intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
61
lượt xem
6
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu kiểm toán, phân loại; chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán; kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp; chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

CHƯƠNG 1:<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thông tin Giảng viên<br /> KIỂM TOÁN PHẦN 1<br /> <br /> <br /> <br /> Giảng viên:<br /> Họ và Tên: Ths.Nguyễn Quốc Nhất<br /> Mail: nhatnq.faa@gmail.com<br /> Blog gv:<br /> http://www.faa.edu.vn/vi/blog-giangvien/quocnhat/<br /> <br /> GV:ThS.Nguyễn Quốc Nhất<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br />  Thời lượng: 45 Tiết LT<br /> <br /> Sau khi học xong môn học sinh viên có thể:<br /> Hiểu được khái niệm kiểm toán và các loại hình kiểm<br /> toán;<br /> <br />  SV phải dự lớp >=80%.<br />  SV không được đi trễ quá 10 phút<br /> <br /> Biết được vai trò, ý nghĩa của việc tìm hiểu, đánh giá<br /> Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với công tác kiểm toán;<br /> <br />  Không làm việc riêng<br />  Tích cực tham gia xây dựng bài<br /> <br /> Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán; qui<br /> trình trong một cuộc kiểm toán;<br /> <br />  Đánh giá môn học:<br />  Điểm thường kỳ: Tiểu luận và kiểm tra trên lớp (20% )<br /> <br /> Phân biệt được các loại ý kiến kiểm toán;<br /> <br />  Điểm giữa kỳ:Thi tự luận hoặc trắc nghiệm(30% ĐHP)<br />  Cuối kỳ :Thi tự luận hoặc trắc nghiệm(50%ĐHP)<br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br />  Tài liệu chính<br />  [1] TS. Huỳnh Tấn Dũng, ThS.Nguyễn Quốc Nhất, ThS.Huỳnh Huy<br /> Hạnh-Giáo trình kiểm toán cơ bản, 2016<br />  [2] TS. Huỳnh Tấn Dũng, ThS.Nguyễn Quốc Nhất, ThS.Huỳnh Huy<br /> Hạnh-Bài tập kiểm toán cơ bản, 2016<br /> <br /> CHƯƠNG<br /> <br /> TÊN CHƯƠNG<br /> <br /> LÝ THUYẾT<br /> <br /> 1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> <br /> 15<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN<br /> <br /> 9<br /> <br /> 4<br /> <br /> QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO<br /> TÀI CHÍNH<br /> <br /> 12<br /> <br />  Tài liệu tham khảo:<br />  1.Quốc hội, Luật kiểm toán độc lập, 2011<br />  2. Bộ môn kiểm toán, Giáo trình Kiểm toán – Trường Đại học Kinh tế<br /> Tp.HCM, NXB Thống kê. 2012<br />  3. Thông tư 214/2012/TT-BTC Ngày ngày 06 tháng 12 năm 2012 (Ban<br /> hành Hệ thống CMKT VN)<br />  4. Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài<br /> chính (Ban hành CMĐĐNN)<br />  5. Grant Gay Roger Simnett, Auditing & Assurance Services - 4e,<br /> McGraw-Hill Australia Pty Ltd, 2010 …<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> Tổng cộng:<br /> 5<br /> <br /> 45<br /> 6<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> CHƯƠNG 1:<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục tiêu chương<br /> Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> Hiểu được thế nào là kiểm toán;<br /> Phân biệt được các đối tương kiểm toán;<br /> Biết được kiến thức về các tổ chức, doanh nghiệp<br /> kiểm toán;<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> Có được kiến thức về chuẩn mực kiểm toán,<br /> chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp<br /> <br /> Ths.Nguyễn Quốc Nhất<br /> 7<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 8<br /> <br /> Nội dung chương<br /> <br />  [1] TS. Huỳnh Tấn Dũng, ThS.Nguyễn Quốc Nhất,<br /> ThS.Huỳnh Huy Hạnh-Giáo trình kiểm toán, 2016<br />  [2] TS. Huỳnh Tấn Dũng, ThS.Nguyễn Quốc Nhất,<br /> ThS.Huỳnh Huy Hạnh-bài tập kiểm toán, 2016<br />  [3] Thông tư 214/2012/TT-BTC Ngày ngày 06 tháng<br /> 12 năm 2012 (Ban hành Hệ thống CMKT VN)<br />  [4] Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 5<br /> năm 2015 của Bộ Tài chính (Ban hành CMĐĐNN)<br /> <br />  Khái niệm<br />  Đối tượng nghiên cứu kiểm toán<br />  Phân loại<br />  Chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán<br />  Kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và hiệp<br /> hội nghề nghiệp<br />  Chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Kiểm toán là gì?<br /> Các ví dụ về kiểm toán:<br /> Boä phaän<br /> Keá toaùn<br /> <br /> BCTC<br /> vaø<br /> Baùo caùo<br /> khaùc<br /> <br /> Nhaø quaûn lyù: ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng<br /> SXKD, hoaïch ñònh phöông höôùng phaùt trieån DN<br /> … quan nhaø nöôùc: xem xeùt vieäc tuaân thuû phaùp<br /> Cô<br /> luaät, quaûn lyù vaø ñieàu tieát vó moâ neàn kinh teá ...<br /> Ngöôøi thöù 3: caân ñoái ruûi ro vaø lôïi nhuaän <br /> q.ñònh ñaàu tö, cho vay, chính saùch baùn chòu ...<br /> <br /> Ñoøi hoûi soá lieäu BCTC phaûi thaät trung thöïc, ñaûm baûo ñoä tin caäy cao.<br /> Söï khaùc bieät giöõa ngöôøi cung caáp thoâng tin vaø ngöôøi söû duïng thoâng tin.<br />  Söï ra ñôøi moät hoaït ñoäng ñoäc laäp ñeå kieåm tra vaø xaùc nhaän<br /> <br /> tính trung thöïc cuûa ngöôøi cung caáp thoâng tin vaø taïo nieàm tin<br /> cho ngöôøi söû dung thoâng tin.<br /> <br /> Hoaït ñoäng naøy ñöôïc goïi laø hoaït ñoäng KIEÅM TOAÙN.<br /> 11<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br />  Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của<br /> Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc<br /> để công bố cho các cổ đông<br />  Cơ quan thuế duyệt quyết toán thuế năm 2014<br /> của công ty TNHH Thăng Long<br />  Kiểm toán Ngân sách tỉnh Đà Nẵng năm 2014<br />  Kiểm tra và đánh giá hoạt động của Ngân<br /> hàng Tiên Phong Chi nhánh TP.HCM, để tìm<br /> giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động<br />  Kiểm toán công ty cổ phần GAS Việt Nam<br /> 12<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> CHƯƠNG 1:<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> MỘT KTV MÔ TẢ CÔNG VIỆC<br /> CỦA MÌNH<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> MỘT KTV MÔ TẢ CÔNG VIỆC<br /> <br /> Để kiểm toán cho KH KTV là người không có bất kỳ<br /> lợi ích vật chất hay tinh thần nào tại KH =><br /> Để thực hiện công việc kiểm toán KTV phải có đủ kiến<br /> thức, am hiểu về lĩnh vực mà mình đang kiểm tra=><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trên cơ sở thu