intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
12
lượt xem
0
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp các kiến thức giúp người học hiểu được bản chất của bằng chứng kiểm toán, hiểu được các phương thức và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, cách đánh giá bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

 1. 5/18/2015 Chöông 5: Baèng chöùng kieåm toaùn Muïc tieâu UEH  Hieåu ñöôïc baûn chaát cuûa baèng chöùng kieåm toaùn  Hieåu ñöôïc caùc phöông phaùp vaø kyõ thuaät thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn  Caùch ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm toaùn 2 DVH - UEH Noäi dung UEH 1. Khaùi nieäm baèng chöùng kieåm toaùn. 2. Tieâu chuaån ñoái vôùi baèng chöùng kieåm toaùn. 3. Caùc thuû tuïc thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn. 3 DVH - UEH 1
 2. 5/18/2015 Khaùi nieäm UEH Laø taát caû caùc taøi lieäu, thoâng tin do KTV thu Taøi lieäu keá thaäp lieân quan ñeán cuoäc toaùn kieåm toaùn vaø döïa treân caùc taøi lieäu, thoâng tin vaø taøi lieäu naøy, KTV ñöa ra keát luaän khaùc vaø töø ñoù hình thaønh yù kieán kieåm toaùn. 4 DVH - UEH Tieâu chuaån cuûa BCKT UEH o Thích hôïp. - Phuø hôïp vôùi muïc tieâu kieåm toaùn - Ñaùng tin caäy o Ñaày ñuû. - Ruûi ro coù sai soùt troïng yeáu - Chaát löôïng cuûa baèng chöùng VSA 500: KTV phaûi thieát keá vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn phuø hôïp töøng hoaøn caûnh nhaèm thu thaäp ñaày ñuû BCKT thích hôïp. 5 DVH - UEH Tieâu chuaån - Thích hôïp UEH Phuø hôïp vôùi muïc tieâu kieåm toaùn Ñaït ñöôïc muïc ñích cuûa thuû tuïc kieåm toaùn, hoaëc cô sôû daãn lieäu. Chòu aûnh höôûng bôûi ñònh höôùng kieåm tra cuûa KTV (Baèng chöùng phuø hôïp cho muïc tieâu kieåm toaùn naøy coù theå khoâng phuø hôïp cho muïc tieâu kieåm toaùn khaùc) 6 DVH - UEH 2
 3. 5/18/2015 Tieâu chuaån - Thích hôïp UEH Phuø hôïp vôùi muïc tieâu kieåm toaùn •Toâi ñaõ kieåm tra chöùng töø Nhöng ñieàu ñoù ñaõ ñaûm baûo haøng toàn kho hieän höõu trong thöïc teá chöa ? 7 DVH - UEH Tieâu chuaån - Thích hôïp UEH Phuø hôïp vôùi muïc tieâu kieåm toaùn Ñoùù khoâng phaûi laø baèng chöùng veà söï ñaày ñuû Toâi ñaõ göûi thö xaùc nhaän nôï 8 DVH - UEH Baøi taäp UEH Thuû tuïc kieåm toaùn HH Q-NV PS ÑÑ ÑG-CX TB-TM Chöùng kieán kieåm keâ taøi saûn coá ñònh treân danh saùch Göûi thö xaùc nhaän nôï phaûi thu Kieåm tra vieäc thu tieàn sau ngaøy khoùa soå cuûa NP thu Kieåm tra chöùng töø taêng TSCÑ trong kyø 9 DVH - UEH 3
