghi ệp Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2