thập và và đối chiếu các chứng từ kế<br /> toán, sổ sách, các khoản mục trên BCTC=><br /> <br /> <br /> <br /> Từ các tài liệu thu thập được KTV kiểm tra, đó đối<br /> chiếu, mức độ phù hợp so với các CMKT, quy định<br /> của liên quan…=><br /> Từ việc đánh giá trên, KTV viết những thông tin<br /> nào phù hơp, thông tin nào chưa phù hợp => KTV<br />  Đúc kết lại Kiểm toán là gì? Ta đi vào khái<br /> niệm kiểm toán<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn<br /> <br /> 1.1.Khaùi nieäm kieåm toaùn<br /> Kiểm toán là quá trình KTV độc lập và đủ năng<br /> lực tiến hành thu thập và đánh giá bằng chứng về<br /> những thông tin được kiểm tra nhằm xác nhận và<br /> báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin<br /> đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.<br /> <br /> Thoâng tin caàn<br /> kieåm tra<br /> Caùc KTV<br /> Ñuû naêng löïc<br /> Ñoäc laäp<br /> <br /> Thu thaäp &<br /> Ñaùnh giaù<br /> Baèng chöùng<br /> <br /> Söï phuø hôïp<br /> <br /> Baùo<br /> caùo<br /> <br /> Caùc tieâu chuaån<br /> ñöôïc thieát laäp<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2.2.Ñoái töôïng nghieân cöùu cuï theå<br /> 1.2.1.Ñoái töôïng nghieân cöùu chung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Laø caùc thoâng tin coù theå ñònh löôïng, coù theå<br /> kieåm tra ñöôïc<br /> Caùc chuaån möïc caàn thieát<br /> <br /> 17<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br />  Kieåm toaùn Nhaø nöôùc: caùc hoaït ñoäng coù lieân<br /> quan ñeán quaûn lyù, söû duïng ngaân saùch, tieàn &<br /> taøi saûn nhaø nöôùc<br />  Kieåm toaùn ñoäc laäp: caùc khoaûn muïc cuûa<br /> BCTC, phöông aùn SX kinh doanh, qui trình<br /> coâng ngheä, cô caáu toå chöùc<br />  Kieåm toaùn noäi boä: raø soaùt laïi heä thoáng keá<br /> toaùn vaø caùc qui cheá kieåm soaùt noäi boä, kieåm<br /> tra söï ñieàu haøn h cuûa nhaø quaûn lyù DN, kieåm<br /> tra söï tieát kieäm, tính hieäu quaû vaø hieäu suaát<br /> cuûa caùc hoaït ñoäng cuûa DN…<br /> 18<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> CHƯƠNG 1:<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> 1.3.Phaân loaïi kieåm toaùn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.3.1.Phaân loaïi kieåm toaùn theo muïc ñích<br /> Kieåm toaùn hoaït ñoäng (Operational Audit)<br /> <br /> Phaân loaïi kieåm toaùn theo muïc ñích;<br /> <br /> Laø kieåm toaùn ñeå xem xeùt vaø ñaùnh giaù tính kinh<br /> teá, tính hieäu löïc vaø tính hieäu quaû trong hoaït<br /> <br /> Phaân loaïi kieåm toaùn theo chuû theå.<br /> <br /> ñoäng cuûa moät ñôn vò<br /> <br /> 19<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.3.1.Phaân loaïi kieåm toaùn theo muïc ñích<br /> 1.3.1.Phaân loaïi kieåm toaùn theo muïc ñích<br /> Kieåm toaùn baùo caùo Taøi chính (Financial<br /> Statements Audit)<br /> <br /> Kieåm toaùn tuaân thuû (Compliance Audit)<br /> Laø vieäc kieåm tra nhaèm xaùc ñònh möùc ñoä ñôn vò<br /> <br /> Laø vieäc kieåm tra vaø xaùc nhaän tính trung thöïc<br /> vaø tính hôïp lí cuûa BCTC cuõng nhö xem xeùt<br /> BCTC coù phuø hôïp vôùi caùc nguyeân taéc, chuaån<br /> möïc keá toaùn vaø caùc yeâu caàu cuûa phaùp luaät hay<br /> khoâng<br /> <br /> coù tuaân thuû theo caùc thuû tuïc hoaëc caùc nguyeân<br /> taéc ñaëc thuø, caùc quy ñònh phaùp lyù maø caùc cô<br /> quan coù thaåm quyeàn ñaõ ñeà ra hay khoâng.