intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
105
lượt xem
16
download

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán 1 chương 1: Tổng quan về kiểm toán trình bày nội dung về nhu cầu vai trò kiểm toán, định nghĩa kiểm toán, phân loại kiểm toán kế toán viên, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  1. N i dung trình bày 1. Nhu c u và vai trò ki m toán Chương 1- T NG QUAN V KI M TOÁN 2. Đ nh nghĩa ki m toán 3. Phân lo i ki m toán, KTV 4. KTV, doanh nghi p ki m toán và hi p h i ngh nghi p 5. Quy trình ki m toán BCTC Slide 2 2 Nhu c u ki m toán Nhu c u ki m toán Công ty c ph n Ph m vi môn h c D ch v b o đ m K toán Thông tin h tr qu n tr quy t đ nh chi n lư c ho t đ ng K toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH tài chính Ki m toán Ngư i s d ng Ban giám đ c Thông tin trung th c và h p lý ? D ch v xác nh n bên ngoài Mâu thu n l i ích Gi i pháp ? • Nhà đ u tư • Ngư i cho vay D CH V MB O Slide 3 Slide 4 3 4 Nhu c u ki m toán KI M TOÁN ? Kieåm tra baùo caùo taøi chính cuûa ngaân haøng thöông maïi Coå phaàn AÙ Chaâu ? S phát tri n c a lo i hình doanh nghi p công ty c ph n và s tăng trư ng c a n n kinh t th gi i Kieåm tra, xaùc nhaän tyû leä noäi ñòa hoùa xe gaén maùy đã t o ra nhu c u ki m toán Wave α coâng ty Honda (Vieät nam) Kieåm tra quyeát toaùn thueá thu nhaäp doanh nghieäp cuûa coâng ty TNHH AÂu Chaâu ? Lư c s hình thành và phát tri n Kieåm tra vieäc thu chi ngaân saùch Tænh Vónh Long Tham kh o SGK “Ki m Toán” trang 6-11 Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh Caø pheâ Trung nguyeân taïi TPHCM. Slide 5 Slide 6 5 6 1
  2. Đ nh nghĩa Ki m Toán Phân lo i ki m toán Đ i tư ng -Ki m toán ho t đ ng là ti n trình ki m toán Ki m toán là m t ti n trình thu ki m tra và đánh giá tính h u th p và đánh giá b ng ch ng v Ki m toán ho t đ ng hi u, hi u qu và tính kinh t c a các thông tin c n ki m tra nh m các ho t đ ng, các h th ng và xác đ nh và báo cáo m c đ phù các th t c ki m soát trong doanh nghi p. h p c a các thông tin v i các Báo cáo ki m toán chu n m c đã đư c thi t l p. Ki m toán tuân th Tính h u hi u: Đ t đư c m c tiêu đ ra. Các quy đ nh có liên quan Tính hi u qu : S d ng ngu n l c như IAS, VAS… ít nh t. Ki m toán BCTC Tính kinh t : Có ngu n l c v i chi phí th p nh t. Ngu n Auditing and Assurance Services- Alvin A. Arens- 11th Edition Slide 7 Slide 8 7 8 Tình hu ng Phân lo i ki m toán -Baïn ñöôïc phaân coâng kieåm toaùn hoaït ñoäng cuûa boä phaän -Ki m toán tuân th là ti n trình mua haøng nhaèm xaùc ñònh tính höõu hieäu, hieäu quaû vaø ki m tra và xác đ nh m c đ Ki m toán ho t đ ng ch p hành c a các ho t đ ng kinh teá. liên quan đ n các quy đ nh nào đó như các h p đ ng, các chính Haõy phaân bieät tính höõu hieäu, hieäu quaû vaø kinh teá trong sách c a nhà qu n lý hay quy tình huoáng naøy? đ nh c a lu t phát,… Ki m toán tuân th Ki m toán BCTC Slide 9 Slide 10 9 10 Phân lo i ki m toán Phân lo i ki m toán viên -Ki m toán báo cáo tài chính là Đ c l p v i khách hàng. Cung c p các d ch v ti n trình ki m tra và đưa ra ý k toán, ki m toán, thu , tư v n,…. Ki m toán ho t đ ng KTV đ c l p ki n xác nh n v s trình bày trung th c và h p lý c a báo cáo tài chính c a đơn v đư c ki m toán. Tr c thu c H i đ ng qu n tr hay y ban ki m toán v i ch c năng ki m tra, đánh giá và c i Ki m toán tuân th KTV n i b thi n ho t đ ng c a đơn v . Làm vi c cho cơ quan ki m toán Nhà nư c tr c thu c Qu c h i. Nhi m v là xây d ng, Ki m toán BCTC chương trình ki m toán, t ch c th c hi n và KTV Nhà nư c báo cáo qu c h i. Ph m vi công vi c ch y u là ki m toán tuân th . Slide 11 Slide 12 11 12 2