 4. 5/18/2015 Tieâu chuaån – Thích hôïp UEH Tröïc tieáp/giaùn tieáp ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA BAÈNG CHÖÙNG 10 DVH - UEH Tieâu chuaån – Thích hôïp UEH Ñoä tin caäy cuûa BCKT Ñoä tin caäy cuûa BCKT Hoaøn caûnh Noäi dung Nguoàn goác thu thaäp cuûa baèng cuûa baèng baèng chöùng chöùng chöùng 11 DVH - UEH Tieâu chuaån – Thích hôïp UEH Ñoä tin caäy cuûa BCKT – Noäi dung cuûa BCKT  BCKT laø chöùng töø taøi lieäu goác ñaùng tin caäy hôn baèng chöùng laø baûn photo copy, baûn fax.  BCKT do KTV tröïc tieáp thu thaäp ñaùng tin caäy hôn baèng chöùng kieåm toaùn ñöôïc thu thaäp giaùn tieáp hoaëc do suy luaän.  BCKT daïng vaên baûn ñaùng tin caäy hôn baèng chöùng ñöôïc thu thaäp baèng lôøi 12 DVH - UEH 4
 5. 5/18/2015 Tieâu chuaån – Thích hôïp UEH Ñoä tin caäy cuûa BCKT – Nguoàn goác cuûa BCKT  Baèng chöùng caøng ñoäc laäp thì caøng ñaùng tin caäy.  Baèng chöùng kieåm toaùn nhaát quaùn vôùi nhau thöôøng giuùp KTV ñaït ñöôïc söï ñaûm baûo cao hôn so vôùi vieäc xem xeùt rieâng leû caùc baèng chöùng kieåm toaùn. 13 DVH - UEH Tieâu chuaån – Thích hôïp UEH Ñoä tin caäy cuûa BCKT – Hoaøn caûnh thu thaäp BC KSNB cuûa ñôn vò caøng höõu hieäu thì ñoä tin caäy cuûa baèng chöùng kieåm toaùn ñöôïc taïo ra trong noäi boä ñôn vò caøng taêng leân; 14 DVH - UEH Nhöõng vaán ñeà khaùc UEH Söû duïng chuyeân gia cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn  Chuyeân gia cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn (goïi taét laø chuyeân gia) laø moät caù nhaân hoaëc toå chöùc coù kinh nghieäm chuyeân moân trong moät lónh vöïc rieâng bieät ngoaøi lónh vöïc keá toaùn, kieåm toaùn, maø coâng vieäc cuûa chuyeân gia trong lónh vöïc ñoù ñöôïc ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn söû duïng trong quaù trình laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính.  KTV phaûi: • Ñaùnh giaù naêng löïc, khaû naêng vaø tính khaùch quan cuûa chuyeân gia; • Tìm hieåu veà coâng vieäc cuûa chuyeân gia . • Ñaùnh giaù tính thích hôïp cuûa coâng vieäc chuyeân gia söû duïng laøm baèng chöùng kieåm toaùn cho cô sôû daãn lieäu coù lieân quan. 15 DVH - UEH 5
 6. 5/18/2015 Nhöõng vaán ñeà khaùc UEH Söû duïng thoâng tin, taøi lieäu cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn taïo laäp Caàn kieåm tra tính ñaày ñuû vaø chính xaùc taøi lieäu, thoâng tin do ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn taïo laäp 16 DVH - UEH Baèng chöùng khoâng nhaát quaùn/ thieáu tin caäy UEH Caàn ñieàu chænh hoaëc boå sung thuû tuïc kieåm toaùn. Xem xeùt aûnh höôûng (neáu coù) cuûa vaán ñeà ñoù ñeán caùc khía caïnh khaùc cuûa cuoäc kieåm toaùn. Tieâu chuaån – Ñaày ñuû UEH Soá löôïng BCKT Ruûi ro coù Chaát löôïng sai soùt cuûa baèng troïng yeáu chöùng 18 DVH - UEH 6