<br /> <br /> 21<br /> <br /> 22<br /> <br /> Toùm taét phaân loaïi kieåm toaùn theo muïc ñích<br /> KT HOAÏT ÑOÄNG<br /> <br /> KT TUAÂN THUÛ<br /> <br /> 1.3.2.Phaân loaïi kieåm toaùn theo chuû theå<br /> <br /> KT BCTC<br /> <br /> Muïc ñích<br /> <br /> Kieåm tra vaø ñaùnh giaù tính<br /> höõu hieäu vaø hieäu quaû cuûa<br /> moät hoaït ñoäng;<br /> Ñeà xuaát phöông aùn caûi tieán<br /> <br /> Kieåm tra, ñaùnh giaù Kieåm tra vaø trình baøy yù<br /> möùc ñoä chaáp haønh kieán nhaän xeùt veà baùo<br /> caùc quy ñònh (luaät caùo taøi chính<br /> phaùp, quy ñònh) cuûa<br /> ñôn vò<br /> <br /> Ñoái töôïng<br /> <br /> Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh<br /> doanh (phöông aùn saûn xuaát<br /> kinh doanh, quy trình coâng<br /> ngheä, cô caáu toå chöùc,…)<br /> <br /> Ñôn vò saûn xuaát kinh Baùo caùo taøi chính<br /> doanh, ñôn vò haønh<br /> chính söï nghieäp, ñôn<br /> vò phuï thuoäc<br /> <br /> Chuaån möïc<br /> <br /> Tuøy ñoái töôïng cuï theå (tieâu Caùc vaên baûn coù lieân Chuaån möïc keá toaùn<br /> chuaån kyõ thuaät, ñònh möùc , tyû quan (hôïp ñoàng, quy hoaëc cheá ñoä toaùn hieän<br /> suaát, tyû leä,..)<br /> cheá, luaät, vaên baûn haønh<br /> phaùp quy khaùc…)<br /> <br /> ñoäng cuûa kieåm toaùn noäi boä tuøy thuoäc vaøo<br /> <br /> Ngöôøi thöïc<br /> hieän<br /> <br /> Kieåm toaùn vieân noäi boä<br /> <br /> Kieåm toaùn vieân Nhaø Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp<br /> nöôùc<br /> <br /> quy moâ vaø yeâu caàu cuûa caùc nhaø quaûn lyù<br /> <br /> Ngöôøi söû<br /> duïng<br /> <br /> Caùc nhaø quaûn lyù<br /> <br /> Caùc caáp thaåm quyeàn Nhaø ñaàu tö, ngaân haøng,<br /> coù lieân quan<br /> nhaø cung caáp, cô quan<br /> thueá<br /> <br /> caáp cao.<br /> <br /> Kieåm toaùn noäi boä (Internal Audit)<br /> Laø coâng vieäc kieåm tra do nhöõng kieåm<br /> toaùn vieân noäi boä thöïc hieän. Phaïm vi hoaït<br /> <br /> 23<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> <br /> <br /> 24<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> CHƯƠNG 1:<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN<br /> <br /> 1.3.2.Phaân loaïi kieåm toaùn theo chuû theå<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.3.2.Phaân loaïi kieåm toaùn theo chuû theå<br /> <br /> Kieåm toaùn Nhaø nöôùc (Government Audit)<br /> <br /> <br /> <br /> Kieåm toaùn ñoäc laäp (Independent Audit)<br /> <br /> Laø hoaït ñoäng kieåm toaùn do kieåm toaùn vieân<br /> <br /> Laø hoaït ñoäng kieåm toaùn do kieåm toaùn vieân<br /> <br /> Nhaø nöôùc tieán haønh chuû yeáu thöïc hieän chöùc<br /> <br /> ñoäc laäp thöïc hieän kieåm toaùn baùo caùo Taøi<br /> <br /> naêng kieåm toaùn tính tuaân thuû.<br /> <br /> chính vaø tuøy theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng,<br /> coù theå thöïc hieän kieåm toaùn tuaân thuû vaø<br /> dòch vuï tö vaán veà keá toaùn, thueá, taøi chính...