  3. Ki m toán viên Ph m vi môn h c- Ki m toán BCTC Doanh nghi p ki m toán Big 4: PwC, KPMG, EY, Deloitte Theo quy ñònh phaùp lyù, caùc doanh nghieäp baét buoäc phaûi thöïc hieän Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp Doanh nghieäp kieåm toaùn kieåm toaùn BCTC Phaåm chaát ñaïo ñöùc Hình thöùc toå chöùc: - Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi Cöû nhaân chuyeân ngaønh vaø - Coâng ty TNHH - Toå chöùc hoaït ñoäng tín duïng, ngaân haøng, quyõ hoå trôï phaùt trieån thôøi gian coâng taùc 4-5 naêm - Coâng ty hôïp danh. - Toå chöùc taøi chính vaø doanh nghieäp kinh doanh baûo hieåm Kieán thöùc ngoaïi ngöõ vaø - Doanh nghieäp tö nhaân - Coâng ty nieâm yeát phaùp luaät veà kinh doanh chöùng khoaùn tin hoïc - Doanh nghieäp hoaït ñoäng - Doanh nghieäp coù vay voán quy ñònh phaùp luaät veà tín duïng theo luaät ñaàu tö nöôùc Chöùng chæ kieåm toaùn vieân - Doanh nghieäp nhaø nöôùc (Boä taøi chính caáp) ngoaøi - Baùo caùo quyeát toaùn voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn nhoùm A Ñieàu kieän thaønh laäp: >= 3 kieåm toaùn vieân Slide 13 Slide 14 13 14 Lĩnh v c ho t đ ng Hi p h i ngh nghi p - Ki m toán BCTC; - T− vÊn tµi chÝnh; thuÕ; Vieät nam: Theá giôùi: - - Ki m toán BCTC m c đích thu và - T− vÊn nguån nh©n lùc; øng dông - Hoäi keá toaùn Vieät nam (1994) - AICPA- www.aicpa.org d ch v quy t toán thu ; c«ng nghÖ th«ng tin; qu¶n lý; - Hoäi KTV haønh ngheà VN (2005) - ACCA- www.accaglobal.org - - Ki m toán ho t đ ng; ki m toán - DÞch vô kÕ to¸n; tuân th ; - CPA Australia- - DÞch vô ®Þnh gi¸ tµi s¶n; - Ki m toán n i b ; www.cpaaustralia.com.au - DÞch vô båi d−ìng, cËp nhËt kiÕn - Ki m toán báo cáo quy t toán v n thøc tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n; đ u tư; báo cáo quy t toán d án - C¸c dÞch vô liªn quan kh¸c vÒ tµi - Ki m toán thông tin tài chính chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ - DÞch vô so¸t xÐt b¸o c¸o tµi chÝnh. Slide 15 Slide 16 15 16 Quy trình ki m toán BCTC Caùc cô sôû daãn lieäu Chu n b ki m toán - Ti n k ho ch: ti p nh n khách hàng oHieän höõu: Taøi saûn hay nôï phaûi traû coù thöïc ? (Chương 4) - L p k ho ch: L p k ho ch và chương trình ki m toán oQuyeàn vaø nghóa vuï: Taøi saûn hay nôï phaûi traû thuoäc veà ñôn vò? oPhaùt sinh: Nghieäp vuï aõ xaûy ra ? - Th nghi m ki m soát: đánh giá h th ng KSNB oÑaày ñuû: Taát caû taøi saûn, nôï phaûi traû, nghieäp vuï ñeàu ñöôïc - Th nghi m cơ b n: th t c phân tích, Th c hi n ki m toán ki m tra chi ti t s dư, nghi p v ghi cheùp vaø trình baøy ? (Chương 5) Thu th p b ng ch ng cho t ng cơ s d n li u c a oÑaùnh giaù: Taøi saûn hay nôï phaûi traû ñöôïc ñaùnh giaù BCTC. thích hôïp theo chuaån möïc keá toaùn ? - Đánh giá k t qu oChính xaùc: Nghieäp vuï ghi cheùp ñuùng giaù trò? Hoàn thành ki m toán - Phát hành báo cáo ki m toán (Chương 7) Doanh thu vaø chi phí phaân boå ñuùng kyø? Trình baøy vaø coâng boá: Trình baøy, phaân loaïi coâng boá ñuùng theo CMKT? Slide 17 Slide 18 17 18 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2