 7. 5/18/2015 Tieâu chuaån – Ñaày ñuû UEH Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa BCKT  Phaûi söû duïng söï xeùt ñoaùn chuyeân moân  Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán xeùt ñoaùn:  Noäi dung caùc thuû tuïc kieåm toaùn  Tính kòp thôøi cuûa vieäc laäp vaø trình baøy BCTC  Söï caân nhaéc giöõa chi phí vaø lôïi ích 19 DVH - UEH Caùc thuû tuïc thu thaäp BCKT UEH  Kieåm tra vaät chaát  Kieåm tra taøi lieäu  Quan saùt  Xaùc nhaän töø beân ngoaøi  Phoûng vaán  Tính toaùn laïi  Thöïc hieän laïi  Phaân tích 20 DVH - UEH Kieåm tra vaät chaát UEH Ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc taøi saûn coù theå caân, ñong, ño, ñeám … ñöôïc Bao goàm vieäc kieåm keâ hoaëc chöùng kieán kieåm keâ taøi saûn trong thöïc teá ñoái vôùi :  Haøng hoùa, vaät tö toàn kho,  Maùy moùc thieát bò, nhaø xöôûng,  Tieàn maët toàn quyõ ...  Baèng chöùng vaät chaát >> coù ñoä tin caäy raát cao, ñaëïc bieät laø ñoái vôùi muïc tieâu hieän höõu … 21 DVH - UEH 7
 8. 5/18/2015 Kieåm tra taøi lieäu UEH Caùc taøi lieäu thöôøng bao goàm: - Taøi lieäu keá toaùn: chöùng töø, soå keá toaùn, BCTC. - Caùc taøøi lieäu khaùc lieân quan ñeán thoâng tin trình baøy treân BCTC. Phöông phaùp kieåm tra taøi lieäu:  Töø moät keát luaän coù tröôùc  thu thaäp taøi lieäu laøm baèng chöùng cô sôû cho keát luaän naøy.  Kieåm tra caùc taøi lieäu cuûa moät nghieäp vuï töø khi phaùt sinh cho ñeán khi ghi vaøo soå saùch (hoaëc ngöôïc laïi).  Baèng chöùng taøi lieäu: ñoä tin caäy phuï thuoäc caùc nhaän toá: nguoàn goác, heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.v.v.. 22 DVH - UEH Quan saùt UEH Laø söï xem xeùt taâän maét veà caùc coâng vieäc, caùc tieán trình thöïc hieän coâng vieäc do ngöôøi khaùc laøm. Khoââng theå cung caáp ñaày ñuû caùc baèng chöùng thích hôïp >> caààn keát hôïp caùc thuû tuïc khaùc Chæ cung caáp baèèng chöùng veà phöông phaùùp thöïc thi coââng vieäc taïi thôøi ñieåm quan saùt 23 DVH - UEH Xaùc nhaän töø beân ngoaøi UEH Laø vieäc thu thaäp caùc thö xaùc nhaän cuûa caùc beân thöù ba veà caùc soá dö, hoaëc caùc thoâng tin khaùc. KTV thöôøng göûi thö xaùc nhaän cho:  Ngaân haøng. Post  Nhaø cung caáp, khaùch haøng. office  Caùc kho löu giöõ haøng toàn kho cho ñôn vò.  Luaät sö (caùc vuï kieän chöa ñöôïc giaûi quyeát) v.v... Coùù ñoää tin caäy cao, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc muïc tieâu: hieän höõu, quyeàn & nghóa vuï.. 24 DVH - UEH 8