<br /> 25<br /> <br /> Toùm taéc phaân loaïi kieåm toaùn theo chuû theå<br /> KT ÑOÄC LAÄP<br /> <br /> KT NOÄI BOÄ<br /> <br /> KT NHAØ NÖÔÙC<br /> <br /> Chuû theå<br /> thöïc hieän<br /> <br /> KTV chuyeâ n nghieäp haøn h KTV laø nhaân vieâ n KTV laø cán bộ, vieâ n<br /> ngheà ñoäc laäp<br /> ñôn vò ñöôïc phaâ n chöùc Nhaø nöôùc<br /> coâng<br /> <br /> Toå chöùc vaø<br /> Luaät ñieàu<br /> chænh<br /> <br /> Doanh<br /> nghieäp<br /> kinh Quy cheá cuûa ñôn vò<br /> doanh;<br /> Luaät doanh nghieäp, Luaät<br /> doanh nghieäp Nhaø nöôùc<br /> <br /> Toå chöù c thuoä c boä<br /> maùy Nhaø nöôùc;<br /> Luaät hoaït ñoä ng cô<br /> quan Nhaø nöôùc.<br /> <br /> Phaïm vi<br /> hoaït ñoäng<br /> <br /> Moïi ñôn vò, laõ nh vöïc vaø Noäi boä ñôn vò<br /> thaønh phaàn kinh keá<br /> <br /> Caù c ñôn vò söû duïng<br /> voá n, ngaâ n saùc h Nhaø<br /> nöôùc<br /> <br /> Chöùc naêng<br /> chuû yeáu<br /> <br /> Kieåm toaùn Baùo Caùo TC<br /> <br /> Kieå m<br /> ñoäng<br /> <br /> Tính chaát<br /> <br /> Döïa treâ n cô sôû töï nguyeä n<br /> vaø thoûa thuaän;<br /> Khoâ ng gaé n lieàn vieä c kieå m<br /> tra vaø xöû lyù sai soùt;<br /> Tính phaùp lyù cao.<br /> <br /> Kieå m tra gaén lieà n<br /> vôùi xöû lyù sai soùt vaø<br /> caûi tieán hoaït ñoäng;<br /> Tính chaát phaù p lyù<br /> haïn cheá.<br /> <br /> toaù n<br /> <br /> hoaït Kieåm toaùn tuaân thủ<br /> Kieå m tra gaé n lieà n<br /> vôùi xöû lyù vaø caûi tieá n<br /> hoaït ñoäng;<br /> Tính chaát phaùp lyù<br /> cao.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Mối quan hệ giữa chủ thể kiểm toán và mục<br /> đích kiểm toán<br /> Chủ thể kiểm toán<br /> <br /> Mục đích kiểm toán<br /> <br /> KTV Nội<br /> bộ<br /> KTV Nhà<br /> nước<br /> KTV Độc<br /> lập<br /> <br /> ?<br /> ?<br /> ?<br /> 28<br /> <br /> 27<br /> <br /> Các nội dung dưới đây thuộc loại hình kiểm toán<br /> nào và ai là người kiểm toán?<br /> 1)<br /> <br /> Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng<br /> ty Coå phaàn phaùt trieån ñoâ thò Kinh Baéc ñeå coâng boá<br /> cho caùc coå ñoâng<br /> <br /> 2)<br /> <br /> Kieåm toaùn Ngaân saùch tænh Ñaø Naüng naêm 2010<br /> <br /> 4)<br /> <br /> Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp ?<br /> Kieåm toaùn vieân thueá?<br /> Kieåm toaùn vieân noäi boä ?<br /> <br /> Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng<br /> Tieân Phong Chi nhaùnh TP.HCM, ñeå tìm giaûi phaùp<br /> naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng<br /> <br /> 5)<br /> <br /> SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA CAÙC LOAÏI KIEÅM TOAÙN<br /> <br /> Xe du lòch duøng ñeå chôû nöôùc maém ñöôøng Saøigoøn Vuõng Taøu, 3 chuyeán moät ngaøy. Tyû leä khaáu hao laø<br /> 10% moät naêm.<br /> <br /> Cô quan thueá duyeät quyeát toaùn thueá naêm 2010<br /> cuûa coâng ty TNHH Thaêng Long<br /> <br /> 3)<br /> <br /> 28<br /> <br /> Kieåm toaùn coâng ty CP GAS<br /> 30<br /> <br /> 29<br /> <br /> Kiem toan 1<br /> <br /> 30<br /> <br /> ThS. Nguyễn Quốc Nhất – nhatnq.faa@gmail.com<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2