 9. 5/18/2015 Phoûng vaán UEH •Laø vieäc thu thaäp thoâng tin qua OÂâng coù theå cho trao ñoåi vôùi nhöõng ngöôøi beân chuùng toâi bieát trong & beân ngoaøi ñôn vò. caùch thöùc kieåm •Vieäc phoûng vaán coùù theåå thöïc soaùt haøng mua hieän döôùi daïng vaán ñaùp hay trong coâng ty vaên baûn. cuûa oâng?  Ñoä tin caäy khoâng cao, thöôøng chæ ñeå cuûng coá cho caùc baèng chöùng khaùc  Caàn chuù yù tính khaùch quan vaø söï hieåu bieát cuûa ngöôøi ñöôïc phoûng vaán 25 DVH - UEH Tính toaùn laïi UEH Tính toaùn laïi laø vieäc kieåm tra ñoä chính xaùc veà maët toaùn hoïc cuûa caùc soá lieäu. Tính toaùn laïi coù theå ñöôïc thöïc hieän thuû coâng hoaëc töï ñoäng. Neáu xeùt rieâng veà maët soá hoïc  baèng chöùng coù ñoä tin caäy cao 26 DVH - UEH Thöïc hieän laïi UEH Thöïc hieän laïi laø vieäc kieåm toaùn vieân thöïc hieän moät caùch ñoäc laäp caùc thuû tuïc hoaëc caùc kieåm soaùt ñaõ ñöôïc ñôn vò thöïc hieän tröôùc ñoù nhö moät phaàn kieåm soaùt noäi boä cuûa ñôn vò 27 DVH - UEH 9
 10. 5/18/2015 Thuû tuïc phaân tích UEH Thuû tuïc phaân tích bao goàm ñaùnh giaù thoâng tin taøi chính qua vieäc phaân tích caùc moái quan heä giöõa döõ lieäu taøi chính vaø phi taøi chính. Thuû tuïc phaân tích cuõng bao goàm vieäc kieåm tra, khi caàn thieát, caùc bieán ñoäng vaø caùc moái quan heä xaùc ñònh khoâng nhaát quaùn vôùi caùc taøi lieäu, thoâng tin lieân quan khaùc hoaëc coù söï cheânh leäch lôùn so vôùi caùc giaù trò döï kieán 28 DVH - UEH Thuû tuïc phaân tích UEH Vai troø cuûa thuû tuïc phaân tích  Thuû tuïc phaân tích laø thuû tuïc ñaùnh giaù ruûi ro.  Thuû tuïc phaân tích laø thöû nghieäm cô baûn.  Thuû tuïc phaân tích vaøo giai ñoaïn gaàn keát thuùc cuoäc kieåm toaùn 29 DVH - UEH Thuû tuïc phaân tích UEH Thuû tuïc phaân tích nhaèm ñaùnh giaù ruûi ro  Giuùp xaùc ñònh caùc ñaëc ñieåm cuûa ñôn vò & ñaùnh giaù ruûi ro coù sai soùt troïng yeáu ñeå laøm cô sôû cho vieäc thieát keá vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm toaùn ñoái vôùi ruûi ro ñaõ ñaùnh giaù.  Giuùp xaùc ñònh söï toàn taïi cuûa caùc giao dòch, söï kieän baát thöôøng, caùc soá lieäu, tyû troïng vaø xu höôùng coù theå laø daáu hieäu cuûa caùc vaán ñeà coù aûnh höôûng ñeán cuoäc kieåm toaùn.  Keát quaû TT phaân tích chæ cung caáp nhöõng thoâng tin chung ban ñaàu veà khaû naêng coù theå xaûy ra sai soùt troïng yeáu. 30 DVH - UEH 10
 11. 5/18/2015 Thuû tuïc phaân tích UEH Thuû tuïc phaân tích cô baûn Laø moät loaïi thöû nghieäm cô baûn giuùp KTV phaùt hieän caùc sai sot troïng yeáu treân BCTC Taêng hieäu quaû cuûa cuoäc kieåm toaùn Löu yù veà ñieàu kieän aùp duïng vaø tính ñaùng tin caäy cuûa keát quaû phaân tích 31 DVH - UEH Thuû tuïc phaân tích UEH Thuû tuïc phaân tích khi gaàn keát thuùc cuoäc kieåm toaùn  AÙp duïng thuû tuïc phaân tích ñeå chöùng thöïc cho caùc keát luaän ñaõ hình thaønh trong quaù trình kieåm toaùn.  Giuùp KTV xaùc ñònh ñöôïc ruûi ro coù sai soùt troïng yeáu chöa ñöôïc phaùt hieän tröôùc ñoù.  Thuû tuïc phaân tích naøy coù theå töông töï vôùi caùc thuû tuïc phaân tích ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù ruûi ro 32 DVH - UEH Moät soá thí duï veà thuû tuïc phaân tích UEH  Phaân tích xu höôùng  Phaân tích tyû soá  Phaân tích tính hôïp lyù 33 DVH - UEH 11
 12. 5/18/2015 Phaân tích xu höôùng UEH 500 400 300 20x1 200 20x2 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bieåu ñoà bieán ñoäng doanh thu qua caùc thaùng naêm 20x2, so vôùi 20x1. Nhaän xeùt? 34 DVH - UEH Phaân tích tyû soá UEH X laø moät coâng ty thöông maïi. Naêm nay, tyû leä laõi goäp cuûa ñôn vò suït giaûm töø 20% xuoáng coøn 14%. Döï ñoaùn caùc khaû naêng? Caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát? 35 DVH - UEH Phaân tích tính hôïp lyùù(phaân tích döï baùo) UEH Laø quaù trình tính toaùn nhaèm ñöa ra caùc öôùc tính cho moät soá dö hay khoaûûn muïc treân BCTC :  So saùùnh soá lieäu öôùc tính vôùi soå saùch ñôn vò.  Tìm hieåu nhöõng cheâânh leäch baát thöôøng. Thöôøng ñöôïc thöïc hieään cho caùùc khoaûûn muïc treân baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh 36 DVH - UEH 12
 13. 5/18/2015 Caùc böôùc cuûa phaân tích tính hôïp lyù UEH  Döï ñoaùn. - Thieát laäp coâng thöùc öôùc tính soá lieäu caàn kieåm tra. - Tieán haønh uôùc tính  So saùnh soá öôùc tính vôùi soá lieäu caàn kieååm tra.  Söû duïng ñaùnh giaù chuyeân moân ñeå phaân tích nhöõng cheânh leäch. 37 DVH - UEH Caùc ví duï UEH  Öôùc tính chi phí laõi vay döïa treâân soá dö nôï vay cuoái kyø haøng thaùng vôùi laõi suaát bình quaân.  Öôùc tính giaù trò haøng xuaát kho trong kyø döïa vaøo giaù trò haøng toàn ñaàu kyø, löôïng haøng mua & toàn cuoái kyø.  Öôùc tính chi phí khaáu hao döïa vaøo chi phí khaáu hao naêm tröôùc, giaù trò taøi saûn taêng & giaûm trong kyø.  Öôùc tính chi phí tieàn löông döïa vaøo soá nhaân vieân bình quaân & möùc löông bình quaân. Neáu coù cheâânh leäch troïng yeáu giöõa soá lieäu öôùc tính & soá lieäu treân soå saùch, caàn tìm hieåu nguyeân nhaân. 38 DVH - UEH Caùc ví duï UEH Khoaûn muïc Thuû tuïc phaân tích Doanh thu cho thueâ Soá phoøng, coâng suaát cho thueâ phoøng cuûa khaùch x tieàn cho thueâ phoøng bình saïn quaân Doanh thu hoïc phí Soá hoïc vieân bình quaân x hoïc phí bình quaân Chi phí tieàn löông Soá nhaân vieân bình quaân x tieàn löông bình quaân Chi phí nhieân lieäu Soá Km xe chaïy x luôïng nhieân lieäu tieâu hao x Ñôn giaù nhieân lieäu 39 DVH - UEH 13
 14. 5/18/2015 Phaân tích tính hôïp lyù UEH Trong naêm 2006, chi phí laõi vay phaûi traû theo soå saùch laø 390 trieäu ñoàng. Tình hình dö nôï vay nhö sau (tyû ñoàng ) Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dö nôï 2 3 4 2 1 4 2 3 2 1 4 8 Laõi suaát 20% naêm. Haõy xem xeùt söï hôïp lyù cuûa chi phí laõi vay theo soå saùch. Dö nôï vay bình quaân : 36 tyû : 12 = 3 tyû Chi phí laõi vay hôïp lyù : 3 tyû x 20% = 600 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay theo soå saùch laø 390 trieäu laø khoâng hôïp lyù, caàn kieåm tra chi tieát ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân. 40 DVH - UEH Phaân tích tính hôïp lyù UEH Tình huoáng 1 Sau khi phoûng vaán Ban giaùm ñoác, kieåm toaùn vieân bieát ñôn vò coù moät soá khoaûn vay öu ñaõi vôùi laõi suaát thaáp laø 10% naêm. Keát quaû tính toaùn laïi : Laõi suaát 20% : Dö nôï vay bình quaân 1 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Laõi suaát 10% : Dö nôï vay bình quaân laø 2 tyû, chi phí laõi vay öôùc tính laø 200 trieäu Toång chi phí laõi vay öôùc tính laø 400 trieäu Keát luaän : Chi phí laõi vay 390 trieäu hôïp lyù Tình huoáng 2 Keát quaû kieåm tra cho thaáy moät soá khoaûn chi phí laõi vay cuûa Ngaân haøng X chöa ghi cheùp laø 195 trieäu . Sau khi ñieàu chænh sai soùt naøy, chi phí laõi vay ñaõ ñieàu chænh: 390 trieäu + 195 trieäu = 585 trieäu thì hôïp lyù. 41 DVH - UEH Söï keát hôïp phöông phaùp PT UEH Soá lieäu naêm tröôùc : Saûn phaåm Doanh thu A 20.000 B 28.000 Khaùc 2.000 Coäng 50.000 Doanh thu theo baùo caùo naêm nay : 63.200 Döõ lieäu töø boä phaän kinh doanh veà tình hình tieâu thuï naêm nay Saûn phaåm Giaù baùn Saûn löôïng A Taêng 20% Taêng 10% B Giaûm 3% Taêng 30% Khaùc Taêng töø 1% ñeán 7% Taêng töø 10% ñeán 15% Haõy ñaùnh giaù tính hôïp lyù cuûa doanh thu theo baùo caùo 42 DVH - UEH 14
 15. 5/18/2015 Phaân tích tính hôïp lyù UEH Chi phí hoa hoàng keá hoaïch 2006 : 12.000 Chi phí hoa hoàng thöïc teá 2006 : 17.000 Phöông phaùp xaùc ñònh chi phí keá hoaïch Hoa hoàng KH = Tyû leä hoa hoàng bình quaân 2006 x Doanh thu döï kieán = 1,2% x 1.000.000 Caùc thay ñoåi trong ñieàu kieän (doanh thu, chính saùch hoa hoàng) Doanh thu thöïc teá : 1.100.000 Chính saùch hoa hoàng khoâng ñoåi ( Saûn phaåm A : 2%. Saûn phaåm B 1% ). Cô caáu doanh thu 2005 (SP A: 20%), 2006 (SP A: 60%) Haõy ñaùnh giaù söï hôïp lyù cuûa chi phí hoa hoàng thöïc teá 2006? 43 DVH - UEH Phaân tích tính hôïp lyù UEH Chi phí hoa hoàng thöïc teá öôùc tính: 1. Tyû leä hoa hoàng bình quaân thöïc teá: Saûn Tyû leä Cô caáu Tyû leä hoa Cô caáu Tyû leä hoa phaåm hoa doanh hoàng bình doanh thu hoàng bình hoàng thu 05 quaân 05 06 quaân 06 A 2% 20% 0,4% 60% 1,2% B 1% 80% 0,8% 40% 0,4% Coäng 100% 1,2% 100% 1,6% 2. Chi phí hoa hoàng öôùc tính: 1,6% x 1.100.000 = 17.600 Cheânh leäch so vôùi soå saùch : 17.600 – 17.000 = 600 Keát luaän : Chi phí hoa hoàng 17.000 laø hôïp lyù 44 DVH - UEH www.themegallery.com 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2